Дві при­ся­ги суд­ді, або чо­му не має бу­ти су­мі­сни­цтва в адво­ка­ту­рі

Yurydychna Gazeta - - АНАЛІТИКА / АДВОКАТУРА - Ка­те­ри­на К КОВАЛЬ КОВАЛЬ, пер­ший за­сту­пник Го­ло­ви СЮУ РАХО)

З ухва­ле­н­ням в ме­жах су­до­вої ре­фор­ми ви­клю­чно­го пра­ва адво­ка­тів на пред­став­ни­цтво, пи­та­н­ня прин­ци­по­вої змі­ни ро­бо­ти та фор­му­ва­н­ня ор­га­нів адво­кат­сько­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня на­бу­ло ще біль­шої зна­чу­що­сті. Пра­во та на­яв­ність ре­аль­ної мо­жли­во­сті ко­жно­го адво­ка­та впли­ва­ти на про­це­си у про­фе­сій­ній кор­по­ра­ції є са­мов­ря­ду­ва­н­ня адво­ка­ту­ри. Во­дно­час на тлі ін­ших про­блем, що ки­да­ють ви­клик фор­му­ван­ню но­вої адво­ка­ту­ри, по­стає пи­та­н­ня що­до су­мі­сно­сті про­фе­сії адво­ка­та з ін­ши­ми про­фе­сі­я­ми чи по­са­да­ми, зокре­ма суд­ді або чле­на ВРП, ко­ли адво­ка­ти, які не здій­сню­ють адво­кат­ську ді­яль­ність, впли­ва­ють на ро­бо­ту ор­га­нів адво­кат­сько­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня, а та­кож на ро­бо­ту ін­ших про­фе­сій­них кор­по­ра­цій. Си­ту­а­ція ускла­дне­на тим, що за­ко­но­дав­ство не дає одно­зна­чної від­по­віді на пи­та­н­ня що­до за­бо­ро­ни та­ко­го су­мі­сни­цтва, що при­зво­дить до рі­зно­го ба­че­н­ня не­без­пе­чної су­до­вої пра­кти­ки, але не на ко­ристь ін­те­ре­сів адво­ка­ту­ри.

Ра­да адво­ка­тів Хмель­ни­цької обла­сті (да­лі – пі­сля від­кри­т­тя ви­ко­нав­чо­го про­ва­дже­н­ня до­бро­віль­но ви­ко­на­ла по­ста­но­ву Львів­сько­го апе­ля­цій­но­го адмі­ні­стра­тив­но­го су­ду від 28.11.2017 р. (спра­ва №876/8854/17), яка на­бу­ла за­кон­ної си­ли – ді­ю­чо­му суд­ді бу­ло ви­да­но сві­до­цтво про пра­во на за­ня­т­тя адво­кат­ською ді­яль­ні­стю та по­свід­че­н­ня адво­ка­та Укра­ї­ни.

Не­зва­жа­ю­чи на від­су­тність в За­ко­ні «Про адво­ка­ту­ру та адво­кат­ську ді­яль­ність» будь-якої за­бо­ро­ни су­д­дям та ін­шим пу­блі­чним слу­жбов­цям отри­му­ва­ти сві­до­цтва про пра­во на за­ня­т­тя адво­кат­ською ді­яль­ні­стю, пра­во на до­ступ до про­фе­сії фа­кти­чно бу­ло обме­же­не та за­пе­ре­че­не рі­ше­н­ня­ми Ра­ди адво­ка­тів Укра­ї­ни №166 від 13.06.2016 р. «Про за­твер­дже­н­ня роз'ясне­н­ня з пи­тань на­прав­ле­н­ня на ста­жу­ван- ня та ви­да­чі за ре­зуль­та­та­ми йо­го про­хо­дже­н­ня сві­до­цтва про пра­во на за­ня­т­тя адво­кат­ською ді­яль­ні­стю осо­бам, сто­сов­но яких існу­ють об­ста­ви­ни не­су­мі­сно­сті» (http:// unba.org.ua/…/2016-09-13-r-shennyarau- 166_ 57e913775) та № 39 від 16.02.2017 р. «Про ви­да­чу сві­до­цтва про пра­во на за­ня­т­тя адво­кат­ською ді­яль­ні­стю осо­бі, сто­сов­но якої існу­ють об­ста­ви­ни не­су­мі­сно­сті» (http:// unba.org.ua/…/2017-02-04-r-shennyarau-39_58b8205077).

