Ме­ді­а­ція: аль­тер­на­тив­ний чи ефе­ктив­ний спо­сіб ви­рі­ше­н­ня спо­рів?

Yurydychna Gazeta - - АНАЛІТИКА / МЕДІАЦІЯ - На­та­ля Н ВОЛКОВИЦЬКА,ВОЛКОВИЦЬКА член Ви­щої ра­ди пра­во­су­д­дя, член Дру­гої Ди­сци­плі­нар­ної па­ла­ти

У кра­ї­нах Єв­ро­пи 80% спо­рів, що пе­ре­бу­ва­ють у про­ва­джен­ні су­ду і пе­ре­да­ю­ться на ме­ді­а­цію, ви­рі­шу­ю­ться без су­до­во­го роз­гля­ду. Чи від­рі­зня­є­ться за­галь­но­сві­то­вий та укра­їн­ський шля­хи за­сто­су­ва­н­ня ме­ді­а­ції?

По­ня­т­тя «ме­ді­а­ція» по­хо­дить від лат. mediare, що озна­чає бу­ти по­се­ре­дни­ком. У пе­ре­кла­ді з ан­глій­ської мо­ви тер­мін «ме­ді­а­ція» (mediation) озна­чає по­се­ре­дни­цтво, кло­по­та­н­ня, за­сту­пни­цтво.

Ме­ді­а­ція у пра­ві – це ме­тод ви­рі­ше­н­ня спо­рів із за­лу­че­н­ням по­се­ре­дни­ка (ме­ді­а­то­ра), який до­по­ма­гає про­ана­лі­зу­ва­ти кон­флі­ктну си­ту­а­цію так, щоб за­ці­кав­ле­ні сто­ро­ни са­мо­стій­но змо­гли обра­ти ва­рі­ант рі­ше­н­ня, який за­до­воль­няв би ін­те­ре­си та по­тре­би всіх уча­сни­ків кон­флі­кту.

На від­мі­ну від фор­маль­но­го су­до­во­го про­це­су, під час ме­ді­а­ції сто­ро­ни до­хо­дять зго­ди са­мо­стій­но.

До остан­ньо­го ча­су ме­ді­а­ція в Укра­ї­ні не на­бу­ла ши­ро­ко­го по­ши­ре­н­ня.

П. 5.4 Стра­те­гії ре­фор­му­ва­н­ня су­до­устрою, су­до­чин­ства та су­мі­жних пра­во­вих ін­сти­ту­тів на 2015-2020 рр., за­твер­дже­ної Ука­зом Пре­зи­ден­та Укра­ї­ни від 20.05.2015 р. №276, пе­ред­ба­че­но роз­ши­ре­н­ня спосо­бів аль­тер­на­тив­но­го (по­за­су­до­во­го) вре­гу­лю­ва­н­ня спо­рів, зокре­ма, шля­хом пра­кти­чно­го впро­ва­дже­н­ня ін­сти­ту­ту ме­ді­а­ції та по­се­ре­дни­цтва.

03.11.2016 р. Вер­хов­на Ра­да Укра­ї­ни прийня­ла за осно­ву про­ект За­ко­ну Укра­ї­ни про ме­ді­а­цію (ре­єстр. №3665), по­да­ний на­ро­дни­ми де­пу­та­та­ми Укра­ї­ни Шкрум А.І., Пта­шник В.Ю. та ін­ши­ми.

У цьо­му про­е­кті За­ко­ну ви­зна­че­но по­ня­т­тя ме­ді­а­ції як аль­тер­на­тив­ний (по­за­су­до­вий) ме­тод ви­рі­ше­н­ня спо­рів, за до­по­мо­гою яко­го дві або біль­ше сто­ро­ни спо­ру на­ма­га­ю­ться в ме­жах стру­кту­ро­ва­но­го про­це­су за уча­стю ме­ді­а­то­ра до­сяг­ти зго­ди для ви­рі­ше­н­ня спо­ру. Ме­ді­а­тор – це не­за­ле­жний по­се­ре­дник, який до­по­ма­гає сто­ро­нам спо­ру в йо­го ви­рі­шен­ні шля­хом ме­ді­а­ції.

