«Кор­по­ра­тив­не управ­лі­н­ня для дер­жбан­ків – це ба­ланс між еко­но­мі­чни­ми та со­ці­аль­ни­ми ці­ля­ми»

Yurydychna Gazeta - - FRONT PAGE - Оля­на ГОРДІЄНКО

Для чо­го в Укра­ї­ні по­трі­бно роз­ви­ва­ти кор­по­ра­тив­не управ­лі­н­ня в дер­жав­но­му та при­ва­тно­му се­кто­рі? Що роз­ді­ляє дер­жав­ні та при­ва­тні бан­ки? Як на ро­бо­ту бан­ків впли­ває ви­со­кий рі­вень кор­по­ра­тив­них стан­дар­тів? Про це та ба­га­то ін­шо­го « ЮГ » роз­по­ві­ла ди­ре­ктор з управ­лі­н­ня Єв­ро­пей­сько­го бан­ку ре­кон­стру­кції та роз­ви­тку

Для чо­го в Укра­ї­ні по­трі­бно роз­ви­ва­ти кор­по­ра­тив­не управ­лі­н­ня в дер­жав­но­му та при­ва­тно­му се­кто­рі? Що роз­ді­ляє дер­жав­ні та при­ва­тні бан­ки? Як на ро­бо­ту бан­ків впли­ває ви­со­кий рі­вень кор­по­ра­тив­них стан­дар­тів? Про це та ба­га­то ін­шо­го «Юри­ди­чній Га­зе­ті» роз­по­ві­ла ди­ре­ктор з управ­лі­н­ня Єв­ро­пей­сько­го бан­ку ре­кон­стру­кції та роз­ви­тку

– Па­ні Оля­но, якщо по­рів­ня­ти кор­по­ра­тив­не управ­лі­н­ня в дер­жав­но­му та при­ва­тно­му бан­ків­сько­му се­кто­рі, в чо­му по­ля­га­ють основ­ні від­мін­но­сті?

– Якщо го­во­ри­ти не про іде­аль­ну мо­дель, а про та­ку, яка на­ра­зі існує, у нас і в дер­жав­но­му, і в при­ва­тно­му бан­ків­сько­му се­кто­рі кор­по­ра­тив­не управ­лі­н­ня ще да­ле­ко від кра­щих сві­то­вих пра­ктик. Однак у при­ва­тно­му се­кто­рі вже пев­ний час ці­кав­ля­ться пи­та­н­ням кор­по­ра­тив­но­го управ­лі­н­ня. Скла­дність по­ля­гає в то­му, що в Укра­ї­ні ро­зу­мі­н­ня кор­по­ра­тив­но­го управ­лі­н­ня зна­хо­ди­ться у про­це­сі фор­му­ва­н­ня. До­не­дав­на кор­по­ра­тив­не управ­лі­н­ня спри­йма­ли про­сто як від­по­від­ність вну­трі­шніх до­ку­мен­тів кор­по­ра­тив­но­му за­ко­но­дав­ству.

На­справ­ді, кор­по­ра­тив­не управ­лі­н­ня – це зов­сім ін­ше, во­но охо­плює на­ба­га­то біль­ше аспе­ктів. Ком­пла­єнс з нор­ма­ми кор­по­ра­тив­но­го за­ко­но­дав­ства за між­на­ро­дни­ми стан­дар­та­ми не мо­жна на­зва­ти кор­по­ра­тив­ним управ­лі­н­ням – це про­сто ком­пла­єнс. Кор­по­ра­тив­не управ­лі­н­ня – це ди­на­мі­ка від­но­син між ор­га­на­ми управ­лі­н­ня та пра­кти­ки кон­тро­лю за ри­зи­ка­ми.

Що­до вза­є­мо­від­но­син, на­при­клад, між на­гля­до­вою ра­дою, ме­не­джмен­том та акціо­не­ра­ми, то цей аспект кор­по­ра­тив­но­го управ­лі­н­ня у при­ва­тних бан­ках на рі­вень ви­щий, ніж у дер­жав­них, хо­ча йо­го не мо­жна на­зва­ти іде­аль­нім. Го­лов­не, що вже фор­му­є­ться ро­зу­мі­н­ня, де­які пра­кти­ки, стан­дар­ти то­го, яким чи­ном це має від­бу­ва­ти­ся. В дер­жбан­ках на­гля­до­ві ра­ди фор­му­ю­ться за прин­ци­пом да­ле­ким від про­фе­сій­но­сті чле­нів на­гля­до­вої ра­ди. Маю на ува­зі не кон­кре­тно­го чле­на, а ра­ду як ор­ган, який спро­мо­жний ефе­ктив­но кон­тро­лю­ва­ти та спря­мо­ву­ва­ти ді­яль­ність прав­лі­н­ня.

