Лі­кві­да­ція бан­ків та пра­кти­ка ЄСПЛ: ви­снов­ки для Укра­ї­ни

Yurydychna Gazeta - - АНАЛІТИКА БАНКРУТСТВО / РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ - Єв­ген Є ЛЕВІЦЬКИЙ, ЛЕВІЦЬКИЙ адво­кат ЮФ AEQUO НБУ), • Спо­ри за по­зо­ва­ми Фон­ду / тим­ча­со­во­го адмі­ні­стра­то­ра що­до оскар­же­н­ня пра­во­чи­нів, укла­де­них бан­ком

Еко­но­мі­чні екс­пер­ти вже за­го­во­ри­ли про за­кін­че­н­ня так зва­но­го бан­ко­па­ду та по­сту­по­ве оду­жа­н­ня укра­їн­ської бан­ків­ської си­сте­ми. Що­прав­да, не всі екс­пер­ти одно­стай­ні у ви­ко­ри­стан­ні тер­мі­ну «бан­ко­пад». Де­які біль­ше схиль­ні на­зи­ва­ти про­це­си, що від­бу­ва­ли­ся про­тя­гом остан­ніх ро­ків у бан­ків­ській си­сте­мі Укра­ї­ни, чис­ткою. На їхню дум­ку, та­ка чис­тка до­зво­ли­ла ви­яви­ти та лі­кві­ду­ва­ти так зва­ні «зом­бі-бан­ки» та зму­си­ти бан­ків­ську си­сте­му ре­аль­но пра­цю­ва­ти.

Ре­зуль­та­ти та­кої пра­ці на­при­кін­ці ми­ну­ло­го ро­ку опри­лю­днив На­ціо­наль­ний Банк Укра­ї­ни (да­лі – ви­зна­чив­ши най­більш при­бу­тко­ві та зби­тко­ві бан­ки Укра­ї­ни.

Так, за да­ни­ми НБУ, най­при­бу­тко­ві­шим у 2017 р. був «Райф­фай­зен Банк Аваль» (4,47 млрд грн). Зна­чний при­бу­ток та­кож отри­ма­ли «до­чки» між­на­ро­дних бан­ків­ських груп, зокре­ма «УкрСиб­банк» (1,47 млрд грн), «Кре­ді Агрі­коль Банк» (1,1 млрд грн), «ОТП Банк» (918 млн грн) та дер­жав­ний «Оща­дбанк» (559 млн грн).

На­то­мість лі­де­ра­ми зі зби­тко­во­сті, за да­ни­ми НБУ, став «При­ват­Банк», а та­кож де­які бан­ки з ро­сій­ським ка­пі­та­лом (на­при­клад, «Про­мін­ве­ст­банк» та «ВТБ Банк»).

Не­зва­жа­ю­чи на вка­за­не, пра­во­ві на­слід­ки так зва­но­го бан­ко­па­ду до­сі є пре­дме­том роз­гля­ду в укра­їн­ських су­дах.

Су­до­вий бан­ко­пад

По­чи­на­ю­чи з 2014 р. НБУ та Фонд га­ран­ту­ва­н­ня вкла­дів фі­зи­чних осіб (да­лі – Фонд) сво­ї­ми рі­ше­н­ня­ми роз­по­ча­ли про­це­ду­ру ви­ве­де­н­ня з рин­ку Укра­ї­ни близь­ко 100 не­пла­то­спро­мо­жних бан­ків, що ста­ло при­чи­ною по­яви но­вої ка­те­го­рії су­до­вих спо­рів, які мо­жна згру­пу­ва­ти на­сту­пним чи­ном.

