Стя­гне­н­ня по­да­тко­во­го бор­гу з фі­зи­чних осіб

Yurydychna Gazeta - - НОВИНИ - Ко­стян­тин К ЧАРТОРИЙСЬКИЙ,ЧАРТОРИЙСЬКИЙ екс­перт Taxlink ПК Укра­ї­ни), КАС Укра­ї­ни),

До­сить ці­ка­вим та не­о­дно­зна­чним є пи­та­н­ня що­до стро­ку, про­тя­гом яко­го кон­тро­лю­ю­чий ор­ган мо­же звер­ну­ти­ся до су­ду з по­зо­вом про стя­гне­н­ня за­бор­го­ва­но­сті з пла­тни­ка по­да­тків-фі­зи­чної осо­би.

Згі­дно з п. 87.11 ст. 87 По­да­тко­во­го ко­де­ксу Укра­ї­ни від 02.12.2010 р. №2755-VI (да­лі – ор­ган стя­гне­н­ня звер­та­є­ться до су­ду з по­зо­вом про стя­гне­н­ня су­ми по­да­тко­во­го бор­гу пла­тни­ка по­да­тку-фі­зи­чної осо­би. Стя­гне­н­ня по­да­тко­во­го бор­гу за рі­ше­н­ням су­ду здій­сню­є­ться дер­жав­ною ви­ко­нав­чою слу­жбою від­по­від­но до за­ко­ну про ви­ко­нав­че про­ва­дже­н­ня.

Від­по­від­но до абз. 2 ч. 2 ст. 122 Ко­де­ксу адмі­ні­стра­тив­но­го су­до­чин­ства Укра­ї­ни від 06.07.2005 р. №2747-IV (да­лі – для звер­не­н­ня до адмі­ні­стра­тив­но­го су­ду суб’єкта вла­дних пов­но­ва­жень вста­нов­лю­є­ться 3-мі­ся­чний строк, який об­чи­слю­є­ться, якщо не вста­нов­ле­но ін­ше, з дня ви­ни­кне­н­ня під­став, що да­ють суб’єкту вла­дних пов­но­ва­жень пра­во на пред’яв­ле­н­ня ви­зна­че­них за­ко­ном ви­мог. Цим Ко­де­ксом та ін­ши­ми за­ко­на­ми мо­жуть та­кож вста­нов­лю­ва­ти­ся ін­ші стро­ки для звер­не­н­ня до адмі­ні­стра­тив­но­го су­ду суб’єкта вла­дних пов­но­ва­жень.

От­же, із за­зна­че­ної нор­ми ми мо­же­мо зро­би­ти ви­сно­вок, що КАС Укра­ї­ни вста­нов­лює, що суб’єкт вла­дних пов­но­ва­жень мо­же звер­ну­ти­ся до з су­ду з по­зо­вом про стя­гне­н­ня по­да­тко­во­го бор­гу з пла­тни­ка по­да­тків-фі­зи­чної осо­би про­тя­гом 3-х мі­ся­ців з дня ви­ни­кне­н­ня від­по­від­них під­став, які на­да­ють пра­во на звер­не­н­ня.

При цьо­му по­да­тко­ве за­ко­но­дав­ство ви­зна­чає спе­ці­аль­ні стро­ки, від­по­від­но до яких мо­же роз­по­чи­на­ти­ся про­це­ду­ра стя­гне­н­ня по­да­тко­во­го бор­гу. Згі­дно з п. 95.2 ст. 95 ПК Укра­ї­ни, стя­гне­н­ня ко­штів та про­даж май­на пла­тни­ка по­да­тків про­ва­дя­ться не ра­ні­ше ніж че­рез 60 ка­лен­дар­них днів з дня на­ді­сла­н­ня (вру­че­н­ня) та­ко­му пла­тни­ку по­да­тко­вої ви­мо­ги.

