Де­що про мі­жна­ро­дний до­свід у сфе­рі за­хи­сту ви­кри­ва­чів

Yurydychna Gazeta - - КОЛОНКА НАЗК - Єв­ген БОГАТОВ, за­сту­пник ке­рів­ни­ка від­ді­лу з пи­тань по­лі­ти­ки у сфе­рі за­хи­сту ви­кри­ва­чів НАЗК Оле­на ГАРМАШ, го­лов­ний спе­ці­а­ліст від­ді­лу з пи­тань по­лі­ти­ки у сфе­рі за­хи­сту ви­кри­ва­чів НАЗК

За­хист осіб, які на­да­ють до­по­мо­гу в за­по­бі­ган­ні та про­ти­дії ко­ру­пції (ви­кри­ва­чів), є не­о­дмін­ною скла­до­вою бо­роть­би з ко­ру­пці­єю як не­га­тив­ним су­спіль­ним яви­щем. Ри­зик ко­ру­пцій­них про­я­вів зна­чно зро­стає в се­ре­до­ви­щі, в яко­му осо­би, які по­ві­дом­ля­ють про ко­ру­пцій­ні по­ру­ше­н­ня, не отри­му­ють під­трим­ки та за­хи­сту су­спіль­ством і дер­жа­вою.

Не­об­хі­дність за­ко­но­дав­чо­го вре­гу­лю­ва­н­ня ін­сти­ту­ту за­хи­сту осіб, які по­ві­дом­ля­ють про ко­ру­пцію, на мі­жна­ро­дно­му рів­ні впер­ше від­обра­же­но у ст. 22 Кри­мі­наль­ної та ст. 9 Ци­віль­ної кон­вен­цій Ра­ди Єв­ро­пи про бо­роть­бу з ко­ру­пці­єю.

У ст. 33 Кон­вен­ції ООН про­ти ко­ру­пції пе­ред­ба­че­но, що ко­жна дер­жа­ва-уча­сни­ця роз­гля­дає мо­жли­вість вклю­че­н­ня до сво­єї вну­трі­шньої пра­во­вої си­сте­ми на­ле­жних за­хо­дів для за­без­пе­че­н­ня за­хи­сту будь-яких осіб, які до­бро­со­ві­сно та на об­ґрун­то­ва­них під­ста­вах по­ві­дом­ля­ють ком­пе­тен­тним ор­га­нам про будь-які фа­кти, пов’яза­ні зі зло­чи­на­ми, пе­ред­ба­че­ни­ми ці­єю Кон­вен­ці­єю, від будь-яко­го не­спра­ве­дли­во­го по­во­дже­н­ня.

У ли­сто­па­ді 2010 р. на са­мі­ті кра­їн «Гру­пи двад­ця­ти» (да­лі – G20) в Се­у­лі схва­ле­но Ан­ти­ко­ру­пцій­ний план дій G20, згі­дно з яким ви­рі­ше­но ра­ти­фі­ку­ва­ти Кон­вен­цію ООН про­ти ко­ру­пції та за­без­пе­чи­ти ма­кси­маль­но швид­ке й пов­не її ви­ко­на­н­ня. Во­дно­час лі­де­ри G20 ви­зна­чи­ли за­хист ви­кри­ва­чів одним з прі­о­ри­те­тних на­прям­ків у сфе­рі бо­роть­би з ко­ру­пці­єю.

З ме­тою за­хи­сту від дис­кри­мі­на­ції та ре­пре­сив­них за­хо­дів що­до осіб, які до­бро­со­ві­сно по­ві­дом­ля­ють про мо­жли­ві ко­ру­пцій­ні дії, кра­ї­ни G20 взя­ли зо­бов’яза­н­ня до кін­ця 2012 р. прийня­ти та ви­ко­ну­ва­ти пра­ви­ла що­до за­хи­сту та­ких осіб.

