Ко­ли кіль­кість ква­дра­тних ме­трів має зна­че­н­ня

Yurydychna Gazeta - - АНАЛІТИКА | НЕРУХОМІСТЬ / БУДІВНИЦТВО - Ро­ма­нР КОБЕЦЬ,

галь­ною пло­щею до 60 кв. ме­трів або ли­ше один бу­ди­нок пло­щею до 120 кв. ме­трів, то по­да­ток не спла­чу­є­ться. Якщо у вла­сно­сті є квар­ти­ра і бу­ди­нок, то по­да­ток не спла­чу­є­ться, якщо їх су­мар­на за­галь­на пло­ща скла­дає мен­ше ніж 180 кв. ме­трів.

Якщо за­галь­на пло­ща пе­ре­ви­щує вка­за­ні зна­че­н­ня або у вла­сно­сті є кіль­ка квар­тир чи бу­дин­ків, то по­да­ток спла­чу­є­ться за рі­зни­цю за фор­му­лою для квар­тир – «за­галь­на пло­ща квар­ти­ри/квар­тир – 60 кв. ме­трів», для бу­дин­ків – «за­галь­на пло­ща бу­дин­ку/бу­дин­ків – 120 кв. ме­трів», для рі­зних ти­пів жи­тло­вої не­ру­хо­мо­сті – «за­галь­на пло­ща квар­ти­ри/квар­тир + за­галь­на пло­ща бу­дин­ку/бу­дин­ків – 180 кв. ме­трів».

Вар­то за­зна­чи­ти, що на­ве­де­ні змен­ше­н­ня не за­сто­со­ву­ю­ться у двох ви­пад­ках. По- пер­ше, якщо пло­ща об’єктів не­ру­хо­мо­сті пе­ре­ви­щує п’ яти­кра­тний роз­мір не опо­да­тко­ву­ва­ної пло­щі. Для квар­ти­ри – 300 кв. ме­трів, для бу­дин­ку – 600 кв. ме­трів. По-дру- ге, якщо об’єкти не­ру­хо­мо­сті ви­ко­ри­сто­ву­ю­ться їхні­ми вла­сни­ка­ми з ме­тою одер­жа­н­ня до­хо­дів (зда­ю­ться в орен­ду, лі­зинг, по­зи­чку, ви­ко­ри­сто­ву­ю­ться у під­при­єм­ни­цькій ді­яль­но­сті). У та­ко­му ви­пад­ку по­да­ток по­трі­бно бу­де спла­ти­ти за всі ква­дра­тні ме­три.

Не­об­хі­дно вра­хо­ву­ва­ти, якщо не­ру­хо­ме май­но пе­ре­бу­ває у спіль­ній су­мі­сній вла­сно­сті (на­при­клад, у по­друж­жя), то по­да­ток за все май­но спла­чує один з по­друж­жя за їхньою зго­дою. Якщо час­тки у спіль­ній вла­сно­сті ви­зна­че­ні або ви­ді­ле­ні в на­ту­рі, то ко­жен зі спів­вла­сни­ків спла­чує по­да­ток за свою час­тку.

Та­ким чи­ном, якщо по­друж­жя має в спіль­ній су­мі­сній вла­сно­сті без ви­зна­че­н­ня ча­сток, на­при­клад, квар­ти­ру 100 кв. ме­трів, то по­да­ток за 40 кв. ме­трів (100 кв. ме­трів – 60 кв. ме­трів) спла­чує один з по­друж­жя, який від­по­від­но до ві­до­мо­стей Дер­жав­но­го ре­є­стру ре­чо­вих прав на не­ру­хо­ме май­но є вла­сни­ком.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.