До ре­чі, ме­ді­а­цію де­да­лі ча­сті­ше на­зи­ва­ють не аль­тер­на­тив­ним ме­то­дом ви­рі­ше­н­ня спо­ру (ADR), а ефе­ктив­ним (EDR). Ефе­ктив­ність ме­ді­а­ції, до­ве­де­на на пра­кти­ці, на­бу­ває все біль­шо­го по­ши­ре­н­ня у сві­ті. На­при­клад, дер­жа­ви-чле­ни ЄС зо­бов’яза­ні до­три­му­ва­ти­ся Ди­ре­кти­ви Єв­ро­пар­ла­мен­ту «Про де­які аспе­кти ме­ді­а­ції в ци­віль­них і го­спо­дар­ських спо­рах» від 21.05.2008 р. та зві­ту­ва­ти про її за­сто­су­ва­н­ня. Укра­ї­на як член Ра­ди Єв­ро­пи та­кож має зо­бов’яза­н­ня що­до за­сто­су­ва­н­ня ме­ді­а­ції.

В ме­жах Про­гра­ми USAID з ре­фор­му­ва­н­ня се­кто­ру юсти­ції «Но­ве пра­во­су­д­дя» укра­їн­ська де­ле­га­ція від­ві­да­ла Ва­шинг­тон та Нью-Йорк з на­вчаль­ною по­їзд­кою «Аль­тер­на­тив­не ви­рі­ше­н­ня спо­рів та су­ди в США».

Під час зу­стрі­чі з ди­ре­кто­ром Офі­су між­на­ро­дних суд­дів­ських від­но­син Мі­рою Гур-Арі та стар­шим на­у­ко­вим спів­ро­бі­тни­ком Офі­су До­ною Стійенс уча­сни­ків озна­йо­ми­ли з су­до­вою си­сте­мою США, юрис­ди­кці­єю фе­де­раль­ної си­сте­ми та си­сте­ми шта­тів, стру­кту­рою фе­де­раль­ної су­до­вої си­сте­ми та су­до­вої си­сте­ми шта­ту, спе­ці­а­лі­за­ці­єю, прав­ни­чою про­фе­сі­єю (прав­ни­чою осві­тою, адво­кат­ською акре­ди­та­ці­єю, сфе­ра­ми ро­бо­ти), про­це­ду­рою до­бо­ру суд­дів, адмі­ні­стра­тив­ни­ми по­са­да­ми суд­дів (го­ло­ва Вер­хов­но­го су­ду, го­ло­ва су­ду), пра­ців­ни­ка­ми апа­ра­ту су­ду, Фе­де­раль­ною адмі­ні­стра­ці­єю су­дів.

А як у них?

Під час від­ві­ду­ва­н­ня Ви­що­го су­ду окру­гу Ко­лум­бія ди­ре­ктор ба­га­то­про­філь­но­го від­ді­лу з ви­рі­ше­н­ня спо­рів Джен­ні Адамс та ме­не­джер з на­вча­н­ня Ка­рен Ли­хтнем роз­по­ві­ли про ADR у США, ре­гу­ля­тор­ну ба­зу, ви­ди АВС (аль­тер­на­тив­не ви­рі­ше­н­ня спо­рів), аген­ції з ме­ді­а­ції, ко­декс по­ве­дін­ки, на­вча­н­ня та акре­ди­та­цію.

Уча­сни­ки ві­зи­ту ді­зна­ли­ся про ета­пи ста­нов­ле­н­ня ін­сти­ту­ту аль­тер­на­тив­но­го ви­рі­ше­н­ня спо­рів у США, вклад су­до­вої си­сте­ми США в їх за­про­ва­дже­н­ня, про­цес та пра­во­ві під­ста­ви за­лу­че­н­ня ме­ді­а­то­рів, їхню від­по­від­аль­ність та оцін­ку яко­сті та­ких по­слуг, а та­кож озна­йо­ми­ли­ся зі стру­кту­рою та пов­но­ва­же­н­ня­ми гро­мад­ських цен­трів пра­во­су­д­дя.

США – це країна, яка ду­же актив­но ви­ко­ри­сто­вує ADR під час ви­рі­ше­н­ня ци­віль­но-пра­во­вих спо­рів. Ме­ді­а­цію ви­ко­ри­сто­ву­ють з 60-х ро­ків ХХ ст. Вже у 1982 р. у США бу­ло по­над 300 осіб та ор­га­ні­за­цій, які за­йма­ли­ся ме­ді­а­ці­єю під час вре­гу­лю­ва­н­ня сі­мей­них кон­флі­ктів.

