Private Banking – VIPо­вий се­гмент фі­нан­со­во­го рин­ку

Yurydychna Gazeta - - АНАЛІТИКА | БАНКИ / ФІНАНСИ - Сер­гій С ій ПУШОК,ПУШОК адво­кат Адво­кат­сько­го об’єд­на­н­ня «Кра­вець і пар­тне­ри»

В умо­вах по­лі­ти­чно­го по­тря­сі­н­ня, еко­но­мі­чно­го за­стою та не­о­бду­ма­ної фі­нан­со­вої по­лі­ти­ки, що спри­чи­ни­ла ви­ве­де­н­ня з рин­ку ве­ли­кої кіль­ко­сті бан­ків і па­ді­н­ня рів­ня до­ві­ри су­спіль­ства до бан­ків­сько­го се­кто­ру, в Укра­ї­ні за­крі­пи­лась та на­би­рає обер­тів но­ва па­ра­ди­гма ін­ди­ві­ду­аль­но­го управ­лі­н­ня фі­нан­со­ви­ми акти­ва­ми при­ві­ле­йо­ва­но­го елі­тно­го кла­су на­се­ле­н­ня, яка отри­ма­ла на­зву Private Banking.

Private Banking. Що це і на­ві­що?

Private Banking (до­слів­но з англ. – «при­ва­тна бан­ків­ська спра­ва») – це су­ку­пність ін­ди­ві­ду­аль­но-ви­зна­че­них по­слуг і про­ду­ктів фі­нан­со­во­го та не­фі­нан­со­во­го ха­ра­кте­ру, які на­да­ю­ться за­мо­жній осо­бі че­рез ви­со­ко­ква­лі­фі­ко­ва­но­го пер­со­наль­но­го ме­не­дже­ра з ме­тою збе­ре­же­н­ня і при­мно­же­н­ня ста­тків клі­єн­та.

Private Banking як са­мо­стій­на по­слу­га сфор­му­ва­лась у Швей­ца­рії та Ан­глії ще в кін­ці XVII ст. – по­ча­тку XVIII ст. з по­явою бан­кір­ських бу­дин­ків, які об­слу­го­ву­ва­ли вузь­ке ко­ло за­мо­жних сі­мей, при­мно­жу­ю­чи їхній ка­пі­тал.

Про­тя­гом три­ва­ло­го ча­су в «при­ва­тній бан­ків­ській спра­ві» до­мі­ну­ва­ли швей­цар­ські бан­ки. Май­же по­ло­ви­на при­бу­тків одно­го з най­біль­ших бан­ків Швей­ца­рії Credit Suisse над­хо­дить від біль­ше ніж пів­міль­йо­на клі­єн­тів Private Banking з усьо­го сві­ту. Та­кож за­слу­го­ву­ють на ува­гу аме­ри­кан­ські та ні­ме­цькі ін­сти­ту­ти, які по­сту­по­во ство­рю­ють кон­ку­рен­цію швей­цар­ським уста­но­вам на цьо­му рин­ку.

Істо­рія роз­ви­тку бан­ків­сько­го се­гмен­та фі­нан­со­вих по­слуг в Укра­ї­ні бе­ре свій по­ча­ток від здо­бу­т­тя не­за­ле­жно­сті на­шою дер­жа­вою та роз­ви­тку її бан­ків­ської си­сте­ми. Однак су­ча­сне ро­зу­мі­н­ня по­ня­т­тя Private Banking з’яви­ло­ся в Укра­ї­ні на по­ро­зі 2004-2005 рр.

Роз­по­ча­ти ро­бо­ту в се­гмен­ті Private Banking мо­жна за умо­ви, якщо гро­ма­дя­нин, бу­ду­чи клі­єн­том бан­ку, має у сво­є­му роз­по­ря­джен­ні зна­чну су­му ко­штів. При цьо­му, як від­зна­ча­ють екс­пер­ти, «вхі­дний кви­ток» в Укра­ї­ні, у по­рів­нян­ні зі сві­то­ви­ми стан­дар­та­ми, є до­сить не­ви­со­ким. По­слу­ги Private Banking в укра­їн­ських ре­а­лі­ях до­сту­пні осо­бам з се­ре­дньо­рі­чним до­хо­дом при­бли­зно 1 млн грн на рік, то­ді як у сві­ті цей се­гмент до­сту­пний лю­дям з міль­йон­ни­ми ста­тка­ми у твер­дих ва­лю­тах.

