Чи бу­де рух на­зу­стріч не­ру­хо­мо­сті?

Yurydychna Gazeta - - ГОЛОВНА СТОРІНКА -

«У 2017 р. бу­ді­вель­на га­лузь бу­ла на під­йо­мі, ма­ю­чи ста­біль­но ви­со­кі по­ка­зни­ки про­тя­гом усьо­го ро­ку. На­ра­зі є всі пер­спе­кти­ви, щоб у 2018 р. та­ка тен­ден­ція збе­ре­гла­ся», – по­ві­до­мив за­сту­пник мі­ні­стра ре­гіо­наль­но­го роз­ви­тку, бу­дів­ни­цтва та жи­тло­во-ко­му­наль­но­го го­спо­дар­ства Укра­ї­ни Лев Пар­цха­ла­дзе. Він на­га­дав, що у 2017 р. бу­ла прийня­та низ­ка ва­жли­вих за­ко­но­дав­чих змін у ме­жах де­ре­гу­ля­ції бу­дів­ни­цтва, що та­кож сут­тє­во впли­ну­ло на роз­ви­ток га­лу­зі. Но­ве бу­дів­ни­цтво, ре­кон­стру­кція та те­хні­чне пе­ре­о­сна­ще­н­ня ста­но­ви­ли 73,2% від за­галь­но­го об- ся­гу ви­ко­на­них бу­ді­вель­них ро­біт, ка­пі­таль­ний і по­то­чний ре­мон­ти – 17,1% та 9,7% від­по­від­но. За під­сум­ка­ми ро­ку, бу­дів­ни­цтво ін­же­нер­них спо­руд зро­сло на 26,3%, бу­ді­вель – на 16,1%. У 2017 р. під­при­єм­ства Укра­ї­ни ви­ко­на­ли бу­ді­вель­ні ро­бо­ти на су­му 101 млрд 100 млн грн. Ін­декс бу­ді­вель­ної про­ду­кції по від­но­шен­ню до 2016 р. склав 20,9%.

Про­те не­ста­біль­на еко­но­мі­чна си­ту­а­ція в кра­ї­ні ра­зом з низь­ким до­хо­дом гро­ма­дян не спри­чи­нять бум угод на рин­ку жи­тло­вої та ко­мер­цій­ної не­ру­хо­мо­сті. Ек­спер­ти рин­ку одно­стай­ні у ви­снов­ках, що у 2018 р. ці­ни на пер­вин­но­му рин­ку в до­ла­рах про­дов­жать па­ді­н­ня, у грив­ні – не­зна­чно зро­стуть, від­по­від­но до трен­ду остан­ніх двох ро­ків – на 10-15%. Цей по­ка­зник мо­же бу­ти ще біль­шим у зв’яз­ку з тим, що в ми­ну­ло­му ро­ці тем­пи бу­дів­ни­цтва зро­сли май­же на чверть. По­ді­бний ін­декс збіль­ше­н­ня об­ся­гів бу­дів­ни­цтва в роз­ви­не­них кра­ї­нах є клю­чо­вим ін­ди­ка­то­ром роз­ви­тку еко­но­мі­ки. Однак в Укра­ї­ні він мо­же зі­гра­ти про­ти за­бу­дов­ни­ка і ста­ти при­чи­ною бан­крут­ства бу­ді­вель­них під­при­ємств.

Па­ді­н­ня по­пи­ту в окре­мих ре­гіо­нах, пе­ре­на­си­че­них роз­по­ча­ти­ми бу­дів­ни­цтва­ми, мо­жуть зу­пи­ни­ти ро­бо­ту на­віть до­бро­го «се­ре­дня­чка» рин­ку на бан­кру­та. Про­цес «очи­ще­н­ня» бан­ків­ської си­сте­ми, на­ціо­на­лі­за­ція бан­ків, мо­но­по­лі­за­ція рин­ку дер­жав­ни­ми бан­ка­ми та не­ста­біль­ність на­ціо­наль­ної ва­лю­ти не до­зво­ля­ють швид­ко та під ма­лий від­со­ток отри­ма­ти кре­ди­тну лі­нію.

