Ку­ди ру­ха­є­ться ри­нок не­ру­хо­мо­сті?

Yurydychna Gazeta - - КОЛОНКА ВИПУСКОВОГО РЕДАКТОРА | АВТОРИ НОМЕРА - Окса­на ГОРЬОВА, жур­на­ліст «Юри­ди­чної Га­зе­ти»

Ву­мо­вах гео­по­лі­ти­чної не­ста­біль­но­сті та чу­тли­во­сті рин­ку не­ру­хо­мо­сті до ба­га­тьох чин­ни­ків, що тя­гнуть за со­бою по­си­ле­н­ня ви­мог до за­бу­дов­ни­ків, мо­жна ви­ді­ли­ти но­ве­ли, які впли­нуть на си­ту­а­цію на рин­ку.

Цьо­го­рі­чною но­ве­лою ста­ло ство­ре­н­ня Єди­ної ба­зи да­них зві­тів про оцін­ку під час про­да­жу не­ру­хо­мо­сті, яка по­кли­ка­на за­по­біг­ти по­ши­ре­ній пра­кти­ці за­ни­же­н­ня ба­зи опо­да­тку­ва­н­ня (оці­но­чної вар­то­сті). Та­кож бу­ло вдо­ско­на­ле­но по­ря­док спла­ти фі­зи­чни­ми осо­ба­ми по­да­тку на не­ру­хо­ме май­но, від­мін­не від зе­мель­ної ді­лян­ки, та зе­мель­но­го по­да­тку. На рин­ку орен­ди спо­сте­рі­га­є­ться по­жвав­ле­н­ня як у га­лу­зі не­ру­хо­мо­сті, так і в бі­знес­се­ре­до­ви­щі. Стан­дар­ти BREEAM та LEED (сер­ти­фі­ка­ти «зе­ле­но­го» бу­дів­ни­цтва) здо­бу­ва­ють по­пу­ляр­ність у сфе­рі за­лу­че­н­ня іно­зем­них ін­ве­сти­цій.

З ме­тою за­по­бі­га­н­ня кри­зи де­які спе­ці­а­лі­сти вва­жа­ють за не­об­хі­дне врів­но­ва­жи­ти по­пит та про­по­зи­цію на рин­ку не­ру­хо­мо­сті, чо­го мо­жна до­сяг­ти шля­хом під­ви­ще­н­ня рів­ня при­ва­бли­во­сті іпо­те­чно­го кре­ди­ту­ва­н­ня та змен­ше­н­ня об­ся­гів бу­дів­ни­цтва (з одно­ча­сним під­ви­ще­н­ням йо­го яко­сті).

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.