Су­д­дя вва­жає ці по­ло­же­н­ня, за­твер­дже­ні РАУ, дис­кри­мі­на­цій­ни­ми й та­ки­ми, що не ґрун­ту­ю­ться на нор­мах чин­но­го за­ко­но­дав­ства Укра­ї­ни. Рі­ше­н­ня ра­ди, яке ста­ло пре­дме­том подаль­шо­го су­до­во­го оскар­же­н­ня, фа­кти­чно зво­ди­ло­ся до то­го, що су­д­дя по­ви­нен при­пи­ни­ти ді­яль­ність на сво­їй по­са­ді ли­ше для то­го, щоб отри­ма­ти сві­до­цтво про пра­во на здій­сне­н­ня адво­кат­ської ді­яль­но­сті. Львів­ський апе­ля­цій­ний адмі­ні­стра­тив­ний суд за­до­воль­нив по­зов суд­ді. Зокре­ма, суд вста­но­вив, що за­ко­но­дав­ство вста­нов­лює від­по­від­ні обме­же­н­ня ли­ше що­до без­по­се­ре­дньо­го здій­сне­н­ня адво­кат­ської ді­яль­но­сті, яка спря­мо­ва­на на на­да­н­ня пра­во­вої до­по­мо­ги клі­єн­ту. Однак жо­дний нор­ма­тив­ний акт не обме­жує суд­дів та ін­ших осіб, які пе­ре­бу­ва­ють на пу­блі­чній або дер­жав­ній слу­жбі, у пра­ві бра­ти участь у від­по­від­них про­це­ду­рах до­бо­ру та отри­му­ва­ти сві­до­цтво про пра­во на зайня­т­тя адво­кат­ською ді­яль­ні­стю.

Вар­то за­зна­чи­ти, що рі­ше­н­ня в цій спра­ві та за­вер­ше­н­ня про­це­ду­ри йо­го ви­ко­на­н­ня ма­ють ва­жли­ве зна­че­н­ня не ли­ше для ді­ю­чих суд­дів, але й для ін­ших пу­блі­чних та дер­жав­них слу­жбов­ців, які ма­ють ба­жа­н­ня отри­ма­ти пра­во на про­фе­сію адво­ка­та, однак ді­яль­ність яких обме­жу­є­ться за­ко­но­дав­чи­ми нор­ма­ми й за­бо­ро­на­ми.

Суть спра­ви

ОСОБА_3 12.05.2017 р. звер­ну­ла­ся до су­ду з адмі­ні­стра­тив­ним по­зо­вом до Ра­ди адво­ка­тів Хмель­ни­цької обла­сті, в яко­му про­си­ла ска­су­ва­ти рі­ше­н­ня РАХО що­до ви­да­чі сві­до­цтва про пра­во на за­ня­т­тя адво­кат­ською ді­яль­ні­стю, зо­бов'яза­ти ви­да­ти та­ке сві­до­цтво та стя­гну­ти ком­пен­са­цію мо­раль­ної шко­ди в су­мі 25 тис. грн. Об­ґрун­то­ву­ю­чи по­зов­ні ви­мо­ги, по­зи­вач по­си­ла­ла­ся на те, що з 14.02.2012 р. во­на пра­цює на по­са­ді суд­ді Хмель­ни­цько­го окру­жно­го адмі­ні­стра­тив­но­го су­ду. З 10.02.2017 р. во­на не здій­снює пов­но­ва­жень суд­ді у зв'яз­ку із за­кін­че­н­ням 5-рі­чно­го стро­ку пов­но­ва­же­н­ня. У ли­пні 2016 р. до ква­лі­фі­ка­цій­но­ди­сци­плі­нар­ної ко­мі­сії адво­ка­ту­ри Хмель­ни­цької обла­сті по­зи­вач по­да­ла до­ку­мен­ти для скла­де­н­ня іспи­ту з ме­тою отри­ма­н­ня сві­до­цтва про пра­во на за­ня­т­тя адво­кат­ською ді­яль­ні­стю. Пі­сля успі­шно­го скла­де­н­ня ква­лі­фі­ка­цій­но­го іспи­ту та про­хо­дже­н­ня ста­жу­ва­н­ня від­по­від­ач прийняв рі­ше­н­ня, яки­ми бу­ло про­ти­прав­но по­збав­ле­но пра­ва на отри­ма­н­ня сві­до­цтва про пра­во на за­ня­т­тя адво­кат­ською ді­яль­ні­стю. Мо­ти­ву­ва­ло­ся це тим, що не бу­ли усу­ну­ті об­ста­ви­ни не­су­мі­сно­сті, ви­зна­че­ні ст. 7 За­ко­ну Укра­ї­ни «Про адво­ка­ту­ру та адво­кат­ську ді­яль­ність». По­зи­ва­чка вва­жає оскар­жу­ва­ні рі­ше­н­ня про­ти­прав­ни­ми, оскіль­ки чин­не за­ко­но­дав­ство жо­дним чи­ном не обме­жує пра­во суд­дів на отри­ма­н­ня сві­до­цтва про пра­во на за­ня­т­тя адво­кат­ською ді­яль­ні­стю. По­ста­но­вою Тер­но­піль­сько­го окру­жно­го адмі­ні­стра­тив­но­го су­ду від 18.07.2017 р. у за­до­во­лен­ні адмі­ні­стра­тив­но­го по­зо­ву від­мов­ле­но.