На­яв­ність вста­нов­ле­ної ко­жним бан­ком окре­мо ни­жньої ме­жі для здо­бу­т­тя Private-ста­ту­су на­дає мо­жли­вість клі­єн­ту отри­му­ва­ти ве­ли­кий ва­рі­а­тив­ний спектр ін­ди­ві­ду­аль­них по­слуг не ли­ше у кла­си­чних бан­ків­ських пи­та­н­нях (кре­ди­тні та де­по­зи­тні опе­ра­ції, гро­шо­ві пе­ре­ка­зи, опе­ра­ції з пла­сти­ко­ви­ми кар­та­ми), але й ви­рі­ше­н­ня кон­кре­тних ін­ди­ві­ду­аль­них про­блем, що ви­ни­ка­ють у ко­жної лю­ди­ни, яка пра­гне управ­ля­ти сво­їм май­ном (управ­лі­н­ня акти­ва­ми на рин­ку цін­них па­пе­рів, бро­кер­ське об­слу­го­ву­ва­н­ня, по­да­тко­ві, стра­хо­ві, юри­ди­чні по­слу­ги то­що).

Private Banking – це по­слу­га для ду­же ба­га­тих клі­єн­тів, то­му уні­вер­саль­ний під­хід у цьо­му се­гмен­ті фі­нан­со­во­го рин­ку є не зов­сім до­ре­чним: скіль­ки клі­єн­тів, стіль­ки й ін­ди­ві­ду­аль­них пла­нів об­слу­го­ву­ва­н­ня.

Private Banking по­кли­ка­ний ви­ко­ну­ва­ти 3 основ­ні зав­да­н­ня: збе­ре­же­н­ня ка­пі­та­лу, при­мно­же­н­ня ка­пі­та­лу та за­без­пе­че­н­ня на­слі­ду­ва­н­ня.

Ін­ди­ві­ду­аль­не бан­ків­ське об­слу­го­ву­ва­н­ня за­мо­жно­го кла­су на­се­ле­н­ня про­во­ди­ться з ура­ху­ва­н­ням ін­ди­ві­ду­аль­них по­треб клі­єн­та та з ме­тою най­ефе­ктив­ні­шо­го управ­лі­н­ня йо­го май­ном.

При цьо­му мо­жна ви­окре­ми­ти та­кі прин­ци­пи Private Banking:

• прин­цип кон­фі­ден­цій­но­сті – за роз­го­ло­ше­н­ня бан­ків­ської та­єм­ни­ці пе­ред­ба­че­на від­по­від­аль­ність як пер­со­наль­но­го ме­не­дже­ра, так і ке­рів­ни­ка бан­ку;

• прин­цип до­хі­дно­сті ка­пі­та­лу – банк ство­рює умо­ви, за яки­ми збіль­ши­ти ка­пі­тал бу­де най­менш ри­зи­ко­ва­но мо­жли­вим;

• прин­цип яко­сті об­слу­го­ву­ва­н­ня – для пер­со­наль­но­го ме­не­дже­ра ко­жен йо­го клі­єнт є осо­бли­вим, до ко­жно­го клі­єн­та ме­не­джер має ін­ди­ві­ду­аль­ний під­хід.

Під­су­мо­ву­ю­чи, мо­жна ска­за­ти, що Private Banking – це бан­ків­ська по­слу­га для за­мо­жних лю­дей, яка пе­ред­ба­чає здій­сне­н­ня пер­со­наль­ним ме­не­дже­ром опе­ра­цій що­до збе­рі­га­н­ня та при­мно­же­н­ня ка­пі­та­лу клі­єн­та.

Клі­єнт Private Banking в Укра­ї­ні. Хто він?

Як вже бу­ло за­зна­че­но ви­ще, для то­го щоб ста­ти клі­єн­том Private Banking, не­об­хі­дна на­яв­ність «вхі­дно­го кви­тка», що ото­то­жню­є­ться су­мі гро­шо­во­го рі­чно­го до­хо­ду, вста­нов­ле­ній кон­кре­тним бан­ком.