Для цьо­го гру­па екс­пер­тів кра­їн G20 про­ана­лі­зу­ва­ла та уза­галь­ни­ла до­свід та­ких ор­га­ні­за­цій як Ор­га­ні­за­ція еко­но­мі­чно­го спів­ро­бі­тни­цтва і роз­ви­тку (ОЕСР), Сві­то­во­го бан­ку, чин­ні за­ко­ни та пра­кти­ку за­хи­сту осіб, що по­ві­дом­ля­ють ін­фор­ма­цію. Ре­зуль­та­том про­ве­де­но­го ана­лі­зу ста­ло схва­ле­н­ня на са­мі­ті в Кан­нах у ли­сто­па­ді 2011 р. Ке­рів­них прин­ци­пів G20 по за­ко­но­дав­ству про за­хист ви­кри­ва­чів та Збір­ни­ка кра­щих пра­ктик за­ко­но­дав­ства про за­хист ви­кри­ва­чів. Ре­зуль­та­ти до­слі­джень під­твер­джу­ють ім­пле- мен­та­цію по­ло­жень ст. 33 Кон­вен­ції ООН про­ти ко­ру­пції у за­ко­но­дав­стві ба­га­тьох кра­їн.

Так, у біль­шо­сті кра­їн пи­та­н­ня за­хи­сту осіб, які по­ві­дом­ля­ють про вчи­не­н­ня ко­ру­пцій­них по­ру­шень, на за­ко­но­дав­чо­му рів­ні вре­гу­льо­ва­но спе­ці­аль­ни­ми за­ко­на­ми. Згі­дно з та­ки­ми за­ко­на­ми, за­хи­сту під­ля­га­ють ви­кри­ва­чі, які по­ві­дом­ля­ють не ли­ше про вчи­не­н­ня ко­ру­пцій­них, але й ін­ших по­ру­шень вну­трі­шньо­го за­ко­но­дав­ства кра­ї­ни. До та­ких кра­їн на­ле­жать, зокре­ма, Спо­лу­че­ні Шта­ти Аме­ри­ки, Ав­стра­лія, Ве­ли­ка Бри­та­нія, Япо­нія, Пів­ден­но-Афри­кан­ська Ре­спу­блі­ка, Ре­спу­блі­ка Сер­бія.

За­зви­чай, та­кі акти мі­стять ви­зна­че­н­ня за­хи­ще­но­го дер­жа­вою ви­кри­т­тя ін­фор­ма­ції, що охо­плює, окрім по­ру­шень, які під­па­да­ють під ви­зна­че­н­ня «ко­ру­пції» від­по­від­но до на­ціо­наль­но­го за­ко­но­дав­ства, будь-які ін­ші по­ру­ше­н­ня вну­трі­шньо­го за­ко­но­дав­ства, в то­му чи­слі зло­вжи­ва­н­ня вла­дою, не­ефе­ктив­не управ­лі­н­ня, роз­тра­ту ко­штів, істо­тну за­гро­зу здо­ров’ю, без­пе­ці осіб, на­ціо­наль­ній без­пе­ці то­що.

В де­я­ких кра­ї­нах існу­ють спе­ці­аль­ні за­ко­ни що­до за­хи­сту ви­кри­ва­чів ви­клю­чно в пу­блі­чно­му се­кто­рі (Ка­на­да, Ав­стра­лія). При цьо­му за­ко­но­дав­ство біль­шо­сті кра­їн пе­ред­ба­чає за­хист ви­кри­ва­чів і в пу­блі­чно­му, і в при­ва­тно­му се­кто­рах. Для уни­кне­н­ня не­о­дно­зна­чно­го під­хо­ду до ви­зна­че­н­ня осіб, які під­ля­га­ють за­хи­сту при ви­крит­ті ін­фор­ма­ції, де­які кра­ї­ни на за­ко­но­дав­чо­му рів­ні від­но­сять до та­ких осіб, окрім пу­блі­чних слу­жбов­ців та по­стій­них пра­ців­ни­ків, та­кож осіб, які пра­цю­ють за ци­віль­но-пра­во­ви­ми до­го­во­ра­ми, звіль­не­них осіб, кан­ди­да­тів на по­са­ду та во­лон­те­рів (Ве­ли­ка Бри­та­нія, Ре­спу­блі­ка Сер­бія).

