Оце ска­су­ва­ти, а яке ж ухва­ли­ти?

Суд під­твер­див пра­во ВКДКА по­ру­шу­ва­ти ди­сци­плі­нар­ні спра­ви

Yurydychna Gazeta - - АНАЛІТИКА | АДВОКАТУРА - Ві­кто­рВі ВОВНЮК ВОВНЮК, адво­кат, ке­рів­ник се­кре­та­рі­а­ту ВКДКА Ма­рі­яМ і ХРИСТОВА,ХРИСТОВА юрист ВКДКА

Ма­буть, щось все ж та­ки є у пол­тав­ській зем­лі, з якою пов’яза­на твор­чість ві­до­мих ми­тців із са­мо­бу­тнім став­ле­н­ням до жи­т­тя. Адже чим ще мо­жна по­ясни­ти не­спо­ді­ва­не та су­пе­ре­чли­ве тлу­ма­че­н­ня одним адмі­ні­стра­тив­ним су­дом пов­но­ва­жень Ви­щої ква­лі­фі­ка­цій­но-ди­сци­плі­нар­ної ко­мі­сії адво­ка­ту­ри?

Пра­во­мір­но, але хи­бно

У ме­жах ди­сци­плі­нар­них про­ва­джень КДКА Пол­тав­ської обла­сті у 2016 р. ухва­ли­ла два рі­ше­н­ня про від­мо­ву в по­ру­шен­ні ди­сци­плі­нар­них справ сто­сов­но адво­ка­тів. Ці рі­ше­н­ня бу­ло оскар­же­но до ВКДКА, яка про­ана­лі­зу­вав­ши ма­те­рі­а­ли, ска­су­ва­ла їх та ухва­ли­ла но­ві – про по­ру­ше­н­ня ди­сци­плі­нар­них справ сто­сов­но адво­ка­тів та на­прав­ле­н­ня ма­те­рі­а­лів на ста­дію роз­гля­ду до ті­єї ж КДКА (див. рі­ше­н­ня №V-007/2016 та №IX-009/2016).

За­зна­че­ні рі­ше­н­ня адво­ка­ти оскар­жи­ли до су­ду. По­зи­ція в обох ви­пад­ках ґрун­ту­ва­ла­ся на то­му, що ВКДКА вза­га­лі не на­ді­ле­на пов­но­ва­же­н­ня­ми по­ру­шу­ва­ти ди­сци­плі­нар­ні спра­ви. Та­кий ви­сно­вок бу­ло зро­бле­но на під­ста­ві тлу­ма­че­н­ня по­ло­жень ч. 3 ст. 33 та ст. 37 За­ко­ну «Про адво­ка­ту­ру та адво­кат­ську ді­яль­ність», від­по­від­но до яких ди­сци­плі­нар­не про­ва­дже­н­ня сто­сов­но адво­ка­та здій­сню­є­ться ква­лі­фі­ка­цій­но-ди­сци­плі­нар­ною ко­мі­сі­єю адво­ка­ту­ри за адре­сою ро­бо­чо­го мі­сця адво­ка­та, за­зна­че­ною в Єди­но­му ре­є­стрі адво­ка­тів Укра­ї­ни, а по­ру­ше­н­ня ди­сци­плі­нар­ної спра­ви є одні­єю зі ста­дій про­ва­дже­н­ня. Та­ким чи­ном, бу­ло зро­бле­но ви­сно­вок, що пов­но­ва­же­н­ня по­ру­шу­ва­ти спра­ви є ли­ше у ре­гіо­наль­них ква­лі­фі­ка­цій­но-ди­сци­плі­нар­них ко­мі­сій адво­ка­ту­ри.

Суд пер­шої ін­стан­ції, з ви­снов­ком якої по­го­ди­ла­ся ко­ле­гія суд­дів апе­ля­ції, вка­зав на те, що ст. 52 за­ко­ну, як і жо­дна ін­ша ста­т­тя, не на­ді­ляє ВКДКА пра­вом по­ру­шу­ва­ти ди­сци­плі­нар­ну спра­ву. За­ко­но­да­вець ім­пе­ра­тив­ною нор­мою ч. 3 ст. 33 За­ко­ну об­умо­вив суб’єкта (КДКА ре­гіо­ну), на яко­го по­кла­де­но обов’язок з роз­гля­ду ди­сци­плі­нар­но­го про­ва­дже­н­ня сто­сов­но адво­ка­та.

