Осо­бли­во­сті фі­нан­су­ва­н­ня агро­се­кто­ру

Yurydychna Gazeta - - АНАЛІТИКА | БАНКИ / ФІНАНСИ - Оле­ксандр О ПЛОТНІКОВ ПЛОТНІКОВ, пар­тнер Arzinger Ган­на Г КАЛІНІЧЕНКО,КАЛІНІЧЕНКО юрист Arzinger Ган­на Г ПОТАПОВА,ПОТАПОВА мо­лод­ший юрист Arzinger

Ко­ли мо­ва йде про най­більш пер­спе­ктив­ні га­лу­зі укра­їн­ської еко­но­мі­ки, агро­бі­знес зга­ду­ють одним із пер­ших. Хо­ча за ефе­ктив­ні­стю ви­ро­бни­цтва біль­шість ві­тчи­зня­них агро­ком­па­ній ще зна­чно по­сту­па­ю­ться сво­їм за­хі­дним кон­ку­рен­там, не мо­жна не від­зна­чи­ти до­ста­тньо актив­ний роз­ви­ток ці­єї га­лу­зі, не­зва­жа­ю­чи на три­ва­лу кри­зу та іно­ді не най­кра­щу кон’юкту­ру на між­на­ро­дних рин­ках.

Ком­па­нії, що роз­ви­ва­ю­ться, по­тре­бу­ють по­стій­но­го за­лу­че­н­ня фі­нан­со­вих ре­сур­сів для ве­де­н­ня та про­су­ва­н­ня бі­зне­су. В Укра­ї­ні ди­на­мі­чно зро­стає кіль­кість ком­па­ній се­ре­дньо­го рів­ня, які актив­но роз­ви­ва­ю­ться та успі­шно за­лу­ча­ють фі­нан­су­ва­н­ня з-за кор­до­ну.

В чо­му ж по­ля­га­ють осо­бли­во­сті фі­нан­су­ва­н­ня агро­се­кто­ру? Чи є від­мін­но­сті у під­хо­дах кре­ди­то­рів до фі­нан­су­ва­н­ня най­біль­ших ком­па­ній та ком­па­ній се­ре­дньої лан­ки?

Якщо по­ди­ви­ти­ся на це пи­та­н­ня в роз­рі­зі рі­зних спосо­бів за­лу­че­н­ня фі­нан­су­ва­н­ня, то ста­не оче­ви­дним, що за­лу­че­н­ня ко­штів на між­на­ро­дних рин­ках ка­пі­та­лу шля­хом ви­пу­ску єв­ро­бон­дів або ін­ших схо­жих цін­них па­пе­рів є пре­ро­га­ти­вою най­біль­ших ком­па­ній з від­мін­ною істо­рі­єю та ре­пу­та­ці­єю. У 2017 р. ли­ше дві укра­їн­ські агро­ком­па­нії ви­пу­сти­ли єв­ро­бон­ди, до то­го ж до­во­лі успі­шно. Без­пе­ре­чно, це свід­чить про до­ві­ру ін­ве­сто­рів до ком­па­ній та ві­ру в агро­се­ктор Укра­ї­ни. Для біль­шо­сті ком­па­ній та­кий ін­стру­мент за­лу­че­н­ня фі­нан­су­ва­н­ня за­ли­ша­є­ться за­кри­тим, але це зов­сім не озна­чає, що во­ни не мо­жуть за­лу­ча­ти ко­шти на схо­жих умо­вах, ви­ко­ри­сто­ву­ю­чи бан­ків­ське кре­ди­ту­ва­н­ня. Зви­чай­но, їм не­до­сту­пні та­кі су­ми, які мо­жна за­лу­чи­ти шля­хом ви­пу­ску єв­ро­бон­дів, але на­вряд чи та­кі су­ми їм по­трі­бні.