Во­дно­час у Ка­на­ді та Спо­лу­че­них Шта­тах Аме­ри­ки нор­ми що­до за­хи­сту ви­кри­ва­чів мі­стя­ться та­кож у кри­мі­наль­них ко­де­ксах і пе­ред­ба­ча­ють штраф або по­збав­ле­н­ня во­лі за пе­ре­слі­ду­ва­н­ня ви­кри­ва­ча, який до­бро­со­ві­сно по­ві­до­мив про вчи­не­н­ня або спро­бу вчи­не­н­ня зло­чи­ну до упов­но­ва­же­но­го ор­га­ну.

На­при­клад, у Ре­спу­блі­ці Сер­бія єди­ним законом про за­хист ви­кри­ва­чів вре­гу­льо­ва­но по­ря­док звер­не­н­ня з по­ві­дом­ле­н­ням про по­ру­ше­н­ня, про­це­ду­ру роз­гля­ду та­ко­го по­ві­дом­ле­н­ня на під­при­єм­стві, га­ран­тії за­хи­сту ви­кри­ва­чів, про­це­ду­ру су­до­во­го за­хи­сту, а та­кож вста­нов­ле­но штра­фні сан­кції за по­ру­ше­н­ня цьо­го за­ко­ну.

В біль­шо­сті кра­їн пе­ред­ба­че­но три рів­ні ка­на­лів по­ві­дом­ле­н­ня: вну­трі­шнє ви­кри­т­тя упов­но­ва­же­ній осо­бі в ор­га­ні, на під­при­єм­стві; зов­ні­шнє ви­кри­т­тя спе­ці­аль­но упов­но­ва­же­но­му ор­га­ну; пу­блі­чне ви­кри­т­тя пред­став­ни­кам гро­мад­сько­сті, за­со­бам ма­со­вої ін­фор­ма­ції, яке за­зви­чай мо­жли­ве без про­хо­дже­н­ня по­пе­ре­дніх про­це­дур ли­ше за умо­ви на­яв­но­сті об­ґрун­то­ва­но­го пе­ре­ко­на­н­ня, що дія або без­ді­яль­ність, про яку по­ві­дом­ля­є­ться, є зна­чним пра­во­по­ру­ше­н­ням, а та­кож існує ри­зик не­ми­ну­чої за­гро­зи жи­т­тю, здо­ров’ю, без­пе­ці осіб або дов­кі­л­ля.

Зокре­ма, в Ко­ро­лів­стві Ні­дер­лан­ди пе­ред­ба­че­но ство­ре­н­ня спе­ці­аль- но упов­но­ва­же­но­го ор­га­ну – Па­ла­та ви­кри­ва­чів – який одно­ча­сно на­дає кон­суль­та­тив­ну до­по­мо­гу ви­кри­ва­чам та роз­слі­дує спра­ви що­до ймо­вір­них по­ру­шень, про які йде­ться у по­ві­дом­лен­ні. При цьо­му ви­кри­вач звер­та­є­ться до Па­ла­ти ли­ше пі­сля вну­трі­шньої про­це­ду­ри роз­гля­ду по­ві­дом­ле­н­ня, яка є обов’яз­ко­вою на під­при­єм­ствах, де пра­цює біль­ше ніж 50 осіб.