Тоб­то в цьо­му ро­ці за­бу­дов­ни­ки про­дов­жать пра­цю­ва­ти без ефе­ктив­но­го бан­ків­сько­го пле­ча. У та­ко­му ви­пад­ку во­ни бу­дуть зму­ше­ні зу­пи­ня­ти зве­де­н­ня не­ру­хо­мо­сті на не­ви­зна­че­ний тер­мін. В су­ку­пно­сті це мо­же ство­ри­ти не­без­пе­чну кри­зо­ву хви­лю, що по­тя­гне за со­бою кри­зу мі­сце­во­го са­мо­управ­лі­н­ня і ство­рить не­га­тив­ну со­ці­аль­ну на­пру­гу на рин­ку. За та­ких умов не­ми­ну­чи­ми бу­дуть бан­крут­ства під­при­ємств та по­ява кіль­кох «Елі­та-цен­трів». Це до­дасть ро­бо­ти грав­цям юри­ди­чно­го рин­ку.

Від смар­ту-ком­па­ктно­го до смар­ту-ро­зум­но­го

Однак основ­ні трен­ди на рин­ку не­ру­хо­мо­сті за­да­ва­ти­муть мар­ке­то­ло­ги за­бу­дов­ни­ків. Якщо в ми­ну­ло­му ро­ці най­більш по­ши­ре­ним трен­дом був фор­мат ком­па­ктно­го жи­тла, який при­йшов до кра­ї­ни кіль­ка ро­ків то­му на хви­лі зни­же­н­ня до­хо­дів гро­ма­дян і мо­ди на ком­па­ктні квар­ти­ри та вва­жа­є­ться жи­тлом су­пер-еко­ном­кла­су, то по­ча­ток цьо­го ро­ку озна­ме­ну­вав­ся стар­том про­да­жів квар­тир з си­сте­мою «ро­зум­ний дім», а це вже се­гмент се­ре­дньо­го кла­су. Роз­кру­чу­ю­чи квар­ти­ри з си­сте­мою «ро­зум­ний дім», за­бу­дов­ни­ки на­го­ло­шу­ють на зру­чно­сті си­сте­ми та за­оща­джен­ні на ко­му­наль­них по­слу­гах.

На фо­ні па­ді­н­ня по­пи­ту на не­ру­хо­мість вар­то очі­ку­ва­ти більш смі­ли­вих кро­ків від за­бу­дов­ни­ків для за­ці­кав­ле­н­ня по­ку­пців. Зокре­ма, своє­рі­дним трен­дом мо­жуть ста­ти про­е­кти, в яких біль­ше ува­ги при­ді­ля­є­ться мі­сцям для спіл­ку­ва­н­ня та до­зві­л­ля, а та­кож які­сно та з ура­ху­ва­н­ням по­треб май­бу­тніх ме­шкан­ців зро­бле­на ін­фра­стру­кту­ра. Це на­дасть мо­жли­вість сфор­му­ва­ти но­вий се­гмент по­тен­цій­них спо­жи­ва­чів – квар­ти­ро­вла­сни­ків, які при­дба­ли квар­ти­ри в но­во­бу­до­вах 4-5 ро­ків то­му. Одно­ча­сно із за­пи­том на те­хно­ло­гі­чність фор­му­є­ться за­пит на більш які­сні по­слу­ги.

Чи збіль­ши­ться кіль­кість ро­бо­ти?

