Су­до­ві ви­тра­ти в ци­віль­но­му та го­спо­дар­сько­му про­це­сі

Yurydychna Gazeta - - АНАЛІТИКА - Ма­ксим М ШЕВЕРДІН ШЕВЕРДІН, к.ю.н., адво­кат, АО «Шевердін і пар­тне­ри»

Но­ви­ми про­це­су­аль­ни­ми ко­де­кса­ми, які на­бу­ли чин­но­сті 15.12.2017 р., впро­ва­дже­на низ­ка но­вел що­до по­ряд­ку стя­гне­н­ня та роз­по­ді­лу су­до­вих ви­трат. Ав­тор стат­ті спро­бу­вав си­сте­ма­ти­зу­ва­ти нор­ми ко­де­ксів що­до су­до­вих ви­трат та роз­тлу­ма­чи­ти їх за­сто­су­ва­н­ня, ви­я­ви­ти про­блем­ні пи­та­н­ня, з яки­ми до­ве­де­ться зі­штов­хну­ти­ся адво­ка­там та су­д­дям.

Так, вна­слі­док уні­фі­ка­ції про­це­сів по­ря­док роз­по­ді­лу су­до­вих ви­трат ре­гу­лю­є­ться гл. 8 розд. І ЦПК (ст. 133142) та гл. 8 розд. І ГПК (ст. 123-130).

Су­до­ві ви­тра­ти скла­да­ю­ться з су­до­во­го збо­ру та ви­трат, пов’яза­них з роз­гля­дом спра­ви. Та­ким чи­ном, усьо­го мо­жна ви­ді­ли­ти 5 ви­дів су­до­вих ви­трат: судовий збір; ви­тра­ти на про­фе­сій­ну прав­ни­чу до­по­мо­гу; ви­тра­ти, пов’яза­ні із за­лу­че­н­ням свід­ків, спе­ці­а­лі­стів, пе­ре­кла­да­чів, екс­пер­тів та про­ве­де­н­ням екс­пер­ти­зи; ви­тра­ти, пов’яза­ні з ви­тре­бу­ва­н­ням до­ка­зів, про­ве­де­н­ням огля­ду до­ка­зів за їх мі­сце зна­хо­дже­н­ням, за­без­пе­че­н­ням до­ка­зів; ви­тра­ти, пов’яза­ні з вчи­не­н­ням ін­ших про­це­су­аль­них дій, не­об­хі­дних для роз­гля­ду спра­ви або під­го­тов­ки до її роз­гля­ду. І. Судовий збір Ро­змір та по­ря­док йо­го спла­ти ре­гу­лю­ю­ться За­ко­ном Укра­ї­ни «Про судовий збір».

ІІ. Ви­тра­ти на про­фе­сій­ну прав­ни­чу до­по­мо­гу (ст. 137 ЦПК, ст. 126 ГПК)

До скла­ду ви­трат на прав­ни­чу до­по­мо­гу вклю­ча­ю­ться: го­но­рар адво­ка­та за пред­став­ни­цтво в су­ді; ін­ша прав­ни­ча до­по­мо­га, пов’яза­на з під­го­тов­кою спра­ви до роз­гля­ду; до­по­мо­га, пов’яза­на зі збо­ром до­ка­зів; вар­тість по­слуг по­мі­чни­ка адво­ка­та; ін­ша прав­ни­ча до­по­мо­га, пов’яза­на зі спра­вою.

Ви­тра­ти на прав­ни­чу до­по­мо­гу ви­зна­ча­ю­ться су­ку­пні­стю та­ких до­ку­мен­тів: до­го­во­ром про на­да­н­ня прав­ни­чої до­по­мо­ги та від­по­від­ни­ми до­ка­за­ми що­до об­ся­гу на­да­них по­слуг і ви­ко­на­них ро­біт та їх вар­то­сті, що спла­че­на або під­ля­гає спла­ті від­по­від­ною сто­ро­ною.

