LeGran.TT по­ві­дом­ляє про ка­дро­ві змі­ни в ком­па­нії

Yurydychna Gazeta - - НОВИНИ -

Юри­ди­чна ком­па­нія LeGran.TT ін­фор­мує про ка­дро­ві змі­ни в ком­па­нії. З 01.02.2018 р. Да­ни­ло Христич при­зна­че­ний на по­са­ду стар­шо­го юри­ста. Він пра­цює в LeGran.TT з мо­мен­ту за­сну­ва­н­ня ком­па­нії, ра­ні­ше обі­ймав по­са­ду юри­ста. За час ро­бо­ти успі­шно ре­а­лі­зу­вав низ­ку скла­дних про­е­ктів у пра­кти­ках мор­сько­го пра­ва, мі­жна­ро­дної тор­гів­лі та ар­бі­тра­жу, про­де­мон­стру­вав­ши ви­со­кий рі­вень га­лу­зе­вої екс­пер­ти­зи.

Один з най­більш ві­до­мих пу­блі­чних кей­сів Да­ни­ла Хри­сти­ча – ре­зо­нан­сний для пор­то­вої га­лу­зі про­ект що­до оскар­же­н­ня на­ра­ху­ва­н­ня ка­наль­но­го збо­ру в Оде­сько­му мор­сько­му пор­ту. Він успі­шно пред­став­ляв ін­те­ре­си най­біль­ших клі­єн­тів LeGran.TT в го­спо­дар­сько­му та адмі­ні­стра­тив­них су­дах, а та­кож в укра­їн­сько­му та іно­зем­но­му ко­мер­цій­них ар­бі­тра­жах – МКАС, МАК при ТПП Укра­ї­ни, FOSFA, GAFTA. Ав­тор ба­га­тьох пу­блі­ка­цій в ді­ло­вих та юри­ди­чних ЗМІ. Ле­ктор май­стер-кла­сів у про­від­них юри­ди­чних ВНЗ Оде­си.

Стар­шим юри­стом з 01.02.2018 р. при­зна­че­на Те­тя­на Ку­дряв­це­ва. Во­на при­єд­на­ла­ся до ко­ман­ди LeGran.TT у гру­дні 2015 р. Спе­ці­а­лі­зу­є­ться на по­да­тко­во­му пра­ві. Кон­суль­тує клі­єн­тів LeGran.TT (най­біль­ші укра­їн­ські ком­па­нії пор­то­вої га­лу­зі) з пи­тань опти­мі­за­ції опо­да­тку­ва­н­ня, успі­шно пред­став­ляє їхні ін­те­ре­си в скла­дних по­да­тко­вих су­пе­ре­чках. Зав­дя­ки про­фе­сіо­на­лі­зму Те­тя­ни Ку­дряв­це­вої LeGran.TT оскар­жи­ла по­да­тко­ві по­ві­дом­ле­н­ня-рі­ше­н­ня на су­му по­над пів­мі­льяр­да гри­вень та за­по­бі­гла опла­ті штра­фних сан­кцій на су­му по­над 20 млн дол. США.

«Спів­ро­бі­тни­ки ком­па­нії – най­більш цін­ний актив LeGran.TT. Са­ме то­му ка­дро­ва стра­те­гія LeGran.TT пе­ред­ба­чає ство­ре­н­ня ком­фор­тних умов та ши­ро­ких мо­жли­во­стей для роз­кри­т­тя по­тен­ці­а­лу ко­жно­го чле­на ко­ман­ди. Най­кра­щий при­клад ро­сту – під­ви­ще­н­ня Да­ни­ла й Те­тя­ни, які зав­дя­ки сво­їй пра­це­зда­тно­сті, від­да­но­сті цін­но­стям та ін­те­ре­сам ком­па­нії, про­фе­сіо­на­лі­зму не ли­ше успі­шно ре­а­лі­зу­ва­ли низ­ку ва­жли­вих кей­сів в ін­тер- есах клі­єн­тів ком­па­нії, але й спри­я­ли змі­цнен­ню та роз­ви­тку пра­ктик мор­сько­го і по­да­тко­во­го пра­ва», – за­зна­чи­ла ке­ру­ю­чий пар­тнер LeGran.TT Те­тя­на Ті­та­рен­ко.

Да­ни­ло ХРИСТИЧ

Те­тя­на КУ­ДРЯВ­ЦЕ­ВА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.