За­га­лом, ро­бо­ти юри­ди­чним ком­па­ні­ям у 2018 р., у по­рів­нян­ні з ми­ну­лим ро­ком, на рин­ку не­ру­хо­мо­сті осо­бли­во не до­да­сться. Зві­сно, так зва­ний «се­ре­дня­чок» більш при­скі­пли­вий до за­бу­дов­ни­ків, то­му на фо­ні ве­ли­кої кіль­ко­сті ба­га­то­квар­тир­них са­мо­бу­дов та ша­хра­їв у га­лу­зі май­же не ві­рять за­бу­дов­ни­ку на сло­во. Про­те в пе­ре­ва­жній біль­шо­сті це ком­па­нії, у яких пе­ре­вір­ка до­ку­мен­тів та до­го­во­рів за­бу­дов­ни­ка, уза­ко­не­н­ня прав вла­сно­сті на не­ру­хо­мість є бю­дже­то­фор­му­ю­чи­ми про­це­са­ми. Час­тка се­ре­дніх і ве­ли­ких юри­ди­чних ком­па­ній в укла­ден­ні до­го­во­рів з не­ру­хо­мо­сті та пе­ре­вір­ці об’єктів бу­дів­ни­цтва не­ве­ли­ка. То­го­рі­чні змі­ни в за­ко­но­дав­стві що­до збіль­ше­н­ня роз­мі­ру штра­фних сан­кцій за зве­де­н­ня са­мо­бу­дов до 18 мі­ні­маль­них за­ро­бі­тних плат осо­бли­во не збіль­шив по­пит на уза­ко­не­н­ня цих бу­ді­вель шля­хом су­до­вих роз­гля­дів. Пра­кти­ка по­ка­зує, що ви­гра­ти су­до­вий про­цес з уза­ко­нен- ня са­мо­віль­но­го бу­дів­ни­цтва вкрай скла­дно і ду­же за­тра­тно.

Во­дно­час до пра­кти­ки су­до­вих спо­рів що­до не­ру­хо­мо­сті (іпо­те­ки, ро­зір­ва­н­ня ін­ве­ст­до­го­во­рів, орен­ди, ку­пів­лі то­що) мо­жуть до­да­ти­ся не менш пер­спе­ктив­ні спо­ри що­до яко­сті жи­тла. З 1 сі­чня по­то­чно­го ро­ку на­був чин­но­сті За­кон Укра­ї­ни «Про те­хні­чні ре­гла­мен­ти та оцін­ку від­по­від­но­сті». Від­те­пер не по­трі­бна сер­ти­фі­ка­ція на кра­но­ву, про­ти­по­же­жну про­ду­кцію, ме­та­ло- та де­ре­во­об­ро­бне обла­дна­н­ня, а та­кож бу­ді­вель­ні ма­те­рі­а­ли, ви­ро­би та кон­стру­кції. Фа­кти­чне зня­т­тя дер­жа­вою з се­бе від­по­від­аль­но­сті за якість бу­ді­вель­них ма­те­рі­а­лів та ви­му­ше­не зде­шев­ле­н­ня за­бу­дов­ни­ка­ми вар­то­сті об’єктів не­ру­хо­мо­сті мо­жуть спри­чи­ни­ти зни­же­н­ня яко­сті бу­ді­вель, що мо­же спро­во­ку­ва­ти низ­ку по­зо­вів сто­сов­но від­по­від­но­сті еко­ло­гі­чним стан­дар­там та стан­дар­там яко­сті бу­ді­вель.

Однак, якщо в одно­му мі­сці до­да­є­ться, то в ін­шо­му має змен­ши­ти­ся. За­ко­но­да­вець роз­ро­бив за­ко­но­про­ект №7084 «Про вне­се­н­ня змін до де­яких за­ко­но­дав­чих актів Укра­ї­ни що­до об'єктів не­за­вер­ше­но­го бу­дів­ни­цтва та май­бу­тніх об'єктів не­ру­хо­мо­сті», який має зни­зи­ти ри­зи­ки ін­ве­сту­ва­н­ня в жи­тло­ву не­ру­хо­мість, а та­кож вдо­ско­на­ли­ти де­які ін­ші пи­та­н­ня (на­при­клад, іден­ти­фі­ка­цію об'єктів бу­дів­ни­цтва). Це мо­же зни­зи­ти кіль­кість клі­єн­тів для ком­па­ній, які спе­ці­а­лі­зу­ю­ться на кон­суль­ту­ван­ні що­до ін­ве­сту­ва­н­ня в бу­дів­ни­цтво та пе­ре­вір­ці до­ку­мен­тів за­бу­дов­ни­ка.

