Вла­сність на не­ру­хо­мість: хто спла­чує зе­мель­ний по­да­ток?

Yurydychna Gazeta - - АНАЛІТИКА НЕРУХОМІСТЬ ТА БУДІВНИЦТВО - Іри­на І ГОРДІЮК,ГОРДІЮК юрист ЮФ «Астерс»

Згі­дно з пп. 14.1.72 п. 14.1 ст. 14 По­да­тко­во­го ко­де­ксу Укра­ї­ни, зе­мель­ний по­да­ток зо­бов’яза­ні спла­чу­ва­ти зем­ле­вла­сни­ки та по­стій­ні зем­ле­ко­ри­сту­ва­чі. От­же, ли­ше ре­чо­ві пра­ва вла­сно­сті та по­стій­но­го ко­ри­сту­ва­н­ня, а не будь-яке пра­во на зе­мель­ну ді­лян­ку, тя­гне за со­бою на­бу­т­тя осо­бою ста­ту­су пла­тни­ка зе­мель­но­го по­да­тку. Ві­до­мо, що вла­сни­ком зе­мель­ної ді­лян­ки є осо­ба, яка во­ло­діє фа­кти­чно пов­ним спе­ктром пра­во­мо­чно­стей що­до зе­мель­ної ді­лян­ки.

Що сто­су­є­ться пра­ва по­стій­но­го ко­ри­сту­ва­н­ня, то за пра­виль­ним ро­зу­мі­н­ням йо­го змі­сту вар­то звер­ну­ти­ся до Зе­мель­но­го ко­де­ксу Укра­ї­ни. По­ло­же­н­ня цьо­го нор­ма­тив­но­го акту ви­зна­ча­ють, що по­ня­т­тя «по­стій­не ко­ри­сту­ва­н­ня» мо­же за­сто­со­ву­ва­ти­ся ви­клю­чно до зе­мель дер­жав­ної та ко­му­наль­ної вла­сно­сті. Ана­ло­гі­чно, По­да­тко­вий ко­декс Укра­ї­ни, опе­ру­ю­чи по­ня­т­тям по­стій­но­го ко­ри­сту­ва­н­ня, має на ува­зі ко­ри­сту­ва­н­ня зем­ля­ми дер­жав­ної та ко­му­наль­ної вла­сно­сті.

Та­ким чи­ном, до ка­те­го­рії по­стій­них ко­ри­сту­ва­чів мо­жна від­не­сти ли­ше тих фі­зи­чних та юри­ди­чних осіб, які у вста­нов­ле­но­му за­ко­ном по­ряд­ку одер­жа­ли пра­во без­стро­ко­во во­ло­ді­ти та ко­ри­сту­ва­ти­ся зе­мель­ною ді­лян­кою, за умо­ви, що та­ка ді­лян­ка на­ле­жить до зе­мель дер­жав­ної чи ко­му­наль­ної вла­сно­сті. При цьо­му пра­во вла­сно­сті на зе­мель­ну ді­лян­ку, яка пе­ре­да­є­ться в по­стій­не ко­ри­сту­ва­н­ня, ре­а­лі­зу­ють від­по­від­ні дер­жав­ні ор­га­ни та ор­га­ни мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня (мі­сце­ві ра­ди).

