Пра­во мир­но­го во­ло­ді­н­ня май­ном у пра­кти­ці ЄСПЛ

Yurydychna Gazeta - - АНАЛІТИКА - Ар­тем БІЛОУСОВ, юрист ЮФ «Ку­шнір, Яким’як та Пар­тне­ри» суд) Кон­вен­ція) Єв­ро­пей­ський

В умо­вах сьо­го­де­н­ня будь-яко­му су­ча­сно­му юри­сту не­до­ста­тньо ро­зу­мі­ти­ся ли­ше на на­ціо­наль­но­му за­ко­но­дав­стві, адже ст. 9 Кон­сти­ту­ції Укра­ї­ни та ст. 19 За­ко­ну Укра­ї­ни «Про мі­жна­ро­дні до­го­во­ри Укра­ї­ни» за­крі­пле­но при­мат між­на­ро­дно­го пра­ва над нор­ма­ми на­ціо­наль­но­го за­ко­но­дав­ства Укра­ї­ни. Осо­бли­во­го по­ши­ре­н­ня у пра­во­за­сто­сов­ній пра­кти­ці отри­ма­ла Кон­вен­ція про за­хист прав лю­ди­ни і осно­во­по­ло­жних сво­бод 1950 ро­ку (да­лі – та про­то­ко­ли до неї, оскіль­ки нею охо­пле­но май­же всі ви­ди прав і сво­бод лю­ди­ни, в то­му чи­слі пра­во на мир­не во­ло­ді­н­ня май­ном.

По­ло­же­н­ня­ми ст. 1 Про­то­ко­лу 1 до Кон­вен­ції за­крі­пле­но на­сту­пне: «Ко­жна фі­зи­чна або юри­ди­чна осо­ба має пра­во мир­но во­ло­ді­ти сво­їм май­ном. Ні­хто не мо­же бу­ти по­збав­ле­ний сво­єї вла­сно­сті іна­кше як в інтересах су­спіль­ства та на умо­вах, пе­ред­ба­че­них за­ко­ном і за­галь­ни­ми прин­ци­па­ми між­на­ро­дно­го пра­ва. Про­те по­пе­ре­дні по­ло­же­н­ня жо­дним чи­ном не обме­жу­ють пра­во дер­жа­ви вво­ди­ти в дію та­кі за­ко­ни, які во­на вва­жає за не­об­хі­дне, щоб здій­сню­ва­ти кон­троль за ко­ри­сту­ва­н­ням май­ном від­по­від­но до за­галь­них ін­те­ре­сів або для за­без­пе­че­н­ня спла­ти по­да­тків чи ін­ших збо­рів або штра­фів».

Во­дно­час ви­ко­ри­ста­н­ня Кон­вен­ції бу­ло б не­пов­ним без ро­зу­мі­н­ня прин­ци­пів та пра­вил тлу­ма­че­н­ня ст. 1 Про­то­ко­лу 1 до Кон­вен­ції, на­пра­цьо­ва­них Єв­ро­пей­ським су­дом з прав лю­ди­ни (да­лі –

за ро­ки на­ко­пи­че­н­ня пра­кти­ки роз­гля­ду справ, що сто­су­є­ться, зокре­ма, пра­ва вла­сно­сті.

По­ня­т­тя «вла­сність» згі­дно з пра­кти­кою Єв­ро­пей­сько­го су­ду

Не­об­хі­дно ма­ти на ува­зі, що та­кі по­ня­т­тя як «вла­сність», «май­но» мо­жуть від­рі­зня­ти­ся за сво­їм змі­стом від то­го, що за­крі­пле­но на­ціо­наль­ним за­ко­но­дав­ством, і тим, як їх ро­зу­міє Єв­ро­пей­ський суд. Під час роз­гля­ду ті­єї чи ін­шої спра­ви Єв­ро­пей­ський суд не «зв’яза­ний» ти­ми по­ня­т­тя­ми, які за­крі­пле­ні в за­ко­но­дав­стві дер­жав-уча­сниць Кон­вен­ції, хо­ча й бе­ре їх до ува­ги, оскіль­ки тлу­ма­чить по­ло­же­н­ня Кон­вен­ції ав­то­ном­но від по­ло­жень на­ціо­наль­но­го за­ко­но­дав­ства.

