5th World Litigation Forum 2018 – укра­їн­ський по­гляд

17-18.01.2018 р. у м. Ду­бай (Об’єд­на­ні Араб­ські Емі­ра­ти) зі­бра­ли­ся про­фе­сіо­на­ли су­до­вих та ар­бі­тра­жних про­це­сів з усьо­го сві­ту – від­був­ся 5th World Litigation Forum 2018. Від Укра­ї­ни захід від­ві­да­ли пред­став­ни­ки юри­ди­чної ком­па­нії Evris: ке­рів­ник бан­ківсь

Yurydychna Gazeta - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - Ін­терв’ю під­го­ту­ва­ла Ан­на РОДЮК, ре­да­ктор «Юри­ди­чної Га­зе­ти»

– Роз­ка­жіть про го­лов­ні пи­та­н­ня, які бу­ли ви­сві­тле­ні під час за­хо­ду. – С. П.: Зві­сно, зва­жа­ю­чи на до­ста­тньо сер­йо­зну рі­зни­цю в пра­во­во­му ре­гу­лю­ван­ні кра­їн-уча­сни­ків Фо­ру­му, не­про­сто під­ні­ма­ти те­ми, які сто­су­ва­ли­ся б су­до­во­го про­це­су і бу­ли б спіль­ни­ми для всіх. Про­те ор­га­ні­за­то­рам за­хо­ду це вда­ло­ся. Те­ма­ти­ка Фо­ру­му бу­ла зо­се­ре­дже­на на 3-х за­галь­них на­прям­ках: ін­но­ва­ції, аль­тер­на­тив­не ви­рі­ше­н­ня спо­рів та до­три­ма­н­ня ком­пла­єн­су з ме­тою мі­ні­мі­за­ції ри­зи­ків.

Всі те­ми, ви­сві­тле­ні ці­ка­ви­ми спі­ке­ра­ми, ви­кли­ка­ли ці­лі се­рії за­пи­тань від ау­ди­то­рії та на­віть пе­ре­ро­ста­ли в пу­блі­чну дис­ку­сію.

– І. К.: Най­біль­шу за­ці­кав­ле­ність, на мою дум­ку, уча­сни­ки ви­яви­ли до ін­но­ва­цій в ро­бо­ті су­до­вих юри­стів, ети­чних пи­тань у ро­бо­ті з юри­ди­чни­ми ком­па­ні­я­ми на ау­тсор­сі та мі­жна­ро­дно­го ко­мер­цій­но­го ар­бі­тра­жу. Що­до остан­ньої те­ми, то прав­ни­ки з рі­зних кра­їн під­твер­джу­ють сві­то­ві трен­ди – до­ля ко­мер­цій­них ар­бі­тра­жів у су­до­вих спо­рах зро­стає. Не­зва­жа­ю­чи на зна­чні ви­тра­ти, у по­рів­нян­ні зі зви­чай­ним су­до­чин­ством, ко­мер­цій­ний ар­бі­траж отри­мує прі­о­ри­тет зав­дя­ки про­фе­сіо­на­лі­зму та ква­лі­фі­ка­ції ар­бі­трів, швид­ко­сті та про­гно­зо­ва­но­сті ре­зуль­та­ту. На­при­клад, у м. Ду­бай ве­ли­ку по­пу­ляр­ність має мі­сце­вий ар­бі­тра­жний суд, що пра­цює у пар­тнер­стві з ві­до­мим Лон­дон­ським су­дом. Та­кож ха­ра­ктер­ною тен­ден­ці­єю є за­галь­но­сві­то­ва уні­фі­ка­ція пра­вил ар­бі­тра­жу та під­хо­дів до пев­них ти­по­вих пи­тань. – Хто зі спі­ке­рів фо­ру­му та які ви­сту­пи най­біль­ше Вас за­ці­ка­ви­ли? – С. П.: Як на ме­не, най­ці­ка­ві­шою те­мою ста­ло обго­во­ре­н­ня пи­та­н­ня фі­нан­су­ва­н­ня су­до­во­го про­це­су за ко­шти ін­ве­сти­цій­них фон­дів. Ця те­ма обго­во­рю­ва­ла­ся на па­не­лі під мо­де­ра­ці­єю То­ні Крукру­бо з Ні­ге­рії.