До­во­лі ча­сто пра­во вла­сно­сті на бу­дів­лю пра­во­мір­но на­бу­ває осо­ба, яка фор­маль­но не во­ло­діє пра­ва­ми на зе­мель­ну ді­лян­ку під та­кою бу­дів­лею. На­при­клад, у ра­зі про­да­жу бу­дин­ку по­ку­пець ре­є­струє за со­бою пра­во вла­сно­сті на бу­ди­нок, а з оформ­ле­н­ням ре­чо­во­го пра­ва на зе­мель­ну ді­лян­ку не по­спі­шає. Та­ким чи­ном, до мо­мен­ту, по­ки но­вий вла­сник пе­ре­о­фор­мить на се­бе пра­во на зе­мель­ну ді­лян­ку, ви­ни­кає на­сту­пна си­ту­а­ція. Но­вий вла­сник бу­дів­лі по­чи­нає ко­ри­сту­ва­ти­ся зе­мель­ною ді­лян­кою, то­ді як за до­ку­мен­та­ми вла­сни­ком або по­стій­ним ко­ри­сту­ва­чем та­кої зе­мель­ної ді­лян­ки за­ли­ша­є­ться по­пе­ре­дній вла­сник бу­дів­лі чи ін­ша осо­ба.

Са­ме в пе­рі­од, про­тя­гом яко­го но­вий вла­сник бу­дів­лі вже в уста­нов­ле­но­му за­ко­ном по­ряд­ку офор­мив свої пра­ва на бу­дів­лю, про­те ще не встиг уза­ко­ни­ти пра­ва на зем­лю, на пра­кти­ці ви­пли­ва­ють пев­ні про­бле­ма­ти­чні аспе­кти, пов'яза­ні з об­кла­де­н­ням зе­мель­ним по­да­тком ді­лян­ки, на якій роз­та­шо­ва­на бу­дів­ля.

Згі­дно з нор­ма­ми По­да­тко­во­го ко­де­ксу Укра­ї­ни, обов'язок зі спла­ти зе­мель­но­го по­да­тку на осо­бу по­кла­да­є­ться з мо­мен­ту на­бу­т­тя (пе­ре­хо­ду) в уста­нов­ле­но­му за­ко­ном по­ряд­ку пра­ва вла­сно­сті на зе­мель­ну ді­лян­ку чи пра­ва ко­ри­сту­ва­н­ня нею і три­ває до мо­мен­ту при­пи­не­н­ня (пе­ре­хо­ду) цьо­го пра­ва.

При цьо­му, з одно­го бо­ку, ст. 125 та 126 Зе­мель­но­го ко­де­ксу Укра­ї­ни ви­зна­ча­ють, що пра­во вла­сно­сті та ко­ри­сту­ва­н­ня зе­мель­ною ді­лян­кою осо­ба на­бу­ває з мо­мен­ту дер­жав­ної ре­є­стра­ції від­по­від­них прав на зе­мель­ну ді­лян­ку. З ін­шо­го бо­ку, ст. 120 Зе­мель­но­го ко­де­ксу Укра­ї­ни та ст. 377 Ци­віль­но­го ко­де­ксу Укра­ї­ни про­го­ло­шу­ють прин­цип ці­лі­сно­сті об’єкта не­ру­хо­мо­сті із зе­мель­ною ді­лян­кою. Цей прин­цип озна­чає, що за­кон­ний вла­сник бу­дів­лі зав­жди на­бу­ває пра­во вла­сно­сті або по­стій­но­го ко­ри­сту­ва­н­ня на зем­лю, що роз­та­шо­ва­на під йо­го бу­дів­лею. Під час пе­ре­да­чі пра­ва вла­сно­сті на бу­дів­лю но­вий її вла­сник ав­то­ма­ти­чно «успад­ко­вує» пра­во на зе­мель­ну ді­лян­ку, яким во­ло­дів по­пе­ре­дній вла­сник бу­дів­лі.

От­же, за­ре­є­стро­ва­ний вла­сник бу­дів­лі на­бу­ває ознак вла­сни­ка зе­мель­ної ді­лян­ки (або по­стій­но­го зем­ле­ко­ри­сту­ва­ча) не з мо­мен­ту ре­є­стра­ції від­по­від­но­го пра­ва на зе­мель­ну ді­лян­ку, а з мо­мен­ту ре­є­стра­ції пра­ва вла­сно­сті на бу­дів­лю. Та­ким чи­ном, но­вий вла­сник стає пла­тни­ком зе­мель­но­го по­да­тку са­ме з мо­мен­ту ре­є­стра­ції пра­ва на бу­дів­лю, а не прав на зе­мель­ну ді­лян­ку.