Ін­ша від­мін­ність по­ля­гає в то­му, що в си­ту­а­ції, ко­ли за­хі­дні бан­ки все ще не актив­ні в кре­ди­ту­ван­ні укра­їн­ських ком­па­ній та не го­то­ві бра­ти на се­бе біль­шість ри­зи­ків, пов’яза­них з Укра­ї­ною, ве­ли­кі ком­па­нії про­дов­жу­ють ко­ри­сту­ва­ти­ся по­слу­га­ми син­ди­ка­тів для отри­ма­н­ня що­рі­чно­го фі­нан­су­ва­н­ня на до­ста­тньо ве­ли­кі су­ми (100 млн до­ла­рів та біль­ше). Однак у та­ко­му ви­пад­ку це стан­дар­ти­зо­ва­ний про­дукт кре­ди­то­рів, який на­да­є­ться з ро­ку в рік та під­твер­джує ста­біль­ну по­зи­цію кре­ди­то­рів у від­но­си­нах з на­дій­ни­ми по­зи­чаль­ни­ка­ми.

Як вже бу­ло за­зна­че­но, укра­їн­ський бі­знес все ще не є прі­о­ри­те­тним се­ред за­хі­дних кре­ди­то­рів че­рез рі­зні при­чи­ни, се­ред яких низь­кий кре­ди­тний рей­тинг Укра­ї­ни, що тя­гне за со­бою не­об­хі­дність фор­му­ва­н­ня ве­ли­ких ре­зер­вів під укра­їн­ських по­зи­чаль­ни­ків, а та­кож су­то пси­хо­ло­гі­чні чин­ни­ки, пов’яза­ні з кон­флі­ктом на Схо­ді Укра­ї­ни та не­ста­біль­ною по­лі­ти­чною си­ту­а­ці­єю в кра­ї­ні.

Во­дно­час спо­сте­рі­га­ю­ться пев­ні по­зи­тив­ні тен­ден­ції. Так, де­які кре­ди­то­ри, се­ред яких є бан­ки та не­бан­ків­ські кре­ди­тні уста­но­ви з Єв­ро­пи, по­вер­та­ю­ться з про­е­кта­ми в Укра­ї­ну. По­ки що мо­ва йде про не­ве­ли­кі по­зи­ки (до 10 млн єв­ро), але з по­ча­тку ми­ну­ло­го ро­ку чі­тко про­сте­жу­є­ться по­зи­тив­на тен­ден­ція. Та­кож є озна­ки по­нов­ле­н­ня екс­порт­но­го кре­ди­ту­ва­н­ня під по­кри­т­тя екс­порт­них кре­ди­тних агентств, що свід­чить про мо­жли­вість ре­а­лі­за­ції ве­ли­ких про­е­ктів у не­да­ле­ко­му май­бу­тньо­му. При цьо­му ми не бе­ре­мо до ува­ги між­на­ро­дні фі­нан­со­ві уста­но­ви, які ста­біль­но актив­ні на укра­їн­сько­му рин­ку.

Про­блем­ні пи­та­н­ня

Одним з основ­них чин­ни­ків, який ускла­днює фі­нан­су­ва­н­ня агро­се­кто­ру, є те, що го­лов­ний актив агро­ком­па­ній (зем­ля) не зна­хо­ди­ться у їхній вла­сно­сті та її ви­ко­ри­ста­н­ня як за­со­бу за­без­пе­че­н­ня до­во­лі обме­же­не. Зві­сно, се­ре­дні та ве­ли­кі ком­па­нії ма­ють та­кож ін­ші акти­ви, які мо­жуть ви­сту­па­ти пре­дме­том за­без­пе­че­н­ня (на­при­клад, еле­ва­то­ри, за­во­ди, те­хні­ка то­що), але у по­рів­нян­ні із зем­лею та­ких акти­вів зна­чно мен­ше і во­ни да­ле­ко не зав­жди лі­кві­дні.

