Як пла­ти­ти ар­бі­тра­жно­му ке­ру­ю­чо­му?

Yurydychna Gazeta - - АНАЛІТИКА БАНКРУТСТВО / РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ - Оле­на О ФОМІНА ФОМІНА, пар­тнер NOBILI, адво­кат, ар­бі­тра­жний ке­ру­ю­чий

Ін­сти­тут ар­бі­тра­жно­го ке­ру­ю­чо­го роз­ви­ва­є­ться в Укра­ї­ні вже по­над 20 ро­ків, про­те не­зва­жа­ю­чи на йо­го ва­жли­вість, до­ста­тньо про­блем­ним за­ли­ша­ю­ться пи­та­н­ня за­без­пе­че­н­ня опла­ти ви­на­го­ро­ди основ­ній фі­гу­рі у спра­вах про бан­крут­ство та від­шко­ду­ва­н­ня йо­го ви­трат.

Ви­зна­чаль­ним ета­пом роз­ви­тку про­фе­сії ар­бі­тра­жно­го ке­ру­ю­чо­го став 1999 р., ко­ли но­вим За­ко­ном «Про від­нов­ле­н­ня пла­то­спро­мо­жно­сті бор­жни­ка або ви­зна­н­ня йо­го бан­кру­том» до про­це­ду­ри бан­крут­ства бу­ло за­лу­че­но но­во­го уча­сни­ка – ар­бі­тра­жно­го ке­ру­ю­чо­го. Укра­ї­на ра­зом з кіль­ко­ма ін­ши­ми пост­со­ці­а­лі­сти­чни­ми кра­ї­на­ми ви­зна­чи­ла ста­тус ар­бі­тра­жно­го ке­ру­ю­чо­го як суб’єкта під­при­єм­ни­цької ді­яль­но­сті, вка­зав­ши, що йо­го «по­слу­ги» під­ля­га­ють опла­ті. То­ді як біль­шість роз­ви­не­них кра­їн ще під час ре­форм 1980-х ро­ків ді­йшли со­лі­дар­но­го ви­снов­ку про те, що ді­яль­ність кон­кур­сних ке­ру­ю­чих (за­галь­ний тер­мін, що ви­ко­ри­сто­ву­є­ться у сві­ті) має бу­ти від­не­се­на до про­фе­сій­ної ді­яль­но­сті. Не­о­дмін­но, ви­бір бу­ло зро­бле­но у бік зде­шев­ле­н­ня та спро­ще­н­ня ді­яль­но­сті у фор­ма­ті фі­зи­чної осо­би­під­при­єм­ця шля­хом обме­же­н­ня впли­ву про­фе­сій­ної спіль­но­ти.

На­при­кін­ці 2011 р. бу­ло прийня­то но­ву ре­да­кцію про­філь­но­го за­ко­ну, яка зна­чно змі­ни­ла ста­тус ар­бі­тра­жно­го ке­ру­ю­чо­го, вка­зав­ши, що ар­бі­тра­жний ке­ру­ю­чий є суб’єктом не­за­ле­жної про­фе­сій­ної ді­яль­но­сті та при­рів­ню­є­ться до слу­жбо­вої осо­би під­при­єм­ства-бор­жни­ка при здій­снен­ні пов­но­ва­жень. Де-юре бу­ло змі­не­но ве­ктор роз­ви­тку ін­сти­ту­ту ар­бі­тра­жно­го ке­ру­ва­н­ня, зро­бле­но став­ку на не­за­ле­жне про­фе­сій­не са­мо­ре­гу­лю­ва­н­ня за­мість рин­ко­во­го ре­гу­лю­ва­н­ня, про­фе­сій- ний та пу­блі­чний кон­троль за ді­яль­ні­стю, по­си­ле­но си­сте­му до­пу­ску до про­фе­сії. Та­кож бу­ли зро­бле­ні пев­ні кро­ки на шля­ху до за­без­пе­че­н­ня га­ран­тій ді­яль­но­сті (зокре­ма, опла­ти ви­на­го­ро­ди про­фе­сіо­на­лів).

Но­вий За­кон пе­ред­ба­чає, що ар­бі­тра­жний ке­ру­ю­чий ви­ко­нує пов­но­ва­же­н­ня за гро­шо­ву ви­на­го­ро­ду, роз­рі­зня­ю­чи при цьо­му роз­мір та умо­ви опла­ти ви­на­го­ро­ди для роз­по­ря­дни­ка май­на та лі­кві­да­то­ра (ке­ру­ю­чо­го са­на­ці­єю).

На па­пе­рі за­крі­пле­но, що роз­по­ря­дник май­на отри­мує ви­на­го­ро­ду у роз­мі­рі 2-х мі­ні­маль­них за­ро­бі­тних плат за ко­жен мі­сяць ви­ко­на­н­ня пов­но­ва­жень або се­ре­дньо­мі­ся­чної за­ро­бі­тної пла­ти ке­рів­ни­ка, якщо та­ка су­ма є біль­шою. В За­ко­ні на­віть вка­за­но, ко­ли ви­ни­кає пра­во ви­мо­ги та­кої ви­на­го­ро­ди, а та­кож що опла­та здій­сню­є­ться шля­хом аван­су­ва­н­ня за­яв­ни­ком на де­по­зи­тний ра­ху­нок но­та­рі­у­са. Що ж від­бу­ва­є­ться на пра­кти­ці?

