KPD Consulting кон­суль­тує ТОВ «Щьол­ко­во Агро­хім Укра­ї­на»

Yurydychna Gazeta - - КОЛОНКА ВИПУСКОВОГО РЕДАКТОРА АВТОРИ НОМЕРА НОВИНИ -

ЮК KPD Consulting ви­сту­пи­ла юри­ди­чним ра­дни­ком ТОВ «Щьол­ко­во Агро­хім Укра­ї­на» у пи­та­н­нях кор­по­ра­тив­но­го пра­ва. Основ­ним на­прям­ком ді­яль­но­сті ТОВ «Щьол­ко­во Агро­хім Укра­ї­на» є ви­ро­бни­цтво пе­сти­ци­дів для ком­пле­ксно­го за­хи­сту най­ва­жли­ві­ших сіль­сько­го­спо­дар­ських куль­тур. Асор­ти­мент на­лі­чує біль­ше ніж 50 най­ме­ну­вань про­ду­кції та вклю­чає гер­бі­ци­ди, ін­се­кти­ци­ди, фун­гі­ци­ди, про­труй­ни­ки на­сі­н­ня, фу­мі­ган­ти, ро­ден­ти­ци­ди, де­си­кан­ти, ад’юван­ти, фе­ро­мо­ни.

До ко­ман­ди юри­стів KPD Consulting, що пра­цю­ва­ла над про­е­ктом під ке­рів­ни­цтвом пар­тне­ра Ві­та­лія Па­цю­ка, уві­йшли юри­сти пра­кти­ки кор­по­ра­тив­но­го пра­ва та M&A Юлія По­доль­ська та Оле­ксандр Га­бро. Об­сяг на­да­них по­слуг вклю- чав кон­суль­ту­ва­н­ня що­до змі­ни стру­кту­ри уча­сни­ків то­ва­ри­ства, під­го­тов­ку кор­по­ра­тив­них до­ку­мен­тів клі­єн­та, пред­став­ни­цтво в ор­га­нах ре­є­стра­ції та ін­ших дер­жав­них ор­га­нах.

Юри­ди­чна ком­па­нія KPD Consulting – укра­їн­ська не­за­ле­жна юри­ди­чна ком­па­нія, ство­ре­на у 2007 р. з ме­тою на­да­н­ня пов­но­го спе­ктра ви­со­ко­які­сних та ефе­ктив­них по­слуг. Ми орі­єн­то­ва­ні на бі­знес-по­тре­би кор­по­ра­тив­них клі­єн­тів – про­від­них укра­їн­ських та між­на­ро­дних ком­па­ній. Ми фо­ку­су­є­мо­ся пе­ре­ва­жно на на­дан­ні по­слуг клі­єн­там з пи­тань кор­по­ра­тив­но­го пра­ва, зли­т­тя та по­гли­на­н­ня, бан­ків­сько­го й фі­нан­со­во­го пра­ва, по­да­тко­во­го за­ко­но­дав­ства, не­ру­хо­мо­сті та бу­дів­ни­цтва, ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті, кри­мі­наль­но­го пра­ва (пи­та­н­ня по­са­до­вих зло­чи­нів) та ви­рі­шен­ні спо­рів. Більш до­кла­дну ін­фор­ма­цію Ви мо­же­те зна­йти за по­си­ла­н­ням: www.kpdconsulting.com.ua.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.