Тон­ко­щі пе­ре­хі­дно­го пе­рі­о­ду

Пла­та за зем­лю у ра­зі пе­ре­хо­ду пра­ва вла­сно­сті на не­ру­хо­ме май­но

Yurydychna Gazeta - - АКТУАЛЬНО | НЕРУХОМІСТЬ / БУДІВНИЦТВО - Юлі­яЮ і ПОЦІЛУЙКО ПОЦІЛУЙКО, юрист пра­кти­ки не­ру­хо­мо­сті ЄПАП Укра­ї­на По­ло­же­н­ня),

Ко­ри­сту­ва­н­ня зем­лею в Укра­ї­ні є пла­тним. Це ім­пе­ра­тив­на нор­ма за­ко­но­дав­ства, з якою ви­ни­ка­ють тру­дно­щі пра­кти­чно­го за­сто­су­ва­н­ня, зокре­ма, у ра­зі пе­ре­хо­ду пра­ва вла­сно­сті на не­ру­хо­ме май­но, роз­та­шо­ва­не на зе­мель­ній ді­лян­ці дер­жав­ної або ко­му­наль­ної вла­сно­сті. Згі­дно зі ст. 120 ЗК Укра­ї­ни, у ра­зі від­чу­же­н­ня не­ру­хо­мо­го май­на пра­во вла­сно­сті чи пра­во ко­ри­сту­ва­н­ня від­чу­жу­ва­ча зе­мель­ною ді­лян­кою, на якій та­ке май­но роз­та­шо­ва­не, при­пи­ня­є­ться. При цьо­му до на­бу­ва­ча не­ру­хо­мо­го май­на пе­ре­хо­дить пра­во вла­сно­сті на зе­мель­ну ді­лян­ку або пра­во ко­ри­сту­ва­н­ня зе­мель­ною ді­лян­кою в об­ся­зі та на умо­вах, вста­нов­ле­них для по­пе­ре­дньо­го зем­ле­ко­ри­сту­ва­ча. Крім то­го, від­по­від­но до За­ко­ну Укра­ї­ни «Про орен­ду зем­лі» (ч. 3 ст. 7), до­го­во­ром, який пе­ред­ба­чає на­бу­т­тя пра­ва вла­сно­сті на не­ру­хо­ме май­но, при­пи­ня­є­ться до­го­вір орен­ди зе­мель­ної ді­лян­ки, на якій та­ке май­но роз­та­шо­ва­не, в ча­сти­ні орен­ди по­пе­ре­днім орен­да­рем зе­мель­ної ді­лян­ки.

Та­кі по­ло­же­н­ня за­ко­но­дав­ства на­чеб­то за­крі­плю­ють ав­то­ма­ти­чне при­пи­не­н­ня пра­ва ко­ри­сту­ва­н­ня та дії до­го­во­ру орен­ди зем­лі у по­пе­ре­дньо­го вла­сни­ка не­ру­хо­мо­сті й ви­ни­кне­н­ня пра­ва ко­ри­сту­ва­н­ня зем­лею у но­во­го її вла­сни­ка. Во­дно­час, за на­яв­ної пра­кти­ки, но­вий вла­сник не­ру­хо­мо­сті, ві­ро­гі­дно, звер­та­ти­ме­ться за пе­ре­о­форм­ле­н­ням ти­туль­них до­ку­мен­тів на зем­лю, що з огля­ду на свою бю­ро­кра­ти­чність є до­ста­тньо три­ва­лим про­це­сом та за­зви­чай ви­ма­гає біль­ше ча­су, ніж від­ве­де­но на та­кі про­це­си від­по­від­ни­ми нор­ма­тив­ни­ми акта­ми. У зв’яз­ку з цим по­стає пи­та­н­ня, хто по­ви­нен спла­чу­ва­ти пла­ту за зем­лю про­тя­гом пе­ре­хі­дно­го пе­рі­о­ду: від­чу­жу­вач не­ру­хо­мо­сті, у яко­го є фор­маль­но чин­ний до­го­вір орен­ди зем­лі, але який не ко­ри­сту­є­ться зе­мель­ною ді­лян­кою, чи но­вий вла­сник не­ру­хо­мо­го май­на, який ще не уклав до­го­вір орен­ди зем­лі, але є фа­кти­чним ко­ри­сту­ва­чем зе­мель­ної ді­лян­ки під не­ру­хо­мі­стю, пра­ва на яку він на­був?

