Due Diligence не­ру­хо­мо­сті: про­ве­де­н­ня ре­ко­мен­до­ва­но

Yurydychna Gazeta - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - І Інес­са МИХАЛЬЧЕНКО, МИХАЛЬЧЕНКО мо­лод­ший пар­тнер Gryphon Legal; Banking & Finance, Compliance Єв­ге­ній Є ій СТОЛЯРЧУК, СТОЛЯРЧУК Gryphon Legal, Forensic

За­сто­су­ва­н­ня ша­храй­ських схем в уго­дах ку­пів­лі-про­да­жу не­ру­хо­мо­сті зав­жди ево­лю­ціо­ну­ва­ли ра­зом зі змі­на­ми за­ко­но­дав­ства та ре­фор­му­ва­н­ням вка­за­но­го пра­во­во­го ін­сти­ту­ту. Во­дно­час ріст куль­ту­ри ін­ве­сту­ва­н­ня та від­по­від­аль­но­го став­ле­н­ня ін­ве­сто­рів до укла­де­н­ня та­ких угод зу­мо­вив роз­ви­ток ді­яль­но­сті з по­пе­ре­дньо­го ана­лі­зу (Due Diligence) об’єкта ін­ве­сту­ва­н­ня.

Ва­жли­вим еле­мен­том є не ли­ше ро­зу­мі­н­ня за­ко­но­дав­чих змін у по­ряд­ку оформ­ле­н­ня пра­ва вла­сно­сті та за­без­пе­че­н­ня про­зо­ро­сті тран­за­кцій у про­це­сі здій­сне­н­ня ін­ве­сту­ва­н­ня, але й пра­виль­ний ви­бір об’єкта не­ру­хо­мо­сті, за­кон­ність бу­дів­ни­цтва та мо­жли­вість йо­го дов­го­стро­ко­вої екс­плу­а­та­ції з отри­ма­н­ням від­по­від­но­го при­бу­тку.

При­дба­н­ня не­ру­хо­мо­сті без її по­пе­ре­дньої пе­ре­вір­ки мо­же ма­ти сут­тє­ві на­слід­ки для ін­ве­сто­ра, по­чи­на­ю­чи з не­об­хі­дно­сті за­лу­че­н­ня ко­штів для фі­нан­су­ва­н­ня до­да­тко­вих ре­мон­тних ро­біт, усу­не­н­ня по­ру­шень, що бу­ли допу­ще­ні під час бу­дів­ни­цтва об’єкта не­ру­хо­мо­сті, спла­ти за­бор­го­ва­но­сті за ко­му­наль­ні по­слу­ги та за­кін­чу­ю­чи ри­зи­ком втра­ти пра­ва вла­сно­сті на при­дба­ний об’єкт.

З ме­тою мі­ні­мі­за­ції на­ста­н­ня мо­жли­вих не­га­тив­них на­слід­ків у май­бу­тньо­му по­тен­цій­ним ін­ве­сто­рам ре­ко­мен­до­ва­но про­во­ди­ти пе­ре­вір­ку (Due Diligence) обра­но­го об’єкта не­ру­хо­мо­сті з обов’яз­ко­вим за­лу­че­н­ням юри­стів, фі­нан­со­вих ана­лі­ти­ків та від­по­від­них те­хні­чних спе­ці­а­лі­стів.

Клю­чо­ви­ми пи­та­н­ня­ми, які по­тре­бу­ють гли­бо­ко­го ви­вче­н­ня у про­це­сі про­ве­де­н­ня Due Diligence, є ана­ліз об’єкта не­ру­хо­мо­сті та мо­жли­во­сті йо­го від­чу­же­н­ня вла­сни­ком, на­яв­ність пра­вов­ста­нов- лю­ю­чих до­ку­мен­тів і те­хні­чної до­ку­мен­та­ції. Крім то­го, у про­це­сі про­ве­де­н­ня Due Diligence охо­плю­ю­ться пи­та­н­ня, пов’яза­ні з пе­ре­вір­кою зе­мель­ної ді­лян­ки та її пра­во­во­го ста­ту­су.