Про ко­ру­пцію

Бі­знес-асо­ці­а­ція рин­ку не­ру­хо­мо­сті URE Club про­ве­ла опи­ту­ва­н­ня що­до рів­ня ко­ру­пції в бу­ді­вель­ній га­лу­зі. Біль­шість уча­сни­ків опи­ту­ва­н­ня від­зна­чи­ли під­ви­ще­н­ня рів­ня за остан­ні 2 ро­ки. Ре­зуль­та­ти до­слі­дже­н­ня URE Club де­мон­стру­ють, що най­ча­сті­ше з ви­пад­ка­ми ко­ру­пції де­ве­ло­пе­ри зу­стрі­ча­ю­ться на ета­пах отри­ма­н­ня по­го­джень, за­клю­чних до­зво­лів та прийня­т­тя об’єктів в екс­плу­а­та­цію (https:// ureclub.com/ua/news/anticorruption).

«Зе­ле­ні сер­ти­фі­ка­ти»

Ви­мо­ги ча­су та­кі, що ві­тчи­зня­ні об’єкти не­ру­хо­мо­сті не змо­жуть за­лу­чи­ти ін­ве­сти­ції без «зе­ле­них сер­ти­фі­ка­тів». Прин­ци­пи ста­ло­го бу­дів­ни­цтва та стан­дар­ти­за­ція за «зе­ле­ни­ми сер­ти­фі­ка­та­ми» LEED або BREEAM ста­нуть га­ран­том отри­ма­н­ня між­на­ро­дних ін­ве­сти­цій, гран­тів, кре­ди­тів або пев­них пільг.

Основ­ні трен­ди на рин­ку не­ру­хо­мо­сті за­да­ва­ти­муть мар­ке­то­ло­ги за­бу­дов­ни­ків

Сьо­го­дні ста­но­ви­ще на рин­ку не­ру­хо­мо­сті є до­ста­тньо ці­ка­вим та не­о­дно­зна­чним. Ці­ка­вим, то­му що у 2017 р. спо­сте­рі­га­ло­ся пев­не зру­ше­н­ня, з'яви­ли­ся но­ві уго­ди, в то­му чи­слі ін­ве­сти­цій­ні. Якщо по­рів­ню­ва­ти з 2016 р., то їх ста­ло біль­ше, во­ни більш зна­чні та рі­зно­пла­но­ві (не ли­ше у жи­тло­вій, але й у ко­мер­цій­ній не­ру­хо­мо­сті та в ін­фра­стру­кту­рі).

Однак ін­фра­стру­кту­ру вар­то від­ді­ли­ти від за­галь­них тен­ден­цій, оскіль­ки в цьо­му на­прям­ку є один по­мі­тний основ­ний за­мов­ник – дер­жа­ва, а та­кож одне дже­ре­ло фі­нан­су­ва­н­ня (уза­галь­не­но) – зов­ні­шні за­по­зи­че­н­ня. Зви­чай­но, на цьо­му фо­ні в Укра­ї­ну «за­хо­дять» іно­зем­ні бу­ді­вель­ні ком­па­нії, при­чо­му не ли­ше з те­ри­то­рі­аль­но і мен­таль­но близь­ких Укра­ї­ні Поль­щі та Ту­реч­чи­ни, але й з від­да­ле­но­го со­ня­чно­го Ки­таю та Пів­ден­ної Ко­реї. Про­те кіль­кі­сно при­ва­тних про­е­ктів тут мен­ше, во­ни зде­біль­шо­го згур­то­ва­ні нав­ко­ло екс­пор­то­о­рі­єн­то­ва­них га­лу­зей (сіль­сько­го го­спо­дар­ства і ме­та­лур­гії) та тра­ди­цій­но р роз­ви­ва­ю­ться ве­ли­ки­ми хол­дин­га­ми, пе­ре­ва­жно мі­сце­ви­ми або за їх уча­стю.