Однак фі­скаль­ні ор­га­ни з ме­тою опо­да­тку­ва­н­ня зе­мель­ним по­да­тком ви­ко­ри­сто­ву­ють да­ні про офі­цій­но за­ре­є­стро­ва­но­го вла­сни­ка (ко­ри­сту­ва­ча) зем­лі. Тоб­то у пе­ре­хі­дний пе­рі­од, ко­ли пра­во на при­мі­ще­н­ня за­ре­є­стро­ва­не, а на зе­мель­ну ді­лян­ку – ні, з по­да­тко­вою ме­тою за­сто­со­ву­ю­ться да­ні про ста­ро­го вла­сни­ка (ко­ри­сту­ва­ча) зем­лі. По­да­тко­ві зо­бов'яза­н­ня зі спла­ти зе­мель­но­го по­да­тку на­ра­хо­ву­ю­ться осо­бі, яка спра­ве­дли­во, ма­буть, не по­вин­на пла­ти­ти за зем­лю. Адже ви­хо­дя­чи з прин­ци­пу ці­лі­сно­сті об’єкта не­ру­хо­мо­сті із зе­мель­ною ді­лян­кою, та­ка осо­ба вже по­збу­ла­ся прав на зе­мель­ну ді­лян­ку в мо­мент від­чу­же­н­ня бу­дів­лі, що зна­хо­ди­ться на цій зе­мель­ній ді­лян­ці.

По­зи­ція пра­во­су­д­дя

Опи­са­не ви­ще пи­та­н­ня за­кла­ло фун­да­мент для окре­мої ка­те­го­рії спо­рів між пла­тни­ка­ми по­да­тків і кон­тро­лю­ю­чи­ми ор­га­на­ми. При цьо­му су­до­ва пра­кти­ка свід­чить про від­су­тність одна­ко­во­го під­хо­ду су­дів до ви­рі­ше­н­ня та­ко­го ти­пу су­пе­ре­чок.

На­при­клад, Ви­щий адмі­ні­стра­тив­ний суд Укра­ї­ни у по­ста­но­ві від 25.05.2016 р. зайняв по­зи­цію, згід- но з якою зе­мель­ний по­да­ток по­ви­нен спла­чу­ва­ти по­пе­ре­дній вла­сник об'єкта не­ру­хо­мо­сті до мо­мен­ту, по­ки но­вий вла­сник офі­цій­но офор­мить своє пра­во на зе­мель­ну ді­лян­ку.

В ін­ших по­ста­но­вах (від 08.04.2015 р., 31.05.2016 р.) Ви­щий адмі­ні­стра­тив­ний суд Укра­ї­ни ви­слов­лю­вав­ся, що з мо­мен­ту дер­жав­ної ре­є­стра­ції пра­ва вла­сно­сті на об'єкт не­ру­хо­мо­сті у но­во­го вла­сни­ка ви­ни­кає обов'язок спла­чу­ва­ти пла­ту за зем­лю.