Сві­то­вою пра­кти­кою та­кож до­ве­де­но ефе­ктив­ність ме­ді­а­ції. На­при­клад, у кра­ї­нах Єв­ро­пи 80% спо­рів, що пе­ре­бу­ва­ють у про­ва­джен­ні су­ду та пе­ре­да­ю­ться на ме­ді­а­цію, ви­рі­шу­ю­ться без су­до­во­го роз­гля­ду. За­кон про аль­тер­на­тив­не ви­рі­ше­н­ня спо­рів 1998 р. ви­ма­гає від ко­жно­го фе­де­раль­но­го окру­жно­го су­ду впро­ва­дже­н­ня про­гра­ми ADR, що про­по­нує сто­ро­нам ци­віль­ної спра­ви що­най­мен­ше один вид ADR.

Най­більш по­ши­ре­ни­ми ме­то­да­ми спри­я­н­ня ви­рі­шен­ню спо­рів між сто­ро­на­ми є ме­ді­а­ція та кон­фе­рен­ції з вре­гу­лю­ва­н­ня, що про­во­дя­ться су­д­дя­ми. Для уни­кне­н­ня кон­флі­кту між ро­ля­ми ме­ді­а­то­ра та суд­ді су­д­дя мо­же на­пра­ви­ти спра­ву на ме­ді­а­цію сво­є­му ко­ле­зі.

Дій­сно, ме­ді­а­ція є най­ефе­ктив­ні­шим спосо­бом ви­рі­ше­н­ня спо­ру, що дає змо­гу пов­ною мі­рою вра­ху­ва­ти ін­те­ре­си сто­рін та зна­йти вза­є­мо­прийня­тне рі­ше­н­ня в си­ту­а­ції, ко­ли сто­ро­ни або не змо­гли са­мо­стій­но до­сяг­ти зго­ди й ви­рі­ши­ти спір із за­сто­су­ва­н­ням спосо­бів ADR без уча­сті не­за­ле­жної осо­би (пре­тен­зій­ний по­ря­док чи пе­ре­го­во­ри), або звер­не­н­ня до пе­ре­го­во­рів ста­ло не­мо­жли­вим.

Нор­ма­тив­на ба­за

По­вер­та­ю­чись до про­е­кту За­ко­ну №3665, вар­то за­зна­чи­ти, що сфе­ра

за­сто­су­ва­н­ня ме­ді­а­ції, ви­зна­че­на про­е­ктом За­ко­ну про ме­ді­а­цію, до­ста­тньо ши­ро­ка.

Во­на мо­же за­сто­со­ву­ва­ти­ся в будь- яких кон­флі­ктах/ спо­рах ( у то­му чи­слі сі­мей­них, тру­до­вих, ци­віль­них, адмі­ні­стра­тив­них, го­спо­дар­ських), у спра­вах про адмі­ні­стра­тив­ні пра­во­по­ру­ше­н­ня, у про­ва­джен­ні що­до кри­мі­наль­них про­сту­пків, зло­чи­нів не­ве­ли­кої чи се­ре­дньої тяж­ко­сті, а та­кож у кри­мі­наль­но­му про­ва­джен­ні у фор­мі при­ва­тно­го обви­ну­ва­че­н­ня, пе­ред­ба­че­но­го ст. 477 Кри­мі­наль­но­го про­це­су­аль­но­го ко­де­ксу Укра­ї­ни. У кри­мі­наль­но­му про­ва­джен­ні ме­ді­а­ція мо­же бу­ти про­ве­де­на ви­клю­чно з ме­тою укла­де­н­ня уго­ди про при­ми­ре­н­ня між по­тер­пі­лим та пі­до­зрю­ва­ним чи обви­ну­ва­че­ним в по­ряд­ку, ви­зна­че­но­му гл. 35 Кри­мі­наль­но­го про­це­су­аль­но­го ко­де­ксу Укра­ї­ни.

Ме­ді­а­ція мо­же бу­ти про­ве­де­на у разі ви­ни­кне­н­ня кон­флі­кту/спо­ру як до звер­не­н­ня до су­ду (тре­тей­сько­го су­ду), так і під час або пі­сля су­до­во­го чи тре­тей­сько­го про­ва­дже­н­ня (в то­му чи­слі на ста­дії ви­ко­на­н­ня су­до­во­го рі­ше­н­ня).