Не слід за­бу­ва­ти про гу­чні де­фол­ти ве­ли­ких грав­ців рин­ку (та­ких як Мрія та Кре­а­тив), які зна­чно пі­дір­ва­ли до­ві­ру кре­ди­то­рів та зму­си­ли по­гля­ну­ти на агро­бі­знес по-но­во­му. З одно­го бо­ку, це ло­ко­мо­тив еко­но­мі­ки, а з ін­шо­го – мо­жли­вість для не­до­бро­со­ві­сних вла­сни­ків та ме­не­дже­рів зба­га­чу­ва­ти­ся зав­дя­ки злу­че­ним ко­штам шля­хом їх ви­ве­де­н­ня на під­кон­троль­ні їм ком­па­нії по­за основ­ним бі­зне­сом по­зи­чаль­ни­ка. Вра­хо­ву­ю­чи скла­дність укра­їн­ських агро­хол­дин­гів, вза­є­мо­від­но­си­ни все­ре­ди­ні та із зов­ні­шні­ми пар­тне­ра­ми, від­слід­ку­ва­ти або по­пе­ре­ди­ти зло­вжи­ва­н­ня ду­же скла­дно.

В си­ту­а­ції, ко­ли лі­кві­дних акти­вів не­до­ста­тньо, для за­без­пе­че­н­ня ви­мог кре­ди­то­рів актив­но ви­ко­ри­сто­ву­є­ться за­ста­ва то­ва­рів в обі­гу та май­бу­тньо­го вро­жаю (хо­ча остан­ній вид за­без­пе­че­н­ня ви­ко­ри­сто­ву­є­ться рід­ше). Однак тут та­кож є свої осо­бли­во­сті, які ко­шту­ва­ли де­я­ким кре­ди­то­рам не­по­вер­не­н­ня кре­ди­тів. Річ у тім, що у ра­зі за­ста­ви то­ва­рів в обі­гу є ба­га­то ню­ан­сів, які ви­ма­га­ють по­стій­но­го кон­тро­лю з бо­ку кре­ди­то­ра (по­чи­на­ю­чи з фа­кти­чної на­яв­но­сті до­ста­тньої кіль­ко­сті то­ва­ру на скла­ді до під­твер­дже­н­ня, що роз­мі­ще­ний на скла­ді то­вар дій­сно на­ле­жить за­ста­во­дав­цю, а не тре­тім осо­бам).

Во­ло­ді­ти до­сто­вір­ною ін­фор­ма­ці­єю мо­жна ли­ше ма­ю­чи сво­го пред­став­ни­ка на скла­ді. Це по­ви­нен бу­ти не про­сто сто­рон­ній спо­сте­рі­гач, а той, хто має до­ступ до всіх до­ку­мен­тів та во­ло­діє ін­фор­ма­ці­єю що­до ру­ху то­ва­ру на скла­ді. За­зви­чай, кре­ди­то­ри обме­жу­ю­ться за­лу­че­н­ням зов­ні­шніх агентств, пред­став­ни­ки яких по­стій­но або час від ча­су зна­хо­дя­ться на скла­ді та ві­зу­аль­но спо­сте­рі­га­ють за тим, що від­бу­ва­є­ться. Однак во­ни не ма­ють без­по­се­ре­дньо­го до­сту­пу до до­ку­мен­та­ції та по­кла­да­ю­ться у сво­їх зві­тах ви­клю­чно на ін­фор­ма­цію, на­да­ну пра­ців­ни­ка­ми скла­ду.

В ін­ших ви­пад­ках бан­ки обме­жу­ю­ться пе­рі­о­ди­чною пе­ре­вір­кою

на­яв­но­сті то­ва­ру на скла­ді, що про­во­ди­ться пред­став­ни­ка­ми вла­сних служб без­пе­ки. Та­кий ме­тод пе­ре­вір­ки є ще менш ефе­ктив­ним, оскіль­ки в пе­рі­од між пе­ре­вір­ка­ми з то­ва­ра­ми мо­же від­бу­ти­ся все, що зав­го­дно, а кре­ди­тор не ма­ти­ме мо­жли­во­сті опе­ра­тив­но від­ре­а­гу­ва­ти на про­ти­прав­ні дії із за­став­ле­ним то­ва­ром.

