«To The Mars!»: Global Legal Hackathon

Yurydychna Gazeta - - FRONT PAGE -

«To The Mars!» – під та­ким га­слом від­був­ся Global Legal Hackathon – най­біль­ший в істо­рії ха­ка­тон, який впер­ше був пред­став­ле­ний одно­ча­сно у біль­ше ніж 50 мі­стах, 30 кра­ї­нах та на 6 кон­ти­нен­тах. Май­же без­пе­рерв­но про­тя­гом 2-х днів (осо­бли­во вра­хо­ву­ю­чи рі­зни­цю в ча­сі) уча­сни­ки в рі­зних мі­стах ство­рю­ва­ли legal tech про­ду­кти. «ЮГ» спо­сте­рі­га­ла за тим, як про­хо­див ха­ка­тон в Укра­ї­ні, по­спіл­ку­ва­ла­ся з ор­га­ні­за­то­ра­ми й те­пер го­то­ва по­ді­ли­ти­ся з ва­ми тим, що від­бу­ва­ло­ся за ла­штун­ка­ми.

Згі­дно з пра­ви­ла­ми гло­баль­но­го ха­ка­то­ну, у ко­жної кра­ї­ни по­ви- нен бу­ти офі­цій­ний хост. В Укра­ї­ні офі­цій­ним хо­стом Global Legal Hackathon став HiiL – Га­азь­кий ін­сти­тут ін­но­ва­цій у пра­ві за ін­фор­ма­цій­ної під­трим­ки Kyiv Legal Hackers – укра­їн­ської ча­сти­ни між­на­ро­дно­го ком'юні­ті фа­хів­ців, які пра­цю­ють на ме­жі те­хно­ло­гій та пра­ва.

Го­ту­ва­ти­ся укра­їн­ська ко­ман­да по­ча­ла за 2 мі­ся­ці до стар­ту ха­ка­то­ну. Для то­го щоб під­ви­щи­ти цін­ність та зі­бра­ти уча­сни­ків з па­ла­ю­чи­ми очи­ма і ба­жа­н­ням роз­ви­ва­ти legal tech, бу­ло прийня­то рі­ше­н­ня ого­ло­си­ти не про­сто про старт ре­є­стра­ції, а про по­ча­ток кон­кур­сно­го від­бо­ру. Ко­жен охо­чий за­пов­ню­вав за­яв­ку і пи­сав мо­ти­ва­цій­ний лист на те­му «Чо­му я хо­чу взя­ти участь у Global Legal Hackathon». Пі­сля то­го як за­яв­ку від­пра­ви­ли біль­ше ніж 100 охо­чих з усі­єї Укра­ї­ни, бу­ло ві­ді­бра­но 60 тих, хто отри­мав під­твер­дже­н­ня ре­є­стра­ції та за­про­ше­н­ня. Уча­сни­ки по­ча­ли актив­не зна­йом­ство між со­бою ще до по­ча­тку ха­ка­то­ну в Telegram. Де­я­ким з них на­віть вда­ло­ся за­лу­чи­ти роз­ро­бни­ків зі США та Ін­дії че­рез між­на­ро­дний ка­нал у Slack.

Скла­да­н­ня про­гра­ми. Жу­рі та мен­то­ри

Склад уча­сни­ків Global Legal Hackathon ду­же рі­зно­ма­ні­тний: від сту­ден­тів, які тіль­ки ду­ма­ють про те, в який бік їм ру­ха­ти­ся, до тих, у ко­го вже є свої про­е­кти/ком­па­нії, але во­ни пра­гнуть роз­ви­ва­ти­ся ще біль­ше, ру­ха­ти­ся ще швид­ше, зна­йо­ми­ти­ся ще актив­ні­ше та про­ду­ктив­ні­ше. Са­ме то­му ко­ман­да ор­га­ні­за­то­рів пі­ді­бра­ла мен­то­рів, які за­кри­ва­ли кон­суль­та­ції від еле­мен­тар­них по­рад з по­бу­до­ви бі­знес-мо­де­лі, мар­ке­тин­гу і до то­го як впро­ва­ди­ти бло­кчейн у свій про­ект.