Pre- Due Dill

Пер­шим кро­ком у про­це­сі до­слі­дже­н­ня об’єкта не­ру­хо­мо­сті є про­ве­де­н­ня по­пе­ре­дньо­го ана­лі­зу на­яв­ної ін­фор­ма­ції про та­кий об’єкт з пу­блі­чних дже­рел ( дер­жав­них ре­є­стрів, ін­ших еле­ктрон­них ре­сур­сів), а та­кож клю­чо­вих пра­вов­ста­нов­лю­ю­чих до­ку­мен­тів (так зва­ний Pre-Due Diligence). Ме­тою про­ве­де­н­ня Pre-Due Diligence є вста­нов­ле­н­ня до­сто­вір­ної ін­фор­ма­ції про обра­ну ін­ве­сто­ром не­ру­хо­мість у роз­рі­зі на­яв­но­сті аре­штів або ін­ших об­тя­жень (іпо­те­ка, за­ста­ва то­що); на­яв­но­сті су­до­вих спо­рів; за­кон­но­сті бу­дів­ни­цтва та екс­плу­а­та­ції; на­яв­но­сті під­ви­ще­но­го су­спіль­но­го ін­те­ре­су до не­ру­хо­мо­сті (пу­блі­чних спо­рів, мі­тин­гів та ма­со­вих акцій про­те­сту то­що); на­яв­но­сті осо­бли­вих пра­во­вих ста­ту­сів (куль­ту­ра спад­щи­на).

Ефе­ктив­не про­ве­де­н­ня по­пе­ре­дньо­го ана­лі­зу на­дасть мо­жли­вість ін­ве­сто­ру прийня­ти зва­же­не рі­ше­н­ня про про­ве­де­н­ня подаль­шо­го Due Diligence обра­ної не­ру­хо­мо­сті з її на­сту­пним при­дба­н­ням або до­ціль­ність по­шу­ку ін­шо­го об’єкта для ін­ве­сти­цій.

Ана­ліз пра­вов­ста­нов­лю­ю­чих до­ку­мен­тів

Отри­ма­на ін­фор­ма­ція та до­ку­мен­ти в ме­жах про­ве­де­н­ня PreDue Diligence об’єкта не­ру­хо­мо­сті є осно­вою для подаль­шо­го до­слі­дже­н­ня йо­го пра­во­во­го ста­ту­су, ре­жи­мів ко­ри­сту­ва­н­ня, про­ве­де­н­ня ана­лі­зу пра­вов­ста­нов­лю­ю­чих до­ку­мен­тів та від­по­від­ної те­хні­чної до­ку­мен­та­ції.

Зокре­ма, пра­вов­ста­нов­лю­ю­чи­ми до­ку­мен­та­ми, що під­твер­джу­ють пра­во вла­сно­сті, як пра­ви­ло, мо­жуть бу­ти до­го­вір ку­пів­лі-про­да­жу, до­го­вір да­ру­ва­н­ня, мі­ни, до­го­вір до­ві­чно­го утри­ма­н­ня (до­гля­ду), спад­ко­вий до­го­вір, рі­ше­н­ня су­ду, рі­ше­н­ня ор­га­ну мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня то­що.

За­ле­жно від ви­ду пра­вов­ста­нов­лю­ю­чо­го до­ку­мен­та, ек­спер­ти ви­зна­ча­ють подаль­ший пе­ре­лік пи­тань, які по­тре­бу­ють осо­бли­вої ува­ги та до­да­тко­во­го до­слі­дже­н­ня. На­при­клад, у про­це­сі ана­лі­зу до­го­во­рів (ку­пів­лі-про­да­жу, мі­ни, да­ру­ва­н­ня, то­що), перш за все пе­ре­ві­ря­є­ться їх оформ­ле­н­ня від­по­від­но до ви­мог за­ко­но­дав­ства, в то­му чи­слі по­ло­жень ста­тей Ци­віль­но­го ко­де­ксу Укра­ї­ни, зокре­ма що­до на­яв­но­сті обов’яз­ко­во­го но­та­рі­аль­но­го по­свід­че­н­ня.