Основ­ною пра­во­вою під­ста­вою для ви­мог Фон­ду в та­ких спо­рах є ст. 38 За­ко­ну Укра­ї­ни «Про си­сте­му га­ран­ту­ва­н­ня вкла­дів фі­зи­чних осіб» (да­лі – За­кон), яка ви­зна­чає за­хо­ди за­без­пе­че­н­ня збе­ре­же­н­ня акти­вів бан­ку та шля­хи за­по­бі­га­н­ня втра­ти май­на. Зокре­ма, від­по­від­но до ви­мог За­ко­ну, Фонд зо­бов'яза­ний за­без­пе­чи­ти пе­ре­вір­ку всіх пра­во­чи­нів, укла­де­них за рік до да­ти вве­де­н­ня тим­ча­со­вої адмі­ні­стра­ції в бан­ку, на пре­дмет їх ні­кчем­но­сті (пе­ре­лік під­став ні­кчем­но­сті ви­зна­че­ний ці­єю ж стат­тею) та вжи­ти за­хо­дів що­до за­сто­су­ва­н­ня на­слід­ків їх ні­кчем­но­сті.

Як пра­ви­ло, тим­ча­со­вий адмі­ні­стра­тор ста­вить під сум­нів пе­ре­ва­жну біль­шість пра­во­чи­нів, укла­де­них бан­ком за остан­ній рік, та звер­та­є­ться з від­по­від­ни­ми ви­мо­га­ми до су­ду. Во­дно­час та­кі дії Фон­ду / тим­ча­со­во­го адмі­ні­стра­то­ра ма­ють пе­ре­ва­жно не­ю­ри­ди­чний мо­тив – убез­пе­чи­ти се­бе від мо­жли­вих на­рі­кань сто­сов­но не­на­ле­жно­го ви­ко­на­н­ня обов'яз­ків що­до бан­ку. З огля­ду на за­зна­че­не, пра­кти­ка ви­рі­ше­н­ня та­ких спо­рів є до­во­лі рі­зно­ма­ні­тною, а по­зи­ція су­дів що­до за­яв­ле­них по­зов­них ви­мог за­ле­жить від фа­кти­чних об­ста­вин ко­жної кон­кре­тної спра­ви.

• Спо­ри за по­зо­ва­ми Фон­ду та вкла­дни­ків до пов'яза­них з бан­ком осіб про від­шко­ду­ва­н­ня шко­ди, зав­да­ної не­пла­то­спро­мо­жні­стю

Як пра­ви­ло, та­кі по­зов­ні ви­мо­ги сто­су­ю­ться сум вкла­дів, які пе­ре­ви­щу­ють 200 тис. грн та не бу­ли від­шко­до­ва­ні Фон­дом. Во­ни за­яв­ля­ю­ться пе­ре­ва­жно до вла­сни­ків істо­тної уча­сті та рід­ше до ке­рів­ни­цтва бан­ку. Пра­во­вою під­ста­вою слу­гує по­ло­же­н­ня ст. 52 За­ко­ну про си­сте­му га­ран­ту­ва­н­ня вкла­дів, яка ви­зна­чає чер­го­вість і по­ря­док за­до­во­ле­н­ня ви­мог кре­ди­то­рів бан­ку та подаль­ші дії Фон­ду що­до по­га­ше­н­ня кре­ди­тор­ських ви­мог у ра­зі не­до­ста­тно­сті май­на бан­ку, а са­ме за ра­ху­нок май­на вла­сни­ків істо­тної уча­сті та ке­рів­ни­цтва.

Сьо­го­дні на рів­ні су­дів ви­щих ін­стан­цій сфор­му­ва­ла­ся не­га­тив­на пра­кти­ка що­до за­до­во­ле­н­ня та­ких по­зов­них ви­мог. Най­по­ши­ре­ні­шою по­мил­кою по­зи­ва­чів, що слу­гує під­ста­вою для від­мо­ви у за­до­во­лен­ні по­зо­ву, є пе­ред­ча­сне звер­не­н­ня до су­ду. Су­ди не­о­дно­ра­зо­во звер­та­ли ува­гу на те, що до­по­ки три­ває лі­кві­да­цій­на про­це­ду­ра, ви­мо­ги про від­шко­ду­ва­н­ня шко­ди є пе­ред­ча­сни­ми, оскіль­ки ця шко­да по­вин­на бу­ти від­шко­до­ва­на са­ме в ме­жах лі­кві­да­цій­ної про­це­ду­ри, яка ще не за­кін­чи­ла­ся.