Мен­то­ра­ми ви­сту­пи­ли: Ми­ко­ла Юр­лов (ком­па­нія MARCHENKO DANEVYCH), Та­рас Ко­пій («TCM Group Ukraine»), Не­стор Ду­бне­вич (пар­тнер ла­бо­ра­то­рії юри­ди­чних ін- но­ва­цій lexnet.io, юрист Juscutum), Ми­ки­та Пі­дгай­ний (CEO «Bot & Partners», юрист «OpenDataBot»), Ма­ксим Се­лі­ва­нов (спів­за­снов­ник «Дом юри­ста», пар­тнер Arbitis Law Office), Іла­ріон То­ма­ров (ке­рів­ник IP-пра­кти­ки «Vasil Kisil & Partners»).

Про­тя­гом 2-х днів ха­ка­то­ну мен­то­ри спіль­но з ко­ман­да­ми пра­цю­ва­ли над про­ду­кта­ми. На окре­мих на­вчаль­них вор­кшо­пах та­кож роз­кри­ли те­ми «Іде­аль­ний пі­тчинг та пре­зен­та­ція», «Іде­аль­ний ди­зайн», «Чи по­трі­бен ва­шо­му про­е­кту бло­кчейн» та «Як по­бу­ду­ва­ти пра­виль­ний мар­ке­тинг».

За­я­ви­ти про се­бе на весь світ ще до стар­ту ха­ка­то­ну

«Ко­ли ро­биш з ду­шею, все ви­хо­дить, – ствер­джу­ють ор­га­ні­за­то­ри Global Legal Hackathon UA. – Наш ди­зай­нер Влад По­сад зро­бив фа­но­ві сті­ке­ри для вну­трі­шньо­го ко­ри­сту­ва­н­ня

уча­сни­ків. Го­лов­ну ге­ро­ї­ню на­зва­ли Hacky. Не­спо­ді­ва­но для всіх Hacky ви­зна­ли сим­во­лом усьо­го гло­баль­но­го ха­ка­то­ну. Укра­ї­на ви­кли­ка­ла за­хват ще до по­ча­тку за­хо­ду. Це при­єм­но!».

Від­кри­т­тя ха­ка­то­ну. Брейн­сторм ідей та фор­му­ва­н­ня ко­манд

Від­кри­ва­ли укра­їн­ський Global Legal Hackathon Дми­тро Фо­рем­ний, Innovating Justice Agent HiiL, а та­кож Чарльз Уай­тхед, спів­за­снов­ник ILTI, за­снов­ник вен­чур­но­го фон­ду Phoenix, про­фе­сор і ке­рів­ник про­гра­ми з пра­ва, те­хно­ло­гій та під­при­єм­ни­цтва в Cornell Tech.

Пі­сля то­го як на Іде­я­То­ні ви­зна­чи­ли основ­ні про­бле­ми, які хо­тів би ви­рі­ши­ти ко­жен уча­сник, на пітч сво­їх ідей ви­йшло 17 чо­ло­вік. В ре­зуль­та­ті сфор­му­ва­ло­ся 11 ко­манд, які про­дов­жи­ли ро­бо­ту над іде­я­ми.

Про ко­жно­го окре­мо: Easy Doc – си­сте­ма кон­тро­лю ко­ре­спон­ден­ції, яка ав­то­ма­ти­зує про­цес ана­лі­зу ли­стів та роз­фа­со­вує їх. Patent Auction – сер­віс по­шу­ку па­тен­тів та укла­да­н­ня лі­цен­зій­них до­го­во­рів.

Join Claims – пла­тфор­ма, яка на­дає мо­жли­вість зна­йти спів­по­зи­ва­чів для по­да­чі ко­ле­ктив­но­го по­зо­ву. Пла­тфор­ма до­по­ма­гає об'єд­ну­ва­ти уча­сни­ків нав­ко­ло спіль­ної про­бле­ми для більш ефе­ктив­но­го її ви­рі­ше­н­ня.

