Про­це­су­аль­не онов­ле­н­ня: пер­ша пра­кти­ка

Ми­ну­ло май­же 2 мі­ся­ці пі­сля то­го, як в Укра­ї­ні оно­ви­ло­ся про­це­су­аль­не за­ко­но­дав­ство. Ми ви­рі­ши­ли за­пи­та­ти юри­стів, як ці змі­ни впли­ну­ли на їхню ро­бо­ту.

Yurydychna Gazeta - - АРГУМЕНТ. ПОЗИЦІЯ. ІДЕЯ - Оле­ксій КОЛТОК, стар­ший юрист Sayenko Kharenko

«15.12.2017 р. – зна­ко­ва да­та для адво­ка­тів, пра­кти­ку­ю­чих юри­стів та усьо­го суд­дів­сько­го кор­пу­су, адже в цей день від­бу­ло­ся пов­не онов­ле­н­ня про­це­су­аль­но­го за­ко­но­дав­ства. Всі спра­ви, які роз­гля­да­ли­ся су­да­ми про­тя­гом три­ва­ло­го ча­су, по­ча­ли роз­гля­да­ти­ся за но­ви­ми пра­ви­ла­ми. Пра­кти­ка свід­чить, що на пер­шо­му ета­пі роз­гля­ду справ біль­шість прав­ни­ків та суд­дів не опа­ну­ва­ли та­кі змі­ни. На на­шу дум­ку, це очі­ку­ва­ний пе­ре­хі­дний пе­рі­од ада­пта­ції до но­во­го за­ко­но­дав­ства.

Під час під­го­тов­ки до пер­ших су­до­вих за­сі­дань, які ма­ли від­бу­ти­ся за но­ви­ми пра­ви­ла­ми, юри­сти зі­штов­хну­ли­ся з пи­та­н­ням ви­зна­че­н­ня ста­дії су­до­во­го про­це­су, з якої під­ля­га­ють роз­гля­ду не­за­вер­ше­ні спра­ви. Са­ме зі ста­ді­єю роз­гля­ду спра­ви за но­ви­ми пра­ви­ла­ми пов’язу­є­ться мо­жли­вість по­да­н­ня до­ка­зів, ви­зна­че­н­ня об­ста­вин, які під­ля­га­ють до­ка­зу­ван­ню, по­да­н­ня за­яв по су­ті спо­ру та вчи­не­н­ня ін­ших про­це­су­аль­них дій. Зва­жа­ю­чи, що вка­за­не пи­та­н­ня за­ли­ше­но по­за ува­гою за­ко­но­дав­чо­го вре­гу­лю­ва­н­ня, суд­ді при­йма­ють рі­зні про­це­су­аль­ні рі­ше­н­ня у та­ких ви­пад­ках. Ви­хо­дя­чи з пра­кти­ки, біль­шість та­ких рі­шень при­йма­ю­ться без шко­ди для ре­а­лі­за­ції прав сто­рін, пов’яза­них з до­ка­зу­ва­н­ням вла­сної по­зи­ції.

Осо­бли­вий акцент у но­вих ко­де­ксах зро­бле­ний на за­по­бі­га­н­ня зло­вжи­ван­ню про­це­су­аль­ни­ми пра­ва­ми, що на­ді­ляє суд­дів до­да­тко­вим ме­ха­ні­змом ре­а­гу­ва­н­ня на дії або без­ді­яль­ність уча­сни­ків про­це­су. З вла­сно­го до­сві­ду мо­же­мо ска­за­ти, що су­ди вже за­до­воль­ня­ють кло­по­та­н­ня про на­кла­де­н­ня штра­фів за не­на­да­н­ня ви­тре­бу­ва­них до­ка­зів та по­ста­нов­ля­ють ухва­ли про тим­ча­со­ве ви­лу­че­н­ня до­ка­зів у при­му­со­во­му по­ряд­ку від осіб, які ухи­ля­ю­ться від їх на­да­н­ня. Однак від­кри­тим за­ли­ша­є­ться пи­та­н­ня при­му­со­во­го ви­ко­на­н­ня та­ких рі­шень, з огля­ду на від­су­тність від­по­від­ної про­це­ду­ри. Ми спо­ді­ва­є­мо­ся, що до то­го ча­су як бу­дуть вне­се­ні змі­ни до За­ко­ну Укра­ї­ни «Про ви­ко­нав­че про­ва­дже­н­ня», актив­ну роль у ви­ко­нан­ні та­ких рі­шень ві­ді­гра­ва­ти­ме суд шля­хом здій­сне­н­ня кон­тро­лю за ви­ко­на­н­ням ухвал та вста­нов­ле­н­ня по­ряд­ку їх ви­ко­на­н­ня.