Окре­мо вар­то звер­ну­ти ува­гу на на­яв­ність за­ко­но­дав­чих ко­лі­зій, які мо­гли бу­ти в мо­мент оформ­ле­н­ня пра­ва вла­сно­сті про­дав­цем.

На­при­клад, у пе­рі­од дії по­ло­жень Ци­віль­но­го ко­де­ксу УРСР роз­по­всю­дже­ною бу­ла пра­кти­ка укла­де­н­ня угод ку­пів­лі-про­да­жу не­ру­хо­мо­сті із за­лу­че­н­ням спе­ці­а­лі­зо­ва­них то­вар­них бірж. Та­кі до­го­во­ри, згі­дно із За­ко­ном Укра­ї­ни «Про то­вар­ні бір­жі», не під­ля­га­ли но­та­рі­аль­но­му по­свід­чен­ню та на­бу­ва­ли юри­ди­чної си­ли з мо­мен­ту їх ре­є­стра­ції на бір­жі. Во­дно­час у ци­віль­но­му за­ко­но­дав­стві існу­ва­ла спе­ці­аль­на нор­ма, яка пе­ред­ба­ча­ла обов’яз­ко­ве но­та­рі­аль­не по­свід­че­н­ня до­го­во­рів ку­пів­лі-про­да­жу жи­тло­во­го при­мі­ще­н­ня, по­ку­пцем яко­го ви­сту­па­ла фі­зи­чна осо­ба.

То­му пра­во вла­сно­сті на не­ру­хо­мість, яке сво­го ча­су бу­ло оформ­ле­но за до­по­мо­гою вка­за­но­го пра­во­во­го ме­ха­ні­зму та без но­та­рі­аль­но­го по­свід­че­н­ня, сьо­го­дні фа­кти­чно по­тре­бує до­да­тко­вих про­це­дур що­до йо­го ле­га­лі­за­ції та під­твер­дже­н­ня.

Ана­ліз те­хні­чно­го ста­ну об’ єкта не­ру­хо­мо­сті та ре­жи­му ви­ко­ри­ста­н­ня

Не­о­дмін­ною ча­сти­ною про­це­су про­ве­де­н­ня Due Diligence є пе­ре­вір­ка те­хні­чної до­ку­мен­та­ції, ана­ліз якої дає ро­зу­мі­н­ня ре­аль­но­го ста­ну об’єкта не­ру­хо­мо­сті та мо­жли­во­сті йо­го ви­ко­ри­ста­н­ня за фун­кціо­наль­ним при­зна­че­н­ням. Об­сяг та ви­ди те­хні­чної до­ку­мен­та­ції, що під­ля­га­ти­ме ана­лі­зу, на­пря­му за­ле­жить від ти­пу об’єкта не­ру­хо­мо­сті та пе­рі­о­ду йо­го екс­плу­а­та­ції.

На­при­клад, до­слі­джу­ю­чи но­во­бу­до­ви, ва­жли­во про­ана­лі­зу­ва­ти бу­ді­вель­ний па­спорт об'єкта, де­кла­ра­цію про го­тов­ність до екс­плу­а­та­ції, акт го­тов­но­сті об'єкта до екс­плу­а­та­ції, сер­ти­фі­ка­ти від­по­від­но­сті за­кін­че­но­го бу­дів­ни­цтва об’єкта. Ро­з­гля­да­ю­чи об’єкти не­ру­хо­мо­сті на вто­рин­но­му рин­ку, до­ціль­ною є пе­ре­вір­ка те­хні­чно­го па­спор­та об'єкта з да­ни­ми про йо­го фі­зи­чну зно­ше­ність, ви­снов­ку прое­кт­ної або на­у­ко­во-до­слі­дної ор­га­ні­за­ції, са­ні­тар­но-епі­де­міо­ло­гі­чної слу­жби.