До­слі­дже­н­ня, про­ве­де­не ау­ди­тор­ською ком­па­ні­єю KPMG у 2011 р., по­ка­за­ло, що основ­ну ча­сти­ну клі­єн­тів Private Banking скла­да­ють вла­сни­ки ве­ли­ко­го бі­зне­су (44%). На­сту­пна лан­ка – це ке­рів­ни­ки ви­що­го рів­ня (топ-ме­не­дже­ри) – 30%. Близь­ко 15% скла­да­ють держ­слу­жбов­ці, 9% – «зна­ме­ни­то­сті». За­га­лом, згі­дно зі ста­ти­сти­кою уча­сни­ків рин­ку, в ко­жно­му бан­ку кіль­кість осіб, які ко­ри­сту­ю­ться по­слу­гою Private Banking, скла­дає мен­ше ніж 1% від за­галь­ної кіль­ко­сті клі­єн­тів. При цьо­му клі­єн­та­ми Private Banking бу­ли ли­ше 32% за­мо­жних укра­їн­ців. Ре­шта (68%) – це лю­ди, які три­ма­ють свої ко­шти в бан­ках, що не здій­сню­ють на­да­н­ня по­слуг Private Banking.

До­слі­дже­н­ня, про­ве­де­не ау­ди­тор­сько-кон­сал­тин­го­вою ком­па­ні­єю Ernst & Young у 2016 р., по­ка­за­ло, що біль­шість клі­єн­тів Private Banking є гро­ма­дя­на­ми Укра­ї­ни (95%), вла­сни­ка­ми бі­зне­су (39%) або на­йма­ни­ми пра­ців­ни­ка­ми (36%) та ма­ють рі­чний до­хід по­над 1 млн грн (55%). Біль­шість та­ких клі­єн­тів – чо­ло­ві­ки (62%) у ві­ці від 35 до 45 ро­ків (35%), які ко­ри­сту­ю­ться по­слу­га­ми Private Banking біль­ше ніж 3 ро­ки (60%).

На сьо­го­дні «порт­рет» ти­по­во­го клі­єн­та Private Banking сут­тє­во не змі­нив­ся.

Клі­єн­ти Private Banking – це над­зви­чай­но актив­ні в со­ці­аль­но­му жит­ті та ці­ле­спря­мо­ва­ні лю­ди, які ба­га­то пра­цю­ють і по­до­ро­жу­ють. Во­ни ма­ють до­ста­тньо кон­се­рва­тив­ний під­хід до ін­ве­сти­цій, у бан­ків­сько­му сер­ві­сі ці­ну­ють якість та зру­чність ко­ри­сту­ва­н­ня. При­бу­тки над­хо­дять до них швид­ко, а їхні ам­бі­ції є зна­чни­ми. Це лю­ди в пер­шо­му по­ко­лін­ні гро­шей. Клі­єн­ти Private Banking – це за­мо­жні лю­ди, чий ка­пі­тал ле­жить в май­бу­тньо­му, а та­кож ви­со­ко­опла­чу­ва­ні про­фе­сіо­на­ли та їхні сім’ї. Та­кі клі­єн­ти по­тре­бу­ють фор­му­ва­н­ня вла­сної куль­ту­ри управ­лі­н­ня фі­нан­са­ми.

За під­ра­хун­ка­ми ау­ди­тор­сько-кон­сал­тин­го­вої ком­па­нії Ernst & Young, кіль­кість актив­них клі­єн­тів Private Banking за 2015 р. збіль­ши­ла­ся на 18%. Не­зна­чна тен­ден­ція що­до збіль­ше­н­ня актив­них клі­єн­тів за­зна­че­но­го се­гмен­та про­дов­жу­є­ться і сьо­го­дні.

При цьо­му, як за­зна­ча­ють про­від­ні уча­сни­ки рин­ку по­слуг Private Banking в Укра­ї­ні, при­бли­зно 30% по­тен­цій­них клі­єн­тів не зайня­ті в цьо­му се­гмен­ті фі­нан­со­во­го рин­ку, а то­му на роз­ви­тку

бан­ків­сько­го се­гмен­та фі­нан­со­во­го рин­ку вар­то зо­се­ре­ди­ти ува­гу.

Private Banking «по-укра­їн­ськи». Про­бле­ми та пер­спе­кти­ви

До­слі­дже­н­ням про­бле­ма­ти­ки роз­ви­тку ці­єї по­слу­ги за­йма­ю­ться як бан­кі­ри з пра­кти­чної по­зи­ції, так і на­у­ков­ці за до­по­мо­гою фун­да­мен­таль­них праць. Пе­ре­ва­жна біль­шість на­у­ков­ців та бан­кі­рів-пра­кти­ків схо­дя­ться на то­му, що роз­ви­ток цьо­го сер­ві­су в Укра­ї­ні не­мо­жли­вий без ви­рі­ше­н­ня фун­да­мен­таль­них про­блем.