Вер­хов­ний Суд Укра­ї­ни у по­ста­но­ві від 12.09.2017 р. про­ана­лі­зу­вав опи­са­ні ви­ще по­зи­ції су­до­вих ор­га­нів та вка­зав на не­о­дна­ко­ве за­сто­су­ва­н­ня су­дом ка­са­цій­ної ін­стан­ції одних і тих са­мих норм пра­ва. Ко­ле­гія то­ді­шньо­го Вер­хов­но­го Су­ду зайня­ла по­зи­цію, яка ви­пли­ває з прин­ци­пу ці­лі­сно­сті об'єкта не­ру­хо­мо­сті із зе­мель­ною ді­лян­кою. Ко­ле­гія суд­дів ді­йшла ви­снов­ку, що з мо­мен­ту ре­є­стра­ції пра­ва вла­сно­сті на бу­дів­лю у но­во­го вла­сни­ка ви­ни­кає обов'язок спла­чу­ва­ти пла­ту за зем­лю. Ар­гу­мен­то­ва­но це тим, що у ра­зі пе­ре­хо­ду пра­ва вла­сно­сті на об’єкт не­ру­хо­мо­сті пра­во вла­сно­сті на зе­мель­ну ді­лян­ку у на­бу­ва­ча не­ру­хо­мо­сті ви­ни­кає одно­ча­сно з ви­ни­кне­н­ням пра­ва вла­сно­сті на зве­де­ні на зе­мель­ній ді­лян­ці об’єкти. Це пра­ви­ло сто­су­є­ться та­кож ви­пад­ків, ко­ли пра­во на зе­мель­ну ді­лян­ку не бу­ло за­ре­є­стро­ва­не одно­ча­сно з пра­вом на не­ру­хо­мість, однак зе­мель­на ді­лян­ка ра­ні­ше на­бу­ла ознак об’єкта пра­ва вла­сно­сті.

2018 р. су­ди Укра­ї­ни по­ча­ли з на­слі­ду­ва­н­ня за­зна­че­ної ви­ще по­зи­ції Вер­хов­но­го Су­ду. На­при­клад, по­ста­но­ва Хар­ків­сько­го апе­ля­цій­но­го адмі­ні­стра­тив­но­го су­ду від 30.01.2018 р. у спра­ві №820/5290/14 ґрун­ту­є­ться на то­му, що «факт дер­жав­ної ре­є­стра­ції пра­ва вла­сно­сті на зе­мель­ну ді­лян­ку при пе­ре­хо­ді пра­ва вла­сно­сті на бу­дів­лю, що роз­та­шо­ва­на на та­кій зе­мель­ній ді­лян­ці, не є ви­зна­чаль­ним в аспе­кті опо­да­тку­ва­н­ня по­да­тком за зе­мель­ні ді­лян­ки, що зу­мов­лює ви­ни­кне­н­ня у вла­сни­ка від­по­від­но­го об'єкта не­ру­хо­мо­сті обов'яз­ку спла­чу­ва­ти зга­да­ний по­да­ток, по­чи­на­ю­чи з мо­мен­ту про­ве­де­н­ня дер­жав­ної ре­є­стра­ції пра­ва вла­сно­сті на від­по­від­ну бу­дів­лю». Ана­ло­гі­чну по­зи­цію зайняв Рів­нен­ський окру­жний адмі­ні­стра­тив­ний суд у рі­шен­ні від 09.01.2018 р. у спра­ві №817/1479/17 та ін­ших актах пра­во­су­д­дя.

Не­зва­жа­ю­чи на та­ку по­зи­тив­ну тен­ден­цію в су­до­вій пра­кти­ці, для пла­тни­ків по­да­тків за­ли­ша­є­ться не­ви­зна­че­ність у то­му, хто по­ви­нен спла­чу­ва­ти зе­мель­ний по­да­ток, якщо за­ре­є­стро­ва­ний вла­сник бу­дів­лі від­рі­зня­є­ться від за­ре­є­стро­ва­но­го вла­сни­ка (ко­ри­сту­ва­ча) зе­мель­ної ді­лян­ки під та­кою бу­дів­лею. Адже на­ра­зі не ві­до­мо, яку по­зи­цію в цій ка­те­го­рії спо­рів займе Вер­хов­ний Суд Укра­ї­ни, онов­ле­ний су­до­вою ре­фор­мою 2017 р.

По­ня­т­тя «по­стій­не ко­ри­сту­ва­н­ня» мо­же за­сто­со­ву­ва­ти­ся ви­клю­чно до зе­мель дер­жав­ної та ко­му­наль­ної вла­сно­сті

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.