Хо­ті­ли як кра­ще, а ви­йшло як зав­жди

Пі­дво­дні ка­ме­ні роз­бло­ку­ва­н­ня по­да­тко­вих на­кла­дних

Yurydychna Gazeta - - АКТУАЛЬНО / ПОДАТКОВЕ ПРАВО - Ар­тем А ДОНЕЦЬ ДОНЕЦЬ, адво­кат, ке­ру­ю­чий пар­тнер АО « Донець і пар­тне­ри»

Мі­ні­стер­ство фі­нан­сів Укра­ї­ни сво­їм на­ка­зом №567 від 13.06.2017 р. за­твер­ди­ло Кри­те­рії оцін­ки сту­пе­ня ри­зи­ків, до­ста­тніх для зу­пин­ки ре­є­стра­ції по­да­тко­вої на­кла­дної / роз­ра­хун­ку ко­ри­гу­ва­н­ня в Єди­но­му ре­є­стрі по­да­тко­вих на­кла­дних (до­кла­дні­ше на сай­ті ДФС: http://sfs.gov.ua/baneryi/zupinennya-reestratsii-pn/page1).

Ці за­хо­ди бу­ло вжи­то для ав­то­ма­ти­за­ції бо­роть­би з фір­ма­ми, що за­йма­ю­ться «обна­лом» (отри­ма­н­ням не­за­кон­но­го по­да­тко­во­го кре­ди­ту). Ме­то­дом впли­ву є при­зу­пи­не­н­ня ре­є­стра­ції ор­га­на­ми ДФС по­да­тко­вих на­кла­дних юри­ди­чної осо­би, опе­ра­ції якої бу­ли ви­зна­че­ні ав­то­ма­ти­зо­ва­ною си­сте­мою пе­ре­вір­ки ДФС як пі­до­зрі­лі.

За до­по­мо­гою ці­єї си­сте­ми по­да­тко­ві на­ма­га­ю­ться ви­яв­ля­ти по­ру­ше­н­ня ще на ета­пі ви­пи­ски по­да­тко­вої на­кла­дної, але ав­то­ма­ти­зо­ва­на си­сте­ма не є си­сте­мою ви­бір­ко­вої дії, то­му че­рез ор­га­ні­за­цій­но-те­хні­чні не­до­лі­ки мо­же ство­рю­ва­ти не­зру­чно­сті та­кож сум­лін­ним та за­ко­но­слу­хня­ним пла­тни­кам по­да­тків.

За ре­зуль­та­та­ми по­ді­бної пе­ре­вір­ки ком­па­нію по­ві­дом­ля­ють про при­зу­пи­не­н­ня ре­є­стра­ції ПН, май­же пов­ні­стю па­ра­лі­зу­ю­чи її ро­бо­ту. Най­більш при­кро, що пер­ши­ми жер­тва­ми та­кої ав­то­ма­ти­зо­ва­ної ка­раль­ної си­сте­ми ДФС вже ста­ли пред­став­ни­ки ви­со­ко­рен­та­бель­но­го бі­зне­су, в яких на­цін­ка ста­но­вить по­над 50%, на­віть якщо цей бі­знес пов­ні­стю ле­галь­ний і вла­сни­ки ви­ве­ли йо­го на та­ку ви­со­ку рен­та­бель­ність зав­дя­ки сво­їм ноу-хау, те­хно­ло­гі­чно­сті про­ду­кції або ви­со­кій за­тре­бу­ва­но­сті про­да­ва­них по­слуг. Ви­хо­дить, що «хо­ті­ли як кра­ще, а ви­йшло як зав­жди».

На сьо­го­дні ав­то­ма­ти­чне бло­ку­ва­н­ня на­кла­дних при­пи­не­но, але не пі­зні­ше ніж 01.03.2018 р. во­но зно­ву за­пра­цює як ча­сти­на ав­то­ма­ти­зо­ва­ної си­сте­ми від­шко­ду­ва­н­ня ПДВ. Бі­зне­су да­ли час під­го­ту­ва­ти­ся і при­ве­сти до ла­ду свою зві­тність та облік. З мо­мен­ту по­яви та­ких сум­них но­во­вве­день на­ші адво­ка­ти вже роз­ро­би­ли та актив­но на­да­ють ком­пле­ксну під­трим­ку бі­зне­су з роз­бло­ку­ва­н­ня ре­є­стра­ції по­да­тко­вих на­кла­дних.