За­про­по­но­ва­ний по­ря­док аван­су­ва­н­ня шля­хом вне­се­н­ня на де­по­зи­тний ра­ху­нок но­та­рі­у­са не пра­цює че­рез зна­чну вар­тість по­слуг но­та­рі­у­са, яка мо­же пе­ре­ви­щу­ва­ти роз­мір мі­ся­чної ви­на­го­ро­ди роз­по­ря­дни­ка май­на та не­ба­жа­н­ня за­яв­ни­ків до­бро­віль­но пла­ти­ти. До то­го ж су­до­ва пра­кти­ка у 2017 р. пі­шла рі­зни­ми шля­ха­ми в об­чи­слен­ні 2-х роз­мі­рів мі­ні­маль­ної за­ро­бі­тної пла­ти: хтось ра­ху­вав від 3200 грн, а де­хто – від 1600 грн, об­ґрун­то­ву­ю­чи, що ви­на­го­ро­да ар­бі­тра­жно­го ке­ру­ю­чо­го «під­па­дає під озна­ки «ін­ших ви­плат». Та­ким чи­ном, на­віть якщо не бра­ти до ува­ги ре­аль­ні ци­фри, роз­по­ря­дник май­на зму­ше­ний пі­сля за­вер­ше­н­ня про­це­ду­ри роз­по­ря­дже­н­ня май­ном звер­та­ти­ся до го­спо­дар­сько­го су­ду з кло­по­та­н­ням про стя­гне­н­ня на­ра­хо­ва­ної, але не ви­пла­че­ної ви­на­го­ро­ди. Мо­жли­вість отри­ма­н­ня на­ка­зу та здій­сне­н­ня при­му­со­во­го стя­гне­н­ня із за­яв­ни­ка де­що ди­сци­плі­нує на­віть дер­жав­ні ор­га­ни, які при­бли­зно че­рез 6-8 мі­ся­ців від по­ча­тку ро­бо­ти роз­по­ря­дни­ка ви­ко­ну­ють обов’язок зі спла­ти ви­на­го­ро­ди.

Окре­мо в роз­по­ря­джен­ні май­ном сто­їть пи­та­н­ня що­до від­шко­ду­ва­н­ня ви­трат роз­по­ря­дни­ка май­на, адже для за­без­пе­че­н­ня на­ле­жно­го ви­ко­на­н­ня сво­їх пов­но­ва­жень ар­бі­тра­жний ке­ру­ю­чий ви­тра­чає вла­сні ко­шти (на отри­ма­н­ня від­по­від­ей на за­пи­ти, ли­сту­ва­н­ня, від­ря­дже­н­ня, су­до­вий збір то­що). Оскіль­ки в За­ко­ні не вка­за­но, що та­кі ви­тра­ти по­кла­да­ю­ться на за­яв­ни­ка, остан­ні від­мов­ля­ю­ться їх від­шко­до­ву­ва­ти, по­си­ла­ю­чись на те, що во­ни мо­жуть бу­ти за­яв­ле­ні в лі­кві­да­цій­ній про­це­ду­рі. От­же, до­ля ви­трат роз­по­ря­дни­ка май­на, який від­мо­вив­ся бу­ти лі­кві­да­то­ром у спра­ві про бан­крут­ство, не­ві­до­ма.

Зна­чно гір­ша си­ту­а­ція з отри­ма­н­ням ар­бі­тра­жним ке­ру­ю­чим ви­на­го­ро­ди у про­це­ду­рі лі­кві­да­ції (ана­ло­гі­чно у са­на­ції). Хо­ча на за­ко­но­дав­чо­му рів­ні ви­зна­че­но на­віть роз­мір та по­ря­док об­чи­сле­н­ня основ­ної і до­да­тко­вої ви­на­го­ро­ди, про­те вка­за­но, що спла­та гро­шо­вої ви­на­го­ро­ди та від­шко­ду­ва­н­ня ви­трат лі­кві­да­то­ра здій­сню­є­ться за ра­ху­нок на­яв­них у бор­жни­ка ко­штів або ко­штів, одер­жа­них від про­да­жу май­на. Вра­хо­ву­ю­чи укра­їн­ські ре­а­лії, як пра­ви­ло, до про­це­ду­ри лі­кві­да­ції ні гро­шо­ві ко­шти бор­жни­ка, ні май­но «не до­жи­ва­ють», то­му не­має з чо­го об­чи­слю­ва­ти ви­на­го­ро­ду.

