Но­ві стан­дар­ти оформ­ле­н­ня рі­шень Вер­хов­но­го Су­ду

Yurydychna Gazeta - - АРГУМЕНТ. ПОЗИЦІЯ. ІДЕЯ - Оль­га НІЖНІЧЕНКО, адво­кат (м. Ки­їв)

За ре­зуль­та­та­ми ро­бо­ти но­во­го Вер­хов­но­го Су­ду (да­лі – ВС) зна­чною мі­рою оці­ню­є­ться успі­шність су­до­вої ре­фор­ми. Адво­кат­ська спіль­но­та від­сте­жує опри­лю­дне­н­ня прийня­тих ним рі­шень фа­кти­чно в ре­жи­мі ре­аль­но­го ча­су і вже сфор­му­ва­ла своє пер­ше вра­же­н­ня.

При­вер­тає ува­гу юри­стів аб­со­лю­тно но­вий для Укра­ї­ни фор­мат на­пи­са­н­ня рі­шень, який по­ча­ли ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти де­які суд­ді ВС, зокре­ма у скла­ді ко­ле­гій суд­дів Ка­са­цій­но­го го­спо­дар­сько­го су­ду. На­при­клад, по­ста­но­ви за під­пи­сом го­ло­ву­ю­чих суд­дів Г. О. Врон­ської, Л. Й. Ка­те­рин­чук, О. О. Ма­ма­луя, І. С. Мі­щен­ка, В. Г. Пє­ско­ва та І. В. Тка­ча чі­тко стру­кту­ро­ва­ні: текст по­ста­нов скла­да­є­ться з кіль­кох змі­стов­них бло­ків (роз­ді­лів та під­роз­ді­лів), ко­жен з яких має підза­го­ло­вок («Істо­рія спра­ви», «Ар­гу­мен­ти уча­сни­ків спра­ви», «По­зи­ція Вер­хов­но­го Су­ду»). Та­кож ха­ра­ктер­ною осо­бли­ві­стю но­вих су­до­вих рі­шень є те, що всі абза­ци про­ну­ме­ро­ва­ні по­ді­бно до то­го, як це ро­бить Єв­ро­пей­ський суд з прав лю­ди­ни (да­лі – ЄСПЛ) та ви­щі су­до­ві уста­но­ви роз­ви­не­них кра­їн сві­ту (на­при­клад, Швей­ца­рії).

Та­кі су­то зов­ні­шні, на пер­ший по­гляд, змі­ни на­справ­ді ма­ють сут­тє­ве зна­че­н­ня для пра­кти­ки пра­во за­сто­су­ва­н­ня та пра­во­с­прийня­т­тя. Вар­то від­зна­чи­ти де­які осо­бли­во­сті та пе­ре­ва­ги но­вих стан­дар­тів оформ­ле­н­ня су­до­вих рі­шень ВС:

По-пер­ше, те­пер опра­цьо­ву­ва­ти по­ста­но­ви су­ду про­сто. Текс­ти по­ста­нов ма­ють ло­гі­чну по­бу­до­ву, яка лег­ко спри­йма­є­ться та з якою зру­чно пра­цю­ва­ти. Ну­ме­ра­ція абза­ців зна­чно по­лег­шує по­си­ла­н­ня уча­сни­ків будь-яко­го ін­шо­го су­до­во­го про­це­су на пра­во­ву по­зи­цію ВС при об­ґрун­ту­ван­ні сво­їх ви­мог або за­пе­ре­чень із за­зна­че­н­ням кон­кре­тно­го абза­цу рі­ше­н­ня.