Ва­жли­вість по­да­тко­вих на­кла­дних

Одним з ці­ка­вих при­кла­дів на­шої ро­бо­ти у цьо­му на­прям­ку в 2017 р. бу­ла до­по­мо­га в ре­є­стра­ції по­да­тко­вих на­кла­дних одно­му з основ­них по­ста­чаль­ни­ків де­та­лей та обла­дна­н­ня для обо­рон­них по­треб і вій­сько­вої про­ду­кції Хар­ків­сько­го бро­не­тан­ко­во­го за­во­ду. Однак спо­ча­тку не­об­хі­дно з’ясу­ва­ти пи­та­н­ня, для чо­го вза­га­лі по­трі­бна ре­є­стра­ція по­да­тко­вих на­кла­дних, а та­кож чо­му кон­тр­аген­ти в до­го­во­рах з де­яко­го ча­су по­ча­ли ре­тель­но за­зна­ча­ти від­по­від­аль­ність про­дав­ців за не­ре­є­стра­цію по­да­тко­вих на­кла­дних?

Від­по­відь ду­же про­за­ї­чна – ко­ри­сту­ва­н­ня по­да­тко­вим кре­ди­том на су­му не­за­ре­є­стро­ва­них по­да­тко­вих на­кла­дних не­мо­жли­ве для по­ку­пця то­ва­рів за до­го­во­ром (отри­му­ва­ча по­слуг або ро­біт). При цьо­му ре­є­стра­ція по­да­тко­вих на­кла­дних по­вин­на від­бу­ва­ти­ся за пер­шою по­ді­єю, а в пев­них ви­пад­ках та­кою мо­же ста­ти від­ван­та­же­н­ня то­ва­ру або по­ча­ток на­да­н­ня ком­пле­ксної по­слу­ги.

Най­ча­сті­ше по­ку­пець, на­віть отри­мав­ши то­вар, від­мов­ля­є­ться пла­ти­ти про­дав­цю гро­шо­ві ко­шти (або їх ча­сти­ну), ко­ли в ньо­го не­має впев­не­но­сті що­до пра­ва ко­ри­сту­ва­н­ня по­да­тко­вим кре­ди­том за при­дба­ний то­вар. От­же, по­стає пра­во­ва ко­лі­зія: від­мо­ва в ре­є­стра­ції по­да­тко­вих на­кла­дних є не­ви­гі­дною як для по­ку­пців, так і для про­дав­ців, але жо­ден з них не за­ці­кав­ле­ний по­сту­пи­ти­ся сво­єю по­зи­ці­єю, адже во­ни ста­нуть суб’єктом пе­ре­слі­ду­ва­н­ня з бо­ку ор­га­нів ДФС.

Є ду­же влу­чний жарт з цьо­го при­во­ду: оскіль­ки за­ко­ни ло­гі­ки та прин­ци­пи здо­ро­во­го глу­зду не вхо­дять до нор­ма­тив­но-пра­во­во­го ін­стру­мен­та­рію ДФС, то во­на ни­ми мо­же не по­слу­го­ву­ва­ти­ся.

До­по­мо­га чи тиск?

Про­те на цьо­му не­га­ра­зди укра­їн­сько­го бі­зне­су не за­кін­чу­ю­ться, адже ДФС ви­яв­ляє не­аби­яку кмі­тли­вість і ви­га­дли­вість що­до вчи­не­н­ня ти­ску на бі­знес на­віть пі­сля ска­су­ва­н­ня си­сте­ми ав­то­ма­ти­чно­го бло­ку­ва­н­ня на­кла­дних.