Як пра­ви­ло, в дер­жав­них бан­ках на­гля­до­ва ра­да – це ор­ган, який про- сто фор­ма­лі­зує во­лю акціо­не­ра. Про­тя­гом дов­го­го ча­су існу­ва­ли до­ві­ре­но­сті на го­ло­су­ва­н­ня, а на­гля­до­ва ра­да скла­да­ла­ся пе­ре­ва­жно з пред­став­ни­ків тих чи ін­ших гі­лок вла­ди. Від неї не ви­ма­га­ло­ся фор­му­ва­н­ня не­за­ле­жно­го по­гля­ду на ді­яль­ність прав­лі­н­ня або стра­те­гію бан­ку. То­му рі­зни­ця між дер­жав­ним і при­ва­тним се­кто­ром по­ля­гає у зрі­ло­сті, в то­му, на­скіль­ки є за­пит су­спіль­ства, як він ре­а­лі­зо­ву­є­ться за­для під­ви­ще­н­ня рів­ня кор­по­ра­тив­но­го управ­лі­н­ня до сві­то­вих стан­дар­тів. На­справ­ді, по­ки не бу­де сфор­мо­ва­на від­по­від­на за­ко­но­дав­ча ба­за, на­вряд чи в дер­жав­них бан­ках є мо­жли­вість щось змі­ни­ти. – В чо­му по­ля­га­ють основ­ні про­бле­ми з кор­по­ра­тив­ним управ­лі­н­ням для дер­жбан­ків? Че­рез що у дер­жав­но­го бан­ків­сько­го се­кто­ру з’яви­ла­ся по­тре­ба у роз­ви­тку кор­по­ра­тив­но­го управ­лі­н­ня? – По­чну від­по­відь з дру­го­го за­пи­та­н­ня. По-пер­ше, так ста­ло­ся, що від­со­ток рин­ку, який у нас на­ле­жить дер­жа­ві в бан­ків­сько­му се­кто­рі, ду­же зна­чний. Від­по­від­но, це є при­чи­ною, чо­му на­ра­зі ува­га су­спіль­ства так силь­но зро­сла до дер­жбан­ків. По-дру­ге, не­зва­жа­ю­чи на те, що час­тка рин­ку до­ста­тньо ве­ли­ка, все одно дер­жав­ні бан­ки зму­ше­ні кон­ку­ру­ва­ти з при­ва­тни­ми. При цьо­му при­ва­тні бан­ки, кон­ку­ру­ю­чи між со­бою, вдо­ско­на­лю­ють своє кор­по­ра­тив­не управ­лі­н­ня, в то­му чи­слі для ці­лей клі­єнт о орі­єн­то­ва­но­сті.

Ко­ли клі­єнт оби­рає банк, осо­бли­во кор­по­ра­тив­ний клі­єнт, для ньо­го ва­жли­вим пи­та­н­ням є про­зо­рість про­це­дур при­зна­че­н­ня ті­єї ж на­гля­до­вої ра­ди, на­скіль­ки ця про­це­ду­ра від­кри­та не ли­ше на па­пе­рі, але й на пра­кти­ці то­що. Якщо банк де­мон­струє про­зо­рість сво­го кор­по­ра­тив­но­го управ­лі­н­ня та ру­ха­є­ться у на­прям­ку за­про­ва­дже­н­ня стан­дар­тів у цій сфе­рі, це стає йо­го ві­зи­тів­кою та на­дає кон­ку­рен­тну пе­ре­ва­гу на рин­ку. Адже до­бре по­бу­до­ва­на си­сте­ма кор­по­ра­тив­но­го управ­лі­н­ня за­хи­щає від ре­пу­та­цій­них і фі­нан­со­вих ри­зи­ків, ство­рює імідж на­дій­но­го бан­ку і ви­кли­кає до­ві­ру клі­єн­та.

То­му для при­ва­тних бан­ків це пи­та­н­ня ви­жи­ва­н­ня, а для дер­жав­них – ні. Остан­ні не зви­кли кон­ку­ру­ва­ти з при­ва­тним се­кто­ром. Однак чим да­лі, тим біль­ше во­ни бу­дуть зму­ше­ні це ро­би­ти (до то­го ж у рів­них умо­вах). За­га­лом, дер­жав­ний се­ктор ра­но чи пі­зно ді­йде до то­го, що під­ви­щу­ва­ти свою ефе­ктив­ність не­об­хі­дно в ме­жах рин­ко­вих від­но­син. Для цьо­го по­трі­бно зро­би­ти так, щоб дер­жав­ні бан­ки кон­ку­ру­ва­ли на від­кри­то­му рин­ку з при­ва­тни­ми. Ко­ли це по­чне­ться, пи­та­н­ня кор­по­ра­тив­но­го управ­лі­н­ня для дер­жав­них бан­ків ста­не ще більш на­галь­ним.