З одно­го бо­ку, за­сто­су­ва­н­ня ав­то­ма­ти­чно­го при­пи­не­н­ня пра­ва ко­ри­сту­ва­н­ня зе­мель­ною ді­лян­кою на під­ста­ві ст. 120 ЗК Укра­ї­ни ще не при­жи­ло­ся на пра­кти­ці. З ме­тою мі­ні­мі­за­ції по­да­тко­вих ри­зи­ків, пов’яза­них з мо­жли­вим до­на­ра­ху­ва­н­ням по­да­тко­ви­ми ор­га­на­ми зо­бов’язань з пла­ти за зем­лю на під­ста­ві чин­но­го до­го­во­ру орен­ди зем­лі та, від­по­від­но, з ме­тою уни­кне­н­ня су­до­вих про­це­сів з по­да­тко­ви­ми ор­га­на­ми з цьо­го при­во­ду, від­чу­жу­ва­чі не­ру­хо­мо­го май­на ча­сто про­дов­жу­ють пла­ти­ти орен­дну пла­ту за ко­ри­сту­ва­н­ня зе­мель­ною ді­лян­кою, на якій та­ке май­но роз­та­шо­ва­не, до пе­ре­о­форм­ле­н­ня пра­ва орен­ди зем­лі на но­во­го вла­сни­ка не­ру­хо­мо­сті. В окре­мих ви­пад­ках від­чу­жу­ва­чу та на­бу­ва­чу не­ру­хо­мо­го май­на вда­є­ться до­мо­ви­ти­ся про ком­пен­са­цію орен­дних пла­те­жів за ко­ри­сту­ва­н­ня зем­лею у пе­ре­хі­дний пе­рі­од. Аль­тер­на­ти­вою та­ко­му сце­на­рію мо­же бу­ти ро­зір­ва­н­ня від­чу­жу­ва­чем до­го­во­ру орен­ди зем­лі в су­до­во­му по­ряд­ку на під­ста­ві пе­ре­хо­ду пра­ва вла­сно­сті на не­ру­хо­ме май­но до но­во­го вла­сни­ка, що по­тре­бу­ва­ти­ме ча­су та до­да­тко­вих ре­сур­сів.

З ін­шо­го бо­ку, не до кін­ця вре­гу­льо­ва­ним за­ли­ша­є­ться пи­та­н­ня ви­ни­кне­н­ня зо­бов’яза­н­ня що­до спла­ти пла­ти за зем­лю у но­во­го вла­сни­ка не­ру­хо­мо­сті, яка роз­та­шо­ва­на на зе­мель­ній ді­лян­ці. На дум­ку Вер­хов­но­го су­ду Укра­ї­ни, обов’язок спла­ти зе­мель­но­го по­да­тку для йо­го пла­тни­ка – вла­сни­ка зе­мель­ної ді­лян­ки або зем­ле­ко­ри­сту­ва­ча – ви­ни­кає з мо­мен­ту на­бу­т­тя (пе­ре­хо­ду) в уста­нов­ле­но­му за­ко­ном по­ряд­ку пра­ва вла­сно­сті на зе­мель­ну ді­лян­ку чи пра­ва ко­ри­сту­ва­н­ня нею та три­ває до мо­мен­ту при­пи­не­н­ня (пе­ре­хо­ду) цьо­го пра­ва. До но­во­го вла­сни­ка об’єкта не­ру­хо­мо­сті пе­ре­хо­дить та­кож вста­нов­ле­ний по­да­тко­вим за­ко­ном обов’язок що­до спла­ти по­да­тку за зе­мель­ну ді­лян­ку, на якій роз­та­шо­ва­не на­бу­те ним май­но (По­ста­но­ва ВСУ у спра­ві №2а-10596/12/2670 від 12.09.2017 р.).