Будь-яко­му суб'єкту го­спо­да­рю­ва­н­ня, який більш-менш впев­не­но три­ма­є­ться на пла­ву бур­хли­во­го мо­ря бі­зне­су, хо­ча б раз до­во­ди­ло­ся зі­штов­ху­ва­ти­ся з по­да­тко­ви­ми пе­ре­вір­ка­ми та їх на­слід­ка­ми. Зви­чай­но, по­да­тко­ве по­ві­дом­ле­н­ня-рі­ше­н­ня (да­лі – ППР) псу­ва­ло кров та­ко­го суб'єкта го­спо- да­рю­ва­н­ня та зму­шу­ва­ло йти до су­ду за за­хи­стом.

Ма­ю­чи змо­гу про­ана­лі­зу­ва­ти не один де­ся­ток актів пе­ре­вір­ки ДФС і ви­став­ле­них на їх під­ста­ві ППР, які бу­ли успі­шно оскар­же­ні на­ми в су­ді, скла­да­є­ться вра­же­н­ня, що ор­га­ни ДФС та її під­роз­ді­ли пра­цю­ють не в ме­жах за­ко­ну і здо­ро­во­го глу­зду, а стро­го отри­мав­ши ме­ту зна­йти, а іно­ді на­віть ви­га­да­ти яко­мо­га біль­ше «по­ру­шень» у ді­яль­но­сті суб'єкта го­спо­да­рю­ва­н­ня для подаль­шо­го від­кри­т­тя кри­мі­наль­но­го про­ва­дже­н­ня сто­сов­но по­са­до­вих осіб суб'єкта і вчи­не­н­ня ти­ску на вла­сни­ків бі­зне­су.

Під час та­кої пе­ре­вір­ки пред­став­ни­ки фі­скаль­но­го ор­га­ну най­ча­сті­ше ке­ру­ю­ться ст. 83 По­да­тко­во­го Ко­де­ксу Укра­ї­ни, згі­дно з якою під­ста­вою для ви­снов­ків під час пе­ре­ві­рок слу­гу­ють: до­ку­мен­ти, за­зна­че­ні По­да­тко­вим ко­де­ксом; по­да­тко­ва ін­фор­ма­ція; екс­пер­тні ви­снов­ки; су­до­ві рі­ше­н­ня; по­да­тко­ві кон­суль­та­ції та ін­ші ма­те­рі­а­ли, отри­ма­ні в по­ряд­ку та спо­сіб, пе­ред­ба­че­ні По­да­тко­вим ко­де­ксом.

Під­ста­ва, яка най­ча­сті­ше ви­ко­ри­сто­ву­ва­ла­ся – це по­да­тко­ва ін­фор­ма­ція, якою при­кри­ва­ють свої ба­жа­н­ня пра­ців­ни­ки по­да­тко­вої. Са­ме во­на фор­маль­но ви­ко­ри­сто­ву­є­ться як одна з най­більш по­ши­ре­них під­став для ви­зна­н­ня угод фі­ктив­ни­ми. При цьо­му по­да­тків­ці бе­руть до ува­ги та вмі­ло ви­ко­ри­сто­ву­ють всі­ля­кі «не­га­ра­зди» у кон­тр­аген­тів суб'єктів пе­ре­вір­ки: не зна­хо­дже­н­ня на мі­сці, від­су­тність склад­ських при­мі­щень і по­трі­бно­го пер­со­на­лу, іно­ді подаль­шу лі­кві­да­цію юр­осо­би. Ана­ліз та­кої по­да­тко­вої ін­фор­ма­ції ча­сто про­во­ди­ться в актах пе­ре­вір­ки ви­клю­чно на ко­ристь по­зи­ції пе­ре­ві­ря­ю­чо­го що­до не­об­хі­дно­сті ви­зна­н­ня угод не­дій­сни­ми.

Про­те пра­ців­ни­ки по­да­тко­вої слу­жби за­бу­ва­ють або на­віть про­сто ігно­ру­ють, що у ст. 4 (4.1.4.) По­да­тко­во­го Ко­де­ксу Укра­ї­ни за­крі­пле­на пре­зум­пція пра­во­мір­но­сті рі­ше­н­ня пла­тни­ка по­да­тків, яка в цьо­му ви­пад­ку го­во­рить про те, що ви­ко­нав­ши всі дії з пе­ре­вір­ки кон­тр­аген­та до здій­сне­н­ня го­спо­дар­ської опе­ра­ції, пла­тник по­да­тку не мо­же від­по­від­а­ти за дії/без­ді­яль­ність сво­го кон­тр­аген­та.