По-дру­ге, ар­гу­мен­ти сто­рін по­чу­ті! Ви­ді­ле­н­ня ар­гу­мен­тів уча­сни­ків спра­ви в окре­мий роз­діл спри­яє то­му, що до­во­ди сто­рін не гу­бля­ться у без­стру­ктур­но­му ма­сив­но­му текс­ті рі­ше­н­ня, як це бу­ло ра­ні­ше. Уча­сни­ки су­до­во­го про­ва­дже­н­ня мо­жуть пе­ре­ко­на­ти­ся, що їхні по­зи­ції зро­зумі­лі су­ду. Окрім то­го, ко­жно­му ар­гу­мен­ту на­да­є­ться на­ле­жна пра­во­ва оцін­ка, об­ґрун­то­ву­ю­ться під­ста­ви їх прийня­т­тя чи від­хи­ле­н­ня су­дом, про що де­таль­но опи­су­є­ться у роз­ді­лі «По­зи­ція Вер­хов­но­го Су­ду». Осо­бли­во ці­ка­вою є по­ста­но­ва ВС від 23.01.2018 р. у спра­ві №911/4151/16, в якій Вер­хов­ний Суд де­таль­но про­ана­лі­зу­вав мо­ти­ва­цію рі­шень ЄСПЛ та від­хи­лив по­си­ла­н­ня на них скар­жни­ка у зв’яз­ку з про­ти­ле­жним пра­во­вим ви­снов­ком, до яко­го ді­йшов ЄСПЛ.

По-тре­тє, всі нор­ми пра­ва та акти їх за­сто­су­ва­н­ня мі­стя­ться в одно­му під­роз­ді­лі. Від­те­пер у по­ста­но­вах ВС мо­жна зна­йти окре­мий «під­роз­діл», при­свя­че­ний дже­ре­лам пра­ва та актам їх за­сто­су­ва­н­ня, в яко­му на­во­дя­ться ци­та­ти тих пра­во­вих норм і су­до­вих пре­це­ден­тів, які ана­лі­зу­ю­ться су­дом у про­це­сі ви­рі­ше­н­ня спра­ви. Та­кий спо­сіб ви­кла­де­н­ня нор­ма­тив­но-пра­во­во­го ма­те­рі­а­лу до­зво­ляє уни­ка­ти пе­ре­ван­та­же­н­ня ана­лі­ти­чної ча­сти­ни рі­ше­н­ня ци­ту­ва­н­ням норм та спро­щує орі­єн­ту­ва­н­ня у текс­ті.

По-че­твер­те, сти­слість – се­стра та­лан­ту. Ще одні­єю осо­бли­ві­стю по­ста­нов ВС, які по­бу­до­ва­ні за но­вою мо­дель­ною стру­кту­рою, є по­слі­дов­ний ви­клад ко­ро­тко­го змі­сту: по­зов­них ви­мог, рі­шень су­дів пер­шої та апе­ля­цій­ної ін­стан­ції, а та­кож ви­мог ка­са­цій­ної скар­ги та відзи­ву – для ко­жно­го свій «під­роз­діл». Осо­бли­во зру­чни­ми є ко­ро­ткі ре­зю­ме на по­ча­тку де­яких по­ста­нов що­до кон­кре­тної пра­во­вої про­бле­ми тлу­ма­че­н­ня або за­сто­су­ва­н­ня норм, що ста­ло під­ста­вою для ка­са­цій­но­го пе­ре­гля­ду. В ро­бо­ті адво­ка­та це на­дає мо­жли­вість швид­ко по­рів­ня­ти дві пра­во­ві си­ту­а­ції та оці­ни­ти мо­жли­вість ви­ко­ри­ста­н­ня ви­снов­ку ВС у кон­кре­тній спра­ві.

За­сто­су­ва­н­ня су­д­дя­ми ВС но­вої мо­де­лі оформ­ле­н­ня сво­їх рі­шень є свід­че­н­ням їх про­фе­сій­но­сті та кро­ком упе­ред, який має спри­я­ти фор­му­ван­ню єди­ної су­до­вої пра­кти­ки.