По­зи­вач не по­го­ди­ла­ся з ці­єю по­ста­но­вою су­ду та оскар­жи­ла її в апе­ля­цій­но­му по­ряд­ку. Об­ґрун­то­ву­ю­чи апе­ля­цій­ні ви­мо­ги, во­на по­си­ла­ла­ся на те, що суд пер­шої ін­стан­ції не на­дав жо­дної пра­во­вої оцін­ки її до­во­дам з при­во­ду то­го, що від­по­від­ач не мав пра­ва при­йма­ти свої рі­ше­н­ня «під умо­вою» що­до вчи­не­н­ня нею дій, які не пе­ред­ба­че­ні жо­дним законом, а та­кож на­да­лі ска­со­ву­ва­ти своє рі­ше­н­ня про ви­да­чу сві­до­цтва про пра­во на за­ня­т­тя адво­кат­ською ді­яль­ні­стю. До то­го ж за­ко­ни Укра­ї­ни «Про адво­ка­ту­ру та адво­кат­ську ді­яль­ність», «Про су­до­устрій і ста­тус суд­дів» та «Про за­по­бі­га­н­ня ко­ру­пції» не мі­стять будь-якої за­бо­ро­ни або обме­же­н­ня пра­ва суд­дів отри­му­ва­ти сві­до­цтво про пра­во на за­ня­т­тя адво­кат­ською ді­яль­ні­стю. Крім то­го, суд пер­шої ін­стан­ції не на­дав пра­ву оцін­ку її до­во­дам з при­во­ду дис­кри­мі­на­ції за про­фе­сій­ною озна­кою, у спів­від­но­шен­ні з по­пе­ре­дні­ми фа­кта­ми ви­да­чі сві­доцтв ді­ю­чим су­д­дям та ін­шим пу­блі­чним слу­жбов­цям.

Су­дом пер­шої ін­стан­ції вста­нов­ле­но, що «ОСОБА_3 з 14.02.2012 р. пра­цює на по­са­ді суд­ді Хмель­ни­цько­го окру­жно­го адмі­ні­стра­тив­но­го су­ду. В ли­пні 2016 р. до ква­лі­фі­ка­цій­но-ди­сци­плі­нар­ної ко­мі­сії адво­ка­ту­ри Хмель­ни­цької обла­сті по­зи­вач по­да­ла до­ку­мен­ти для скла­да­н­ня іспи­ту з ме­тою отри­ма­н­ня сві­до­цтва про пра­во на за­ня­т­тя адво­кат­ською ді­яль­ні­стю. 09.09.2016 р. ОСОБА_3 скла­ла ква­лі­фі­ка­цій­ний іспит, а 19.09.2016 р. отри­ма­ла сві­до­цтво про пра­во на за­ня­т­тя адво­кат­ською ді­яль­ні­стю се­рії НОМЕР_1. Рі­ше­н­ням Ра­ди адво­ка­тів Хмель­ни­цької обла­сті ОСОБА_3 на­прав­ле­на на ста­жу­ва­н­ня, яке про­хо­ди­ло в пе­рі­од з 11.11.2016 р. до 10.05.2017 р.