Чин­ною ре­да­кці­єю ПК Укра­ї­ни (п. 287.1) пе­ред­ба­че­но, що вла­сни­ки зем­лі та зем­ле­ко­ри­сту­ва­чі спла­чу­ють пла­ту за зем­лю з дня ви­ни­кне­н­ня пра­ва вла­сно­сті або пра­ва ко­ри­сту­ва­н­ня зе­мель­ною ді­лян­кою. Пра­во вла­сно­сті на зе­мель­ну ді­лян­ку, пра­во по­стій- но­го ко­ри­сту­ва­н­ня та пра­во орен­ди зе­мель­ної ді­лян­ки ви­ни­ка­ють з мо­мен­ту дер­жав­ної ре­є­стра­ції цих прав (ст. 125 ЗК Укра­ї­ни). У ра­зі пе­ре­хо­ду пра­ва вла­сно­сті на не­ру­хо­ме май­но по­да­ток за зе­мель­ні ді­лян­ки, на яких та­ке май­но роз­та­шо­ва­не, спла­чу­є­ться з да­ти дер­жав­ної ре­є­стра­ції пра­ва вла­сно­сті на та­ку зе­мель­ну ді­лян­ку (п. 287.6 ПК Укра­ї­ни).

Та­ким чи­ном, мо­жна зро­би­ти ви­сно­вок, що обов’язок зі спла­ти за зем­лю ви­ни­кає у но­во­го вла­сни­ка не­ру­хо­мо­сті з мо­мен­ту пе­ре­о­форм­ле­н­ня ним пра­ва вла­сно­сті чи ко­ри­сту­ва­н­ня зе­мель­ної ді­лян­ки, тоб­то з мо­мен­ту дер­жа­ної ре­є­стра­ції прав на зе­мель­ну ді­лян­ку, яка здій­сню­є­ться від­по­від­но до За­ко­ну Укра­ї­ни «Про дер­жав­ну ре­є­стра­цію ре­чо­вих прав на не­ру­хо­ме май­но та їх об­тя­жень». З та­кою по­зи­ці­єю по­го­джу­ю­ться по­да­тко­ві ор­га­ни, які у сво­їх кон­суль­та­ці­ях по­си­ла­ю­ться на за­зна­че­ні ви­ще по­ло­же­н­ня ПК Укра­ї­ни.

Однак на­ра­зі не зов­сім зро­зумі­ло, яким чи­ном по­ло­же­н­ня ПК Укра­ї­ни спів­від­но­ся­ться з По­ло­же­н­ням про пла­ту за зем­лю в м. Ки­є­ві, за­твер­дже­ним Рі­ше­н­ням Ки­їв­ської мі­ської ра­ди №242/5629 від 23.06.2011 р. (да­лі –

п. 5.4 яко­го вста­нов­лює пла­ту за ко­ри­сту­ва­н­ня зе­мель­ни­ми ді­лян­ка­ми, пра­во вла­сно­сті на які або пра­во орен­ди яких у вста­нов­ле­но­му за­ко­но­дав­ством по­ряд­ку не оформ­ле­но, в то­му чи­слі у ра­зі пе­ре­хо­ду пра­ва вла­сно­сті на не­ру­хо­ме май­но, у роз­мі­рі 3% від нор­ма­тив­ної гро­шо­вої оцін­ки зе­мель­них ді­ля­нок.

Згі­дно з ПК Укра­ї­ни (п. 10.4), вста­нов­ле­н­ня мі­сце­вих по­да­тків та збо­рів, не пе­ред­ба­че­них ко­де­ксом, за­бо­ро­ня­є­ться. При цьо­му ПК Укра­ї­ни не пе­ред­ба­че­но вста­нов­ле­н­ня та­ко­го по­да­тку як пла­та за ко­ри­сту­ва­н­ня зе­мель­ни­ми ді­лян­ка­ми, пра­во вла­сно­сті на які або пра­во орен­ди яких у вста­нов­ле­но­му за­ко­но­дав­ством по­ряд­ку не оформ­ле­но. Та­ко­го ви­снов­ку ді­йшов Ки­їв­ський Апе­ля­цій­ний Адмі­ні­стра­тив­ний Суд у спра­ві №826/10434/16 від 27.06.2017 р., який ви­знав п. 5.6. (у чин­ній ре­да­кції п. 5.4) По­ло­же­н­ня не­за­кон­ним і та­ким, що не від­по­від­ає пра­во­во­му акту ви­щої юри­ди­чної си­ли. Ка­са­цій­не оскар­же­н­ня від­по­від­но­сті цьо­го пун­кту По­ло­же­н­ня нор­мам за­ко­но­дав­ства ще три­ває.

