Зе­мель­ний ал­го­ритм

Уряд по­го­див ме­ха­нізм пе­ре­да­чі зем­лі у вла­сність те­ри­то­рі­аль­ним гро­ма­дам

Yurydychna Gazeta - - АКТУАЛЬНО | АГРАРНЕ ТА ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО -

КМУ по­го­див ме­ха­ні­зми пе­ре­да­чі у вла­сність об’єд­на­ним те­ри­то­рі­аль­ним гро­ма­дам зем­лі, в то­му чи­слі зем­лі по­за ме­жа­ми на­се­ле­них пун­ктів. Від­по­від­не рі­ше­н­ня ми­ну­ло­го ти­жня бу­ло ухва­ле­не за спри­я­н­ня прем’єр-мі­ні­стра Укра­ї­ни Во­ло­ди­ми­ра Грой­сма­на і пе­ред­ба­чає оформ­ле­н­ня від­по­від­них уря­до­вих до­ру­чень Дер­жав­ній слу­жбі з пи­тань гео­де­зії, кар­то­гра­фії та ка­да­стру.

«Ми зна­йшли ме­ха­ні­зми пе­ре­да­чі ОТГ всіх зе­мель у вла­сність. Це прав­да. Мо­ва йде про те, що Дер­жгео­ка­дастр від­ве­де зем­лю і пе­ре­дасть її ОТГ. Цю ро­бо­ту по­трі­бно за­вер­ши­ти у 2018 р.», – за­зна­чив Во­ло­ди­мир Грой­сман.

Та­кож, за йо­го сло­ва­ми, до кін­ця ро­ку ко­жне обла­сне управ­лі­н­ня гео­ка­да­стру має під­пи­са­ти з ко­жною ОТГ ме­мо­ран­ду­ми, в яких бу­дуть ви­зна­че­ні стро­ки та від­по­від­аль­ні осо­би за про­цес пе­ре­да­чі зе­мель.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.