Крім то­го, скла­дним є пи­та­н­ня до­ве­де­н­ня скла­ду ци­віль­но­го пра­во­по­ру­ше­н­ня, що вва­жа­є­ться обов'яз­ко­вим для за­до­во­ле­н­ня ви­мог про від­шко­ду­ва­н­ня шко­ди. Зокре­ма, ви­зна­чаль­ним у кон­текс­ті ви­мог ст. 52 За­ко­ну про си­сте­му га­ран­ту­ва­н­ня вкла­дів є до­ве­де­н­ня ви­ни від­по­від­а­ча у спра­ві та пря­мо­го при­чин­но­на­слід­ко­во­го зв'яз­ку між ді­я­ми або без­ді­яль­ні­стю пов'яза­них осіб і не­пла­то­спро­мо­жні­стю бан­ка.

• Спо­ри про ска­су­ва­н­ня роз­по­ряд­чих актів НБУ й Фон­ду що­до за­про­ва­дже­н­ня тим­ча­со­вої адмі­ні­стра­ції та ві­дне­се­н­ня бан­ку до ка­те­го­рій про­блем­них і не­пла­то­спро­мо­жних

Одним з акту­аль­них пи­тань у цій ка­те­го­рії спо­рів є пра­во на по­зов. Про­тя­гом три­ва­ло­го ча­су адмі­ні­стра- тив­ні су­ди до­три­му­ва­ли­ся по­зи­ції, що акціо­нер лі­кві­до­ву­ва­но­го бан­ку не має та­ко­го пра­ва. Вка­за­ний під­хід ґрун­ту­є­ться на по­ло­же­н­нях ст. 55 За­ко­ну Укра­ї­ни «Про На­ціо­наль­ний банк Укра­ї­ни» та ст. 73 За­ко­ну Укра­ї­ни «Про бан­ки і бан­ків­ську ді­яль­ність» (да­лі – За­кон про бан­ки) що­до сфе­ри на­гля­до­вої ді­яль­но­сті НБУ, а та­кож на ви­мо­гах ст. 79 за­зна­че­но­го За­ко­ну, що ви­зна­чає пра­во осо­би оскар­жи­ти до су­ду рі­ше­н­ня дії чи без­ді­яль­ність НБУ ли­ше у то­му ви­пад­ку, ко­ли та­ка осо­ба охо­плю­є­ться на­гля­до­вою ді­яль­ні­стю НБУ.

На рів­ні Ви­що­го адмі­ні­стра­тив­но­го су­ду Укра­ї­ни існу­ва­ла рі­зна пра­кти­ка з цьо­го пи­та­н­ня. На­ра­зі мо­жна ствер­джу­ва­ти, що укра­їн­ські су­ди все ж та­ки до­три­му­ю­ться по­зи­ції сто­сов­но пра­ва акціо­не­ра бан­ку оскар­жу­ва­ти до су­ду роз­по­ряд­чі акти НБУ, прийня­ті що­до та­ко­го бан­ку. Та­кий ви­сно­вок су­ду ґрун­ту­є­ться на нор­мі пря­мої дії ст. 55 Кон­сти­ту­ції Укра­ї­ни, яка пе­ред­ба­чає пра­во ко­жно­го на су­до­вий за­хист.