Law and Events – осві­тня пла­тфор­ма, що яв­ляє со­бою ка­лен­дар всіх юри­ди­чних за­хо­дів в Укра­ї­ні та сві­ті, стрі­ми, ві­део­за­пи­си.

Legal Hunter – про­гра­ма, яка до­по­ма­гає зна­йти ро­бо­то­дав­ця або спів­ро­бі­тни­ка в де­кіль­ка клі­ків.

Letter Space – пла­тфор­ма, яка до­зво­ляє кон­тро­лю­ва­ти про­цес до­став­ки оф­флайн-ли­стів

Memelex – бот, який пе­ре­тво­рює до­го­во­ри в ко­мі­кси без втра­ти сен­су, ро­бля­чи до­го­во­ри до­сту­пни­ми ко­жно­му.

Family Safe Bot – бот, який за­хи­щає пра­ва жі­нок, ко­трі стра­жда­ють від до­ма­шньо­го на­силь­ства.

Safe contracting – он­лайн-пла­тфор­ма для кон­тр­аген­тів, яка мі­стить кон­стру­ктор ша­бло­нів і збе­рі­гає кон­та­кти.

Tax good – сер­віс для об­чи­сле­н­ня по­да­тків для стар­та­пів.

Woodpecker – ін­стру­мент для за­хи­сту ав­тор­ських прав.

Су­д­дя­ми ха­ка­то­ну ста­ли: Innovating justice agent HiiL та один із за­снов­ни­ків Kyiv Legal Hackers Дми­тро Фо­рем­ний; ке­ру­ю­чий ди­ре­ктор Institute of Law, Technology & Innovation Оль­га Сім­сон; ке­рів­ник IT-ко­мі­те­ту Ukrainian Bar Association Іван­на По­гре­бняк; CEO «PINKY Solutions», legal tech lab «Lexorium» Де­нис Іва­нов, спів­за­снов­ник «Дом юри­ста» Олег Смо­тров; ке­ру­ю­чий ди­ре­ктор Kharkiv IT Cluster Со­фія Бє­лєн­ко­ва.

У фі­на­лі укра­їн­сько­го Global Legal Hackathon бу­ло на­го­ро­дже­но 3 про- екти у 3-х но­мі­на­ці­ях, які отри­ма­ли гро­шо­вий приз у роз­мі­рі 5 тис. грн:

• 3-е мі­сце і но­мі­на­ція «Facilitating Access to Justice» – про­ект «Join Claims»;

• 2-е мі­сце і но­мі­на­ція «Progressing the Business of Law» – про­ект «Patent Monitoring»;

• 1-е мі­сце і но­мі­на­ція «Grand prix Global Legal Hackathon Ukraine» – про­ект «Law & Events».

Пе­ре­мо­жець отри­мав гро­шо­вий приз у роз­мі­рі 25 тис. грн та шанс пре­зен­ту­ва­ти свій про­ект 21.04.2018 р. в Нью-Йор­ку.

«Ко­ман­да Law & Events до­кла­де ма­кси­мум зу­силь для то­го, щоб Укра­ї­на бу­ла пред­став­ле­на у фі­наль­но­му ра­ун­ді Global Legal Hackathon в Нью-Йор­ку! Я ду­же ві­рю в наш про­ект і в на­шу ко­ман­ду! То­му пра­цю­є­мо да­лі!» – по­ді­ли­ла­ся вра­же­н­ня­ми пі­сля пе­ре­мо­ги СЕО Law & Events Ан­на Бе­ло­тел.

«Участь у Global Legal Hackathon змі­ни­ло моє ба­че­н­ня юри­ди­чно­го рин­ку та до­зво­ли­ло зна­йти ве­ктор май­бу­тньої ді­яль­но­сті!» – на­пи­са­ла на сто­рін­ці у Facebook ще одна уча­сни­ця ха­ка­то­ну Вла­ди­сла­ва Дід

ков­ська. Її ко­ман­да з про­е­ктом Join Claims зайня­ла при­зо­ве мі­сце у но­мі­на­ції «Facilitating Access to Justice».

