Як кре­ди­то­ру збе­рег­ти своє май­но?

Yurydychna Gazeta - - АНАЛІТИКА - Іри­на І ВАСИЛЬЧЕНКО,ВАСИЛЬЧЕНКО юрист LAW FIRM «OLEH RACHUK» ЦК Укра­ї­ни),

Для на­ле­жно­го ви­ко­на­н­ня обов’яз­ків бор­жни­ком в Ци­віль­но­му Ко­де­ксі Укра­ї­ни (да­лі – За­ко­ні Укра­ї­ни «Про за­ста­ву», За­ко­ні Укра­ї­ни «Про іпо­те­ку» за­крі­пле­ні га­ран­тії, що за­хи­ща­ють ін­те­ре­си кре­ди­то­ра. За­без­пе­че­н­ня ін­те­ре­сів кре­ди­то­ра мо­же здій­сню­ва­ти­ся ре­чо­во-пра­во­ви­ми або зо­бов'язаль­но­пра­во­ви­ми за­со­ба­ми за­без­пе­че­н­ня зо­бов'язань. Більш де­таль­но звер­не­мо ува­гу на ре­чо­во-пра­во­ві спосо­би ре­гу­лю­ва­н­ня від­но­син між сто­ро­на­ми у зо­бов’язан­ні, до яких на­ле­жить за­ста­ва.

За­ста­ва мо­же ви­ни­ка­ти на під­ста­ві до­го­во­ру, за­ко­ну або рі­ше­н­ня су­ду. Пра­во ви­мо­ги мо­жуть ви­пла­ва­ти з рі­зних ви­дів до­го­во­рів (на­при­клад, по­зи­ки, кре­ди­ту, ку­пів­лі-про­да­жу, орен­ди, пе­ре­ве­зе­н­ня ван­та­жу то­що). Го­лов­ним за­ли­ша­є­ться те, що во­но має бу­ти дій­сним, ре­аль­ним, яке мо­же ви­ни­кну­ти в мо­мент утво­ре­н­ня основ­но­го зо­бов’яза­н­ня або в май­бу­тньо­му. За­ува­жи­мо, що у ра­зі утво­ре­н­ня пра­ва ви­мо­ги в май­бу­тньо­му сто­ро­нам вар­то окре­сли­ти їх ро­змір за­без­пе­че­н­ня.

Згі­дно зі ст. 1 За­ко­ну Укра­ї­ни «Про за­ста­ву» №2654-12 (по­то­чна ре­да­кція від 04.06.2017 р.), за­ста­ва – це спо­сіб за­без­пе­че­н­ня зо­бов'язань, якщо ін­ше не вста­нов­ле­но за­ко­ном. Тоб­то кре­ди­тор (за­ста­во­дер­жа­тель) у ра­зі не­ви­ко­на­н­ня бор­жни­ком (за­ста­во­дав­цем) за­без­пе­че­но­го за­ста­вою зо­бов'яза­н­ня має пра­во одер­жа­ти пе­ре­ва­жне за­до­во­ле­н­ня сво­їх ви­мог з вар­то­сті за­став­ле­но­го май­на пе­ред ін­ши­ми кре­ди­то­ра­ми. Пе­ре­дав­ши вла­сне май­но у за­ста­ву, осо­ба об­тя­жує своє пра­во при­ва­тної вла­сно­сті на за­став­ле­ний об'єкт не­ру­хо­мо­сті (або ре­чо­ве пра­во) за до­по­мо­гою пра­во­во­го ме­ха­ні­зму обме­же­н­ня пра­во­мо­чно­сті роз­по­ря­дже­н­ня як на ймо­вір­ний пре­дмет чу­жої вла­сно­сті. Та­ке об­тя­же­н­ня на пе­ре­да­не у за­ста­ву май­но для кре­ди­то­ра є га­ран­ті­єю то­го, що він не бу­де не­сти не­від­нов­ні май­но­ві втра­ти, на­віть якщо бор­жник ви­яви­ться не­до­бро­со­ві­сним та не змо­же ви­ко­на­ти ви­мо­ги основ­но­го зо­бов'яза­н­ня. Ва­жли­во, що кре­ди­тор мо­же пре­тен­ду­ва­ти не на все за­став­ле­не бор­жни­ком май­но, а ли­ше в ча­сти­ні не­ви­ко­на­но­го зо­бов’яза­н­ня за основ­ною ви­мо­гою.