Зна­чно рід­ше з по­зо­ва­ми ці­єї ка­те­го­рії до НБУ та Фон­ду звер­та­ю­ться вкла­дни­ки не­пла­то­спро­мо­жних бан­ків. Су­до­ва пра­кти­ка ви­щих су­до­вих ін­стан­цій з цьо­го пи­та­н­ня та­кож не­о­дно­зна­чна, хо­ча менш чи­сель­на у по­рів­нян­ні зі спра­ва­ми за по­зо­ва­ми акціо­не­рів. Пра­во­вою під­ста­вою та­ких ви­мог по­зи­ва­чів є по­ло­же­н­ня ст. 75, 76 За­ко­ну про бан­ки, які ви­зна­ча­ють кри­те­рії ві­дне­се­н­ня бан­ку до ка­те­го­рій про­блем­них та не­пла­то­спро­мо­жних.

Най­більш скла­дним ви­яви­ло­ся за­сто­су­ва­н­ня по­ло­жень вка­за­но­го За­ко­ну що­до 180-ден­но­го стро­ку для при­ве­де­н­ня ді­яль­но­сті бан­ку у від­по­від­ність з ви­мо­га­ми за­ко­но­дав­ства. Зокре­ма, ч. 8-9 ст. 75 За­ко­ну про бан­ки до­пу­ска­ють про­ти­ле­жну фа­кти­чну та пра­во­ву си­ту­а­цію, оскіль­ки нор­ма­тив­ні кон­стру­кції цих при­пи­сів, які ви­ра­же­ні у сло­во­спо­лу­че­н­нях «про­тя­гом 180 днів з дня…» та «не пі­зні­ше ніж че­рез 180 днів», якщо їх спри­йма­ти бу­кваль­но, пе­ред­ба­ча­ють прийня­т­тя НБУ рі­шень що­до про­блем­но­го бан­ку ще до то­го, як цей банк ви­ко­нає ви­мо­ги НБУ та при­ве­де свою ді­яль­ність у від­по­від­ність до ви­мог за­ко­но­дав­ства.

Не­по­оди­но­ки­ми є пре­це­ден­ти, ко­ли су­ди під­три­му­ють по­зи­цію НБУ що­до йо­го пра­ва прийня­ти по­ста­но­ву про ві­дне­се­н­ня бан­ку до ка­те­го­рії не­пла­то­спро­мо­жних у будь-який час про­тя­гом вка­за­но­го 180-ден­но­го стро­ку, по­си­ла­ю­чись на дис­кре­цій­ність пов­но­ва­жень цен­тро­бан­ку. Во­дно­час існу­ють ви­пад­ки, ко­ли НБУ при­ймав по­ста­но­ву про ві­дне­се­н­ня бан­ку до ка­те­го­рії не­пла­то­спро­мо­жних вже на пер­ший день пе­ре­бі­гу вка­за­но­го 180-ден­но­го стро­ку (що по­слу­гу­ва­ло, се­ред ін­шо­го, під­ста­вою для її ска­су­ва­н­ня), так са­мо як і ви­пад­ки прийня­т­тя НБУ по­ста­но­ви, на­при­клад, на 35-й день цьо­го стро­ку. У ко­жній кон­кре­тній си­ту­а­ції ви­зна­чаль­ну роль ві­ді­гра­ють фа­кти­чні об­ста­ви­ни, яки­ми ке­ру­вав­ся НБУ, при­йма­ю­чи своє рі­ше­н­ня, а то­му са­ме во­ни ви­зна­ча­ють пра­во­вий ре­зуль­тат спра­ви про оскар­же­н­ня по­ста­нов НБУ в су­ді.