По­ня­т­тя «вла­сність», «май­но» у пра­кти­ці Єв­ро­пей­сько­го су­ду мо­жуть тлу­ма­чи­ти­ся до­ста­тньо ши­ро­ко та вклю­ча­ти ру­хо­ме та не­ру­хо­ме май­но, акції, па­тен­ти, ко­шти, при­су­дже­ні на під­ста­ві оста­то­чно­го рі­ше­н­ня ар­бі­тра­жно­го або на­ціо­наль­но­го су­ду, гу­двіл, орен­дну пла­ту, акти­ви, що мо­жуть бу­ти стя­гне­ні на під­ста­ві су­до­во­го рі­ше­н­ня, пра­во­мір­ні очі­ку­ва­н­ня вчи­ня­ти пев­ні дії що­до май­на, еко­но­мі­чний ін­те­рес, пов’яза­ний з до­зво­лом на здій­сне­н­ня пев­ної під­при­єм­ни­цької ді­яль­но­сті (лі­цен­зія, до­звіл, пра­во на за­ня­т­тя про­фе­сій­ною ді­яль­ні­стю), клі­єнт­ську ба­зу, при­зна­че­н­ня пен­сії то­що. Во­дно­час ст. 1 Про­то­ко­лу 1 до Кон­вен­ції не га­ран­тує пра­во на на­бу­т­тя пра­ва вла­сно­сті в май­бу­тньо­му (п. 50, спра­ва «Маркс про­ти Бель­гії»).

За­хист пра­ва вла­сно­сті, пе­ред­ба­че­ний ст. 1 Про­то­ко­лу 1 до Кон­вен­ції, по­ши­рю­є­ться не ли­ше на фі­зи­чних, але й на юри­ди­чних осіб. Та­ким чи­ном, юри­ди­чні осо­би ма­ють пра­во звер­та­ти­ся до Єв­ро­пей­сько­го су­ду з ме­тою за­хи­сту сво­їх прав. При цьо­му акціо­не­ри, уча­сни­ки то­ва­ри­ства не ма­ють пра­ва на звер­не­н­ня до Єв­ро­пей­сько­го су­ду у зв’яз­ку зі зби­тка­ми, зав­да­ни­ми юри­ди­чній осо­бі, оскіль­ки не ма­ють ста­ту­су по­тер­пі­лих. Від­по­від­на позиція ви­пли­ває з то­го, що Єв­ро­пей­ський суд при­пу­скає на­яв­ність не­узго­дже­но­сті дій між ор­га­на­ми управ­лі­н­ня то­ва­ри­ства (за­галь­ни­ми збо­ра­ми, ра­дою ди­ре­кто­рів то­що). Однак у спра­ві «Агро­те­ксім та ін­ші про­ти Гре­ції» Єв­ро­пей­ський суд за­зна­чив, що «ска­су­ва­н­ня кор­по­ра­тив­ної ву­а­лі» мо­гло бу­ти ви­прав­да­ним ли­ше у ви­ня­тко­вих ви­пад­ках, ко­ли то­чно вста­нов­ле­но, що ком­па­нія не мо­гла по­да­ти за­яву до Єв­ро­пей­сько­го су­ду.