У ли­сто­па­ді 2017 р. ли­тов­ський пар­ла­мент прийняв за­кон про за­хист ви­кри­ва­чів, який на­бу­де чин­но­сті у сі­чні 2019 р. Вка­за­ний за­кон га­ран­тує осо­бі, яка ви­зна­на ви­кри­ва­чем, без­ко­штов­ну пра­во­ву до­по­мо­гу, пра­во на ви­на­го­ро­ду за цін­ну ін­фор­ма­цію та мо­жли­вість звіль­не­н­ня від від­по­від­аль­но­сті за участь у не­за­кон­ній ді­яль­но­сті.

Окрім то­го, в за­ко­но­дав­стві низ­ки кра­їн пе­ред­ба­че­но не ли­ше га­ран­тії за­хи­сту ви­кри­ва­чів, а й мо­жли­вість за­сто­су­ва­н­ня фі­нан­со­вих сти­му­лів до осіб, які по­ві­дом­ля­ють про по­ру­ше­н­ня (від 10% до 30% від су­ми від­шко­до­ва­них ко­штів у США до 2 млн до­ла­рів у Пів­ден­ній Ко­реї).

Та­ким чи­ном, сві­то­ві стан­дар­ти у сфе­рі за­хи­сту ви­кри­ва­чів свід­чать про те, що ко­жна дер­жа­ва са­мо­стій­но ви­бу­до­вує цей за­хист, вра­хо­ву­ю­чи, в то­му чи­слі, осо­бли­во­сті на­ціо­наль­но­го за­ко­но­дав­ства та си­сте­ми пра­ва.

Пра­кти­чні аспе­кти за­сто­су­ва­н­ня за­ко­но­дав­ства у сфе­рі за­хи­сту ви­кри­ва­чів в Укра­ї­ні

Пи­та­н­ня: На який тер­мін осо­ба отри­мує ста­тус ви­кри­ва­ча, а та­кож чи втра­чає во­на пра­во на пе­ред­ба­че­ний ст. 53 За­ко­ну Укра­ї­ни «Про за­по­бі­га­н­ня ко­ру­пції» за­хист у разі спро­сту­ва­н­ня на­ве­де­них у її по­ві­дом­лен­ні фа­ктів?

Ст. 53 За­ко­ну Укра­ї­ни «Про за­по­бі­га­н­ня ко­ру­пції» не ви­зна­че­но тер­мін, на який осо­ба отри­мує ста­тус ви­кри­ва­ча. От­же, ви­кри­вач пе­ре­бу­ває під за­хи­стом дер­жа­ви. До ньо­го не мо­жуть бу­ти за­сто­со­ва­ні не­га­тив­ні за­хо­ди впли­ву або за­гро­за та­ких за­хо­дів впли­ву у зв’яз­ку з йо­го по­ві­дом­ле­н­ням про по­ру­ше­н­ня ви­мог цьо­го За­ко­ну, не­за­ле­жно від да­ти та­ко­го по­ві­дом­ле­н­ня.

У ч. 1 ст. 53 За­ко­ну Укра­ї­ни «Про за­по­бі­га­н­ня ко­ру­пції» не ви­зна­че­но умо­вою, за якої осо­ба є ви­кри­ва­чем, під­твер­дже­н­ня ви­кла­де­ної у по­ві­дом­лен­ні ін­фор­ма­ції про по­ру­ше­н­ня ви­мог цьо­го За­ко­ну. З огля­ду на це, у разі спро­сту­ва­н­ня на­ве­де­них у від­по­від­но­му по­ві­дом­лен­ні фа­ктів, осо­ба не втра­чає пра­во на за­хист дер­жа­ви, пе­ред­ба­че­ний ч. 2 ст. 53 За­ко­ну Укра­ї­ни «Про за­по­бі­га­н­ня ко­ру­пції», а та­кож до неї не мо­жуть бу­ти за­сто­со­ва­ні за­зна­че­ні у ч. 3 ст. 53 цьо­го За­ко­ну не­га­тив­ні за­хо­ди впли­ву або за­гро­за та­ких за­хо­дів впли­ву.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.