Для ви­зна­че­н­ня роз­мі­ру ви­трат на прав­ни­чу до­по­мо­гу уча­сник спра­ви має по­да­ти (окрім до­го­во­ру про на­да­н­ня прав­ни­чої до­по­мо­ги) де­таль­ний опис ро­біт (на­да­них по­слуг), ви­ко­на­них адво­ка­том (для ви­зна­че­н­ня роз­мі­ру го­но­ра­ру, що спла­че­ний або під­ля­гає спла­ті) та опис здій­сне­них ним ви­трат, не­об­хі­дних для на­да­н­ня прав­ни­чої до­по­мо­ги.

Від­по­від­но до ко­де­ксів, ро­змір ви­трат має бу­ти спів­мір­ним зі скла­дні­стю спра­ви та ви­ко­на­них адво­ка­том ро­біт; ча­сом, ви­тра­че­ним адво­ка­том на ви­ко­на­н­ня від­по­від­них ро­біт; об­ся­гом на­да­них адво­ка­том по­слуг; ці­ною по­зо­ву та зна­че­н­ням спра­ви для сто­ро­ни, в то­му чи­слі впли­вом ви­рі­ше­н­ня спра­ви та ре­пу­та­цію сто­ро­ни або пу­блі­чним ін­те­ре­сом до спра­ви. У ра­зі не­до­три­ма­н­ня ви­мог спів­мір­но­сті, за кло­по­та­н­ням ін­шої сто­ро­ни, суд мо­же змен­ши­ти ро­змір ви­трат на прав­ни­чу до­по­мо­гу, які під­ля­га­ють роз­по­ді­лу між сто­ро­на­ми.

Як ми ба­чи­мо, спів­мір­ність ви­трат – це до­во­лі суб’єктив­на ка­те­го­рія, яка за­ле­жить від кіль­кох чин­ни­ків, та мо­же тлу­ма­чи­ти­ся су­дом від­по­від­но до йо­го дис­кре­цій­них пов­но­ва­жень. Про­те дис­кре­ція су­ду в цьо­му ви­пад­ку усі­че­на та мо­же бу­ти за­сто­со­ва­на ли­ше за кло­по­та­н­ням ін­шої сто­ро­ни. При цьо­му обов’язок до­ве­де­н­ня не­спів­мір­но­сті ви­трат по- кла­да­є­ться на сто­ро­ну, яка за­яв­ляє кло­по­та­н­ня про змен­ше­н­ня ви­трат на опла­ту прав­ни­чої до­по­мо­ги.

ІІІ. Ви­тра­ти, пов’яза­ні із за­лу­че­н­ням свід­ків, спе­ці­а­лі­стів, пе­ре­кла­да­чів, екс­пер­тів та про­ве­де­н­ням екс­пер­ти­зи

За­галь­не пра­ви­ло: свід­ку у зв’яз­ку з ви­кли­ком до су­ду від­шко­до­ву­ю­ться ви­тра­ти, пов’яза­ні з пе­ре­їздом до ін­шо­го на­се­ле­но­го пун­кту та най­мом жи­тла, а та­кож ви­пла­чу­є­ться ком­пен­са­ція за втра­че­ний за­ро­бі­ток чи від­рив від зви­чай­них за­нять.

Екс­перт, спе­ці­а­ліст чи пе­ре­кла­дач отри­му­ють ви­на­го­ро­ду за ви­ко­на­ну ро­бо­ту, пов’яза­ну зі спра­вою, якщо це не вхо­дить до їхніх слу­жбо­вих обов’яз­ків. Су­ми, що під­ля­га­ють ви­пла­ті за­лу­че­но­му су­дом екс­пер­ту, спе­ці­а­лі­сту, пе­ре­кла­да­чу або осо­бі, яка на­да­ла до­каз на ви­мо­гу су­ду, спла­чу­ю­ться осо­бою, на яку суд по­клав та­кий обов’язок, або су­дом з ко­штів, вне­се­них для за­без­пе­че­н­ня су­до­вих ви­трат.

Ро­змір ви­трат на під­го­тов­ку екс­пер­тно­го ви­снов­ку на за­мов­ле­н­ня сто­ро­ни, про­ве­де­н­ня екс­пер­ти­зи, за­лу­че­н­ня спе­ці­а­лі­ста, опла­ту ро­біт пе­ре­кла­да­ча вста­нов­лю­є­ться су­дом на під­ста­ві до­го­во­рів, ра­хун­ків та ін­ших до­ка­зів.