На дум­ку екс­пер­тів, сьо­го­дні є кіль­ка вну­трі­шніх бан­ків­ських чин­ни­ків стри­му­ва­н­ня роз­ви­тку Private Banking в Укра­ї­ні. На­сам­пе­ред, це від­су­тність до­сві­ду на­да­н­ня екс­клю­зив­них по­слуг (на­при­клад, у сфе­рі управ­лі­н­ня акти­ва­ми). По-дру­ге, це про­бле­ми зі збе­ре­же­н­ням кон­фі­ден­цій­но­сті ін­фор­ма­ції бан­ка­ми. Крім то­го, най­ча­сті­ше бан­ки не ма­ють до­ста­тньо під­го­тов­ле­них пер­со­наль­них ме­не­дже­рів з не­об­хі­дною осві­тою та вмі­н­ням на­да­ти про­фе­сій­ну до­по­мо­гу в усіх фі­нан­со­вих пи­та­н­нях.

Крім то­го, зна­чний по­тен­ці­ал цьо­го на­прям­ку стри­му­є­ться об’єктив­ним еко­но­мі­чни­ми об­ста­ви­на­ми та за­ко­но­дав­чи­ми обме­же­н­ня­ми опе­ра­цій з іно­зем­ни­ми ва­лю­та­ми, які зна­чно зву­зи­ли пе­ре­лік по­слуг, що тра­ди­цій­но на­да­ю­ться клі­єн­там Private Banking.

Для то­го щоб укра­їн­ські бан­ки змо­гли по­бу­ду­ва­ти кла­си­чну мо­дель Private Banking, по­трі­бно про­ве­сти зна­чні змі­ни в за­ко­но­дав­стві, осо­бли­во в се­гмен­ті ва­лю­тно­го ре­гу­лю­ва­н­ня. По­трі­бно від­но­ви­ти ро­бо­ту з фон­до­ви­ми рин­ка­ми, роз­ши­ри­ти ін­ве­сти­цій­ні мо­жли­во­сті як для бан­ків, так і для клі­єн­тів. Ще один ва­жли­вий на­пря­мок – опти­мі­за­ція бан­ків­ських про­це­дур. Ча­сти­на опе­ра­цій, які бан­кі­ри здій­сню­ють усе­ре­ди­ні офі­су, є ре­гла­мен­то­ва­ни­ми та ви­ма­га­ють ве­ли­че­зної кіль­ко­сті до­ку­мен­тів. На рин­ку Private Banking-по­слуг клі­єн­тів ще по­рів­ня­но не­ба­га­то, то­му де­які фор­маль­ні умо­ви, не­об­хі­дні для кон­тро­лю над ма­со­вим по­то­ком клі­єн­тів, тут зай­ві.

Крім то­го, не остан­ню роль у галь­му­ван­ні про­це­су роз­ви­тку цьо­го се­гмен­та в Укра­ї­ні ві­ді­грає зни­же­н­ня рів­ня до­ві­ри за­мо­жних клі­єн­тів до укра­їн­ської бан­ків­ської си­сте­ми, ви­кли­ка­не по­лі­ти­чною та еко­но­мі­чною не­ста­біль­ні­стю. Клі­єн­ти на­ма­га­ю­ться ви­во­ди­ти ко­шти за ме­жі Укра­ї­ни, ди­вер­си­фі­ку­ють вкла­ди в рі­зних бан­ках то­що.

Не­зва­жа­ю­чи на це, мо­жна з упев­не­ні­стю ствер­джу­ва­ти, що у се­гмен­ті Private Banking від­бу­ва­ю­ться сут­тє­ві змі­ни що­до вдо­ско­на­ле­н­ня та роз­ви­тку цьо­го ін­но­ва­цій­но­го ви­ду по­слуг.

За від­су­тно­сті мо­жли­во­сті на­да­н­ня всьо­го спе­ктра ін­стру­мен­тів Private Banking, клю­чо­ві уча­сни­ки рин­ку при­ді­ля­ють біль­ше ува­ги яко­сті об­слу­го­ву­ва­н­ня. По­сту­по­во від­бу­ва­є­ться роз­ви­ток не­фі­нан­со­вих сер­ві­сів, спря- мо­ва­них на ви­рі­ше­н­ня пов­сяк­ден­них пи­тань, роз­ши­рю­є­ться фун­кціо­наль­ність кон­сьєрж-сер­ві­су, зав­дя­ки яко­му клі­єн­ту на­да­є­ться ці­ло­до­бо­ва під­трим­ка з рі­зних пи­тань. Крім то­го, у вар­тість об­слу­го­ву­ва­н­ня за­зви­чай вхо­дять усі­ля­кі про­гра­ми стра­ху­ва­н­ня на час по­до­ро­жей, клі­єн­там на­да­ю­ться зниж­ки у тор­го­вель­них ме­ре­жах та ін­ших за­кла­дах зав­дя­ки пар­тнер­ським про­гра­мам бан­ку то­що.