Якщо го­во­ри­ти про за­ста­ву май­бу­тньо­го вро­жаю, та­ка за­ста­ва є ско­рі­ше но­мі­наль­ним, ніж ре­аль­ним за­без­пе­че­н­ням. Під час її оформ­ле­н­ня основ­ни­ми пи­та­н­ня­ми є від­су­тність пре­тен­зій тре­тіх осіб на вро­жай та га­ран­тії фі­зи­чно­го до­сту­пу до вро­жаю в мо­мент йо­го збо­ру або мо­жли­во­сті са­мо­стій­но­го збо­ру вро­жаю упов­но­ва­же­ни­ми осо­ба­ми кре­ди­то­ра. На па­пе­рі все мо­же ви­гля­да­ти ду­же пе­ре­кон­ли­во, але на пра­кти­ці кре­ди­тор мо­же зі­штов­хну­ти­ся із са­бо­та­жем з бо­ку по­зи­чаль­ни­ка або з актив­ни­ми не­дру­жні­ми ді­я­ми, про­ти­ді­я­ти яким в біль­шо­сті ви­пад­ків у кре­ди­то­ра не­має мо­жли­во­сті (осо­бли­во, якщо го­во­ри­ти про іно­зем­них кре­ди­то­рів).

Чи за­сво­ї­ли кре­ди­то­ри уро­ки ми­ну­ло­го?

У сві­тлі остан­ніх по­дій де­які ві­тчи­зня­ні бан­ки пе­ре­гля­ну­ли свої під­хо­ди до кре­ди­ту­ва­н­ня агро­се­кто­ру та ста­ли більш обе­ре­жни­ми. Див­ля­чись на під­хо­ди ін­ших, скла­да­є­ться вра­же­н­ня, що во­ни збе­ре­гли апе­тит до ри­зи­ку або про­сто не ду­же силь­но по­стра­жда­ли від ми­ну­лих де­фол­тів та не ма­ють то­го сум­но­го до­сві­ду, який міг би їх за­сте­рег­ти від за­над­то смі­ли­вих рі­шень.

У будь-яко­му ви­пад­ку мо­жна ствер­джу­ва­ти, що си­ту­а­ція на рин­ку кре­ди­ту­ва­н­ня змі­ни­ла­ся – кре­ди­то­ри не го­то­ві на­ро­щу­ва­ти об­ся­ги кре­ди­ту­ва­н­ня будь-якою ці­ною та ста­ли більш роз­бір­ли­ви­ми у ви­бо­рі клі­єн­тів. Ці­ка­во, що в умо­вах обме­же­ної про­по­зи­ції де­ше­вих кре­ди­тів під­хо­ди по­зи­чаль­ни­ків та­кож змі­ни­ли­ся. В су­ку­пно­сті з гло­баль­ни­ми тен­ден­ці­я­ми ба­га­то укра­їн­ських ком­па­ній змі­ни­ли свої по­гля­ди на прийня­тну кор­по­ра­тив­ну стру­кту­ру у спро­бах зро­би­ти її ма­кси­маль­но про­зо­рою та зро­зумі­лою для кре­ди­то­рів і по­тен­цій­них ін­ве­сто­рів.

Но­ві ін­стру­мен­ти

Го­во­ря­чи про агро­се­ктор, не мо­жна обі­йти сто­ро­ною та­кі но­ві ін­стру­мен­ти фі­нан­су­ва­н­ня як аграр­ні роз­пи­ски. Основ­на цін­ність аграр­них роз­пи­сок – про­сто­та і до­сту­пність для ма­кси­маль­но ши­ро­ко­го ко­ла ком- па­ній. Во­дно­час та­кий ін­стру­мент є більш прийня­тним для аграр­них під­при­ємств ма­ло­го та се­ре­дньо­го бі­зне­су, які роз­ра­хо­ву­ють на ко­ро­тко­стро­ко­ве фі­нан­су­ва­н­ня.