Ра­да адво­ка­тів Хмель­ни­цької обла­сті у рі­шен­ні №7-2.1/17 від 10.05.2017 р. ви­рі­ши­ла: «За ре­зуль­та­та­ми про­хо­дже­н­ня ста­жу­ва­н­ня ви­да­ти ОСОБА_3 Сві­до­цтво про пра­во на за­ня­т­тя адво­кат­ською ді­яль­ні­стю у день скла­да­н­ня при­ся­ги адво­ка­та Укра­ї­ни. Скла­да­н­ня ОСОБА_3 при­ся­ги адво­ка­та Укра­ї­ни пе­ред Ра­дою адво­ка­тів Хмель­ни­цької обла­сті при­зна­чи­ти на 12.06.2017 р. о 14 год 00 хв та при­ве­сти ОСОБА_3 до при­ся­ги за умо­ви усу­не­н­ня нею про­тя­гом 30 днів з дня прийня­т­тя цьо­го рі­ше­н­ня і до мо­мен­ту скла­де­н­ня пе­ред Ра­дою адво­ка­тів Хмель­ни­цької обла­сті при­ся­ги адво­ка­та Укра­ї­ни об­ста­вин не­су­мі­сно­сті, ви­зна­че­них ст. 7 За­ко­ну Укра­ї­ни «Про адво­ка­ту­ру та адво­кат­ську ді­яль­ність».

Та­ке рі­ше­н­ня на­бу­ває чин­но­сті з дня йо­го прийня­т­тя та під­ля­гає ска­су­ван­ню у ви­пад­ку не­у­су­не­н­ня ОСОБА_3 об­ста­вин не­су­мі­сно­сті, ви­зна­че­них ст. 7 За­ко­ну Укра­ї­ни «Про адво­ка­ту­ру та адво­кат­ську ді­яль­ність» про­тя­гом 30 днів з дня прийня­т­тя цьо­го рі­ше­н­ня та до мо­мен­ту скла­де­н­ня пе­ред Ра­дою адво­ка­тів Хмель­ни­цької обла­сті при­ся­ги адво­ка­та Укра­ї­ни. На­да­лі рі­ше­н­ням Ра­ди адво­ка­тів Хмель­ни­цької обла­сті №8-2/17 від 12.06.2017 р. бу­ло ска­со­ва­но за­зна­че­не ви­ще рі­ше­н­ня.

Суд пер­шої ін­стан­ції ді­йшов ви­снов­ку про від­мо­ву в за­до­во­лен­ні по­зо­ву, оскіль­ки в ді­ях від­по­від­а­ча не вба­ча­є­ться по­ру­ше­н­ня за­ко­ну під час ви­не­се­н­ня спір­них рі­шень. Пе­ре­бу­ва­н­ня осо­би на по­са­ді суд­ді є не­су­мі­сним із зайня­т­тям адво­кат­ською ді­яль­ні­стю, а то­му уне­мо­жлив­лює на­бу­т­тя ста­ту­су адво­ка­та, який не­ро­зрив­но пов'яза­ний з та­кою ді­яль­ні­стю.

З огля­ду на ви­кла­де­не, суд апе­ля­цій­ної ін­стан­ції вва­жає за не­об­хі­дне за­зна­чи­ти на­сту­пне. Спір­ні пра­во­від­но­си­ни ре­гу­лю­ю­ться Законом Укра­ї­ни «Про адво­ка­ту­ру та адво­кат­ську ді­яль­ність», який ви­зна­чає пра­во­ві за­са­ди ор­га­ні­за­ції та ді­яль­но­сті адво­ка­ту­ри, а та­кож здій­сне­н­ня адво­кат­ської ді­яль­но­сті в Укра­ї­ні. За­зна­че­ний пе­ре­лік осіб, які не мо­жуть бу­ти адво­ка­том, є ви­клю­чним та не під­ля­гає роз­ши­ре­но­му тлу­ма­чен­ню.