Ро­змір ви­трат на опла­ту ро­біт за­лу­че­но­го сто­ро­ною екс­пер­та, спе­ці­а­лі­ста, пе­ре­кла­да­ча має бу­ти спів­мір­ним зі скла­дні­стю від­по­від­ної ро­бо­ти, її об­ся­гом та ча­сом, ви­тра­че­ним ним на ви­ко­на­н­ня ро­біт. У ра­зі не­до­три­ма­н­ня ви­мог що­до спів­мір­но­сті ви­трат, за кло­по­та­н­ням ін­шої сто­ро­ни, суд мо­же змен­ши­ти ро­змір ви­трат на опла­ту по­слуг екс­пер­та, спе­ці­а­лі­ста, пе­ре­кла­да­ча, які під­ля­га­ють роз­по­ді­лу між сто­ро­на­ми. Обов’язок до­ве­де­н­ня не­спів­мір­но­сті ви­трат по­кла­да­є­ться на сто­ро­ну, яка за­яв­ляє кло­по­та­н­ня про змен­ше­н­ня ви­трат, що під­ля­га­ють роз­по­ді­лу між сто­ро­на­ми.

Аб­со­лю­тною но­ве­лою ста­ло по­пе­ре­днє ви­зна­че­н­ня та за­без­пе­че­н­ня су­до­вих ви­трат

Ви­клю­чно для ци­віль­но­го про

це­су: якщо у спра­вах окре­мо­го про­ва­дже­н­ня ви­клик свід­ків, при­зна­че­н­ня екс­пер­ти­зи, за­лу­че­н­ня спе­ці­а­лі­стів здій­сню­ю­ться за іні­ці­а­ти­вою су­ду, а та­кож у ви­пад­ках звіль­не­н­ня від спла­ти су­до­во­го збо­ру або змен­ше­н­ня йо­го роз­мі­ру, від­по­від­ні ви­тра­ти від­шко­до­ву­ю­ться з дер­жав­но­го бю­дже­ту.

ІV. Ви­тра­ти, пов’яза­ні з ви­тре­бу­ва­н­ням до­ка­зів, про­ве­де­н­ням огля­ду до­ка­зів за їх мі­сце­зна­хо­дже­н­ням, за­без­пе­че­н­ням до­ка­зів та вчи­не­н­ням ін­ших дій, не­об­хі­дних для роз­гля­ду спра­ви

За­галь­не пра­ви­ло: осо­ба, яка на­да­ла до­каз на ви­мо­гу су­ду, має пра­во вимагати ви­пла­ти гро­шо­вої ком­пен­са­ції сво­їх ви­трат, пов’яза­них з на­да­н­ням та­ко­го до­ка­зу. Ро­змір гро­шо­вої ком­пен­са­ції ви­зна­чає суд на під­ста­ві по­да­них та­кою осо­бою до­ка­зів здій­сне­н­ня від­по­від­них ви­трат.

Ро­змір ви­трат, пов’яза­них з про­ве­де­н­ням огля­ду до­ка­зів за мі­сцем їх зна­хо­дже­н­ня, за­без­пе­че­н­ням до­ка­зів та вчи­не­н­ням ін­ших дій, пов’яза­них з роз­гля­дом спра­ви чи під­го­тов­кою до її роз­гля­ду, вста­нов­лю­є­ться су­дом на під­ста­ві до­го­во­рів, ра­хун­ків та ін­ших до­ка­зів.

У ви­пад­ках, ко­ли су­ма ви­трат, пов’яза­них з ви­тре­бу­ва­н­ням до­ка­зів, про­ве­де­н­ням огля­ду до­ка­зів за мі­сцем їх зна­хо­дже­н­ня, за­без­пе­че­н­ням до­ка­зів та вчи­не­н­ням ін­ших дій, пов’яза­них з роз­гля­дом спра­ви чи під­го­тов­кою до її роз­гля­ду, пов­ні­стю не бу­ла спла­че­на уча­сни­ка­ми спра­ви по­пе­ре­дньо або в по­ряд­ку за­без­пе­че­н­ня су­до­вих ви­трат, суд стя­гує ці су­ми зі сто­ро­ни, ви­зна­че­ної су­дом від­по­від­но до пра­вил про роз­по­діл су­до­вих ви­трат.