Є кіль­ка ви­дів за­ста­ви, за­ле­жно від за­кла­де­но­го бор­жни­ком май­на: ру­хо­мо­го (за­клад) чи не­ру­хо­мо­го (іпо­те­ка). Іпо­те­ка – це за­ста­ва не­ру­хо­мо­го май­на, що за­ли­ша­є­ться у во­ло­дін­ні за­ста­во­дав­ця або тре­тьої осо­би (ст. 575 ЦК Укра­ї­ни). Від­по­від­но до ст. 1 За­ко­ну Укра­ї­ни «Про іпо­те­ку» №898-15 (по­то­чна ре­да­кція від 19.10.2016 р.), іпо­те­ка – це вид за­без­пе­че­н­ня ви­ко­на­н­ня зо­бов'яза­н­ня не­ру­хо­мим май­ном, що за­ли­ша­є­ться у во­ло­дін­ні та ко­ри­сту­ван­ні іпо­те­ко­дав­ця, згі­дно з яким іпо­те­ко­дер­жа­тель у ра­зі не­ви­ко­на­н­ня бор­жни­ком за­без­пе­че­но­го іпо­те­кою зо­бов'яза­н­ня має пра­во одер­жа­ти за­до­во­ле­н­ня сво­їх ви­мог за ра­ху­нок пре­дме­та іпо­те­ки пе­ре­ва­жно пе­ред ін­ши­ми кре­ди­то­ра­ми цьо­го бор­жни­ка у по­ряд­ку, вста­нов­ле­но­му цим За­ко­ном. За­клад – це за­ста­ва ру­хо­мо­го май­на, що пе­ре­да­є­ться у во­ло­ді­н­ня за­ста­во­дер­жа­те­ля або за йо­го на­ка­зом у во­ло­ді­н­ня тре­тій осо­бі (ч. 2 ст. 575 ЦК Укра­ї­ни).

Най­більш га­ран­то­ва­ним та ефе­ктив­ним спосо­бом за­без­пе­че­н­ня ви­ко­на­н­ня зо­бов’яза­н­ня вва­жа­є­ться са­ме за­став­ле­н­ня не­ру­хо­мо­го май­на шля­хом укла­да­н­ня до­го­во­ру іпо­те­ки. Оформ­лю­ю­чи іпо­те­ку, кре­ди­тор отри­мує еко­но­мі­чні га­ран­тії що­до ви­ко­на­н­ня основ­но­го зо­бов’яза­н­ня, що спо­ну­ка­ти­ме бор­жни­ка ви­ко­на­ти всі умо­ви го­лов­но­го зо­бов’яза­н­ня, тоб­то пер­шо­го до­го­во­ру, адже в про­ти­ле­жно­му ви­пад­ку для ньо­го ви­ни­кає ри­зик втра­ти за­став­ле­но­го не­ру­хо­мо­го май­на.

Якщо ви­мо­га за основ­ним зо­бов'яза­н­ням під­ля­гає ви­ко­нан­ню у гро­шо­вій фор­мі, ро­змір ці­єї ви­мо­ги ви­зна­ча­є­ться на під­ста­ві іпо­те­чно­го до­го­во­ру або до­го­во­ру, що об­умов­лює основ­не зо­бов'яза­н­ня, у чі­тко вста­нов­ле­но­му гро­шо­во­му ви­ра­жен­ні або з ви­ко­ри­ста­н­ням роз­ра­хун­ко­вих ме­ха­ні­змів, які спри­я­ють ви­зна­чен­ню пра­виль­но­го роз­мі­ру та­кої су­ми (ви­мо­ги), вра­хо­ву­ю­чи час, на який про це бу­ло за­яв­ле­но, та строк дії основ­но­го зо­бов'яза­н­ня.

Вста­нов­ле­н­ня іпо­те­ки на під­ста­ві рі­ше­н­ня су­ду за­сто­со­ву­є­ться як один зі спосо­бів за­хи­сту прав та ін­те­ре­сів уча­сни­ків ци­віль­них пра­во­від­но­син. Оскіль­ки до іпо­те­ки, яка ви­ни­кає на під­ста­ві за­ко­ну або рі­ше­н­ня су­ду, за­сто­со­ву­ю­ться та­кі ж пра­ви­ла, як і що­до іпо­те­ки, яка ви­ни­кає на під­ста­ві до­го- во­ру, якщо ін­ше не вста­нов­ле­но за­ко­ном, та­ке рі­ше­н­ня по­вин­но мі­сти­ти всі ві­до­мо­сті, ви­зна­че­ні За­ко­ном Укра­ї­ни «Про іпо­те­ку», як істо­тні умо­ви до­го­во­ру. От­же, від­по­від­но до чин­но­го за­ко­но­дав­ства, іпо­те­кою за­без­пе­чу­ю­ться ви­клю­чно ті зо­бов’яза­н­ня, що існу­ють в на­ту­рі, або пра­во ви­мо­ги, яке мо­же ви­ни­кну­ти в май­бу­тньо­му на під­ста­ві до­го­во­ру або ін­шо­го на­ле­жно­го до ви­ко­на­н­ня до­ку­мен­та, що є чин­ним.