«Ре­цепт успі­ху гло­баль­но­го ха­ка­то­ну про­стий. Ві­зьміть 10 за­ря­дже­них лю­дей, го­то­вих узя­ти­ся за ор­га­ні­за­цію, до­дай­те близь­ко 100 лю­дей, охо­чих ство­ри­ти про­дукт та по­зна­йо­ми­ти­ся з одно­дум­ця­ми. З'єд­най­те їх з та­ки­ми ж лю­дьми з 20+ кра­їн та 40+ міст сві­ту, за­про­сіть у пар­тне­ри то­по­ві ком­па­нії, які ві­рять в Укра­ї­ну, та по­мі­стіть їх усіх в одно­му при­мі­щен­ні на 2 дні. Ро­збав­те все со­усом з гу­мо­ру, їжі, кре­а­ти­ву та му­зи­ки. Сма­чна стра­ва ви­йде ли­ше за умо­ви на­яв­но­сті всіх ін­гре­ді­єн­тів. То­му під­трим­ка ко­жно­го ор­га­ні­за­то­ра, мен­то­ра, суд­ді, во­лон­те­ра, уча­сни­ка та пар­тне­ра бу­ла ду­же цін­ною! Всім на­шим пар­тне­рам та спон­со­рам окре­ма по­дя­ка. Ви до­по­мо­гли ство­ри­ти 11 про­то­ти­пів юри­ди­чних стар­та­пів та за­без­пе­чи­ли пе­ре­во­рот сві­до­мо­сті де­ся­ткам юри­стів», – за­зна­чив один з ор­га­ні­за­то­рів Global Legal Hackathon в Укра­ї­ні Дми­тро Фо­рем­ний.

«Най­цін­ні­ше на ха­ка­то­ні – лю­ди. Лю­ди, зда­тні у ви­хі­дні в -15Со про­їха­ти че­рез по­ло­ви­ну кра­ї­ни, щоб по­ді­ли­ти­ся іде­єю, зна­йти одно­дум­ців і ство­ри­ти кон­ку­рен­тний сві­то­вий про­дукт або сер­віс. Лю­ди, які змі­цню­ють еко­си­сте­му, зму­шу­ю­чи від­чу­ва­ти гор­дість за своє мі­сто та свою кра­ї­ну. Лю­ди, які за кіль­ка го­дин змі­ню­ють свій сві­то­гляд і на­ди­ха­ють на це всіх ін­ших. Най­го­лов­ні­ше – лю­ди, які че­рез 48 го­дин ха­ка­то­ну, не від­во­дя­чи очей, мо­жуть від­по­ві­сти на пи­та­н­ня «Те, що я ро­блю – ро­бить ме­не ща­сли­вим, а світ кра­щим?», – ді­ли­ти­ся емо­ці­я­ми один з ор­га­ні­за­то­рів і суд­дів, СЕО Pinky Solution Де­нис Іва­нов.

Укра­їн­ський legal tech у сві­ті. Як про­йшов Global Legal Hackathon у США

Ще одні­єю осо­бли­ві­стю та гор­ді­стю є те, що Укра­ї­на за­яв­ляє про се­бе сві­то­ві не ли­ше з Укра­ї­ни. Спів­за­снов­ник Kyiv Legal Hackers, спів­ор­га­ні­за­тор Global Legal Hackathon в Укра­ї­ні та ке­ру­ю­чий ди­ре­ктор PatentBot Ва­лен­тин Пі­во­ва­ров взяв участь у гло­баль­но­му ха­ка­то­ні, який про­хо­див у ці ж дні в Сан-Фран­ци­ско (США). Ми роз­пи­та­ли у ньо­го про го­лов­ні від­мін­но­сті між ха­ка­то­на­ми в Укра­ї­ні та США, а та­кож про те, яким зна­ють укра­їн­ський legal tech у сві­ті.