Дія цьо­го За­ко­ну по­ши­рю­є­ться на ме­ді­а­цію як у кон­флі­ктах/спо­рах між ре­зи­ден­та­ми Укра­ї­ни, так і у кон­флі­ктах/спо­рах за уча­стю не­ре­зи­ден­тів, якщо сто­ро­ни ме­ді­а­ції по­го­ди­ли­ся, що про­це­ду­ра ме­ді­а­ції бу­де про­ве­де­на на те­ри­то­рії Укра­ї­ни.

Від­по­від­ні змі­ни вне­се­но та­кож до про­це­су­аль­них ко­де­ксів Укра­ї­ни. Так, у го­спо­дар­сько­му, ци­віль­но­му та адмі­ні­стра­тив­но­му про­це­сах за­про­ва­дже­но вре­гу­лю­ва­н­ня спо­ру за уча­стю суд­ді, що про­во­ди­ться за зго­дою сто­рін до по­ча­тку роз­гля­ду спра­ви по су­ті. Про про­ве­де­н­ня про­це­ду­ри вре­гу­лю­ва­н­ня спо­ру за уча­стю суд­ді суд по­ста­нов­ляє ухва­лу, якою одно­ча­сно зу­пи­няє про­ва­дже­н­ня у спра­ві. У разі не­до­ся­гне­н­ня сто­ро­на­ми мир­но­го вре­гу­лю­ва­н­ня спо­ру по­втор­не про­ве­де­н­ня вре­гу­лю­ва­н­ня спо­ру за уча­стю суд­ді не до­пу­ска­є­ться.

Вре­гу­лю­ва­н­ня спо­ру за уча­стю суд­ді про­по­ну­є­ться здій­сню­ва­ти у фор­мі спіль­них та/або за­кри­тих на­рад. Сто­ро­ни ма­ють пра­во бра­ти участь у та­ких на­ра­дах в ре­жи­мі ві­део­кон­фе­рен­ції в по­ряд­ку, ви­зна­че­но­му цим про­це­су­аль­ним законом.

Спіль­ні на­ра­ди про­во­дя­ться за уча­стю всіх сто­рін, їхніх пред­став­ни­ків та суд­ді. Під час про­ве­де­н­ня спіль­них на­рад су­д­дя, зокре­ма, про­по­нує сто­ро­нам на­да­ти про­по­зи­ції що­до шля­хів мир­но­го вре­гу­лю­ва­н­ня спо­ру та здій­снює ін­ші дії, спря­мо­ва­ні на мир­не вре­гу­лю­ва­н­ня спо­ру сто­ро­на­ми. Суд­ді на­да­но пра­во за­про­по­ну­ва­ти сто­ро­нам мо­жли­вий шлях мир­но­го вре­гу­лю­ва­н­ня спо­ру.

Під час за­кри­тих на­рад су­д­дя має пра­во звер­та­ти ува­гу сто­ро­ни на су­до­ву пра­кти­ку в ана­ло­гі­чних спо­рах, про­по­ну­ва­ти сто­ро­ні мо­жли­ві шля­хи мир­но­го вре­гу­лю­ва­н­ня спо­ру.

Ва­жли­во, що під час вре­гу­лю­ва­н­ня спо­ру су­д­дя не має пра­ва на­да­ва­ти сто­ро­нам юри­ди­чні по­ра­ди та ре­ко­мен­да­ції, а та­кож здій­сню­ва­ти оцін­ку до­ка­зів у спра­ві. Ін­фор­ма­ція, отри­ма­на будь-якою зі сто­рін та суд­дею під час про­ве­де­н­ня вре­гу­лю­ва­н­ня спо­ру, є кон­фі­ден­цій­ною, про­то­кол на­ра­ди не ве­де­ться, не здій­сню­є­ться фі­ксу­ва­н­ня те­хні­чни­ми за­со­ба­ми. Та­кож під час вре­гу­лю­ва­н­ня спо­ру за уча­стю суд­ді за­бо­ро­ня­є­ться ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти пор­та­тив­ні, ау­діо­те­хні­чні при­строї, здій­сню­ва­ти фо­то- і кі­но­з­йом­ку, ві­део-, зву­ко­за­пис. Крім то­го, у разі при­пи­не­н­ня вре­гу­лю­ва­н­ня спо­ру з під­став, які не пе­ред­ба­ча­ють фа­кти­чно­го вре­гу­лю­ва­н­ня у ви­гля­ді ми­ро­вої уго­ди, при­ми­ре­н­ня, від­мо­ви від по­зо­ву то­що, спра­ва пе­ре­да­є­ться на роз­гляд ін­шо­му суд­ді.

