Астерс по­си­лює ко­ман­ду пра­кти­ки при­ва­тних клі­єн­тів но­вим пар­тне­ром Оле­ксан­дром Ону­фрі­єн­ком

Yurydychna Gazeta - - НОВИНИ | ЮРИДИЧНИЙ БІЗНЕС -

Астерс ра­да по­ві­до­ми­ти про те, що Оле­ксандр Ону­фрі­єн­ко при­єд­нав­ся до ко­ман­ди фір­ми у ро­лі пар­тне­ра пра­кти­ки при­ва­тних клі­єн­тів з 29.01.2018 р.

Оле­ксандр Ону­фрі­єн­ко во­ло­діє зна­чним до­сві­дом ро­бо­ти в юри­ди­чно­му кон­сал­тин­гу та ін­ве­сти­цій­но­му бі­зне­сі. Зокре­ма, про­тя­гом 20 ро­ків він очо­лю­вав юри­ди­чний де­пар­та­мент ін­ве­сти­цій­но-бан­ків­ської ком­па­нії КІНТО. Оле­ксандр здо­був ви­щу осві­ту в Ки­їв­сько­му на­ціо­наль­но­му уні­вер­си­те­ті іме­ні Та­ра­са Шев­чен­ка, має вче­ний сту­пінь кан­ди­да­та юри­ди­чних на­ук, до­цент.

В Астерс Оле­ксандр Ону­фрі­єн­ко спе­ці­а­лі­зу­ва­ти­ме­ться на на­дан­ні кон­суль­та­цій осо­бам з на­ко­пи­че­ним при­ва­тним ка­пі­та­лом, ін­ве­сто­рам, сі­мей­ним офі­сам та під­при­єм­цям що­до всіх аспе­ктів управ­лі­н­ня при­ва­тним ка­пі­та­лом. При­єд­на­н­ня Оле­ксан­дра до ко­ман­ди по­си­лить по­ту­жну екс­пер­ти­зу фір­ми у на­дан­ні кон­суль­та­цій осо­бам з на­ко­пи­че­ним при­ва­тним ка­пі­та­лом у всіх га­лу­зях: від не­ру­хо­мо­сті, ІТ, осві­ти та ім­мі­гра­ції до сі­мей­но­го пра­ва та пи­тань мі­жна­ро­дно­го опо­да­тку­ва­н­ня. Ке­ру­ю­чий пар­тнер Астерс

за­зна­чив: «На­ша фір­ма має стра­те­гі­чні пла­ни з подаль­шо­го роз­ви­тку пра­кти­ки при­ва­тних клі­єн­тів. Ми впев­не­ні, що зна­чний до­свід Оле­ксан­дра Ону­фрі­єн­ка у ро­бо­ті з при­ва­тни­ми клі­єн­та­ми у по­єд­нан­ні з силь­ною екс­пер­ти­зою на­шої фір­ми в рі­зних се­кто­рах еко­но­мі­ки ство­рять по­ту­жний ефект си­нер­гії, щоб від­по­від­а­ти най­ви­щим очі­ку­ва­н­ням на­ших клі­єн­тів».

сій Дід­ков­ський Олек-

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.