• Спо­ри про оскар­же­н­ня пла­ну вре­гу­лю­ва­н­ня ви­ве­де­н­ня з рин­ку не­пла­то­спро­мо­жно­го бан­ку

Пра­во­вою під­ста­вою по­зов­них ви­мог у цій ка­те­го­рії справ, як пра­ви­ло, є по­ло­же­н­ня ст. 39 За­ко­ну про си­сте­му га­ран­ту­ва­н­ня вкла­дів. Ви­рі­шу­ю­чи спо­ри, в яких пре­дме­том оскар­же­н­ня є план вре­гу­лю­ва­н­ня,

За да­ни­ми НБУ, най­при­бу­тко­ві­шим у 2017 р. був «Райф­фай­зен Банк Аваль»

су­ди вра­хо­ву­ють дис­кре­цій­ність пов­но­ва­жень Фон­ду під час за­твер­дже­н­ня цьо­го пла­ну та ви­зна­че­н­ня спосо­бу ви­ве­де­н­ня з рин­ку не­пла­то­спро­мо­жно­го бан­ку, а та­кож під час здій­снен­ні оцін­ки йо­го акти­вів. Пра­во­вий ре­зуль­тат роз­гля­ду по­зов­них ви­мог про оскар­же­н­ня пла­ну вре­гу­лю­ва­н­ня зна­чно за­ле­жить від фа­кти­чної скла­до­вої спо­ру. За­зна­че­на ка­те­го­рія спо­рів є не­чи­сель­ною.

Пра­кти­ка Єв­ро­пей­сько­го су­ду з прав лю­ди­ни у спо­рах, пов'яза­них з лі­кві­да­ці­єю бан­ків

На­при­кін­ці ми­ну­ло­го ро­ку ЄСПЛ опу­блі­ку­вав рі­ше­н­ня у спра­ві «Фель­дман і Банк Слов'ян­ський про­ти Укра­ї­ни». На дум­ку де­яких екс­пер­тів, во­но мо­же ма­ти вплив на фор­му­ва­н­ня су­до­вої пра­кти­ки укра­їн­ських су­дів у ви­ще­вка­за­них ка­те­го­рі­ях спо­рів.

Зокре­ма, у цьо­му рі­шен­ні ЄСПЛ вка­за­но, що у 2001 р. НБУ прийняв по­ста­но­ву про лі­кві­да­цію ко­мер­цій­но­го акціо­нер­но­го бан­ку «Слов'ян­ський», ска­су­ва­н­ня бан­ків­ської лі­цен­зії, при­пи­не­н­ня пов­но­ва­же­н­ня прав­лі­н­ня, ра­ди та за­галь­них збо­рів акціо­не­рів бан­ку. Акціо­нер бан­ку Бо­рис Фель­дман оскар­жив вка­за­не рі­ше­н­ня до Пе­чер­сько­го ра­йон­но­го су­ду м. Ки­є­ва, однак йо­го ви­мо­ги бу­ли від­хи­ле­ні, з чим та­кож по­го­див­ся суд апе­ля­цій­ної ін­стан­ції. На­да­лі Вер­хов­ний Суд Укра­ї­ни ска­су­вав від­по­від­ні рі­ше­н­ня су­дів пер­шої та апе­ля­цій­ної ін­стан­ції, за­крив про­ва­дже­н­ня у спра­ві, за­зна­чив­ши, що акціо­не­ри не мо­жуть звер­та­ти­ся до су­дів у вла­сних ін­те­ре­сах з та­ких пи­тань, до то­го ж спра­ва по­вин­на роз­гля­да­ти­ся го­спо­дар­ськи­ми су­да­ми. Пі­сля цьо­го за­яв­ник не звер­тав­ся до го­спо­дар­сько­го су­ду з від­по­від­ним по­зо­вом.

Ви­да­є­ться, що ви­кла­де­ні у рі­шен­ні ЄСПЛ мо­ти­ви на­вряд чи ма­ти­муть пра­во­вий вплив на су­до­ву пра­кти­ку укра­їн­ських су­дів у спо­рах, які ви­ни­ка­ють у зв'яз­ку з ви­ве­де­н­ням з рин­ку не­пла­то­спро­мо­жних бан­ків.