Під час укла­да­н­ня до­го­во­ру за­ста­ви кре­ди­то­ру не­об­хі­дно вра­ху­ва­ти та­кі мо­мен­ти:

• бо­жник має під­твер­ди­ти, що пре­дмет за­ста­ви на за­кон­них під­ста­вах є йо­го вла­сні­стю та він має пра­во на укла­да­н­ня до­го­во­ру з кре­ди­то­ром;

• пре­дмет за­ста­ви не за­став­ле­ний за ін­ши­ми до­го­во­ра­ми (не про­да­ний, не по­да­ро­ва­ний, не пе­ре­да­ний в орен­ду, не пе­ре­бу­ває у спіль­ній вла­сно­сті, у спо­рі чи під аре­штом);

• за­мі­на пре­дме­та за­ста­ви не­мо­жли­ва без по­пе­ре­дньо­го по­го­дже­н­ня з кре­ди­то­ром;

• на­сту­пні за­ста­ви вже за­став­ле­но­го май­на до­пу­ска­ю­ться, якщо ін­ше не пе­ред­ба­че­но чин­ним за­ко­ном і по­пе­ре­дні­ми до­го­во­ра­ми за­ста­ви (тоб­то кре­ди­то­ру вар­то пи­сьмо­во окре­сли­ти мо­жли­во­сті за­ста­ви вже за­став­ле­но­го пре­дме­та за­ста­ви);

• не­об­хі­дність но­та­рі­аль­но­го по­свід­че­н­ня до­го­во­ру за­ста­ви, якщо йо­го пре­дме­том є не­ру­хо­ме май­но, яке під­ля­гає дер­жав­ній ре­є­стра­ції.

Тоб­то у ви­пад­ках, ко­ли пре­дме­том за­ста­ви є не­ру­хо­ме май­но, що під­ля- гає дер­жав­ній ре­є­стра­ції, до­го­вір по­ви­нен бу­ти но­та­рі­аль­но по­свід­че­ний на під­ста­ві від­по­від­них пра­вов­ста­нов­лю­ю­чих до­ку­мен­тів, що про­во­ди­ться за мі­сце­зна­хо­дже­н­ням (мі­сцем ре­є­стра­ції) цьо­го май­на або за мі­сце­зна­хо­дже­н­ням (мі­сцем ре­є­стра­ції) одні­єї зі сто­рін до­го­во­ру за­ста­ви. Та­кож за до­мов­ле­ні­стю сто­рін мо­же бу­ти по­го­дже­на не­об­хі­дність но­та­рі­аль­но­го по­свід­че­н­ня до­го­во­ру за­ста­ви, на­віть якщо це не є обов'яз­ко­вим згі­дно із за­ко­но­дав­ством Укра­ї­ни, але на цьо­му на­по­ля­гає одна зі сто­рін. Не­до­три­ма­н­ня та­кої ви­мо­ги що­до фор­ми до­го­во­ру та йо­го по­свід­че­н­ня но­та­рі­у­сом тя­гне за со­бою йо­го не­дій­сність з від­по­від­ни­ми на­слід­ка­ми, пе­ред­ба­че­ни­ми чин­ним за­ко­но­дав­ством Укра­ї­ни. Та­кож не­об­хі­дно ро­зу­мі­ти мо­мент ви­ни­кнен- ня пра­ва на за­ста­ву. Та­ке пра­во ви­ни­кає у кре­ди­то­ра з мо­мен­ту укла­де­н­ня до­го­во­ру за­ста­ви, а якщо до­го­вір під­ля­гає но­та­рі­аль­но­му по­свід­чен­ню, то з мо­мен­ту но­та­рі­аль­но­го по­свід­че­н­ня цьо­го до­го­во­ру.