До­во­ди ВКДКА що­до пов­но­ва­жень ска­со­ву­ва­ти рі­ше­н­ня КДКА та ухва­лю­ва­ти но­ве рі­ше­н­ня ко­ле­гія суд­дів, «не див­ля­чись на пра­во­мір­ність цих твер­джень», на­зва­ла «хи­бни­ми». Адже в цьо­му ви­пад­ку в де­фі­ні­цію «ухва­ли­ти но­ве рі­ше­н­ня», на дум­ку Хар­ків­сько­го апе­ля­цій­но­го адмін­су­ду, не­о­б­ґрун­то­ва­но бу­ло вкла­де­не пов­но­ва­же­н­ня по­ру­шу­ва­ти ди­сци­плі­нар­ну спра­ву.

На­ра­зі пи­та­н­ня очі­кує на ви­рі­ше­н­ня в су­ді ка­са­цій­ної ін­стан­ції.

Пов­но­ва­же­н­ня апе­ля­ції

Однак в ін­ших ана­ло­гі­чних спра­вах, що роз­гля­да­ли­ся Пол­тав­ським окру­жним адмі­ні­стра­тив­ним су­дом, а зго­дом апе­ля­ці­єю у Хар­ко­ві у 2017 р. (див. спра­ви №816/1435/17, №816/1474/17), слу­жи­те­лі Фе­мі­ди з’ясу­ва­ли, що на­справ­ді хи­бним є від­не­се­н­ня ВКДКА до ран­гу ре­гіо­наль­них КДКА як рів­но­зна­чних ор­га­нів адво­кат­сько­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня.

За­ну­рив­шись у пи­та­н­ня тро­шки глиб­ше, мо­жна по­ба­чи­ти, що по­ру­шен­ню ди­сци­плі­нар­ної спра­ви пе­ре­дує ще одна ста­дія про­ва­дже­н­ня – про­ве­де­н­ня пе­ре­вір­ки ві­до­мо­стей. КДКА ре­гіо­ну, здій­сню­ю­чи ди­сци­плі­нар­не про­ва­дже­н­ня на дру­гій ста­дії, прийня­ла рі­ше­н­ня про від­мо­ву в по­ру­шен­ні ди­сци­плі­нар­ної спра­ви сто­сов­но адво­ка­та. Тоб­то ди­сци­плі­нар­не про­ва­дже­н­ня на пер­шій та дру­гій ста­дії бу­ло здій­сне­но са­ме КДКА Пол­тав­ської обла­сті за адре­сою ро­бо­чо­го мі­сця адво­ка­та. ВКДКА в си­сте­мі ор­га­нів адво­кат­сько­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня є апе­ля­цій­ним ор­га­ном.

Су­ди ви­хо­ди­ли з то­го, що від­по­від­но до ч. 4 ст. 52 За­ко­ну ВКДКА роз­гля­дає скар­ги на рі­ше­н­ня, дії чи без­ді­яль­ність ква­лі­фі­ка­цій­но-ди­сци­плі­нар­них ко­мі­сій адво­ка­ту­ри. За ре­зуль­та­та­ми та­ко­го роз­гля­ду ВКДКА має пра­во ска­су­ва­ти рі­ше­н­ня ква­лі­фі­ка­цій­но-ди­сци­плі­нар­ної ко­мі­сії адво­ка­ту­ри та ухва­ли­ти но­ве рі­ше­н­ня, на­пра­ви­ти спра­ву для но­во­го роз­гля­ду до від­по­від­ної КДКА та зо­бов'яза­ти її вчи­ни­ти пев­ні дії (ч. 5 ст. 52). При цьо­му Ви­ща ко­мі­сія діє не ли­ше від­по­від­но за­ко­нів, але й згі­дно з по­ло­же­н­ня­ми про ВКДКА (ч. 9, 10 ст. 52).

