5 най­більш ці­ка­вих су­до­вих спо­рів у сфе­рі не­ру­хо­мо­сті

Yurydychna Gazeta - - АКТУАЛЬНО - Оль­га О ІВАНОВА ІВАНОВА, юрист пра­кти­ки не­ру­хо­мо­сті та бу­дів­ни­цтва Arzinger Ро­ма­нР ЄМЕЦЬ ЄМЕЦЬ, по­мі­чни­кі юри­ста Пів­ден­но­укра­їн­сько­го фі­лі­а­лу Arzinger

Стя­гне­н­ня за­бор­го­ва­но­сті зі спла­ти па­йо­во­го вне­ску на су­му близь­ко 21 млн грн

Від­по­від­аль­ність за не­ви­ко­на­н­ня зо­бов' язань що­до па­йо­вої уча­сті в роз­ви­тку ін­фра­стру­кту­ри зав­жди бу­ло акту­аль­ним для за­бу­дов­ни­ків та де­ве­ло­пе­рів. Та­ким чи­ном, май­же пре­це­ден­тним ста­ло не­що­дав­нє рі­ше­н­ня Го­спо­дар­сько­го су­ду м. Ки­є­ва у спра­ві №910/3070/17 що­до стя­гне­н­ня за­бор­го­ва­но­сті зі спла­ти па­йо­во­го вне­ску на су­му близь­ко 37 млн грн, яку апе­ля­цій­на ін­стан­ція змен­ши­ла до 21 196 151,38 грн. Пре­дме­том за­зна­че­но­го су­до­во­го рі­ше­н­ня ста­ла за­бор­го­ва­ність за­бу­дов­ни­ка зі спла­ти до бю­дже­ту су­ми па­йо­вої уча­сті у роз­ви­тку ін­фра­стру­кту­ри на­се­ле­но­го пун­кту. При цьо­му ле­во­ву час­тку ви­трат ста­но­ви­ла пе­ня за про­стро­че­н­ня спла­ти па­йо­во­го вне­ску.

За ко­ри­сту­ва­н­ня зе­мель­ною ді­лян­кою без пра­вов­ста­нов­лю­ю­чих до­ку­мен­тів до­ве­де­ться від­шко­ду­ва­ти зби­тки че­рез не­о­три­ма­н­ня вла­сни­ком зем­лі до­хо­ду в роз­мі­рі орен­дної пла­ти

У про­це­сі пе­ре­хо­ду пра­ва вла­сно­сті на об'єкт не­ру­хо­мо­го май­на, який роз­та­шо­ва­ний на ко­му­наль­ній чи дер­жав­ній зем­лі, до­сить по­ши­ре­ною є пра­кти­ка «зво­лі­ка­н­ня» з укла­де­н­ням до­го­во­рів ко­ри­сту­ва­н­ня зем­лею. В ре­зуль­та­ті гро­ма­да або дер­жа­ва не отри­му­ють на­ле­жних до­хо­дів.

У сво­є­му рі­шен­ні ВГСУ ( По­ста­но­ва від 12.07.2017 р. у спра­ві №920/1039/16) ді­йшов одно­зна­чно­го ви­снов­ку – фа­кти­чне ви­ко­ри­ста­н­ня зе­мель­ної ді­лян­ки без пра­вов­ста­нов­лю­ю­чих до­ку­мен­тів по­збав­ляє вла­сни­ка зем­лі пра­ва отри­му­ва­ти до­хід у роз­мі­рі орен­дної пла­ти. З огля­ду на за­зна- че­не, вла­сник має пра­во стя­гну­ти з фа­кти­чно­го ко­ри­сту­ва­ча зби­тки у роз­мі­рі не­о­три­ма­ної орен­дної пла­ти за весь строк ко­ри­сту­ва­н­ня зе­мель­ною ді­лян­кою. ВГСУ сво­їм рі­ше­н­ням зо­бов'язав зем­ле­ко­ри­сту­ва­ча від­шко­ду­ва­ти мі­ській ра­ді зби­тки у ви­гля­ді орен­дної пла­ти за 2,5 ро­ки ко­ри­сту­ва­н­ня зем­лею без пра­во­вих під­став.

Ви­зна­н­ня пра­ва вла­сно­сті на пре­дмет іпо­те­ки є по­за­су­до­вим спосо­бом звер­не­н­ня стя­гне­н­ня

ВСУ в по­ста­но­ві від 27.04.2017 р. у спра­ві №756/16227/13-ц ді­йшов ви­снов­ку, що ви­зна­н­ня пра­ва вла­сно­сті на пре­дмет іпо­те­ки не мо­же за­сто­со­ву­ва­ти­ся су­дом як спо­сіб звер­не­н­ня стя­гне­н­ня. На дум­ку су­ду, за­ко­но­дав­ством пря­мо ви­зна­че­но, що су­до­ви­ми спосо­ба­ми звер­не­н­ня стя­гне­н­ня на іпо­те­чне май­но є пу­блі­чні тор­ги та про­це­ду­ра про­да­жу тре­тій осо­бі.

На­га­ду­є­мо, що ра­ні­ше мо­жли­вість звер­не­н­ня стя­гне­н­ня шля­хом ви­зна­н­ня пра­ва вла­сно­сті на пре­дмет іпо­те­ки в су­до­во­му по­ряд­ку бу­ла до­ста­тньо дис­ку­сій­ною.