За­ко­ном на­да­но пра­во кре­ди­то­рам ство­рю­ва­ти фонд для аван­су­ва­н­ня гро­шо­вої ви­на­го­ро­ди та від­шко­ду­ва­н­ня ви­трат ар­бі­тра­жно­го ке­ру­ю­чо­го, про­те кре­ди­то­ри ду­же чі­тко ро­зу­мі­ють рі­зни­цю між пра­вом та обов’яз­ком, у зв’яз­ку з чим не ба­жа­ють ко­ри­сту­ва­ти­ся та­ким пра­вом та опла­чу­ва­ти ви­на­го­ро­ду лі­кві­да­то­ру.

Ві­дне­се­н­ня ви­мог що­до ви­пла­ти основ­ної гро­шо­вої ви­на­го­ро­ди ар­бі­тра­жно­му ке­ру­ю­чо­му та від­шко­ду­ва­н­ня йо­го ви­трат до пер­шої чер­ги по­га­ше­н­ня кре­ди­то­рів по­кли­ка­но ні­би­то за­без­пе­чи­ти та­кі ви­пла­ти, однак фа­кти­чно ста­вить їх у за­ле­жність від роз­мі­ру ін­ших ви­мог пер­шої чер­ги та вза­га­лі на­яв­но­сті ко­штів для по­га­ше­н­ня ви­мог кре­ди­то­рів.

Тра­пля­є­ться по­оди­но­ка су­до­ва пра­кти­ка, ко­ли го­спо­дар­ський суд по­кла­дає обов’язок зі спла­ти гро­шо­вої ви­на­го­ро­ди та від­шко­ду­ва­н­ня ви­трат на кре­ди­то­рів (Ухва­ла Го­спо­дар­сько­го су­ду Львів­ської обла­сті від 02.02.2016 р. у спра­ві №914/1242/14, Ухва­ла Го­спо­дар- сько­го су­ду Львів­ської обла­сті від 23.02.2016 р. у спра­ві №914/428/15).

На­яв­не пра­во­ве ре­гу­лю­ва­н­ня та зна­чне по­да­тко­ве на­ван­та­же­н­ня спо­ну­кає ар­бі­тра­жних ке­ру­ю­чих до по­шу­ку ті­ньо­вих дже­рел до­да­тко­вих до­хо­дів.

Пра­кти­ка роз­ви­не­них кра­їн свід­чить, що ли­ше «спра­ве­дли­вий» рі­вень опла­ти по­слуг кон­кур­сних ке­ру­ю­чих зда­тен за­без­пе­чи­ти їх ви­со­кий про­фе­сій­ний рі­вень. Осно­ву для «спра­ве­дли­во­го» рів­ня опла­ти має на­да­ва­ти ри­нок, а роз­мір до­хо­дів кон­кур­сно­го ке­ру­ю­чо­го по­ви­нен не ли­ше по­кри­ва­ти ви­тра­ти на за­без­пе­че­н­ня зви­чай­но­го рів­ня жит­тє­ді­яль­но­сті фі­зи­чної осо­би, але й суб’єкта не­за­ле­жної про­фе­сій­ної ді­яль­но­сті.

Сві­то­ва пра­кти­ка ви­зна­чає ра­ціо­наль­не спів­від­но­ше­н­ня між фор­ма­ми ви­пла­ти ви­на­го­ро­ди (по­то­чною та до­да­тко­вою). По­то­чна – фі­ксо­ва­на за роз­мі­ром, не­ве­ли­ка, але га­ран­то­ва­на ча­сти­на до­хо­ду за ре­зуль­та­ти ді­яль­но­сті, що спла­чу­є­ться що­мі­ся­чно або акор­дно. Основ­не «ті­ло» до­хо­дів кон­кур­сно­го ке­ру­ю­чо­го має фор­му­ва­ти­ся за ра­ху­нок до­да­тко­вої опла­ти. Її при­зна­че­н­ня – за­ці­ка­ви­ти у ско­ро­чен­ні ча­су на про­ве­де­н­ня про­це­ду­ри бан­крут­ства та збіль­ши­ти роз­мір по­га­ше­н­ня ви­мог.

Де-юре на­ціо­наль­не за­ко­но­дав­ство хо­ча й не обме­жує роз­мір до­да­тко­вої ви­на­го­ро­ди, про­те вза­га­лі не га­ран­тує отри­ма­н­ня гро­шо­вої ви­на­го­ро­ди у про­це­ду­рі лі­кві­да­ції, що фа­кти­чно ство­рює кри­ти­чну про­бле­му за­галь­но­го низь­ко­го рів­ня до­хо­дів ар­бі­тра­жних ке­ру­ю­чих. Си­сте­ма за­ці­кав­ле­но­сті вза­га­лі не діє у пра­во­во­му по­лі.

Вва­жа­є­мо за до­ціль­не на за­ко­но­дав­чо­му рів­ні ви­рі­шу­ва­ти про­бле­му га­ран­ту­ва­н­ня опла­ти ви­на­го­ро­ди ар­бі­тра­жно­му ке­ру­ю­чо­му у ра­зі вста­нов­ле­н­ня фа­кту від­су­тно­сті акти­вів та від­шко­ду­ва­н­ня йо­го ви­трат, що бу­ли по­не­се­ні на осно­ві прин­ци­пу « ро­зум­ної до­ціль­но­сті».

Comments

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.