Обов’яз­ко­вим пи­та­н­ням, що по­тре­бує пе­ре­вір­ки не­за­ле­жно від ти­пу не­ру­хо­мо­сті, є під­твер­дже­н­ня на­ле­жно­го ста­ну вну­трі­шньо­бу­дин­ко­вих си­стем та під­клю­че­н­ня об’єкта до ко­му­ні­ка­цій з те­пло-, во­до-, енер­го­по­ста­ча­н­ня. При цьо­му під­твер­джу­валь­ни­ми до­ку­мен­та­ми мо­жуть ви­сту­па­ти до­го­во­ри про на­да­н­ня жи­тло­во-ко­му­наль­них по­слуг.

Окре­мо­го до­слі­дже­н­ня по­тре­бує на­яв­ність спе­ці­аль­них ста­ту­сів або ре­жи­мів ко­ри­сту­ва­н­ня об’єктом не­ру­хо­мо­сті. Це пи­та­н­ня осо­бли­во акту­аль­не у ра­зі при­дба­н­ня не­ру­хо­мо­сті для подаль­шо­го її ви­ко­ри­ста­н­ня в ко­мер­цій­них ці­лях (роз­мі­ще­н­ня офі­су, ма­га­зи­ну, то­що).

Зокре­ма, чин­ний Жи­тло­вий ко­декс Укра­ї­ни пе­ред­ба­чає роз­по­діл не­ру­хо­мо­сті на жи­тло­вий та не­жи­тло­вий фон­ди, ко­жен з яких мо­же ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти­ся ви­ключ- но за сво­їм при­зна­че­н­ням. Тоб­то ви­ко­ри­ста­н­ня жи­тло­вих квар­тир для роз­мі­ще­н­ня в них ко­мер­цій­них уста­нов мо­жли­ве ли­ше пі­сля їх пе­ре­ве­де­н­ня у не­жи­тло­вий фонд. При цьо­му вар­то пам’ята­ти, що змі­на пра­во­во­го ста­ту­су при­мі­щень, які роз­та­шо­ва­ні в об’єктах не­ру­хо­мо­сті, що ви­зна­ні пам’ятка­ми ар­хі­те­кту­ри та охо­ро­ня­ю­ться як об’єкти куль­тур­ної спад­щи­ни, за­бо­ро­не­на на за­ко­но­дав­чо­му рів­ні.

Ана­ліз зе­мель­ної ді­лян­ки, на якій роз­та­шо­ва­ний об’ єкт не­ру­хо­мо­сті

Due Diligence обра­но­го об’єкта не­ру­хо­мо­сті обов’яз­ко­во по­ви­нен охо­плю­ва­ти до­слі­дже­н­ня зе­мель­ної ді­лян­ки, яке мо­же здій­сню­ва­ти­ся за дво­ма на­прям­ка­ми: вста­нов­ле­н­ня пра­во­во­го ста­ту­су зем­лі та її ін­же­нер­но-те­хні­чних ха­ра­кте­ри­стик.

Основ­ним зав­да­н­ням до­слі­дже­н­ня пра­во­во­го ста­ту­су зе­мель­ної ді­лян­ки є вста­нов­ле­н­ня фа­кту її ви­ко­ри­ста­н­ня за ці­льо­вим при­зна­че­н­ням. По­ши­ре­ни­ми є ви­пад­ки бу­дів­ни­цтва жи­тло­вих та не­жи­тло­вих об'єктів не­ру­хо­мо­сті на зе­мель­них ді­лян­ках за фа­кти­чної від­су­тно­сті до­ку­мен­тів, що під­твер­джу­ють пра­во на її ви­ко­ри­ста­н­ня (во­ло­ді­н­ня), в то­му чи­слі за ці­льо­вим при­зна­че­н­ням. При­дба­н­ня ко­мер­цій­ної не­ру­хо­мо­сті, по­бу­до­ва­ної на зе­мель­них ді­лян­ках сіль­сько­го­спо­дар­сько­го при­зна­че­н­ня, не­се ри­зик ви­зна­н­ня в су­до­во­му по­ряд­ку та­ко­го об’єкта не­ру­хо­мо­сті не­за­кон­ним та по­тре­бу­ва­ти­ме про­ве­де­н­ня до­да­тко­вих за­хо­дів що­до змі­ни пра­во­во­го ста­ту­су зем­лі, а в де­яких ви­пад­ках – зне­се­н­ня не­за­кон­но­го об'єкта.