Остан­ні змі­ни за­ко­но­дав­ства в на­шій дер­жа­ві ли­ше під­твер­джу­ють тен­ден­цію до зро­ста­н­ня су­до­вих ви­трат і ви­трат на пра­во­ву до­по­мо­гу. За­ко­но­дав­ці на­ма­га­ли­ся роз­ван­та­жи­ти су­ди від ти­ся­чі те­хні­чних і ча­сто ні­ко­му не по­трі­бних су­до­вих по­зо­вів. Однак в ре­зуль­та­ті но­во­вве­день мо­жуть по­стра­жда­ти пе­ре­сі­чні гро­ма­дя­ни, адже су­до­вий за­хист стає все менш до­сту­пним.

Пев­ним ви­хо­дом із си­ту­а­ції мо­же бу­ти отри­ма­н­ня фі­нан­су­ва­н­ня від ін­ве­сти­цій­но­го фон­ду або ін­шої фі­нан­со­вої ком­па­нії, яка за­без­пе­чить опла­ту су­до­вих ви­трат та адво­кат­ської до­по­мо­ги в обмін на пев­ний від­со­ток від су­ми стя­гне­н­ня.

На жаль, ком­па­нії-уча­сни­ки дис­ку­сій­ної па­не­лі (Chancery Capital (UK), Woodsford Litigation Funding (US) та Harbour Litigation Funding (UK)) здій­сню­ють ді­яль­ність ли­ше в кра­ї­нах з ан­гло-аме­ри­кан­ською пра­во­вою си­сте­мою. Про­те та­ка ідея ціл­ком мо­же бу­ти ре­а­лі­зо­ва­на в умо­вах ро­ма­но-гер­ман­сько­го пра­ва.

Не­по­га­ним при­кла­дом та­ко­го фі­нан­су­ва­н­ня є по­зо­ви що­най­мен­ше 10 ко­ри­сту­ва­чів смар­тфо­нів iPhone з Мо­скви (Ро­сій­ська Фе­де­ра­ція) до ком­па­нії Apple, які бу­ли про­фі­нан­со­ва­ні ро­сій­ською ком­па­ні­єю NLF Group. Ре­зуль­та­тів за­яв­ле­них по­зо­вів на­ра­зі не­має, але по­зи­ва­чі та їхні адво­ка­ти спо­ді­ва­ю­ться стя­гну­ти з мо­біль­но­го гі­ган­та кіль­ка де­ся­тків міль­йо­нів ру­блів.

– І. К.: Для ме­не, як для пред­став­ни­ка юри­ди­чної фір­ми, най­ці­ка­ві­ши­ми ви­сту­па­ми бу­ли пре­зен­та­ції ін­ха­у­зів з ве­ли­ких між­на­ро­дних ком- па­ній. Як пра­ви­ло, це бу­ли стар­ші юри­сти чи ке­рів­ни­ки юри­ди­чних де­пар­та­мен­тів. Зві­сно, най­біль­ше ці­ка­ви­ли те­ми, пов’яза­ні з їхнім ви­бо­ром юри­ди­чної фір­ми. Ве­ли­ке зна­че­н­ня во­ни на­да­ють ети­чним мо­мен­там, від­да­ю­чи пе­ре­ва­гу рад­ше ре­пу­та­ції та ре­ко­мен­да­ці­ям, ніж су­хій ста­ти­сти­ці сум ви­гра­них спо­рів, рей­тин­гам, ре­кла­мі.

Ці­ка­во, що в ба­га­тьох ве­ли­ких ком­па­ні­ях ре­аль­но­го се­кто­ру існує по­лі­ти­ка що­до по­да­рун­ків, по­ру­ше­н­ня якої мо­же озна­ча­ти втра­ту кон­тра­кту юри­ди­чною фір­мою та сан­кції для від­по­від­но­го спів­ро­бі­тни­ка ком­па­нії. Зви­чай­но, всі за­зна­ча­ють про пев­ні куль­тур­ні осо­бли­во­сті та куль­тур­ні тра­ди­ції, але вар­то зав­жди до­три­му­ва­ти­ся не­об­хі­дної су­б­ор­ди­на­ції та ді­ло­во­го ети­ке­ту в сто­сун­ках з по­тен­цій­ним чи існу­ю­чим клі­єн­том юри­ди­чної ком­па­нії. – Як Ви вва­жа­є­те, чим участь у по­ді­бних за­хо­дах мо­же бу­ти ці­ка­вою для укра­їн­ських юри­стів? – С. П.: 5-й World Litigation Forum про­хо­див у м. Ду­бай. На­сам­пе­ред, він за­ці­ка­вив юри­стів з се­ре­дньо­го Схо­ду та Азії, то­му не див­но, що ми бу­ли єди­ни­ми укра­їн­ця­ми на за­хо­ді.