Гра­ни­чний ро­змір ком­пен­са­ції ви­трат, пов’яза­них з про­ве­де­н­ням огля­ду до­ка­зів за їх мі­сце­зна­хо­дже­н­ням та вчи­не­н­ням ін­ших дій, не­об­хі­дних для роз­гля­ду спра­ви, вста­нов­лю­є­ться Ка­бі­не­том Мі­ні­стрів Укра­ї­ни.

V. Ви­тра­ти, пов’яза­ні з вчи­не­н­ням ін­ших про­це­су­аль­них дій, не­об­хі­дних для роз­гля­ду спра­ви або під­го­тов­ки до її роз­гля­ду

До та­ких ви­трат мо­жна від­не­сти, зокре­ма, ви­тра­ти сто­рін та їхніх пред­став­ни­ків, що пов’яза­ні з яв­кою до су­ду. Однак за­зна­че­на нор­ма ха­ра­ктер­на ви­клю­чно для ци­віль­но­го про­це­су (ст. 138 ЦПК): ви­тра­ти, пов’яза­ні з пе­ре­їздом до ін­шо­го на­се­ле­но­го пун­кту сто­рін та їхніх пред­став­ни­ків, а та­кож на­йма­н­ням жи­тла, не­суть сто­ро­ни.

Сто­ро­ні, на ко­ристь якої ухва­ле­но су­до­ве рі­ше­н­ня, та її пред­став­ни­ко­ві спла­чу­є­ться ін­шою сто­ро­ною ком­пен­са­ція за втра­че­ний за­ро­бі­ток чи від­рив від зви­чай­них за­нять. Ком­пен­са­ція за втра­че­ний за­ро­бі­ток об­чи­слю­є­ться про­пор­цій­но від роз­мі­ру се­ре­дньо­мі­ся­чно­го за­ро­бі­тку, а ком­пен­са­ція за від­рив від зви­чай­них за­нять – про­пор­цій­но від роз­мі­ру мі­ні­маль­ної за­ро­бі­тної пла­ти. Гра­ни­чний ро­змір ком­пен­са­ції за су­до- вим рі­ше­н­ням ви­трат сто­рін та їхніх пред­став­ни­ків, що пов’яза­ні з яв­кою до су­ду, вста­нов­лю­є­ться Ка­бі­не­том Мі­ні­стрів Укра­ї­ни.

Ін­ших ви­трат, пов’яза­них зі вчи­не­н­ням про­це­су­аль­них дій, не­об­хі­дних для роз­гля­ду спра­ви або під­го­тов­ки до її роз­гля­ду, ЦПК та ГПК не вста­нов­лю­ють. Однак мо­жна при­пу­сти­ти, що до них мо­жна від­не­сти ви­тра­ти, пов’яза­ні з отри­ма­н­ням ви­снов­ку спе­ці­а­лі­ста до по­да­н­ня по­зо­ву (під­го­тов­ка спра­ви до роз­гля­ду); на­прав­ле­н­ня адво­кат­ських за­пи­тів з ме­тою отри­ма­н­ня ві­до­мо­стей, що ма­ють зна­че­н­ня для спра­ви; вчи­не­н­ня ін­ших дій з ме­тою отри­ма­н­ня до­ка­зів в ме­жах під­го­тов­ки спра­ви до роз­гля­ду то­що.

По­пе­ре­днє ви­зна­че­н­ня та за­без­пе­че­н­ня су­до­вих ви­трат (ст. 134 ЦПК, ст. 124 ГПК)

Аб­со­лю­тною но­ве­лою про­це­су­аль­но­го за­ко­но­дав­ства ста­ло по­пе­ре­днє ви­зна­че­н­ня та за­без­пе­че­н­ня су­до­вих ви­трат.

ра­зом з пер­шою за­явою по су­ті спо­ру (по­зов, відзив) ко­жна сто­ро­на по­дає до су­ду по­пе­ре­дній (орі­єн­тов­ний) роз­ра­ху­нок су­ми су­до­вих ви­трат, які во­на по­не­сла та які очі­кує по­не­сти у зв’яз­ку з роз­гля­дом спра­ви.