От­же, на­бу­вач прав на не­ру­хо­ме май­но у м. Ки­є­ві, спла­чу­ю­чи пла­ту за ко­ри­сту­ва­н­ня зе­мель­ною ді­лян­кою, на якій та­ке май­но роз­та­шо­ва­не, з мо­мен­ту пе­ре­о­форм­ле­н­ня пра­ва її орен­ди, не­се ри­зик до­на­ра­ху­ва­н­ня по­да­тко­ви­ми ор­га­на­ми пла­ти за ко­ри­сту­ва­н­ня зем­лею під та­ким май­ном на під­ста­ві від­по­від­них ви­мог По­ло­же­н­ня до пе­ре­о­форм­ле­н­ня прав на зе­мель­ну ді­лян­ку, а та­кож ри­зик по­двій­ної спла­ти за зем­лю, якщо по­го­ди­ться ком­пен­су­ва­ти орен­дні пла­те­жі від­чу­жу­ва­чу не­ру­хо­мо­го май­на.

За опи­са­них ви­ще об­ста­вин мо­же скла­сти­ся си­ту­а­ція, ко­ли у пе­ре­хі­дний пе­рі­од опла­ту за зем­лю ні­хто не здій­снює. При цьо­му по­да­тко­ві ор­га­ни від­зна­ча­ють, що ви­ко­ри­ста­н­ня зе­мель­ної ді­лян­ки без оформ­ле­н­ня від­по­від­но­го пра­ва є по­ру­ше­н­ням за­ко­но­дав­ства, а то­му но­вий вла­сник не­ру­хо­мо­го май­на, роз­та­шо­ва­но­го на зе­мель­ній ді­лян­ці, пра­ва на яку не оформ­ле­ні, по­ви­нен якнай­швид­ше звер­ну­ти­ся до від­по­від­них ор­га­нів для їх оформ­ле­н­ня. Крім то­го, не ви­клю­че­но, що за без­під­став­не ко­ри­сту­ва­н­ня зе­мель­ною ді­лян­кою ор­га­ни спро­бу­ють стя­гну­ти штра­фи з фа­кти­чних зем­ле­ко­ри­сту­ва­чів. Та­ка пра­кти­ка актив­но по­ши­рю­є­ться те­ри­то­рі­єю Укра­ї­ни та спо­ну­кає фа­кти­чних зем­ле­ко­ри­сту­ва­чів до оформ­ле­н­ня прав на зе­мель­ну ді­лян­ку.

Під­су­мо­ву­ю­чи, вар­то за­зна­чи­ти, що пе­ре­о­форм­ле­н­ня ти­туль­них до­ку­мен­тів на пра­во ко­ри­сту­ва­н­ня зе­мель­ною ді­лян­кою у ра­зі пе­ре­хо­ду пра­ва вла­сно­сті на не­ру­хо­ме май­но, що на ній роз­та­шо­ва­не, на тих са­мих умо­вах, що існу­ва­ли для по­пе­ре­дньо­го зем­ле­ко­ри­сту­ва­ча, має бу­ти ма­кси­маль­но про­стим про­це­сом, що не ви­ма­га­ти­ме до­да­тко­вих ча­со­вих та ма­те­рі­аль­них ре­сур­сів. На фо­ні ре­гу­ляр­них змін до за­ко­но­дав­ства, які охо­плю­ють та­кож зе­мель­ні пра­во­від­но­си­ни, спро­ще­н­ня та­ких ба­зо­вих ме­ха­ні­змів як пе­ре­о­форм­ле­н­ня пра­ва орен­ди зем­лі має бу­ти пер­шо­чер­го­вим зав­да­н­ням.

Спро­ще­н­ня та­ких ба­зо­вих ме­ха­ні­змів як пе­ре­о­форм­ле­н­ня пра­ва орен­ди зем­лі має бу­ти пер­шо­чер­го­вим зав­да­н­ням

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.