Вли­т­тя до но­во­сфор­мо­ва­но­го скла­ду Вер­хов­но­го Су­ду пред­став­ни­ків ін­сти­ту­ту адво­ка­ту­ри та на­у­ков­ців обі­ця­ло сут­тє­ві змі­ни у під­хо­дах до ро­бо­ти уста­но­ви, на яку про­фе­сій­на спіль­но­та й су­спіль­ство по­кла­да­ють ве­ли­кі спо­ді­ва­н­ня. Ціл­ком ло­гі­чно, що ко­жен кан­ди­дат на ви­со­ку по­са­ду мав свої ідеї що­до вдо­ско­на­ле­н­ня си­сте­ми су­до­чин­ства, одні­єю з яких ста­ло впро­ва­дже­н­ня но­вої мо­дель­ної стру­кту­ри су­до­во­го рі­ше­н­ня як ре­зуль­та­ту на­пра­цю­вань від­по­від­ної ро­бо­чої гру­пи Вер­хов­но­го Су­ду.

За­га­лом, ідея з мо­мен­ту її опри­лю­дне­н­ня ви­кли­ка­ла не­о­дно­зна­чні вра­же­н­ня: з одно­го бо­ку, тра­ди­цій­ний для укра­їн­ської си­сте­ми су­до­чин­ства стиль ви­кла­де­н­ня рі­шень оче­ви­дно по­тре­бу­вав мо­дер­ні­за­ції; з ін­шо­го бо­ку, збе­рі­гав­ся ске­пти­цизм, що змін за­знає ли­ше фор­ма, не впли­нув­ши на суть рі­шень.

Тож при­хиль­ни­ки та кри­ти­ки су­до­вої ре­фор­ми з не­тер­пі­н­ням очі­ку­ва­ли на пер­ші «про­би пе­ра» суд­дів но­во­го Вер­хов­но­го Су­ду, щоб на­да­ти їм свою оцін­ку. Вар­то від­зна­чи­ти, що сам факт за­пи­ту су­д­дя­ми зво­ро­тньо­го зв’яз­ку від адво­ка­тів що­до іні­ці­а­тив Вер­хов­но­го Су­ду че­рез по­пу­ляр­не про­фе­сій­не ви­да­н­ня, без­пе­ре­чно, є по­зи­тив­ною тен­ден­ці­єю, яку слід під­три­му­ва­ти та роз­ви­ва­ти.

Вра­хо­ву­ю­чи, що мо­дель­на стру­кту­ра рі­ше­н­ня є ре­ко­мен­до­ва­ною до за­сто­су­ва­н­ня, звер­тає на се­бе ува­гу та об­ста­ви­на, що її актив­ні­ше за­сто­со­ву­ють суд­ді, які при­йшли до Вер­хов­но­го Су­ду з ін­сти­ту­ту адво­ка­ту­ри, а про­фе­сій­ні суд­ді менш гну­чкі до кре­а­тив­них рі­шень, хо­ча окре­мі з них вже та­кож екс­пе­ри­мен­ту­ють.

Про­ана­лі­зу­вав­ши на­да­ні для ана­лі­зу рі­ше­н­ня Вер­хов­но­го Су­ду, вар­то від­зна­чи­ти, що чі­тко ви­зна­че­на стру­кту­ра ви­кла­де­н­ня по­ста­нов Су­ду на­справ­ді спри­яє кра­що­му сприйня­т­тю та ро­зу­мін­ню по­зи­цій ко­ле­гії. Окрім то­го, ви­кла­де­н­ня у по­ста­но­ві ка­са­цій­но­го су­ду мо­ти­вів, яки­ми ке­ру­ва­ли­ся су­ди пер­шої та апе­ля­цій­ної ін­стан­цій під час ухва­ле­н­ня оскар­жу­ва­них рі­шень, до­зво­ляє за­оща­ди­ти час, звіль­ня­ю­чи від не­об­хі­дно­сті шу­ка­ти рі­ше­н­ня та­ких су­дів у ЄРСР у ра­зі ви­ко­ри­ста­н­ня ви­снов­ків Вер­хов­но­го Су­ду що­до за­сто­су­ва­н­ня норм пра­ва в ін­ших спра­вах, що ре­гу­лю­ють ана­ло­гі­чні від­но­си­ни.