По­ло­же­н­ня но­во­го про­це­су­аль­но­го за­ко­ну по­кли­ка­ні за­без­пе­чи­ти уча­сни­ків про­це­су отри­ма­н­ням пов­ної та ви­чер­пної ін­фор­ма­ції що­до змі­сту по­зов­них ви­мог, за­пе­ре­чень про­ти по­зо­ву та до­ка­зів на їх об­ґрун­ту­ва­н­ня. Та­кі дії ре­а­лі­зу­ю­ться шля­хом за­вча­сно­го на­прав­ле­н­ня уча­сни­кам про­це­су від­по­від­них за­яв та до­ку­мен­тів. Уча­сни­ки спра­ви та­кож впра­ві по­ста­ви­ти свої за­пи­та­н­ня ін­шій сто­ро­ні для де­та­лі­за­ції пи­тань, пов’яза­них зі спра­вою. Без­пе­ре­чно, та­ка ви­зна­че­ність спря­мо­ва­на на ко­ристь ви­рі­ше­н­ня спра­ви, оскіль­ки в ба­га­тьох ви­пад­ках по­зов­ні ви­мо­ги фор­му­лю­ю­ться не чі­тко. Во­дно­час та­кі обов’яз­ки збіль­ши­ли об­сяг адмі­ні­стра­тив­ної та те­хні­чної ро­бо­ти юри­стів та адво­ка­тів. Пе­ред­ба­ча­є­ться, що із за­про­ва­дже­н­ням Єди­ної су­до­вої ін­фор­ма­цій­но-те­ле­ко­му­ні­ка­цій­ної си­сте­ми об­сяг та­кої ро­бо­ти має змен­ши­ти­ся. Однак на­ра­зі скла­дно про­гно­зу­ва­ти стро­ки її фа­кти­чно­го за­про­ва­дже­н­ня в усіх су­дах Укра­ї­ни.

Не менш ва­жли­вим і но­вим для про­це­су, а осо­бли­во для клі­єн­тів, ста­ла кон­це­пція пов­но­го від­шко­ду­ва­н­ня ви­трат на на­да­н­ня пра­во­вої до­по­мо­ги адво­ка­та. Від­те­пер су­ду не­об­хі­дно по­да­ти по­пе­ре­дній (орі­єн­тов­ний) роз­ра­ху­нок су­до­вих ви­трат, що в окре­мих ви­пад­ках мо­же по­тре­бу­ва­ти більш чі­ткої де­та­лі­за­ції вар­то­сті ро­біт у до­го­во­рі про на­да­н­ня пра­во­вої до­по­мо­ги. На ін­шу сто­ро­ну про­це­су це по­кла­дає до­да­тко­вий обов’язок до­ве­де­н­ня не­спів­мір­но­сті та­ких ви­трат, якщо це не­об­хі­дно.

Ми вва­жа­є­мо, що но­ві про­це­су­аль­ні ко­де­кси спри­я­ють ме­ті су­до­чин­ства, оскіль­ки во­ни спря­мо­ва­ні на під­ви­ще­н­ня ефе­ктив­но­сті роз­гля­ду спра­ви. Во­дно­час на­яв­ні ко­лі­зії пра­во­вих норм бу­дуть вре­гу­льо­ва­ні у про­це­сі їх пра­кти­чно­го за­сто­су­ва­н­ня в су­до­вій пра­кти­ці.»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.