Де­я­кий по­штовх до роз­ви­тку га­лу­зі та­кож до­дає аль­тер­на­тив­на енер­ге­ти­ка. Мо­ва йде, на­сам­пе­ред, про зе­мель­ні пи­та­н­ня і пи­та­н­ня бу­дів­ни­цтва но­вих еле­ктро­стан­цій. До­по­ки ще діє при­ва­бли­вий ре­жим «зе­ле­но­го та­ри­фу», зна­хо­ди­ться ба­га­то охо­чих уві­рва­ти ла­сий шма­ток в Укра­ї­ні. Ці­ка­во, що це одна­ко­во сто­су­є­ться іно­зем­них енер­ге­ти­чних ком­па­ній та порт­фель­них ін­ве­сто­рів, які вже ма­ють гір­кий до­свід згор­та­н­ня сти­му­лю­ю­чих про­грам у цій сфе­рі де­яки­ми єв­ро­пей­ськи­ми дер­жа­ва­ми.

Не­о­дно­зна­чним ста­но­ви­ще га­лу­зі є че­рез те, що на­ра­зі важ­ко го­во­ри­ти про від­нов­ле­н­ня рин­ку на яко­мусь більш-менш ста­біль­но­му або при­найм­ні про­гно­зо­ва­но­му рів­ні.

Жи­тло бу­ду­є­ться і ба­га­то, однак ці­ни осо­бли­во не ро­стуть і не па­да­ють, до­сту­пно­го фі­нан­су­ва­н­ня як не бу­ло, так і не­має, а нев­га­мов­ні ЗМІ час від ча­су під­ки­да­ють ма­сла у во­гонь про­гно­за­ми про чер­го­ве па­ді­н­ня рин­ку, яке все ні­як не на­ста­не. Це від­бу­ва­є­ться на фо­ні то­го, що зна­йти віль­ну ді­лян­ку під жи­тло­ву за­бу­до­ву у м. Ки­є­ві май­же не­мо­жли­во. По­трі­бно або щось ре­кон­стру­ю­ва­ти, або зно­си­ти, або змі­ню­ва­ти ці­льо­ве при­зна­че­н­ня та де­таль­ний план те­ри­то­рії, або до­мов­ля­ти­ся з вій­сько­ви­ми ві­дом­ства­ми, Ака­де­мі­єю на­ук чи ін­ши­ми ба­га­то­про­філь­ни­ми дер­жав­ни­ми під­роз­ді­ла­ми, у ві­дан­ні яких ще за­ли­ши­ли­ся більш-менш ці­ка­ві ді­лян­ки.

Ко­мер­цій­ні об'єкти та­кож про­дов­жу­ють вво­ди­ти в екс­плу­а­та­цію. Осо­бли­во об’єкти, бу­дів­ни­цтво яких роз­по­ча­ло­ся де­кіль­ка ро­ків то­му, тоб­то за тро­хи ін­ших рин­ко­вих про­гно­зів. Однак їх за­пов­не­н­ня орен­да­ря­ми на­пря­му за­ле­жить від за­галь­но­го роз­ви­тку еко­но­мі­ки, ви­хо­ду на ри­нок но­вих ком­па­ній, роз­ши­ре­н­ня ді­яль­но­сті грав­ців р р рин­ку, у збіль­ше­н­ня по­ку­пної спро­мо­жно­сті на­се­ле­н­ня то­що. Однак цих явищ ми по­ки що не спо­сте­рі­га­є­мо (при­найм­ні ма­со­во). Ма­ле під­при­єм­ни­цтво, ІТ-га­лузь, стар­та­пи, про які на­ра­зі ба­га­то го­во­рять, на­справ­ді не є ті­єю ру­шій­ною си­лою, яка мо­гла б да­ти зна­чний по­штовх до роз­ви­тку рин­ку ко­мер­цій­ної (на­сам­пе­ред, офі­сної) про­ми­сло­во­сті. Зна­ні за кор­до­ном ін­тер­нет-мі­сте­чка та ІТ-кла­сте­ри для Укра­ї­ни по­ки що за­ли­ша­ю­ться, як то ка­жуть, «за го­ра­ми». Хо­ча вар­то ви­зна­ти за­слу­гу са­ме ці­єї мо­ло­дої спіль­но­ти у по­яві та роз­ви­тку в Укра­ї­ні та­ко­го яви­ща як ко­вор­кін­ги, які на­ра­зі по­ти­хень­ку ви­ті­сня­ють тра­ди­цій­ні офі­си з ді­ло­вих цен­трів.