Три пра­ви­ла

У сво­їй пра­кти­ці для з’ясу­ва­н­ня то­го, чи існує втру­ча­н­ня у май­но­ве пра­во за­яв­ни­ків, Єв­ро­пей­ський суд ви­ро­бив три пра­ви­ла. Пер­ше пра­ви­ло має за­галь­ний ха­ра­ктер і про­го­ло­шує прин­цип мир­но­го во­ло­ді­н­ня май­ном (пер­ше ре­че­н­ня пер­шої ча­сти­ни стат­ті). Дру­ге пра­ви­ло сто­су­є­ться по­збав­ле­н­ня май­на та ви­зна­чає пев­ні умо­ви для ви­зна­н­ня втру­ча­н­ня у пра­во на мир­не во­ло­ді­н­ня май­ном пра­во­мір­ним (дру­ге ре­че­н­ня пер­шої ча­сти­ни стат­ті). Тре­тє пра­ви­ло ви­знає за дер­жа­ва­ми пра­во кон­тро­лю­ва­ти ви­ко­ри­ста­н­ня май­на за на­яв­но­сті пев­них умов для цьо­го (дру­га ча­сти­на стат­ті). Впер­ше та­кий під­хід до тлу­ма­че­н­ня ст. 1 Про­то­ко­лу 1 до Кон­вен­ції Єв­ро­пей­ським су­дом ви­кла­де­но у спра­ві «Спор­ронг і Льонн­рот про­ти Шве­ції».

За­зви­чай за­зна­че­ні пра­ви­ла не за­сто­со­ву­ю­ться окре­мо. Дру­ге і тре­тє пра­ви­ло має за­сто­со­ву­ва­ти­ся ра­зом із за­галь­ним прин­ци­пом «мир­но­го во­ло­ді­н­ня май­ном», за­крі­пле­ним пер­шим пра­ви­лом. Во­дно­час пер­ше пра­ви­ло є все­ося­жним, а от­же, мо­же за­сто­со­ву­ва­ти­ся, ко­ли два ін­ші пра­ви­ла не ви­ко­ри­сто­ву­ю­ться. При­кла­дом за­сто­су­ва­н­ня пер­шо­го пра­ви­ла є спра­ва «Спор­ронг і Льонн­рот про­ти Шве­ції», в якій за­яв­ни­ки фак- ти­чно не бу­ли по­збав­ле­ні сво­го пра­ва вла­сно­сті, але че­рез не­ви­зна­че­ність пра­во­во­го ре­гу­лю­ва­н­ня, що три­ва­ла про­тя­гом дов­го­го ча­су (12 і 25 ро­ків), за­бо­ро­ни бу­дів­ни­цтва на вла­сних зе­мель­них ді­лян­ках, ви­зна­че­не пра­во на екс­про­прі­а­цію за ор­га­на­ми мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня, яке ни­ми не ре­а­лі­зо­ву­ва­ло­ся, хо­ча й бу­ло за­крі­пле­но за­ко­но- дав­ством, ство­рю­ва­ло у вла­сни­ків від­чу­т­тя пра­во­вої не­ви­зна­че­но­сті та по­ру­ше­н­ня спра­ве­дли­вої рів­но­ва­ги між при­ва­тним і пу­блі­чним ін­те­ре­сом, що по­збав­ля­ло їх пра­ва на мир­не во­ло­ді­н­ня май­ном.

Пра­во­мір­не втру­ча­н­ня у пра­во осо­би на мир­не во­ло­ді­н­ня май­ном

Пі­сля то­го як бу­де вста­нов­ле­но спра­цю­ва­н­ня будь-яко­го з трьох опи­са­них ви­ще пра­вил, Єв­ро­пей­ський суд має ви­зна­чи­ти­ся, чи бу­ло пра­во­мір­ним втру­ча­н­ня у пра­во осо­би на мир­не во­ло­ді­н­ня май­ном. Для то­го щоб втру­ча­н­ня бу­ло пра­во­мір­ним, во­но по­вин­но від­по­від­а­ти та­ким озна­кам: пе­ре­слі­ду­ва­ти за­кон­ний об’єктив­ний су­спіль­ний ін­те­рес; бу­ти про­пор­цій­ним та не по­ру­шу­ва­ти спра­ве­дли­вий ба­ланс між пу­блі­чни­ми й при­ва­тни­ми ін­те­ре­са­ми;

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.