Про­те са­ме та­кі за­хо­ди по­трі­бні на­шим ком­па­ні­ям, які пра­гнуть від­кри­ти Укра­ї­ну для ін­ве­сто­рів, не зна­йо­мих з на­шим рин­ком.

Зві­сно, я пов­ні­стю під­три­мую курс на єв­ро­ін­те­гра­цію, але сві­то­ва еко­но­мі­ка на­ба­га­то шир­ша за Єв­ро­пу. Ли­ше пря­мий від­кри­тий діа лог з кра­ї­на­ми Азії та Схо­ду змо­же зро­би­ти зна­чний вне­сок до на­ших гло­ба­лі­сти­чних пра­гнень і до­по­мо­же від­кри­ти Укра­ї­ну для усьо­го сві­ту. Спіл­ку­ва­н­ня у фор­ма­ті юри­ди­чно­го фо­ру­му є ли­ше пер­шим кро­ком на цьо­му шля­ху, оскіль­ки юри­сти зав­жди є зв’яз­ко­вою лан­кою між бі­зне­сом рі­зних юрис­ди­кцій, але еко­но­мі­ку тво­рять під­при­єм­ці.

– І. К.: По-пер­ше, це мо­жли­вість до­слі­ди­ти сві­то­ві трен­ди, які ра­но чи пі­зно при­йдуть до Укра­ї­ни. По-дру­ге, до­свід спіл­ку­ва­н­ня з юри­ста­ми з рі­зних кра­їн до­зво­ляє по­рів­ня­ти під­хо­ди, осо­бли­во­сті спіл­ку­ва­н­ня, ха­ра­ктер­ні на­прям­ки на­да­н­ня по­слуг по­за ме­жа­ми вла­сно­го, май­же ста­ти­чно­го ко­ла. Хо­ро­ша мо­жли­вість ви­йти за ме­жі та спро­бу­ва­ти за­ми­сли­тись гло­баль­но про те, що че­кає на нас в май­бу­тньо­му або, нав­па­ки, що нас не тор­кне­ться і чо­му. – Ви під­кре­слю­ва­ли, що участь у за­хо­дах та­ко­го рів­ня для вас є ва­жли­вою не ли­ше в кон­текс­ті пред­став­ле­н­ня сво­єї юри­ди­чної фір­ми. Це мо­жли­вість роз­по­ві­сти про Укра­ї­ну та мо­жли­во­сті, які на­ша дер­жа­ва на­дає по­тен­цій­но­му ін­ве­сто­ру. Що мо­же­те ска­за­ти про по­зи­ціо­ну­ва­н­ня Укра­ї­ни як при­ва­бли­вої для іно­зем­но­го ін­ве­сту­ва­н­ня кра­ї­ни?

– І. К.: Ско­рі­ше мо­ву мо­жна ве­сти про по­зи­ціо­ну­ва­н­ня укра­їн­ських юри­стів як на­дій­ної та про­фе­сій­ної ко­ман­ди, яка до­по­ма­га­ти­ме іно­зем­но­му ін­ве­сто­ру за­хи­ща­ти йо­го пра­ва та за­кон­ні ін­те­ре­си. Під час Фо­ру­му по­ру­шу­ва­ли­ся пе­ре­ва­жно вузь­ко­спе­ці­а­лі­зо­ва­ні юри­ди­чні пи­та­н­ня. Без­пе­ре­чно, шир­ша участь укра­їн­ських ком­па­ній мо­гла б спри­я­ти біль­шо­му за­ці­кав­лен­ню Укра­ї­ною як рин­ком.

Сер­гій ПАПЕРНИК, ке­рів­ник бан­ків­ської та фі­нан­со­вої пра­кти­ки Evris

Ігор КРАВЦОВ, ке­рів­ник пра­кти­ки ви­рі­ше­н­ня спо­рів Evris

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.