Пе­ре­бу­ва­н­ня ОСОБА_3 на по­са­ді суд­ді Хмель­ни­цько­го окру­жно­го адмі­ні­стра­тив­но­го су­ду є не­су­мі­сним із зайня­т­тям адво­кат­ською ді­яль­ні­стю, а то­му уне­мо­жлив­лює на­бу­т­тя ста­ту­су адво­ка­та, який не­ро­зрив­но пов'яза­ний з та­кою ді­яль­ні­стю, а умо­ви усу­не­н­ня об­ста­вин не­су­мі­сно­сті, ви­зна­че­ні ст. 7 За­ко­ну Укра­ї­ни «Про адво­ка­ту­ру та адво­кат­ську ді­яль­ність», не бу­ли ви­ко­на­ні. Від­по­від­но до п. 1 ч. 1 ст. 7 За­ко­ну Укра­ї­ни

«Про адво­ка­ту­ру та адво­кат­ську ді­яль­ність», не­су­мі­сною з ді­яль­ні­стю адво­ка­та є ро­бо­та на по­са­дах осіб, за­зна­че­них у п. 1 ч. 1 ст. 4 За­ко­ну Укра­ї­ни «Про за­са­ди за­по­бі­га­н­ня і про­ти­дії ко­ру­пції». Суб'єкта­ми, на яких по­ши­рю­є­ться дія цьо­го За­ко­ну, є про­фе­сій­ні суд­ді.

Ви­зна­че­н­ня тер­мі­ну «адво­кат­ська ді­яль­ність» на­ве­де­но в За­ко­ні Укра­ї­ни «Про адво­ка­ту­ру та адво­кат­ську ді­яль­ність». Згі­дно з п. 2 ч. 1 ст. 1 цьо­го За­ко­ну, адво­кат­ська ді­яль­ність – це не­за­ле­жна про­фе­сій­на ді­яль­ність адво­ка­та що­до здій­сне­н­ня за­хи­сту, пред­став­ни­цтва та на­да­н­ня ін­ших ви­дів пра­во­вої до­по­мо­ги клі­єн­ту. З си­стем­но­го ана­лі­зу на­ве­де­них по­ло­жень ви­пли­ває, що за­ко­но­дав­ство вста­нов­лює від­по­від­ні обме­же­н­ня ли­ше що­до без­по­се­ре­дньо­го здій­сне­н­ня адво­кат­ської ді­яль­но­сті, яка спря­мо­ва­на на на­да­н­ня пра­во­вої до­по­мо­ги клі­єн­ту. Однак жо­дний нор­ма­тив­ний акт не обме­жує суд­дів або ін­ших осіб, які пе­ре­бу­ва­ють на пу­блі­чній або дер­жав­ній слу­жбі, у пра­ві бра­ти участь у від­по­від­них про­це­ду­рах до­бо­ру та отри­му­ва­ти сві­до­цтво про пра­во на зайня­т­тя адво­кат­ською ді­яль­ні­стю.

Суд апе­ля­цій­ної ін­стан­ції вва­жає, що об­ста­ви­ни не­су­мі­сно­сті мо­жуть ви­ни­кну­ти ли­ше в осо­би, яка вже на­бу­ла ста­ту­су адво­ка­та, тоб­то скла­ла при­ся­гу та отри­ма­ла сві­до­цтво про пра­во на за­ня­т­тя адво­кат­ською ді­яль­ні­стю. Однак та­кі об­ста­ви­ни мо­жуть бу­ти усу­ну­ті на під­ста­ві ч. 2 ст. 7 За­ко­ну Укра­ї­ни «Про адво­ка­ту­ру та адво­кат­ську ді­яль­ність», а са­ме шля­хом по­да­н­ня адво­ка­том за­яви про зу­пи­не­н­ня адво­кат­ської ді­яль­но­сті у 3-ден­ний строк з дня ви­ни­кне­н­ня та­ких об­ста­вин до ра­ди адво­ка­тів ре­гіо­ну за адре­сою сво­го ро­бо­чо­го мі­сця.

По­да­н­ня до Ра­ди адво­ка­тів ре­гіо­ну за­яви про зу­пи­не­н­ня адво­кат­ської ді­яль­но­сті є під­ста­вою для зу­пи­не­н­ня пра­ва на за­ня­т­тя адво­кат­ською ді­яль­ні­стю, від­по­від­но до ч. 1 п. 1 ст. 31 За­ко­ну Укра­ї­ни «Про адво­ка­ту­ру та адво­кат­ську ді­яль­ність».