З на­бу­т­тям чин­но­сті у бе­ре­зні 2013 р. За­ко­ну Укра­ї­ни «Про аграр­ні роз­пи­ски», цей ін­стру­мент на­дає агро­бі­зне­су мо­жли­вість отри­му­ва­ти кре­ди­ту­ва­н­ня не ли­ше від бан­ків, але й з ін­ших дже­рел фі­нан­су­ва­н­ня, зокре­ма від будь-яких фі­зи­чних чи юри­ди­чних осіб.

Без­пе­ре­чною пе­ре­ва­гою аграр­ної роз­пи­ски є швид­кість її оформ­ле­н­ня, на від­мі­ну від будь-яко­го ін­шо­го ви­ду кре­ди­ту­ва­н­ня. Роз­пи­ски оформ­лю­ю­ться у пи­сьмо­вій фор­мі, під­ля­га­ють но­та­рі­аль­но­му по­свід­чен­ню та вно­ся­ться до Ре­є­стру аграр­них роз­пи­сок будь-яким но­та­рі­у­сом, який на­був ста­ту­су ре­є­стра­то­ра аграр­них роз­пи­сок, що на пра­кти­ці за­ймає від одно­го дня до одно­го ти­жня в то­му ви­пад­ку, якщо роз­пи­ска оформ­лю­є­ться впер­ше. Та­кож се­ред пе­ре­ваг аграр­них роз­пи­сок слід від­зна­чи­ти мо­жли­вість без­спір­но­го стя­гне­н­ня за­бор­го­ва­но­сті на під­ста­ві ви­ко­нав­чих на­пи­сів но­та­рі­у­сів у ра­зі не­ви­ко­на­н­ня бор­жни­ком сво­їх зо­бов’язань.

Від­по­від­но до за­яви Між­на­ро­дної Фі­нан­со­вої Кор­по­ра­ції, яка ра­зом з Мі­ні­стер­ством аграр­ної по­лі­ти­ки та про­до­воль­ства Укра­ї­ни є ор­га­ні­за­то­ром про­е­кту «Аграр­ні роз­пи­ски в Укра­ї­ні», на сьо­го­дні за аграр­ни­ми роз­пи­ска­ми вже за­лу­че­но по­над 1,5 млрд грн, хо­ча до не­дав­ньо­го ча­су цей ін­стру­мент ді­яв ли­ше у 8 обла­стях Укра­ї­ни. На­ра­зі Про­ект роз­ши- рю­є­ться та пла­ну­є­ться, що до ве­сни по­то­чно­го ро­ку він по­чне ді­я­ти на всій те­ри­то­рії Укра­ї­ни.

Окре­мо вар­то за­зна­чи­ти про по­зи­тив­ні змі­ни в за­ко­но­дав­стві, що ре­гу­лює кор­по­ра­тив­ні від­но­си­ни, які зна­чно по­лі­пши­ли ре­гу­лю­ва­н­ня ді­яль­но­сті то­ва­риств з обме­же­ною від­по­від­аль­ні­стю та за­про­ва­ди­ли ме­ха­ні­зми, які до­зво­ля­ти­муть більш ефе­ктив­но ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти кор­по­ра­тив­ні пра­ва в та­ких то­ва­ри­ствах як пре­дмет за­ста­ви для за­без­пе­че­н­ня ви­мог кре­ди­то­рів. Це са­ме те, чо­го ду­же не ви­ста­ча­ло ра­ні­ше. Спо­ді­ва­є­мо­ся, це спри­я­ти­ме зни­жен­ню ри­зи­ків у про­це­сі фі­нан­су­ва­н­ня ві­тчи­зня­них ком­па­ній.

На мо­мент під­го­тов­ки ці­єї стат­ті За­кон «Про то­ва­ри­ства з обме­же­ною та до­да­тко­вою від­по­від­аль­ні­стю» ще не під­пи­са­ний Пре­зи­ден­том, але є всі під­ста­ви вва­жа­ти, що він бу­де під­пи­са­ний най­ближ­чим ча­сом.

Си­ту­а­ція на рин­ку кре­ди­ту­ва­н­ня змі­ни­ла­ся – кре­ди­то­ри ста­ли більш роз­бір­ли­ви­ми у ви­бо­рі клі­єн­тів

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.