Офі­цій­ним хо­стом ха­ка­то­ну в Сан-Фран­ци­ско ста­ла одна з най­більш ін­но­ва­цій­них юри­ди­чних ком­па­ній в США – Orrick. Ком­па­нія, яка спе­ці­а­лі­зу­є­ться на об­слу­го­ву­ван­ні сфе­ри те­хно­ло­гій, енер­ге­ти­ки, ін­фра­стру­кту­ри та фі­нан­сів у всьо­му сві­ті, рі­чний до­хід якої оці­ню­є­ться біль­ше ніж у мі­льярд до­ла­рів. У скла­ді суд­дів ха­ка­то­ну в Сан-Фран­ци­ско бу­ли Jennifer Kelleher (Law Foundation of Silicon Valley), Margaret Hagan (Stanford Law School), Owen Byrd (Lex Machina).

Ва­лен­тин роз­по­вів про те, що взяв­ши участь у Global Legal Hackathon в Сан-Фран­ци­ско та во­дно­час актив­но спо­сте­рі­га­ю­чи за про­це­сом, як про­хо­див ха­ка­тон в Укра­ї­ні, мо­жна смі­ли­во ска­за­ти, що укра­їн­ські legal tech про­е­кти, осо­бли­во на по­ча­тко­вих ета­пах, ні­чим не по­сту­па­ю­ться аме­ри­кан­ським (ні які­стю ідей, ні на­ви­чка­ми ко­манд).

«Вко­тре пе­ре­ко­ну­ю­ся, що це ли­ше пи­та­н­ня ча­су, ко­ли Укра­ї­на за­явить про се­бе як одна з най­силь­ні­ших ку­зень юри­ди­чних ін­но­ва­цій сві­ту, – вва­жає Ва­лен­тин Пі­во­ва­ров. – Якщо го­во­ри­ти про від­мін­но­сті на ха­ка­то­ні, то біль­шість уча­сни­ків у США при­йшли вже з іде­єю та сфор­мо­ва­ною ко­ман­дою. 40% – юри­сти, 30% – про­гра­мі­сти та 30% – спе­ці­а­лі­сти з бі­знес-де­ве­ло­пмен­ту та мар­ке­тин­гу. Це іде­аль­ний склад ко­ман­ди для ство­ре­н­ня про­то­ти­пу. Крім то­го, у про­це­сі ство­ре­н­ня про­е­кту уча­сни­ки на­ма­га­ли­ся вра­хо­ву­ва­ти про­філь суд­дів, щоб про­ект дій­сно став їм ці­ка­вим. За­пам'ята­лась та­кож те­за про те, що 85% гро­ма­дян США не мо­жуть до­зво­ли­ти со­бі юри­ди­чну до­по­мо­гу в по­трі­бний мо­мент. Це на­справ­ді про­бле­ма, яка тур­бує ду­же ба­га­тьох. Те­хно­ло­гії – ключ до ви­рі­ше­н­ня цьо­го пи­та­н­ня».

«Якщо го­во­ри­ти про від­мін­но­сті в подаль­шо­му про­су­ван­ні про­ду­ктів, основ­не – це те, що в США все спри­яє подаль­шо­му про­су­ван­ню в пла­ні за­лу­че­н­ня ін­ве­сти­цій та бі­знес­скла­до­вій. Марк Цу­кер­берг го­во­рив: «Ми не ство­рю­є­мо сер­ві­си, щоб за­ро­бля­ти гро­ші. Ми за­ро­бля­є­мо гро­ші, щоб ство­рю­ва­ти кра­щі сер­ві­си». Та­ким чи­ном, у США на­віть по­се­ре­дня ідея мо­же пе­ре­ро­сти у щось зна­чно біль­ше. Адже під­крі­пив­ши ідею на по­ча­тко­вих ета­пах фі­нан­са­ми, мо­жна зна­чно при­ско­ри­ти її роз­ви­ток, за­лу­чи­ти кра­щих фа­хів­ців та в ре­зуль­та­ті ство­ри­ти гі­дний сві­то­вий сер­віс. На­пев­но, са­ме це при­тя­гує кра­щі ком­па­нії в До­ли­ну», – по­ді­лив­ся з ЮГ сво­ї­ми дум­ка­ми Ва­лен­тин Пі­во­ва­ров.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.