Суд апе­ля­цій­ної ін­стан­ції не бе­ре до ува­ги по­си­ла­н­ня від­по­від­а­ча на рі­ше­н­ня Ра­ди адво­ка­тів Укра­ї­ни від 13.06.2016 р. №166 «Про за­твер­дже­н­ня роз'ясне­н­ня з пи­тань на­прав­ле­н­ня на ста­жу­ва­н­ня та ви­да­чі за ре­зуль­та­та­ми йо­го про­хо­дже­н­ня сві­до­цтва про пра­во на за­ня­т­тя адво­кат­ською ді­яль­ні­стю осо­бам, сто­сов­но яких існу­ють об­ста­ви­ни не­су­мі­сно­сті» в ча­сти­ні роз'яснень що­до скла­де­н­ня при­ся­ги адво­ка­та Укра­ї­ни та отри­ма­н­ня сві­до­цтва про пра­во на за­ня­т­тя адво­кат­ською ді­яль­ні­стю осо­бою, сто­сов­но якої існу­ють об­ста­ви­ни не­су­мі­сно­сті, а та­кож рі­ше­н­ня №39 від 16.02.2017 р., на під­ста­ві яких Ра­дою адво­ка­тів Хмель­ни­цької обла­сті бу­ли прийня­ті оскар­жу­ва­ні по­зи­ва­чем рі­ше­н­ня, оскіль­ки та­кі роз'ясне­н­ня не є за­ко­но­дав­чи­ми акта­ми та не мо­жуть за­сто­су­ва­ти­ся пе­ре­ва­жно до норм за­ко­ну і су­пе­ре­чи­ти за­ко­ну.

Сто­сов­но по­зов­ної ви­мо­ги по­зи­ва­ча в ча­сти­ні зо­бов'яза­ти Ра­ду адво­ка­тів Укра­ї­ни ви­да­ти сві­до­цтво про пра­во на за­ня­т­тя адво­кат­ською ді­яль­ні­стю, суд апе­ля­цій­ної ін­стан­ції вва­жає за не­об­хі­дне за­зна­чи­ти на­сту­пне. Зав­да­н­ням адмі­ні­стра­тив­но­го су­до­чин­ства є за­хист прав, сво­бод та ін­те­ре­сів фі­зи­чних осіб від по­ру­шень з бо­ку ор­га­нів дер­жав­ної вла­ди, ор­га­нів мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня, їхніх по­са­до­вих і слу­жбо­вих осіб. Одним із прин­ци­пів адмі­ні­стра­тив­но­го су­до­чин­ства є за­кон­ність, яка по­стає як прин­цип здій­сне­н­ня дер­жа­вою вла­дних пов­но­ва­жень та прин­цип по­ве­дін­ки фі­зи­чних осіб у сфе­рі пра­ва, тоб­то ре­аль­на мо­жли­вість здій­сне­н­ня суб'єктом пра­ва на­да­них йо­му прав, за умо­ви не­у­хиль­но­го ви­ко­на­н­ня по­кла­де­них на ньо­го обов'яз­ків кон­сти­ту­цій­но за­крі­пле­но­го пра­во­во­го ста­ту­су осо­би. За­кон­ність ви­зна­чає ре­аль­ність пи­са­но­го пра­ва та сту­пінь йо­го вті­ле­н­ня. За­кон­ність одно­ча­сно є кри­те­рі­єм пе­ре­вір­ки рі­шень, дій чи без­ді­яль­но­сті суб'єктів вла­дних пов­но­ва­жень.

Да­лі бу­де…

Від­по­від­но до ч. 1 ст. 6 За­ко­ну Укра­ї­ни «Про адво­ка­ту­ру та адво­кат­ську ді­яль­ність», обов'яз­ко­ви­ми скла­до­ви­ми на­бу­т­тя ста­ту­су адво­ка­та є скла­де­н­ня осо­бою при­ся­ги адво­ка­та Укра­ї­ни та отри­ма­н­ня сві­до­цтва про пра­во на за­ня­т­тя адво­кат­ською ді­яль­ні­стю. Ч. 1 ст. 11 за­зна­че­но­го ви­ще за­ко­ну пе­ред­ба­че­но, що осо­ба, що­до якої Ра­да адво­ка­тів ре­гіо­ну прийня­ла рі­ше­н­ня про ви­да­чу сві­до­цтва про пра­во на за­ня­т­тя адво­кат­ською ді­яль­ні­стю, не пі­зні­ше ніж че­рез 30 днів з дня прийня­т­тя цьо­го рі­ше­н­ня, скла­дає пе­ред ра­дою адво­ка­тів ре­гіо­ну при­ся­гу адво­ка­та Укра­ї­ни. Згі­дно з ч. 1 ст. 12 цьо­го за­ко­ну осо­бі, яка скла­ла при­ся­гу адво­ка­та Укра­ї­ни, Ра­да адво­ка­тів ре­гіо­ну в день скла­де­н­ня при­ся­ги без­опла­тно ви­дає сві­до­цтво про пра­во на за­ня­т­тя адво­кат­ською ді­яль­ні­стю та по­свід­че­н­ня адво­ка­та Укра­ї­ни.