По-тре­тє, су­спіль­ство та­кож по­чи­нає фор­му­ва­ти ко­ре­ктний за­пит до дер­жав­них бан­ків. Зві­сно, бу­ва­ють рі­зні клі­єн­ти. Для де­яких з них рі­вень чи про­зо­рість кор­по­ра­тив­но­го управ­лі­н­ня бан­ку не є ва­жли­ви­ми. Однак за­га­лом це стає ва­жли­вим еле­мен­том для за­лу­че­н­ня та утри­ма­н­ня клі­єн­та.

От­же, це три основ­ні аспе­кти, які впли­ва­ють на по­тре­бу фор­му­ва­н­ня які­сно­го кор­по­ра­тив­но­го управ­лі­н­ня в дер­жав­но­му бан­ків­сько­му се­кто­рі. Вар­то до­да­ти, що між дер­жав­ни­ми бан­ка­ми та­кож існує кон­ку­рен­ція. Во­ни по­вин­ні кон­ку­ру­ва­ти і між со­бою. Якщо ра­ні­ше мо­жна бу­ло умов­но по­ді­ли­ти ри­нок і яки­мось чи­ном спів­пра­цю­ва­ти, то чим да­лі, тим біль­шою стає по­тре­ба кон­ку­ру­ва­ти між со­бою. Це та­кож є одним із чин­ни­ків, на який усі звер­та­ти­муть ува­гу.

Сто­сов­но основ­них про­блем, ми го­во­ри­ли про те, що має бу­ти кон­ку­рен­ція та рів­ні умо­ви. Про­те є одна спе­ци­фі­ка держ­се­кто­ру, якої не­має у при­ва­тно­му – це пи­та­н­ня со­ці­аль- ної фун­кції, яку ви­ко­ну­ють са­ме дер­жав­ні бан­ки, а та­кож дер­жав­ні ком­па­нії. Ко­ли всі го­во­рять про те, що ма­ють бу­ти одна­ко­ві умо­ви, що дер­жав­ний се­ктор має кон­ку­ру­ва­ти з при­ва­тним – це до­бре. Однак не вар­то за­бу­ва­ти про один мо­мент: окрім бі­знес-фун­кції (до­да­на вар­тість для за­ці­кав­ле­них осіб (stakeholders), ство­ре­н­ня ро­бо­чих місць то­що), дер­жав­ні бан­ки ви­ко­ну­ють со­ці­аль­ну фун­кцію (га­ран­то­ва­ні де­по­зи­ти та ін.).

Всі ці фун­кції в кор­по­ра­тив­но­му управ­лін­ні дер­жав­них бан­ків ма­ють бу­ти чі­тко від­окрем­ле­ні, ви­зна­че­ні (що са­ме по­вин­ні ро­би­ти дер­жав­ні бан­ки), має бу­ти про­ду­ма­на си­сте­ма, яким чи­ном зро­би­ти так, щоб ця фун­кція якось ком­пен­су­ва­ла­ся. По­трі­бно за­про­ва­джу­ва­ти ме­ха­ні­зми, які до­зво­лять дер­жав­но­му бан­ку за­ли­ша­ти­ся кон­ку­рент о зда­тним, у по­рів­нян­ні з при­ва­тни­ми бан­ка­ми, при цьо­му ви­ко­ну­ю­чи со­ці­аль­ну фун­кцію. Від цьо­го пи­та­н­ня не мо­жна хо­ва­ти­ся, йо­го по­трі­бно обго­во­рю­ва­ти, з’ясо­ву­ва­ти та ви­рі­шу­ва­ти.