Пра­во­ві та еко­но­мі­чні га­ран­тії для сто­рін

Пра­во­вою га­ран­ті­єю для кре­ди­то­ра є за­ко­но­дав­чо за­крі­пле­на ви­мо­га що­до не­змін­но­сті до­го­во­ру за­ста­ви. У ра­зі ви­да­н­ня ор­га­ном дер­жав­ної ви­ко­нав­чої вла­ди чи ор­га­ном мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня акту, який не від­по­від­ає по­ло­же­н­ням чин­но­го за­ко­но­дав­ства, у зв’яз­ку з чим по­ру­шу­ю­ться пра­ва кре­ди­то­ра, бор­жни­ка чи ін­ших осіб що­до во­ло­ді­н­ня, ко­ри­сту­ва­н­ня та роз­по­ря­дже­н­ня май­ном, пе­ре­да­ним у за­ста­ву, та­кий акт ви­зна­є­ться су­дом не­дій­сним. То­му якщо пі­сля укла­де­н­ня до­го­во­ру за­ста­ви за­ко­но­дав­ством за­крі­пле­ні нор­ми, що по­гір­шу­ють ста­но­ви­ще за­ста­во­дав­ця та (або) за­ста­во­дер­жа­те­ля, умо­ви вже укла­де­но­го до­го­во­ру за­ли­ша­ю­ться чин­ни­ми на весь строк йо­го дії.

Зби­тки, які бу­ли зав­да­ні за­ста­во­дер­жа­те­лю в ре­зуль­та­ті ви­да­н­ня актів, що по­гір­шу­ють умо­ви до­го­во­ру за­ста­ви та пра­ва сто­рін, які йо­го укла­ли, під­ля­га­ють від­шко­ду­ван­ню в пов­но­му об­ся­зі ор­га­ном, який ви­дав цей акт, що вже є еко­но­мі­чною га­ран­ті­єю. Еко­но­мі­чною га­ран­ті­єю прав кре­ди­то­ра є обов’язок дер­жа­ви від­шко­ду­ва­ти всі йо­го зби­тки, які бу­дуть пов’яза­ні з при­му­со­вим ви­лу­че­н­ням за­став­ле­но­го май­на бор­жни­ка чи йо­го май­но­вих прав, на­при­клад, у ви­пад­ку на­ціо­на­лі­за­ції, ре­кві­зи­ції, кон­фі­ска­ції, а та­кож вжи­т­тя ін­ших не­об­хі­дних за­хо­дів, що тя­гнуть за со­бою по­ру­ше­н­ня прав кре­ди­то­ра на за­став­ле­не бор­жни­ком май­но.

У ра­зі при­пи­не­н­ня пра­ва вла­сно­сті на за­став­ле­не май­но чи при­пи­не­н­ня за­став­ле­них май­но­вих прав у зв'яз­ку з рі­ше­н­ням дер­жав­но­го чи мі­сце­во­го ор­га­ну, що не спря­мо­ва­не на ви­лу­че­н­ня за­став­ле­но­го бор­жни­ком май­на (май­но­вих прав), на­віть то­ді, ко­ли прийня­то рі­ше­н­ня про ви­лу­че­н­ня зе­мель­ної ді­лян­ки, на якій роз­та­шо­ва­не за­став­ле­не май­но (бу­ди­нок, ін­ші бу­дів­лі, спо­ру­ди, ба­га­то­рі­чні на­са­дже­н­ня), та­кі зби­тки та­кож від­шко­до­ву­ю­ться дер­жа­вою (від­по­від­ни­ми ор­га­на­ми, які впли­ну­ли на пра­во­від­но­си­ни що­до за­став­ле­но­го май­на між сто­ро­на­ми). У ра­зі не­зго­ди кре­ди­то­ра із за­про­по­но­ва­ною су­мою для від­шко­ду­ва­н­ня по­не­се­них ним зби­тків чи ви­ни­кнен­ні ін­ших су­пе­ре­чок сто­сов­но від­шко­ду­ва­н­ня шко­ди, яка ви­ни­кла на під­ста­ві рі­ше­н­ня вла­дних ор­га­нів, він має всі пра­ва для звер­не­н­ня до су­ду.

Ще одні­єю еко­но­мі­чною га­ран­ті­єю прав кре­ди­то­ра є ви­мо­га що­до оста­то­чно­го ви­ко­на­н­ня основ­но­го зо­бов’яза­н­ня, ко­ли бор­жник-за­ста­во­да­вець не має пра­ва без зго­ди кре­ди­то­ра­за­ста­во­дер­жа­те­ля роз­по­ря­джа­ти­ся

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.