У ра­зі не­по­да­н­ня сто­ро­ною по­пе­ре­дньо­го роз­ра­хун­ку су­ми су­до­вих ви­трат суд мо­же від­мо­ви­ти їй у від­шко­ду­ван­ні від­по­від­них су­до­вих ви­трат, за ви­ня­тком су­ми спла­че­но­го нею су­до­во­го збо­ру. Звер­та­є­мо ува­гу, що суд має пра­во від­мо­ви­ти у від­шко­ду­ван­ні су­до­вих ви­трат (окрім су­до­во­го збо­ру). Хо­ча не­зро­зумі­ло, яким чи­ном суд змо­же об­ґрун­ту­ва­ти та­ку від­мо­ву.

По­пе­ре­днє об­чи­сле­н­ня роз­мі­ру су­до­вих ви­трат не обме­жує сто­ро­ну в до­ве­ден­ні ін­шої фа­кти­чної су­ми су­до­вих ви­трат, які під­ля­га­ють роз­по­ді­лу між сто­ро­на­ми за ре­зуль­та­та­ми роз­гля­ду спра­ви. Суд мо­же по­пе­ре­дньо ви­зна­чи­ти су­му су­до­вих ви­трат (крім ви­трат на про­фе­сій­ну прав­ни­чу до­по- мо­гу), пов’яза­них з роз­гля­дом спра­ви або пев­ною про­це­су­аль­ною ді­єю. Та­ка по­пе­ре­дньо ви­зна­че­на су­дом су­ма не обме­жує суд в оста­то­чно­му ви­зна­чен­ні су­ми су­до­вих ви­трат за ре­зуль­та­та­ми роз­гля­ду спра­ви.

За­без­пе­че­н­ня су­до­вих ви­трат: суд мо­же зо­бов’яза­ти сто­ро­ни вне­сти на де­по­зи­тний ра­ху­нок су­ду по­пе­ре­дньо ви­зна­че­ну су­му су­до­вих ви­трат, пов’яза­них з роз­гля­дом спра­ви або пев­ною про­це­су­аль­ною ді­єю, про що по­ста­нов­ляє ухва­лу. По­пе­ре­дня опла­та су­до­вих ви­трат: суд мо­же зо­бов’яза­ти уча­сни­ка спра­ви, який за­явив кло­по­та­н­ня про ви­клик свід­ка, при­зна­че­н­ня екс­пер­ти­зи, за­лу­че­н­ня спе­ці­а­лі­ста, пе­ре­кла­да­ча, за­без­пе­че­н­ня, ви­тре­бу­ва­н­ня або огляд до­ка­зів за їх мі­сце зна­хо­дже­н­ням, по­пе­ре­дньо (аван­сом) опла­ти­ти ви­тра­ти, пов’яза­ні з від­по­від­ною про­це­су­аль­ною ді­єю. Якщо кло­по­та­н­ня за­яви­ли де­кіль­ка уча­сни­ків спра­ви, не­об­хі­дну гро­шо­ву су­му аван­сом у рів­них час­тках спла­чу­ють від­по­від­ні уча­сни­ки спра­ви, а якщо від­по­від­на про­це­су­аль­на дія здій­сню­є­ться з іні­ці­а­ти­ви су­ду – сто­ро­ни в рів­них час­тках. У ра­зі нев­не­се­н­ня у ви­зна­че­ний су­дом строк ко­штів для за­без­пе­че­н­ня су­до­вих ви­трат або не­спла­ти у ви­зна­че­ний су­дом строк від­по­від­них сум аван­сом суд впра­ві від­хи­ли­ти кло­по­та­н­ня про ви­клик свід­ка, при­зна­че­н­ня екс­пер­ти­зи, за­лу­че­н­ня спе­ці­а­лі­ста, пе­ре­кла­да­ча, за­без­пе­че­н­ня, ви­тре­бу­ва­н­ня або огляд до­ка­зів та ухва­ли­ти рі­ше­н­ня на під­ста­ві ін­ших по­да­них уча­сни­ка­ми спра­ви до­ка­зів або ска­су­ва­ти ра­ні­ше по­ста­нов­ле­ну ухва­лу про ви­клик свід­ка, при­зна­че­н­ня екс­пер­ти­зи, за­лу­че­н­ня спе­ці­а­лі­ста, пе­ре­кла­да­ча, за­без­пе­че­н­ня, ви­тре­бу­ва­н­ня до­ка­зів, або огляд до­ка­зів за їх мі­сцезн ахо­дже­н­ням.