Ко­ро­ткий зміст ви­мог та до­во­дів ка­са­цій­ної скар­ги до­зво­ляє на­да­ти оцін­ку ко­жній об­ста­ви­ні, на яку по­си­ла­є­ться скар­жник, вна­слі­док чо­го жо­ден ар­гу­мент сто­рін не за­ли­ша­є­ться по­за ува­гою су­ду.

На мою дум­ку, подаль­шо­го вдо­ско­на­ле­н­ня по­тре­бує роз­діл «Дже­ре­ла пра­ва» з по­зи­ції пов­но­ти йо­го по­да­чі. Зокре­ма, з про­ана­лі­зо­ва­них по­ста­нов вба­ча­є­ться, що у вка­за­но­му роз­ді­лі ча­сто мі­сти­ться пе­ре­лік основ­них актів за­ко­но­дав­ства, які під­ля­га­ють за­сто­су­ван­ню до пра­во­від­но­син сто­рін, але в мо­ти­ву­валь­ній ча­сти­ні Суд по­си­ла­є­ться до­да­тко­во на ін­ші нор­ма­тив­но-пра­во­ві акти, які не зга­ду­ю­ться в роз­ді­лі «Дже­ре­ла пра­ва». Та­ким чи­ном, вка­за­ний роз­діл не мі­стить ви­чер­пно­го пе­ре­лі­ку за­сто­со­ва­них Су­дом нор­ма­тив­ни­хпра­во­вих актів, а от­же, не­пов­ною мі­рою ви­ко­нує своє при­зна­че­н­ня.

Ди­ску­сій­ним ви­гля­дає під­хід, ви­кла­де­ний в одній з про­ана­лі­зо­ва­них по­ста­нов, що­до ви­ко­ри­ста­н­ня за­го­лов­ку «Пре­це­ден­тна пра­кти­ка» в роз­ді­лі, що сто­су­є­ться дже­рел пра­ва, вра­хо­ву­ю­чи при­на­ле­жність пра­во­вої си­сте­ми Укра­ї­ни до ро­ма­но­гер­ман­ської пра­во­вої сім’ ї, а та­кож з огля­ду на по­си­ла­н­ня у вка­за­но­му роз­ді­лі на пра­кти­ку ЄСПЛ та ВСУ.

Під­су­мо­ву­ю­чи, слід за­зна­чи­ти, що за­га­лом но­ва стру­кту­ра су­до­вих рі­шень є про­я­вом про­гре­сив­но­го під­хо­ду Вер­хов­но­го Су­ду в за­сто­су­ван­ні онов­ле­них про­це­су­аль­них ко­де­ксів, однак основ­ний акцент не­об­хі­дно ро­би­ти на змі­сті, а фор­ма має бу­ти ли­ше до­пов­не­н­ням за­кон­них рі­шень Вер­хов­но­го Су­ду.

Вра­хо­ву­ю­чи, що суд­ді ВС ли­ше роз­по­ча­ли ви­кла­да­ти текс­ти рі­шень за но­вою фор­мою, за­ко­но­мір­ною є си­ту­а­ція, що в них зу­стрі­ча­ю­ться сти­лі­сти­чні та пун­кту­а­цій­ні не­то­чно­сті, по­де­ку­ди вжи­ва­н­ня ру­си­змів, а та­кож фор­му­лю­ва­н­ня пра­во­вих ви­снов­ків об’єм­ни­ми ре­че­н­ня­ми, що де­що ускла­днює сприйня­т­тя їх су­ті. Спо­ді­ва­ю­ся, що най­ближ­чим ча­сом рі­ше­н­ня Вер­хов­но­го Су­ду бу­дуть до­ско­на­ли­ми за змі­стом і фор­мою, ста­нуть взір­цем про­фе­сіо­на­лі­зму та спра­ве­дли­во­сті.

Ма­ри­на САЄНКО, ке­ру­ю­чий пар­тнер ЮК «За­кон Пе­ре­мо­ги», адво­кат

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.