З си­стем­но­го ана­лі­зу на­ве­де­них по­ло­жень ви­пли­ває, що чин­не за­ко­но­дав­ство ви­зна­чає про­це­ду­ру на­бу­т­тя ста­ту­су адво­ка­та, яка за­вер­шу­є­ться скла­де­н­ням при­ся­ги адво­ка­та Укра­ї­ни та отри­ма­н­ням сві­до­цтва про пра­во на за­ня­т­тя адво­кат­ською ді­яль­ні­стю. По­зи­вач у сво­їх по­зов­них ви­мо­гах про­сить зо­бов'яза­ти від­по­від­а­ча ли­ше ви­да­ти сві­до­цтво про пра­во на за­ня­т­тя адво­кат­ською ді­яль­ні­стю. Во­дно­час та­ке по­мил­ко­ве фор­му­лю­ва­н­ня по­зов­них ви­мог не мо­же бу­ти під­ста­вою для від­мо­ви у за­до­во­лен­ні по­зо­ву, а то­му суд апе­ля­цій­ної ін­стан­ції з ме­тою пов­но­го за­хи­сту прав по­зи­ва­ча, від­по­від­но до ч. 2 ст. 11 КАС Укра­ї­ни, вва­жає за не­об­хі­дне ви­йти за ме­жі по­зов­них ви­мог та за­сто­су­ва­ти той спо­сіб за­хи­сту по­ру­ше­но­го пра­ва по­зи­ва­ча, який від­по­від­ає фа­кти­чним об­ста­ви­нам спра­ви та від­нов­лює по­ру­ше­не пра­во осо­би, а са­ме зо­бов'яза­ти Ра­ду адво­ка­тів Хмель­ни­цької обла­сті прийня­ти в ОСОБА_3 при­ся­гу адво­ка­та та ви­да­ти сві­до­цтво про пра­во на за­ня­т­тя адво­кат­ською ді­яль­ні­стю.

По­си­ла­н­ня по­зи­ва­ча на те, що во­на ви­тра­ти­ла осо­би­стий не­ро­бо­чий час та зу­си­л­ля на про­хо­дже­н­ня ста­жу­ва­н­ня, а та­кож бу­ли ви­тра­че­ні ко­шти, суд апе­ля­цій­ної ін­стан­ції оці­нює кри­ти­чно, оскіль­ки по­зи­вач за вла­сною іні­ці­а­ти­вою звер­ну­ла­ся до Ра­ди адво­ка­тів Хмель­ни­цької обла­сті із за­явою про на­прав­ле­н­ня на ста­жу­ва­н­ня та при­зна­че­н­ня ке­рів­ни­ка ста­жу­ва­н­ня, що свід­чить про ці­ле­спря­мо­ва­ний на­мір і сві­до­мий роз­ра­ху­нок ча­со­вих ви­трат, а ви­тра- че­ні ко­шти на опла­ту за скла­да­н­ня ква­лі­фі­ка­цій­но­го іспи­ту та ста­жу­ва­н­ня є не­об­хі­дною умо­вою по­ряд­ку отри­ма­н­ня ста­ту­су адво­ка­та.