От­же, в цих змі­нах до про­це­су­аль­них ко­де­ксів зна­йшли від­обра­же­н­ня основ­ні прин­ци­пи ме­ді­а­ції: до­бро­віль­ність уча­сті, сво­бо­да ви­хо­ду з про­це­су ме­ді­а­ції для всіх уча­сни­ків; кон­фі­ден­цій­ність зу­стрі­чі та обме­же­н­ня до­сту­пу до ін­фор­ма­ції; ней­траль­ність, без­сто­рон­ність та не­за­ле­жність ме­ді­а­то­ра.

Та­ка озна­ка ме­ді­а­ції як кон­фі­ден­цій­ність спри­яє мі­ні­мі­за­ції ри­зи­ку пу­блі­чно­го роз­го­ло­ше­н­ня кон­флі­кту, що мо­же бу­ти осо­бли­во ва­жли­вим, на­при­клад, у спра­вах, які є на­слід­ком сі­мей­них кон­флі­ктів, або у ви­пад­ках, ко­ли існу­ють по­бо­ю­ва­н­ня, що кон­флі­ктна си­ту­а­ція мо- же впли­ну­ти на ді­ло­ву ре­пу­та­цію суб’єктів спо­ру.

Не­фор­маль­ність та гну­чкість про­це­ду­ри до­зво­ляє сто­ро­нам кон­тро­лю­ва­ти як про­цес ме­ді­а­ції, так і ре­зуль­тат ви­рі­ше­н­ня спо­ру.

Ду­же ва­жли­вим по­ка­зни­ком є не­пе­ре­дба­чу­ва­ність ре­зуль­та­тів ме­ді­а­ції, адже рі­ше­н­ня не нав’язу­є­ться сто­ро­нам, во­ни при­йма­ють йо­го са­мо­стій­но. Ди­спо­зи­тив­ність ці­єї про­це­ду­ри зна­чно ви­ща, ніж офі­цій­но­го су­до­во­го про­це­су. Про­це­ду­ра ме­ді­а­ції спри­яє то­му, що сто­ро­на мо­же по­го­ди­ти­ся з та­ким пра­во­вим ре­зуль­та­том вре­гу­лю­ва­н­ня кон­флі­кту, з яким во­на нав­ряд чи по­го­ди­ться в ре­зуль­та­ті пов­но­цін­но­го зма­галь­но­го про­це­су.

Прин­цип зма­галь­но­сті су­до­во­го про­це­су на ста­дії вре­гу­лю­ва­н­ня спо­ру за уча­стю суд­ді за­мі­ню­є­ться на спів­пра­цю, що на­дає сто­ро­нам мо­жли­вість зна­йти вза­є­мо­прийня­тне рі­ше­н­ня. Ви­рі­ше­н­ня спо­ру за до­по­мо­гою ме­ді­а­ції ха­ра­кте­ри­зу­є­ться як «win-win situation», ко­ли у ви­гра­ші оби­дві сто­ро­ни.

Впро­ва­дже­н­ня в Укра­ї­ні ін­сти­ту­ту аль­тер­на­тив­них спосо­бів ви­рі­ше­н­ня спо­рів спри­я­ти­ме по­лі­пшен­ню до­сту­пу гро­ма­дян до пра­во­су­д­дя та ско­ро­чен­ню на­ван­та­же­н­ня на су­ди, а от­же, до­по­мо­же ско­ро­ти­ти стро­ки роз­гля­ду справ та від­со­ток оскар­жу­ва­них рі­шень, змен­ши­ти су­до­ві ви­тра­ти, по­лі­пши­ти якість су­до­вих рі­шень та до­ся­гну­ти при­ми­ре­н­ня між сто­ро­на­ми.

В рам­ках Про­гра­ми USAID з ре­фор­му­ва­н­ня се­кто­ру юсти­ції «Но­ве пра­во­су­д­дя» укра­їн­ська де­ле­га­ція від­ві­да­ла Ва­шинг­тон та Нью-Йорк із на­вчаль­ною по­їзд­кою «Аль­тер­на­тив­не ви­рі­ше­н­ня спо­рів та су­ди в США»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.