Private Banking – це се­гмент, зав­да­н­ня яко­го по­ля­гає в ефе­ктив­ній ко­му­ні­ка­ції з клі­єн­том. Банк по­ви­нен ста­ти фі­нан­со­вим пар­тне­ром, який ко­ри­сний клі­єн­ту – він зав­жди по­руч, ра­дить клі­єн­ту та на­дає ціл­ко­ви­ту під­трим­ку у ви­бо­рі які­сно­го фі­нан­со­во­го про­ду­кту.

Для успі­шно­го роз­ви­тку Private Banking укра­їн­ським уча­сни­кам рин­ку по­трі­бно осво­ї­ти до­ста­тньо ве­ли­кий об­сяг ін­фор­ма­ції, не­об­хі­дної для ви­зна­че­н­ня стра­те­гії роз­ви­тку бан­ку. За­раз ба­га­то ін­фор­ма­ції бан­ки отри­му­ють від іно­зем­них фа­хів­ців. Про­те бан­кам, які за­ці­кав­ле­ні у роз­ви­тку цьо­го на­пря­му, слід здій­сню­ва­ти са­мо­стій­ну ді­яль­ність що­до до­слі­дже­н­ня бі­зне­су в укра­їн­ських ре­а­лі­ях, зна­хо­дя­чи най­більш ефе­ктив­не вжи­ва­н­ня за­хі­дно­го до­сві­ду.

Крім то­го, одним зі шля­хів вдо­ско­на­ле­н­ня цьо­го се­гмен­та є пе­ре­гляд уча­сни­ка­ми рин­ку пе­ре­лі­ку сво­їх по­слуг і ви­лу­че­н­ня з них не­по­трі­бних сьо­го­дні­шньо­му кон­се­рва­тив­но­му та еко­ном­но­му пер­со­наль­но­му клі­єн­ту. Цей на­пря­мок до­по­мо­же клі­єн­там при- сто­су­ва­ти­ся до ни­ні­шньої си­ту­а­ції та від­чу­ва­ти се­бе більш впев­не­но.

Клі­єн­ти за­ці­кав­ле­ні в та­кій про­по­зи­ції, ко­ли якість об­слу­го­ву­ва­н­ня бу­ла ви­со­кою, однак фі­нан­со­ві по­слу­ги бу­ли най­менш за­тра­тни­ми.

У най­ближ­чій пер­спе­кти­ві се­ред най­більш по­пу­ляр­них по­слуг за­ли­ша­ться кон­се­рва­тив­ні ін­стру­мен­ти, а са­ме де­по­зит (збе­ре­же­н­ня ка­пі­та­лу зав­жди бу­ло в прі­о­ри­те­ті) та пла­ті­жна кар­тка.

Роз­ви­ток по­слу­ги Private Banking по­ви­нен спри­я­ти під­ви­щен­ню куль­ту­ри ви­ко­ри­ста­н­ня та на­да­н­ня бан­ків­ських по­слуг, під­ви­щен­ню рів­ня про­фе­сіо­на­лі­зму бан­ків­ських спе­ці­а­лі­стів і клі­єн­тів.

В май­бу­тньо­му бан­кі­ри про­гно­зу­ють роз­ви­ток укра­їн­сько­го се­гмен­та Private Banking, але вра­хо­ву­ю­чи на­яв­не за­ко­но­дав­ство та куль­тур­ні осо­бли­во­сті.

Сьо­го­дні в Private Banking так чи іна­кше пред­став­ле­ні май­же всі укра­їн­ські бан­ки з гру­пи най­біль­ших. Бан­ки по­тре­бу­ють роз­ви­тку цьо­го бі­зне­су, оскіль­ки він під­кре­слює ста­тус, екс­клю­зив­ність бан­ку та йо­го мі­сце в бан­ків­ській си­сте­мі.

З огля­ду на ви­кла­де­не, з по­лі­пше­н­ням фі­нан­со­вої та по­лі­ти­чної си­ту­а­ції мо­жли­вий ре­не­санс цьо­го се­гмен­та фі­нан­со­во­го рин­ку. Про­бле­ма в то­му, що це дов­го­три­ва­лий про­цес, який не­мо­жли­во про­ве­сти та вті­ли­ти у жи­т­тя про­тя­гом ко­ро­тко­го про­між­ку ча­су.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.