Одним з ба­га­тьох успі­шних при­кла­дів юри­ди­чно­го за­хи­сту в цьо­му ро­ці бу­ла до­по­мо­га клі­єн­ту, який вже дві­чі за рік до­вів у су­ді (з на­шою до­по­мо­гою) пра­во­мір­ність сво­їх ко­мер­цій­них опе­ра­цій. Нам вда­ло­ся від­сто­я­ти пра­во клі­єн­та на за­крі­пле­ну в По­да­тко­во­му ко­де­ксі нор­му про те, що до­бро­со­ві­сний пла­тник по­да­тків не зо­бов'яза­ний від­по­від­а­ти за сво­їх кон­тр­аген­тів.

Так, в окру­жно­му адмі­ні­стра­тив­но­му су­ді м. Хар­ко­ва ми отри­ма­ли два рі­ше­н­ня про ска­су­ва­н­ня ППР, без­під­став­но ви­не­се­них ін­спе­кто­ра­ми обла­сної по­да­тко­вої слу­жби Хар­ків­ської обла­сті що­до ви­зна­н­ня угод на­шо­го клі­єн­та не­дій­сни­ми та не­пра­во­мір­но­го на­ра­ху­ва­н­ня по­да­тко­вих зо­бов'язань. З одним із рі­шень мо­жна озна­йо­ми­ти­ся за по­си­ла­н­ням: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/69495133.

У про­це­сі су­до­во­го роз­гля­ду під­го­тов­ле­но­го по­зо­ву нам вда­ло­ся вста­но­ви­ти ще один ва­жли­вий мо­мент, який хви­лює, при­найм­ні, пред­став­ни­ків Хар­ків­ської по­да­тко­вої – це сер­ти­фі­ка­ти по­хо­дже­н­ня/ви­ро­бни­цтва то­ва­рів, при­дба­них пла­тни­ком-оскар­жу­ва­чем ППР. При цьо­му не­має зна­че­н­ня, що Кон­сти­ту­ція, По­да­тко­вий ко­декс, Ци­віль­ний та Го­спо­дар­ський ко­декс, уста­ле­ні тра­ди­ції та вза­га­лі здо­ро­вий глузд не пе­ред­ба­ча­ють на­яв­ність та­ких до­ку­мен­тів обов'яз­ко­вою умо­вою дій­сно­сті го­спо­дар­ської опе­ра­ції в Укра­ї­ні. Вар­то за­ува­жи­ти, що об­ґрун­то­ва­ність та­кої ви­мо­ги по­да­тків­ців що­до го­спо­дар­ських опе­ра­цій зна­хо­ди­ться на рів­ні: «Так тре­ба, бо я так хо­чу». От­же, якщо є мо­жли­вість отри­ма­ти вка­за­ні до­ку­мен­ти – по­збав­ляй­те пе­ре­ві­ря­ю­чих на­віть най­мен­шо­го шан­су по­ста­ви­ти під сум­нів ре­аль­ність здій­сне­них го­спо­дар­ських опе­ра­цій, грай­те на випередження!

На­о­ста­нок без­ко­штов­на по­ра­да від адво­ка­та: одні­єю з го­лов­них ці­лей пе­ре­мо­ги в су­пе­ре­чці з по­да­тко­вою є не­при­пу­сти­мість подаль­шо­го ви­ко­ри­ста­н­ня ре­зуль­та­тів пе­ре­вір­ки в кри­мі­наль­но­му пе­ре­слі­ду­ван­ні, а спо­кій­ний сон ке­рів­ни­цтва і вла­сни­ків бі­зне­су вар­ті ве­ли­ких зу­силь в су­до­во­му дво­бої з по­да­тко­вою!

На сьо­го­дні ав­то­ма­ти­чне бло­ку­ва­н­ня ПН при­пи­не­но, але не пі­зні­ше ніж 01.03.2018 р. во­но зно­ву за­пра­цює

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.