Ще мен­ше по­дій від­бу­ва­є­ться на рин­ку про­ми­сло­вої не­ру­хо­мо­сті, зви­чай­но, якщо не при­пи­су­ва­ти сю­ди аль­тер­на­тив­ну енер­ге­ти­ку, про яку зга­ду­ва­ло­ся ви­ще. Вже кіль­ка ро­ків по­спіль спо­сте­рі­га­є­мо, що основ­ні про­е­кти у цій сфе­рі сто­су­ю­ться біль­ше до­бу­до­ви та роз­ши­ре­н­ня ста­рих під­при­ємств, ніж ін­ве­сти­цій у но­ві. Ін­те­рес ки­тай­ських ком­па­ній до укра­їн­ської про­ми­сло­во­сті пі­сля по­ру­ше­них зав'яз­ків остан­ніх з ро­сій­ською р про­ми­сло­ві­стю зво­ди­ться зде­біль­шо­го до при­дба­н­ня те­хно­ло­гій, в то­му чи­слі шля­хом за­лу­че­н­ня укра­їн­ських вче­них до Ки­таю та пе­ре­не­се­н­ня ту­ди основ­но­го ви­ро­бни­цтва. З двох най­більш зна­чних ін­ве­сти­цій­них угод у про­ми­сло­во­сті, які ми су­про­во­джу­ва­ли у 2017 р. (до ре­чі, між іно­зем­ни­ми ін­ве­сто­ра­ми), один ін­ве­стор про­да­вав під­при­єм­ство у зв'яз­ку з ви­хо­дом з укра­їн­сько­го рин­ку, а ін­ший – ку­пу­вав у зв'яз­ку з пе­ре­не­се­н­ням під­при­єм­ства та на­ро­ще­н­ням об­ся­гів ви­ро­бни­цтва. Та­ким чи­ном, за­галь­ний ба­ланс для укра­їн­ської про­ми­сло­во­сті, мо­жна ска­за­ти, зі­йшов­ся.

Го­лов­не, що юри­стам на­ра­зі ви­ста­чає ро­бо­ти у га­лу­зі не­ру­хо­мо­сті. При­чо­му в усіх на­прям­ках: у жи­тло­вій, ко­мер­цій­ній, про­ми­сло­во­сті, енер­ге­ти­ці та ін­фра­стру­кту­рі. По­сту­по­во з'яв­ля­ю­ться но­ві іно­зем­ні ін­ве­сто­ри з су­сі­дніх Поль­щі, Ту­реч­чи­ни та Ізра­ї­лю, іно­ді з більш від­да­ле­них кра­їв (у то­му чи­слі зі схі­дних). При­див­ля­ю­ться, по­ки обе­ре­жно. Де­які на­ма­га­ю­ться роз­по­чи­на­ти пе­ре­го­во­ри що­до ін­ве­сту­ва­н­ня. От­же, є на­дії на подаль­ший роз­ви­ток. Як на ме­не, во­ни не­без­під­став­ні.

Оле­ксандр БОРОДКІН, пар­тнер АО «ЮФ ЮФ «Ва­силь В Кі­сіль і Пар­тне­ри»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.