От­же, су­ча­сна пра­во­ва тен­ден­ція су­дів з цьо­го пи­та­н­ня по­ля­гає в то­му, що ви­зна­н­ня пра­ва вла­сно­сті на пре­дмет іпо­те­ки є по­за­су­до­вим спосо­бом звер­не­н­ня стя­гне­н­ня і не мо­же бу­ти ре­а­лі­зо­ва­ним в су­до­во­му по­ряд­ку.

Ро­змір орен­дної пла­ти за зем­лю не мо­же спла­чу­ва­ти­ся в мен­шо­му роз­мі­рі, ніж той, який вста­нов­ле­но По­да­тко­вим ко­де­ксом Укра­ї­ни

Та­ко­го ви­снов­ку ді­йшла ко­ле­гія суд­дів су­до­вої па­ла­ти в адмі­ні­стра­тив­них спра­вах Вер­хов­но­го Су­ду Укра­ї­ни, яка вста­но­ви­ла, що орен­дар зе­мель­ної ді­лян­ки у будь- яко­му ви­пад­ку по­ви­нен спла­чу­ва­ти орен­дну пла­ту у роз­мі­рі не ниж­чо­му, ніж вста­нов­ле­ний По­да­тко­вим ко­де­ксом Укра­ї­ни, на­віть якщо до­го­вір орен­ди зем­лі пе­ред­ба­чає мен­ший ро­змір ( ВСУ від 14.03.2017 р. у спра­ві №804/16943/13).

Спір ви­ник че­рез те, що ро­змір орен­дної пла­ти, вста­нов­ле­ний у до­го­во­рі, був мен­шим, ніж мі­ні­маль­ний ро­змір, ви­зна­че­ний нор­ма­ми ПК. Та­ким чи­ном, рі­ше­н­ня су­ду ба­зу­ва­ло­ся на прин­ци­пі прі­о­ри­те­тно­сті норм ПК над нор­ма­ми ін­ших актів у ра­зі їх су­пе­ре­чно­сті. Вар­то за­зна­чи­ти, що нор­ми ПК за­сто­со­ву­ю­ться ли­ше що­до спла­ти по­да­тків. В цьо­му ви­пад­ку зга­да­на нор­ма бу­ла за­сто­со­ва­на, оскіль­ки пре­дме­том орен­ди бу­ла зе­мель­на ді­лян­ка ко­му­наль­ної вла­сно­сті. Як на­слі­док, орен­дний пла­тіж за ко­ри­сту­ва­н­ня та­кою зе­мель­ною ді­лян­кою є фор­мою зе­мель­но­го по­да­тку.

Ре­кон­стру­кція бу­дів­лі не по­тре­бує спла­ти па­йо­вої уча­сті у роз­ви­тку ін­фра­стру­кту­ри

Зло­вжи­ва­н­ня пов­но­ва­же­н­ня­ми з бо­ку ор­га­нів ДАБІ є ві­до­мою про­бле­мою для за­бу­дов­ни­ків, осо­бли­во під час мас­шта­бної ре­кон­стру­кції вже зве­де­них бу­ді­вель. Зокре­ма, ДАБІ ча­сто від­мов­ляє у прийня­ті де­кла­ра­ції про го­тов­ність об' єкта пі­сля ре­кон­стру­кції че­рез від­су­тність до­ка­зів спла­ти па­йо­вої уча­сті у роз­ви­ток ін­фра­стру­кту­ри. Осо­бли­ву ува­гу ДАБІ при­ді­ляє цьо­му мо­мен­ту, якщо ре­кон­стру­кція здій­сню­ва­ла­ся зі зна­чним збіль­ше­н­ням пло­щі осно­ви бу­дів­лі.

Та­ким чи­ном, зна­ко­вим ста­ло рі­ше­н­ня Він­ни­цько­го апе­ля­цій­но­го су­ду у спра­ві № 822/2370/16. Суд ді­йшов ви­снов­ку, що ре­кон­стру­кція бу­дів­лі, не­за­ле­жно від об­ся­гів та мас­шта­бів, не є за­бу­до­вою зе­мель­ної ді­лян­ки. За­бу­до­вою зе­мель­ної ді­лян­ки вва­жа­є­ться роз­мі­ще­н­ня но­вих об'єктів бу­дів­ни­цтва, а не ре­кон­стру­кція вже зве­де­них бу­ді­вель.

На­га­да­є­мо, що обов'язок що­до па­йо­вої уча­сті у роз­ви­тку ін­фра­стру­кту­ри на­се­ле­но­го пун­кту ви­ни­кає са­ме у ра­зі за­бу­до­ви зе­мель­ної ді­лян­ки. От­же, на­віть якщо ре­кон­стру­кція бу­дів­лі пе­ред­ба­чає сут­тє­вий ви­хід за ме­жі кон­ту­ру фун­да­мен­ту бу­дів­лі, але здій­сню­є­ться в ме­жах ви­зна­че­ної зе­мель­ної ді­лян­ки, ДАБІ не має пра­ва вимагати від за­мов­ни­ка бу­дів­ни­цтва за­зна­че­н­ня у де­кла­ра­ції да­них що­до па­йо­вої уча­сті у роз­ви­тку ін­фра­стру­кту­ри.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.