Че­рез проф­стан­дар­ти до кра­щої осві­ти

Yurydychna Gazeta - - АНАЛІТИКА / ЮРИДИЧНА ОСВІТА -

Ко­ли мо­ва йде про по­тре­бу ре­фор­му­ва­н­ня юри­ди­чної осві­ти в Укра­ї­ні, ро­зу­мі­є­ться, зокре­ма, не­об­хі­дність під­ви­ще­н­ня яко­сті здо­бу­тої юри­ди­чної осві­ти ви­пу­скни­ків прав­ни­чих фа­куль­те­тів та за­кла­дів ви­щої осві­ти. До­ся­гне­н­ня ці­єї ме­ти по­тре­бує ком­пле­ксно­го під­хо­ду до ви­рі­ше­н­ня за­зна­че­но­го пи­та­н­ня, який по­ля­гає у пе­ре­гля­ді ни­ні­шньої мо­де­лі юри­ди­чної осві­ти; вдо­ско­на­лен­ні на­вчаль­но­го про­це­су; ви­зна­чен­ні від­по­від­них ви­мог до за­кла­дів ви­щої осві­ти, що здій­сню­ють під­го­тов­ку фа­хів­ців у сфе­рі пра­ва; роз­роб­ці про­фе­сій­них стан­дар­тів.

Без­пе­ре­чно, ко­жен еле­мент цьо­го скла­дно­го про­це­су ва­жли­вий та по­тре­бує осо­бли­вої ува­ги. Мі­ні­стер­ство осві­ти та на­у­ки Укра­ї­ни ра­зом з Мі­ні­стер­ством юсти­ції Укра­ї­ни та ін­ши­ми стей­кхол­де­ра­ми (за­ці­кав­ле­ни­ми сто­ро­на­ми) вже про­ве­ли низ­ку за­хо­дів, спря­мо­ва­них на мо­дер­ні­за­цію про­це­су від­бо­ру кан­ди­да­тів на прав­ни­чі фа­куль­те­ти, ви­зна­че­н­ня опти­маль­ної мо­де­лі по­бу­до­ви про­це­су юри­ди­чної осві­ти. Зокре­ма, за­про­ва­ди­ли вступ на здо­бу­т­тя рів­ня ма­гі­стра за спе­ці­аль­ні­стю «Пра­во» з ви­ко­ри­ста­н­ням ор­га­ні­за­цій­но-те­хно­ло­гі­чних про­це­сів не­за­ле­жно­го оці­ню­ва­н­ня, роз­ро­би­ли про­ект Кон­це­пції вдо­ско­на­ле­н­ня прав­ни­чої (юри­ди­чної) осві­ти для фа­хо­вої під­го­тов­ки прав­ни­ка від­по­від­но до єв­ро­пей­ських стан­дар­тів ви­щої осві­ти та прав­ни­чої про­фе­сії.

Що має зна­ти ви­пу­скник

Під час під­го­тов­ки су­ча­сних на­вчаль­них про­грам по­стає пи­та­н­ня: «Що са­ме по­ви­нен зна­ти та вмі­ти ви­пу­скник юри­ди­чно­го на­вчаль­но­го за­кла­ду пі­сля про­хо­дже­н­ня всіх мо­ду­лів на­вчаль­них про­грам, щоб про­фе­сій­но здій­сню­ва­ти свою ді­яль­ність пі­сля отри­ма­н­ня ди­пло­му?».

У ч. 8 ст. 96 Ко­де­ксу за­ко­нів про пра­цю за­зна­че­но, що ви­мо­ги до ква­лі­фі­ка­цій­них та спе­ці­аль­них знань пра­ців­ни­ків, їхні зав­да­н­ня, обов’яз­ки та спе­ці­а­лі­за­ція ви­зна­ча­ю­ться про­фе­сій­ни­ми стан­дар­та­ми або ква­лі­фі­ка­цій­ни­ми ха­ра­кте­ри­сти­ка­ми про­фе­сій пра­ців­ни­ків. Тоб­то щоб ро­зу­мі­ти, чо­го на­вча­ти май­бу­тніх фа­хів­ців та які са­ме вмі­н­ня роз­ви­ва­ти, не­об­хі­дно чі­тко усві­дом­лю­ва­ти, які ви­мо­ги ви­су­ва­ти­му­ться до пра­ців­ни­ка пі­сля за­кін­че­н­ня ви­що­го на­вчаль­но­го за­кла­ду.