За­без­пе­че­н­ня ви­трат на про­фе

сій­ну прав­ни­чу до­по­мо­гу: як за­хід за­без­пе­че­н­ня су­до­вих ви­трат, вра­хо­ву­ю­чи кон­кре­тні об­ста­ви­ни спра­ви, суд має пра­во, за кло­по­та­н­ням від­по­ві- да­ча, зо­бов’яза­ти по­зи­ва­ча вне­сти на де­по­зи­тний ра­ху­нок су­ду гро­шо­ву су­му для за­без­пе­че­н­ня мо­жли­во­го від­шко­ду­ва­н­ня май­бу­тніх ви­трат від­по­від­а­ча на про­фе­сій­ну прав­ни­чу до­по­мо­гу та ін­ших ви­трат, які має по­не­сти від­по­від­ач у зв’яз­ку з роз­гля­дом спра­ви. Однак та­ке за­без­пе­че­н­ня мо­же за­сто­со­ву­ва­ти­ся за на­яв­но­сті хо­ча б одні­єї з та­ких двох умов: по­зов має озна­ки за­ві­до­мо без­під­став­но­го чи ін­ші озна­ки зло­вжи­ва­н­ня пра­вом на по­зов, або по­зи­вач не має за­ре­є­стро­ва­но­го в уста­нов­ле­но­му за­ко­ном по­ряд­ку мі­сця про­жи­ва­н­ня (пе­ре­бу­ва­н­ня) чи мі­сце­зна хо­дже­н­ня на те­ри­то­рії Укра­ї­ни та май­на, що зна­хо­ди­ться на те­ри­то­рії Укра­ї­ни, в роз­мі­рі, до­ста­тньо­му для від­шко­ду­ва­н­ня су­до­вих ви­трат від­по­від­а­ча у ви­пад­ку від­мо­ви у по­зо­ві.

У ра­зі нев­не­се­н­ня у ви­зна­че­ний су­дом строк ко­штів для за­без­пе­че­н­ня ви­трат на про­фе­сій­ну прав­ни­чу до­по­мо­гу суд за кло­по­та­н­ням від­по­від­а­ча має пра­во за­ли­ши­ти по­зов без роз­гля­ду. У ви­пад­ку за­до­во­ле­н­ня по­зо­ву суд ухва­лює рі­ше­н­ня про по­вер­не­н­ня вне­се­ної су­ми по­зи­ва­чу, а у ви­пад­ку від­мо­ви у по­зо­ві, за­кри­т­тя про­ва­дже­н­ня у спра­ві, за­ли­ше­н­ня по­зо­ву без роз­гля­ду про від­шко­ду­ва­н­ня її ко­штом від­по­від­а­ча пов­ні­стю або час­тко­во, в по­ряд­ку, пе­ред­ба­че­но­му Ко­де­ксом. Не­ви­ко­ри­ста­на ча­сти­на вне­се­ної по­зи­ва­чем су­ми по­вер­та­є­ться по­зи­ва­чу не пі­зні­ше ніж че­рез 5 днів з дня ви­рі­ше­н­ня пи­тань, за­зна­че­них у цій ча­сти­ні, про що суд по­ста­нов­ляє ухва­лу.

Та­ким чи­ном, за­без­пе­че­н­ня ви­трат на про­фе­сій­ну прав­ни­чу до­по­мо­гу мо­же ста­ти як про­це­су­аль­ним за­со­бом про­ти­дії не­о­б­ґрун­то­ва­ним по­зо­вам, так і за­со­бом пе­ре­шко­джа­н­ня роз­гля­ду спра­ви по су­ті («про­це­су­аль­ною ди­вер­сі­єю») з бо­ку від­по­від­а­ча.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.