Над­си­ла­н­ня по­да­тко­вої ви­мо­ги пла­тни­ку по­да­тку має про­це­су­аль­не зна­че­н­ня, оскіль­ки з мо­мен­ту її над­си­ла­н­ня пла­тни­ку роз­по­чи­на­є­ться строк від­лі­ку звер­не­н­ня до су­ду з по­зо­вом про стя­гне­н­ня по­да­тко­во­го бор­гу. От­же, в кон­тро­лю­ю­чо­го ор­га­ну ви­ни­кає пра­во на звер­не­н­ня до су­ду з від­по­від­ним по­зо­вом ли­ше пі­сля спли­ву 60 ка­лен­дар­них днів з дня на­ді­сла­н­ня пла­тни­ку по­да­тків по­да­тко­вої ви­мо­ги.

Якщо кон­тро­лю­ю­чий ор­ган по­дає по­зов пі­сля за­кін­че­н­ня стро­ків, ви­зна­че­них ст. 122 КАС Укра­ї­ни, про­це­су­аль­не за­ко­но­дав­ство вста­нов­лює на­сту­пні наслідки. Згі­дно з ч. 1 ст. 123 КАС Укра­ї­ни, у ра­зі по­да­н­ня осо­бою по­зо­ву пі­сля за­кін­че­н­ня вста­нов­ле­них за­ко­ном стро­ків без за­яви про по­нов­ле­н­ня пропу­ще­но­го стро­ку звер­не­н­ня до адмі­ні­стра­тив­но­го су­ду, або якщо вка­за­ні нею у за­яві під­ста­ви ви­зна­ні су­дом не­по­ва­жни­ми, по­зов за­ли­ша­є­ться без ру­ху. При цьо­му про­тя­гом 10-ти днів з дня вру­че­н­ня ухва­ли осо­ба має пра­во звер­ну­ти­ся до су­ду із за­явою про по­нов­ле­н­ня стро­ку звер­не­н­ня до адмі­ні­стра­тив­но­го су­ду або вка­за­ти ін­ші під­ста­ви для по­нов­ле­н­ня стро­ку.

Від­по­від­но до ч. 2 ст. 123 КАС Укра­ї­ни, якщо осо­ба не по­да­ла за­яву в за­зна­че­ний строк або вка­за­ні нею під­ста­ви для по­нов­ле­н­ня стро­ку звер­не­н­ня до адмі­ні­стра­тив­но­го су­ду бу­ли ви­зна­ні не­по­ва­жни­ми, суд по­вер­тає по­зов­ну за­яву. Во­дно­час вар­то за­зна­чи­ти, що не­до­ре­чно за­сто­со­ву­ва­ти п. 102.4 ст. 102 ПК Укра­ї­ни, який ви­зна­чає стро­ки, про­тя­гом яких мо­жуть бу­ти ре­а­лі­зо­ва­ні ста­дії стя­гне­н­ня по­да­тко­во­го бор­гу.

Від­по­від­но до п. 102.4 ст. 102 ПК Укра­ї­ни, якщо гро­шо­ве зо­бов'яза­н­ня бу­ло на­ра­хо­ва­не кон­тро­лю­ю­чим ор­га­ном до за­кін­че­н­ня стро­ку дав­но­сті, ви­зна­че­но­го у п. 102.1 ці­єї стат­ті, по­да­тко­вий борг, що ви­ник у зв'яз­ку з від­мо­вою у са­мо­стій­но­му по­га­шен­ні та­ко­го гро­шо­во­го зо­бов'яза­н­ня, мо­же бу­ти стя­гну­тий про­тя­гом на­сту­пних 1095 ка­лен­дар­них днів з дня ви­ни­кне­н­ня по­да­тко­во­го бор­гу. Якщо пла­тіж стя­гу­є­ться за рі­ше­н­ням су­ду, стро­ки стя­гне­н­ня вста­нов­лю­ю­ться до пов­но­го по­га­ше­н­ня та­ко­го пла­те­жу або ви­зна­че­н­ня бор­гу без­на­дій­ним.