Впер­ше тер­мін «про­фе­сій­ний стан­дарт» був за­ко­но­дав­чо за­крі­пле­ний у 2012 р. з вне­се­н­ням змін до За­ко­ну Укра­ї­ни «Про про­фе­сій­но­те­хні­чну осві­ту». У ст. 331 за­зна­че­но, що про­фе­сій­ний стан­дарт – це за­твер­дже­ні в уста­нов­ле­но­му по­ряд­ку ви­мо­ги до ква­лі­фі­ка­ції пра­ців­ни­ків, їх ком­пе­тен­тно­сті, що ви­зна­ча­ю­ться ро­бо­то­дав­ця­ми та слу­гу­ють осно­вою для фор­му­ва­н­ня про­фе­сій­них ква­лі­фі­ка­цій.

На­ра­зі у сфе­рі пра­ва, як і в ба­га­тьох ін­ших сфе­рах, не­має та­ких за­твер­дже­них в уста­нов­ле­но­му по­ряд­ку ви­мог. Над пи­та­н­ням роз­роб­ки про­фе­сій­них стан­дар­тів по­ча­ли за­ми­слю­ва­ти­ся вже дав­но. У 2011 р. АТ «СКМ» (Си­стем Ке­пі­тал Ме­не­джмент) в ме­жах про­гра­ми «Су­ча­сна осві­та» іні- ці­ю­ва­ли про­ект з роз­роб­ки су­ча­сних про­фе­сій­них стан­дар­тів «Па­спорт про­фе­сії», пар­тне­ра­ми яко­го ста­ли Бри­тан­ська Ра­да, Фе­де­ра­ція ро­бо­то­дав­ців Укра­ї­ни, Мі­ні­стер­ство осві­ти і на­у­ки, мо­ло­ді та спор­ту Укра­ї­ни. За ре­зуль­та­та­ми про­е­кту про­тя­гом 2013-2015 рр. роз­ро­би­ли 44 про­фе­сій­них стан­дар­ти та 27 осві­тніх у ме­та­лур­гії, енер­ге­ти­ці та ци­фро­вій жур­на­лі­сти­ці. От­же, по­зи­тив­ний до­свід у за­зна­че­но­му пи­тан­ні вже існує.

Крім то­го, у 2014 р. на ба­зі Фе­де­ра­ції ро­бо­то­дав­ців Укра­ї­ни ство­ре­но Ін­сти­тут про­фе­сій­них ква­лі­фі­ка­цій, в ме­жах яко­го по­чав фун­кціо­ну­ва­ти ре­по­зи­та­рій про­фе­сій­них ква­лі­фі­ка­цій, який мав на ме­ті си­сте­ма­ти­зу­ва­ти ін­фор­ма­цію, пов’яза­ну з си­сте­мою про­фе­сій­них ква­лі­фі­ка­цій в Укра­ї­ні та за­лу­ча­ти всіх стей­кхол­де­рів до роз­роб­ки про­фе­сій­них стан­дар­тів. Та­кож роз­ро­бле­но і за­твер­дже­но «По­ря­док роз­ро­бле­н­ня, за­твер­дже­н­ня та пе­ре­гля­ду про­фе­сій­них стан­дар­тів», який ре­ко­мен­ду­вав­ся до ви­ко­ри­ста­н­ня рі­ше­н­ням Спіль­них пред­став­ни­цьких ор­га­нів ро­бо­то­дав­ців. Вра­хо­ву­ю­чи укра­їн­ський до­свід що­до роз­роб­ки про­фе­сій­них стан­дар­тів, мо­жна зро­би­ти ви­сно­вок, що цей про­цес по­тре­бує ба­га­то зу­силь та ча­су, про­те в цьо­му ви­пад­ку ме­та ви­прав­до­вує за­со­би.

Ва­го­мим кро­ком до зру­шень в окре­сле­но­му пи­тан­ні на дер­жав­но­му рів­ні ста­ло за­твер­дже­н­ня по­ста­но­вою Ка­бі­не­ту Мі­ні­стрів Укра­ї­ни №373 від 31.05.2017 р. «По­ряд­ку роз­ро­бле­н­ня та за­твер­дже­н­ня про­фе­сій­них стан­дар­тів», яким ви­зна­че­но за­галь­ні ви­мо­ги до про­це­ду­ри роз­ро­бле­н­ня про­фе­сій­них стан­дар­тів.

Ви­хо­дя­чи з по­ло­жень за­зна­че­но­го по­ряд­ку, вже мо­жна го­во­ри­ти про ясність та ре­гу­льо­ва­ність усьо­го про­це­су, по­чи­на­ю­чи з прийня­т­тя рі­ше­н­ня про роз­роб­ку про­е­кту про­фе­сій­но­го стан­дар­ту, по­да­н­ня і ре­є­стра­ції за­яв­ки на йо­го роз­роб­ку та за­кін­чу­ю­чи за­твер­дже­н­ням про­фе­сій­но­го стан­дар­ту.