Від­по­від­но до п. 2 розд. 6 По­ло­же­н­ня, за­твер­дже­но­го рі­ше­н­ням зві­тно­ви­бор­но­го з'їзду адво­ка­тів Укра­ї­ни 09.06.2017 р., ухва­ле­н­ня но­во­го рі­ше­н­ня ВКДКА пе­ред­ба­чає прийня­т­тя нею рі­шень, які згі­дно із за­ко­но­дав­ством має пра­во при­йма­ти ква­лі­фі­ка­цій н оди­сци­плі­нар­на ко­мі­сія адво­ка­ту­ри ре­гіо­ну, вра­хо­ву­ю­чи ста­дію ди­сци­плі­нар­но­го про­ва­дже­н­ня.

Зва­жа­ю­чи на за­зна­че­не, су­ди зро­би­ли ви­сно­вок, що ухва­ле­н­ня ВКДКА но­вих рі­шень про по­ру­ше­н­ня ди­сци­плі­нар­ної спра­ви сто­сов­но адво­ка­тів бу­ло здій­сне­но на під­ста­ві та в ме­жах пов­но­ва­жень, пе­ред­ба­че­них за­ко­но­дав­ством Укра­ї­ни.

Яке ж но­ве?

От­же, із си­стем­но­го ана­лі­зу ст. 37, 39, 41, ст. 52 За­ко­ну вба­ча­є­ться, що пі­сля ска­су­ва­н­ня від­по­від­но­го рі­ше­н­ня ВКДКА має пра­во прийня­ти но­ве рі­ше­н­ня, до яко­го за­ле­жно від ста­дії ди­сци­плі­нар­но­го про­ва­дже­н­ня на­ле­жать рі­ше­н­ня: про по­ру­ше­н­ня ди­сци­плі­нар­ної спра­ви; про від­мо­ву в по­ру­шен­ні ди­сци­плі­нар­ної спра­ви сто­сов­но адво­ка­та; про при­тя­гне­н­ня адво­ка­та до ди­сци­плі­нар­ної від­по­від­аль­но­сті за вчи­не­н­ня ди­сци­плі­нар­но­го про­сту­пку та за­сто­су­ва­н­ня до ньо­го ди­сци­плі­нар­но­го стя­гне­н­ня; про за­кри­т­тя ди­сци­плі­нар­ної спра­ви.

В ін­шо­му ви­пад­ку (якщо при­пу­сти­ти, що ВКДКА має ли­ше пра­во на ска­су­ва­н­ня рі­ше­н­ня ре­гіо­наль­ної КДКА), по­ру­шу­ва­ло­ся б за­ко­но­дав­чо ре­гла­мен­то­ва­не пра­во ви­щої ко­мі­сії на прийня­т­тя но­во­го рі­ше­н­ня. При цьо­му во­на бу­ла б по­збав­ле­на мо­жли­во­сті ви­ко­ну­ва­ти фун­кції, пе­ред­ба­че­ні ст. 52 За­ко­ну та розд. 6 По­ло­же­н­ня про ВКДКА.

Вар­то за­зна­чи­ти, що з ча­су ухва­ле­н­ня За­ко­ну «Про адво­ка­ту­ру та адво­кат­ську ді­яль­ність» у 2012 р. ВКДКА не­о­дно­ра­зо­во за­сто­со­ву­ва­ла пов­но­ва­же­н­ня «ска­су­ва­ти рі­ше­н­ня… ухва­ли­ти но­ве». При цьо­му су­ди, в то­му чи­слі ви­щі, до­слі­джу­ю­чи ці рі­ше­н­ня за по­зо­ва­ми гро­ма­дян, не ста­ви­ли під сум­нів пра­во­мір­ність рі­шень ВКДКА як апе­ля­цій­ної ін­стан­ції ви­рі­шу­ва­ти пи­та­н­ня про по­ру­ше­н­ня спра­ви в ме­жах ухва­ле­н­ня но­во­го рі­ше­н­ня.

ВКДКА не­о­дно­ра­зо­во за­сто­со­ву­ва­ла пов­но­ва­же­н­ня «ска­су­ва­ти рі­ше­н­ня… ухва­ли­ти но­ве»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.