Крім то­го, про­ве­де­н­ня Ра­дою адво­ка­тів ре­гіо­ну спів­бе­сі­ди зі ста­жи­стом, під час якої став­ля­ться від­по­від­ні за­пи­та­н­ня, є одні­єю зі скла­до­вих пе­ре­вір­ки на пре­дмет го­тов­но­сті осо­би за­йма­ти­ся адво­кат­ською пра­кти­кою, що пе­ред­ба­че­но п. 11.6.5 По­ло­же­н­ня про ор­га­ні­за­цію та по­ря­док про­хо­дже­н­ня ста­жу­ва­н­ня для отри­ма­н­ня осо­бою сві­до­цтва про пра­во на за­ня­т­тя адво­кат­ською ді­яль­ні­стю, за­твер­дже­но­го рі­ше­н­ням Ра­ди адво­ка­тів Укра­ї­ни №6 від 03.02.2017 р. (зі змі­на­ми, вне­се­ни­ми рі­ше­н­ням Ра­ди адво­ка­тів Укра­ї­ни №39 від 16.02.2017 р.), а от­же, не мо­же роз­ці­ню­ва­ти­ся, як втру­ча­н­ня в сфе­ру осо­би­стих ін­те­ре­сів по­зи­ва­ча.

По­ста­но­ва су­ду

Ке­ру­ю­чись ст. 11, 195, 196, 198, 202, 205, 207, 212, 254 КАС Укра­ї­ни, суд по­ста­но­вив апе­ля­цій­ну скар­гу ОСОБА_3 за­до­воль­ни­ти час­тко­во. По­ста­но­ву Тер­но­піль­сько­го окру­жно­го адмі­ні­стра­тив­но­го су­ду від 18.07.2017 р. у спра­ві №822/1309/17 ска­су­ва­ти та прийня­ти но­ву по­ста­но­ву, якою по­зов за­до­воль­ни­ти час­тко­во. Зо­бов’яза­ти Ра­ду адво­ка­тів Хмель­ни­цької обла­сті прийня­ти в ОСОБА_3 при­ся­гу адво­ка­та та ви­да­ти сві­до­цтво про пра­во на за­ня­т­тя адво­кат­ською ді­яль­ні­стю.

Що го­во­рить за­ко­но­дав­ство?

За­кон Укра­ї­ни «Про су­до­устрій і ста­тус суд­дів». Ст. 52 «Ста­тус суд­ді»:

• «Суд­дею є гро­ма­дя­нин Укра­ї­ни, який від­по­від­но до Кон­сти­ту­ції Укра­ї­ни та цьо­го За­ко­ну при­зна­че­ний суд­дею, за­ймає шта­тну суд­дів­ську по­са­ду в одно­му із су­дів Укра­ї­ни та здій­снює пра­во­су­д­дя на про­фе­сій­ній осно­ві.

• Суд­ді в Укра­ї­ні ма­ють єди­ний ста­тус, не­за­ле­жно від мі­сця су­ду в си­сте­мі су­до­устрою чи адмі­ні­стра­тив­ної по­са­ди, яку су­д­дя обі­ймає в су­ді». Ст. 54 «Ви­мо­ги що­до не­су­мі­сно­сті»: • «Пе­ре­бу­ва­н­ня на по­са­ді суд­ді не­су­мі­сне із зайня­т­тям по­са­ди в будь-яко­му ін­шо­му ор­га­ні дер­жав­ної вла­ди, ор­га­ні мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня та з пред­став­ни­цьким ман­да­том. Пе­ре­бу­ва­н­ня на по­са­ді суд­ді та­кож не­су­мі­сне з на­яв­ні­стю за­бо­ро­ни та­кій осо­бі обі­йма­ти по­са­ди, що­до яких здій­сню­є­ться очи­ще­н­ня вла­ди в по­ряд­ку, ви­зна­че­но­му Законом Укра­ї­ни «Про очи­ще­н­ня вла­ди».

• Су­д­дя не мо­же по­єд­ну­ва­ти свою ро­бо­ту з під­при­єм­ни­цькою, адво­кат­ською ді­яль­ні­стю, обі­йма­ти будь-які ін­ші опла­чу­ва­ні по­са­ди».

От­же, су­д­дя має єди­ний ста­тус. Він не мо­же ма­ти пред­став­ни­цький ман­дат та по­єд­ну­ва­ти свою ро­бо­ту з адво­кат­ською ді­яль­ні­стю. Спо­ді­ва­ю­ся, що Вер­хов­ний Суд по­ста­вить кра­пку в цій не­су­мі­сній істо­рії суд­ді. Адже у по­зи­ва­ча-суд­ді є всі шан­си втра­ти­ти ста­тус суд­ді.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.