Єди­ні про­фе­сій­ні стан­дар­ти

На­ра­зі за­ли­ша­є­ться від­кри­тим пи­та­н­ня що­до Ме­то­ди­ки роз­ро­бле­н­ня про­фе­сій­них стан­дар­тів, яка не­об­хі­дна для за­без­пе­че­н­ня єди­но­го під­хо­ду та об'єктив­но­сті під час роз­роб­ки про­фе­сій­них стан­дар­тів та їх яко­сті. Мі­ні­стер­ство со­ці­аль­ної по­лі­ти­ки Укра­ї­ни, яке від­по­від­но до по- ста­но­ви КМУ ви­сту­пає роз­ро­бни­ком за­зна­че­ної Ме­то­ди­ки, ве­де по­ета­пну ро­бо­ту в на­прям­ку ви­ко­на­н­ня цьо­го зав­да­н­ня. Не­що­дав­но від­бу­ло­ся дру­ге за­сі­да­н­ня ро­бо­чої гру­пи з пи­тань під­го­тов­ки Ме­то­ди­ки, за ре­зуль­та­та­ми яко­го уча­сни­ки за­сі­да­н­ня роз­гля­ну­ли вже на­пра­цьо­ва­ний про­ект до­ку­мен­та й обго­во­ри­ли оста­то­чні за­ува­же­н­ня та про­по­зи­ції до ньо­го.

Зро­зумі­ло, що якість під­го­тов­ки, а в май­бу­тньо­му – про­фе­сіо­на­лізм юри­ди­чних фа­хів­ців, на­пря­му за­ле­жать від усві­дом­ле­н­ня ком­пе­тен­цій, не­об­хі­дних для здій­сне­н­ня ви­со­ко­ква­лі­фі­ко­ва­ної прав­ни­чої ді­яль­но­сті. Для то­го щоб та­ке усві­дом­ле­н­ня не ма­ло рі­зно­го під­хо­ду в ро­зу­мін­ні, не­об­хі­дно роз­ро­би­ти та за­твер­ди­ти чі­ткі про­фе­сій­ні стан­дар­ти що­до ко­жно­го під­кла­су про­фе­сіо­на­лів у га­лу­зі пра­во­знав­ства та про­ку­рор­сько­го на­гля­ду, пра­во­су­д­дя і пра­во­охо­рон­ної ді­яль­но­сті, що ви­зна­че­ні у Кла­си­фі­ка­то­рі про­фе­сій, за­твер­дже­но­му на­ка­зом Держ­спо­жив­стан­дар­ту Укра­ї­ни №327 від 28.07.2010 р.

Мі­ні­стер­ство юсти­ції Укра­ї­ни, ро­зу­мі­ю­чи ва­жли­вість роз­роб­ки про­фе­сій­них стан­дар­тів у сфе­рі пра­ва, на­ла­што­ва­не на спів­пра­цю з ін­ши­ми за­ці­кав­ле­ни­ми сто­ро­на­ми у ви­рі­шен­ні цьо­го пи­та­н­ня. Пе­ре­ко­на­ні, що за­твер­дже­ні в уста­нов­ле­но­му по­ряд­ку ви­мо­ги до ква­лі­фі­ка­ції пра­ців­ни­ків та їх ком­пе­тен­тно­сті на­да­дуть но­вий по­штовх до роз­ви­тку та вдо­ско­на­ле­н­ня про­це­су під­го­тов­ки прав­ни­ків юри­ди­чни­ми фа­куль­те­та­ми та за­кла­да­ми ви­щої осві­ти шля­хом за­твер­дже­н­ня но­вих осві­тніх стан­дар­тів і на­вчаль­них про­грам, а та­кож вне­суть ясність та ви­зна­че­ність у ро­зу­мі­н­ня не­об­хі­дно­го об­ся­гу знань, вмінь та на­ви­чок для здій­сне­н­ня пев­но­го ви­ду юри­ди­чної ді­яль­но­сті.

дер­жав­ний екс­перт екс­пер­тної гру­пи з пра­во­вої осві­ти Ди­ре­кто­ра­ту з прав лю­ди­ни, до­сту­пу до пра­во­су­д­дя та пра­во­вої обі­зна­но­сті Мі­ні­стер­ства юсти­ції Укра­ї­ни Ма­ри­на М ЯКУБОВИЧ, ЯКУБОВИЧ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.