По-пер­ше, лі­кві­да­ція бан­ку «Слов'ян­ський» здій­сню­ва­ла­ся НБУ за про­це­ду­рою, ви­зна­че­ною За­ко­ном про бан­ки, а не за прийня­тим у 2012 р. За­ко­ном про си­сте­му га­ран­ту­ва­н­ня вкла­дів, який ви­зна­чив по­ря­док ви­ве­де­н­ня з рин­ку не­пла­то­спро­мо­жних бан­ків. За та­ких об­ста­вин пра­во­від­но­си­ни, в яких був лі­кві­до­ва­ний банк «Слов'ян­ський» у 2011 р., та пра­во­від­но­си­ни, в яких від­бу­ва­є­ться про­цес ви­ве­де­н­ня з рин­ку не­пла­то­спро­мо­жних бан­ків в Укра­ї­ні сьо­го­дні, зна­чно від­рі­зня­ю­ться.

По-дру­ге, як вже за­зна­ча­ло­ся ви­ще, укра­їн­ські су­ди на­ра­зі зде­біль­шо­го при­йма­ють по­зи­цію акціо­не­рів у пи­тан­ні на­яв­но­сті у них пра­ва на по­зов у про­це­сі оскар­же­н­ня роз­по­ряд­чих актів НБУ та Фон­ду, а то­му про по­ру­ше­н­ня ст. 6 Кон­вен­ції що­до пра­ва на до­ступ до су­ду го­во­ри­ти не­до­ре­чно. Від­по­від­ні ви­снов­ки ЄСПЛ у спра­ві за за­явою Б. Фель­дма­на на­вряд чи змі­нять під­хід укра­їн­ських су­дів у цій ка­те­го­рії спо­рів.

По-тре­тє, ЄСПЛ у сво­є­му рі­шен­ні у спра­ві «Фель­дман та банк Слов'ян­ський про­ти Укра­ї­ни» за­ува­жив, що пра­во акціо­не­ра бан­ку мир­но во­ло­ді­ти сво­їм май­ном не обме­жує пра­во дер­жа­ви вво­ди­ти в дію та­кі за­ко­ни, які є не­об­хі­дни­ми для здій­сне­н­ня кон­тро­лю за ко­ри­сту­ва­н­ням май­ном від­по­від­но до за­галь­них ін­те­ре­сів або для за­без­пе­че­н­ня спла­ти по­да­тків чи ін­ших збо­рів або штра­фів, що від­по­від­ає ч. 2 ст. 1 Про­то­ко­лу 1 (п. 24 рі­ше­н­ня ЄСПЛ).

Та­ким за­ко­ном, від­по­від­но до Про­то­ко­лу 1, вва­жа­є­ться За­кон про си­сте­му га­ран­ту­ва­н­ня вкла­дів, який хо­ча і ви­зна­чає, що ви­ве­де­н­ня з рин­ку не­пла­то­спро­мо­жних бан­ків здій­сню­є­ться Фон­дом у по­за­су­до­во­му по­ряд­ку, однак вста­нов­лює про­це­ду­ру су­до­во­го кон­тро­лю за ді­я­ми Фон­ду на НБУ.

Бе­ру­чи до ува­ги ви­кла­де­не, рі­ше­н­ня ЄСПЛ у спра­ві «Фель­дман і банк про­ти Укра­ї­ни» на­вряд чи ма­ти­ме зна­чний вплив на пра­во­за­сто­сов­чу пра­кти­ку укра­їн­ських су­дів у спра­вах що­до ви­ве­де­н­ня з рин­ку не­пла­то­спро­мо­жних бан­ків, а при­пу­ще­н­ня про про­ти­ле­жне ви­да­ю­ться де­що пе­ре­біль­ше­ни­ми. Без­пе­ре­чно, з упев­не­ні­стю мо­жна бу­де ска­за­ти про це ли­ше че­рез пев­ний час, адже з мо­мен­ту прийня­т­тя рі­ше­н­ня ми­ну­ло ли­ше 2 мі­ся­ці.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.