KOMEHTAP

Yurydychna Gazeta - - АКТУАЛЬНО | БАНКІВСЬКЕ ПРАВО -

Одно­зна­чно, вра­хо­ву­ю­чи не­ста­біль­ність бан­ків­ської си­сте­ми в Укра­ї­ні та при­пи­не­н­ня ді­яль­но­сті зна­чної кіль­ко­сті бан­ків­ських уста­нов за остан­ні ро­ки, дер­жа­ві не­об­хі­дно за­про­ва­джу­ва­ти за­хо­ди що­до зни­же­н­ня пе­ред­умов цьо­го яви­ща.

Са­ме з ці­єю ме­тою, згі­дно з ін­фор­ма­ці­єю від вла­ди, вне­се­но змі­ни що­до ви­мо­ги до упов­но­ва­же­них бан­ків, які ви­зна­ча­ю­ться на кон­кур­сних за­са­дах для здій­сне­н­ня ви­плат пен­сій, гро­шо­вої до­по­мо­ги та за­ро­бі­тної пла­ти пра­ців­ни­кам бю­дже­тних уста­нов. Однак вне­се­ні змі­ни ви­кли­ка­ють де­я­кі юри­ди­чні су­пе­ре­чно­сті.

По-пер­ше, з пе­ре­лі­ку ви­мог до бан­ків, які ма­ють пра­во бра­ти участь у кон­кур­сі, ви­да­ле­но зна­чну кіль­кість кри­те­рі­їв, зокре­ма, що сто­су­ю­ться роз­мі­ру акти­вів у бан­ків­ській си­сте­мі Укра­ї­ни, на­яв­но­сті мі­жна­ро­дно­го рей­тин­гу. За­зна­че­ні змі­ни не мо­жна на­зва­ти по­зи­тив­ни­ми, оскіль­ки те­пер до уча­сті в кон­кур­сі до­пу­ска­ти­му­ться бан­ки, які не ма­ють ста­біль­но­го до­сві­ду на рин­ку Укра­ї­ни, мі­жна­ро­дно­го ви­зна­н­ня та га­ран­тій бан­ків­ської ді­яль­но­сті на най­ближ­че май­бу­тнє.

По-дру­ге, май­же не змі­нив­ся пе­ре­лік до­ку­мен­тів, які не­об­хі­дно на­да­ти уча­сни­ку кон­кур­су. Біль­шість з них все ж та­ки не свід­чать про ви­со­кий рі­вень на­да­н­ня бан- ків­ських по­слуг зі сто­ро­ни та­ко­го уча­сни­ка.

Так, якщо ра­ні­ше не­об­хі­дно бу­ло на­да­ва­ти до­від­ку про від­су­тність за­бор­го­ва­но­стей пе­ред ком­пе­тен­тни­ми ор­га­на­ми, а та­кож ін­фор­ма­цію про те, що до пов'яза­них осіб бан­ку не за­сто­со­ва­ні сан­кції, то від­те­пер пе­ре­лік та­ких до­ку­мен­тів су­то фор­маль­ний, адже до­від­ки мо­жуть мі­сти­ти як ін­фор­ма­цію про від­су­тність, так і про на­яв­ність за­бор­го­ва­но­стей та сан­кцій. При цьо­му так зва­на «на­яв­ність» не є під­ста­вою для від­мо­ви в уча­сті у кон­кур­сі чи пе­ре­шко­дою для ви­зна­н­ня та­кої бан­ків­ської уста­но­ви пе­ре­мож­цем.

Та­ким чи­ном, уча­сни­ком змо­же ста­ти банк, який ли­ше не­що­дав­но був ство­ре­ний, а та­кож банк, який ухи­ля­є­ться від спла­ти по­да­тків чи обов’ яз­ко­вих вне­сків у Фонд га­ран­ту­ва­н­ня вкла­дів фі­зи­чних осіб.

По-тре­тє, де­я­кі по­ло­же­н­ня по­ряд­ку про­ве­де­н­ня кон­кур­су, в то­му чи­слі з остан­ні­ми змі­на­ми, мі­стять нор­ми, які свід­чать про не­о­дна­ко­ве ста­но­ви­ще бан­ків­ських уста­нов при­ва­тної та дер­жав­ної фор­ми вла­сно­сті, що є по­ру­ше­н­ням за­крі­пле­но­го в Кон­сти­ту­ції Укра­ї­ни прин­ци­пу рів­но­сті всіх суб' єктів пра­ва вла­сно­сті пе­ред за­ко­ном.

Та­ка не­рів­ність проявляється в то­му, що банк, в яко­му дер­жа­ва во­ло­діє час­ткою по­над 75%, мо­же ста­ти пе­ре­мож­цем кон­кур­су, не­зва­жа­ю­чи на те, що про­тя­гом остан­ніх 6-ти мі­ся­ців до ньо­го за­сто­со­ву­ва­ли­ся за­хо­ди впли­ву, то­ді як для ін­ших бан­ків­ських уста­нов та­ка ви­мо­га вста­нов­ле­на.

От­же, вне­се­ні змі­ни хо­ча і ма­ють на ме­ті за­хист бан­ків­сько­го рин­ку від не­ста­біль­но­сті, про­те на пра­кти­ці за­про­ва­дже­н­ня но­вих ви­мог де­що дис­кре­ди­тує бан­ків­ські уста­но­ви при­ва­тної фор­ми вла­сно­сті, до­зво­ля­ю­чи роз­мі­ще­н­ня гро­шо­вих ко­штів на ви­пла­ти пен­сій, гро­шо­вої до­по­мо­ги та за­ро­бі­тної пла­ти пра­ців­ни­кам дер­жав­них уста­нов у бан­ках, які не ма­ють мі­жна­ро­дно­го до­сві­ду й ви­зна­н­ня, а та­кож не­на­ле­жно ви­ко­ну­ють свої зо­бов’яза­н­ня пе­ред існу­ю­чи­ми кре­ди­то­ра­ми.

Со­фія КИКІШ, юрист ПГ «Побе­ре­жнюк П б і пар­тне­ри»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.