Строк у 1095 ка­лен­дар­них днів, який вста­нов­ле­ний у за­зна­че­ній стат­ті – це строк, про­тя­гом яко­го ма­ють бу­ти ре­а­лі­зо­ва­ні всі ста­дії про­це­ду­ри стя­гне­н­ня по­да­тко­во­го бор­гу. Умов­но ста­дії про­це­ду­ри стяг- не­н­ня по­да­тко­во­го бор­гу мо­жна по­ді­ли­ти на на­сту­пні:

• в день узго­дже­н­ня по­да­тко­во­го зо­бов’яза­н­ня кон­тро­лю­ю­чий ор­ган зо­бов’яза­ний ви­не­сти по­да­тко­ву ви­мо­гу;

• не пі­зні­ше ніж че­рез 60 ка­лен­дар­них днів суб’єкт вла­дних пов­но­ва­жень мо­же звер­ну­ти­ся до су­ду з по­зо­вом про стя­гне­н­ня по­да­тко­вої за­бор­го­ва­но­сті з фі­зи­чної осо­би;

• роз­гляд адмі­ні­стра­тив­ної спра­ви та на­бу­т­тя рі­ше­н­ням за­кон­ної си­ли;

• ви­да­ча су­дом, який ви­ніс рі­ше­н­ня, ви­ко­нав­чо­го ли­ста;

• стя­гне­н­ня по­да­тко­во­го бор­гу дер­жав­ною ви­ко­нав­чою слу­жбою за рі­ше­н­ням су­ду в по­ряд­ку, вста­нов­ле­но­му За­ко­ном Укра­ї­ни «Про ви­ко­нав­че про­ва­дже­н­ня» від 02.06.2016 р. №1404-VIII.

Вар­то вра­ху­ва­ти, що за­ко­но­дав­ство не ото­то­жнює про­це­су­аль­ні по­ня­т­тя «звер­не­н­ня кон­тро­лю­ю­чо­го ор­га­ну з по­зо­вом про стя­гне­н­ня по­да­тко­во­го бор­гу» та «про­це­ду­ри стя­гне­н­ня по­да­тко­во­го бор­гу». Адже за сво­єю пра­во­вою при­ро­дою звер­не­н­ня кон­тро­лю­ю­чо­го ор­га­ну з по­зо­вом про стя­гне­н­ня по­да­тко­во­го бор­гу є одні­єю зі ста­дій про­це­ду­ри стя­гне­н­ня від­по­від­но­го бор­гу. Та­ким чи­ном, ст. 122 КАС Укра­ї­ни та п. 102.4 ст. 102 ПК Укра­ї­ни не мо­жуть спів­від­но­си­ти­ся як за­галь­на та спе­ці­аль­на нор­ма.

При цьо­му ПК Укра­ї­ни та КАС Укра­ї­ни не вста­нов­лю­ють спе­ці­аль­них стро­ків, про­тя­гом яких суб’єкт вла­дних пов­но­ва­жень мо­же звер­ну­ти­ся до су­ду з по­зо­вом про стя­гне­н­ня по­да­тко­вої за­бор­го­ва­но­сті, на від­мі­ну від п. 94.10 ст. 94 ПК Укра­ї­ни, від­по­від­но до якої арешт на май­но мо­же бу­ти на­кла­де­ний рі­ше­н­ням ке­рів­ни­ка кон­тро­лю­ю­чо­го ор­га­ну (йо­го за­сту­пни­ка), об­ґрун­то­ва­ність яко­го про­тя­гом 96 го­дин має бу­ти пе­ре­ві­ре­на су­дом. Тоб­то в та­ко­му ви­пад­ку кон­тро­лю­ю­чий ор­ган зо­бов’яза­ний звер­ну­ти­ся з по­да­н­ням про­тя­гом 96 го­дин з мо­мен­ту ви­не­се­н­ня рі­ше­н­ня про за­сто­су­ва­н­ня адмі­ні­стра­тив­но­го аре­шту май­на. Зокре­ма, остан­нє та­кож є одні­єю зі ста­дій про­це­ду­ри стя­гне­н­ня по­да­тко­во­го бор­гу з пла­тни­ка.

От­же, вра­хо­ву­ю­чи все ви­ще­на­ве­де­не, строк звер­не­н­ня до су­ду з по­зо­вом про стя­гне­н­ня за­бор­го­ва­но­сті має ста­но­ви­ти 3 мі­ся­ці. Він об­чи­слю­є­ться з дня ви­ни­кне­н­ня під­став, що да­ють суб'єкту вла­дних пов­но­ва­жень пра­во на пред'яв­ле­н­ня пе­ред­ба­че­них за­ко­ном ви­мог.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.