До­слі­дже­н­ня ін­же­нер­но-те­хні­чних ха­ра­кте­ри­стик зе­мель­ної ді­лян­ки є акту­аль­ним у ра­зі при­дба­н­ня но­во­бу­дов, роз­мі­ще­них на те­ри­то­рі­ях, які ра­ні­ше ви­ко­ри­сто­ву­ва­ли­ся в про­ми­сло­вих ці­лях (ко­ли­шні те­ри­то­рії за­во­дів, фа­брик, на­у­ко­во­до­слі­дних ін­сти­ту­тів) або роз­мі­ще­ні в мі­сцях, де мо­жуть від­бу­ва­ти­ся зсу­ви ґрун­ту, під­то­пи то­що.

Та­кож вар­то звер­ну­ти ува­гу не ли­ше на на­яв­ність до­зво­лу на бу­дів­ни­цтво, але й на те­хні­чні ха­ра­кте­ри­сти­ки об’єкта, який мо­же бу­ти збу­до­ва­ний на тій чи ін­шій зе­мель- ній ді­лян­ці. Ча­сти­ми є ви­пад­ки, ко­ли зе­мель­ні ді­лян­ки, що те­хні­чно при­да­тні для роз­мі­ще­н­ня не­ве­ли­ких ка­пі­таль­них спо­руд, фа­кти­чно ви­ко­ри­сто­ву­ю­ться для бу­дів­ни­цтва ба­га­то­по­вер­хо­вих жи­тло­вих та не­жи­тло­вих ком­пле­ксів.

Для про­ве­де­н­ня за­зна­че­них до­слі­джень не­об­хі­дно про­ана­лі­зу­ва­ти по­ря­док ви­ді­ле­н­ня зе­мель­ної ді­лян­ки вла­сни­ку ( в то­му чи­слі стро­ки та по­ря­док її ви­ко­ри­ста­н­ня) та від­по­від­ну зем­ле­впо­ря­дну до­ку­мен­та­цію (до­зво­ли на роз­роб­ку зем­ле­впо­ря­дної до­ку­мен­та­ції, до­ку­мен­ти що­до змі­ни ці­льо­во­го при­зна­че­н­ня ( у ра­зі на­яв­но­сті), те­хні­чна до­ку­мен­та­ція що­до вста­нов­ле­н­ня меж зе­мель­ної ді­лян­ки, її по­діл та/або об'єд­на­н­ня).

Ви­сно­вок

Та­ким чи­ном, мо­жна зро­би­ти ви­сно­вок, що про­ве­де­н­ня Due Diligence не­ру­хо­мо­сті є до­ста­тньо скла­дним і ком­пле­ксним про­це­сом, який по­тре­бує за­лу­че­н­ня ква­лі­фі­ко­ва­них спе­ці­а­лі­стів. У ра­зі при­дба­н­ня не­ру­хо­мо­сті суб’єктом го­спо­да­рю­ва­н­ня та­ко­го ро­ду до­слі­дже­н­ня обов’яз­ко­во по­тре­бу­ють до­да­тко­во­го за­лу­че­н­ня по­да­тко­вих кон­суль­тан­тів та ау­ди­то­рів.

При цьо­му по­ши­ре­н­ня пра­кти­ки про­ве­де­н­ня Due Diligence до мо­мен­ту здій­сне­н­ня тран­за­кції з при­дба­н­ня об’єкта не­ру­хо­мо­сті та фа­кти­чно­го пе­ре­о­форм­ле­н­ня пра­ва вла­сно­сті свід­чить про її ефе­ктив­ність та мо­жли­вість прийня­т­тя ви­ва­же­них рі­шень, що до­зво­лять мі­ні­мі­зу­ва­ти не ли­ше фі­нан­со­ві, але й ре­пу­та­цій­ні ри­зи­ки по­тен­цій­но­го ін­ве­сто­ра.

Due Diligence обра­но­го об’єкта не­ру­хо­мо­сті обов’яз­ко­во по­ви­нен охо­плю­ва­ти до­слі­дже­н­ня зе­мель­ної ді­лян­ки

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.