За ре­зуль­та­та­ми ре­фор­ми держ­се­кто­ру (і не ли­ше бан­ків­сько­го), я ба­чу, що це пи­та­н­ня по­стій­но від­кла­да­ють на по­тім. Нам про­по­ну­ють за­раз ство­ри­ти на­гля­до­ві ра­ди, си­сте­ми вну­трі­шньо­го ау­ди­ту то­що, а по­тім за­йма­ти­ся ци­ми со­ці­аль­ни­ми фун­кці­я­ми. Мо­жли­во, так мо­жна ро­би­ти, але пра­виль­ні­ше бу­ду­ва­ти кор­по­ра­тив­не управ­лі­н­ня, ро­зу­мі­ю­чи й вра­хо­ву­ю­чи цю спе­ци­фі­ку. – Ви за­зна­чи­ли про на­галь­ність за­ко­но­дав­чо­го вре­гу­лю­ва­н­ня кор­по­ра­тив­но­го управ­лі­н­ня у держ­се­кто­рі. На­ра­зі всі очі­ку­ють ухва­ле­н­ня За­ко­ну про кор­по­ра­тив­не управ­лі­н­ня в дер­жав­них бан­ках… – Всі очі­ку­ють… На­справ­ді, це ду­же ва­жли­во. Про­те якщо не­за­ба­ром ухва­лять хо­ча б у пер­шо­му чи­тан­ні про­ект За­ко­ну про вне­се­н­ня змін до де­яких за­ко­но­дав­чих актів Укра­ї­ни що­до вдо­ско­на­ле­н­ня кор­по­ра­тив­но­го управ­лі­н­ня юри­ди­чних осіб, акціо­не­ром (за­снов­ни­ком, уча­сни­ком) яких є дер­жа­ва (№6428), це ста­ло б ва­жли­вим кро­ком. За­га­лом, ці про­е­кти по­трі­бно при­йма­ти па­ке­том, не зва­жа­ю­чи не те, що во­ни роз­ро­бля­ли­ся рі­зни­ми уря­до­ви­ми ко­ман­да­ми. На­справ­ді, во­ни про одне й те са­ме: про від­бу­до­ву ви­со­ких стан­дар­тів кор­по­ра­тив­но­го управ­лі­н­ня в дер­жав­них бан­ках і дер­жав­них ком­па­ні­ях. От­же, якщо один про­ект ухва­лять, а ін­ший – ні, вва­жаю, це бу­де не­пра­виль­но. Во­ни ма­ють йти па­ра­лель­но. – Ви за­зна­чи­ли, що управ­лі­н­ня в кор­по­ра­тив­но­му се­кто­рі у нас ли­ше по­ча­ло роз­ви­ва­ти­ся. Чи мо­жна ствер­джу­ва­ти, що ми на­ма­га­є­мо­ся на­слі­ду­ва­ти кра­щі сві­то­ві пра­кти­ки? Чи є ро­зу­мі­н­ня на рів­ні уря­ду, ке­рів­ни­цтва дер­жав­них бан­ків, НБУ? – НБУ ро­зу­міє, що існу­ють ба­зо­ві прин­ци­пи, стан­дар­ти, най­кра­щі пра­кти­ки. Пи­та­н­ня в то­му, що ОЕСР (прин­ци­пи управ­лі­н­ня в кор­по­ра­тив­но­му дер­жав­но­му се­кто­рі) – це ли­ше прин­ци­пи, ре­ко­мен­да­ції, які на­справ­ді є ре­ко­мен­да­ці­я­ми не для дер­жав­них бан­ків, а для ре­гу­ля­то­ра та за­ко­но­твор­ця. Це основ­ні, ба­зо­ві ці­лі, то­му їх не мо­жна спри­йма­ти бу­кваль­но. В рі­зних кра­ї­нах ці прин­ци­пи ім­пле­мен­то­ва­ні по-рі­зно­му. Ба­га­то чо­го за­ле­жить від за­ко­но­твор­чої спе­ци­фі­ки, як по­бу­до­ва­на си­сте­ма пра­ва то­що. То­му не мо­жна взя­ти, на­при­клад, до­свід Нор­ве­гії чи Ан­глії та ска­за­ти, що в Укра­ї­ні по­трі­бно все зро­би­ти са­ме та­ким чи­ном. Го­лов­не, щоб пра­ви­ла бу­ли чі­ткі й зро­зумі­лі.

Во­дно­час важ­ко від­по­ві­сти, чи є ро­зу­мі­н­ня, оскіль­ки на па­пе­рі ні­де не за­фі­ксо­ва­но про­гра­ми ді­яль­но­сті уря­ду та пар­ла­мен­ту з при­во­ду ре­фор­ми кор­по­ра­тив­но­го управ­лі­н­ня. По­ки що та­ка про­гра­ма/ по­лі­ти­ка так і не бу­ла ви­кла­де­на на па­пе­рі, а от­же, від­су­тні ме­ха­ні­зми кон­тро­лю за її ви­ко­на­н­ням. Однак ду­же ва­жли­во, щоб бу­ла стра­те­гія, як і в будь-якій ін­шій спра­ві. То­ді мо­жна бу­де то­чно ска­за­ти, чи всі усві­дом­лю­ють та йдуть в одно­му на­прям­ку до спіль­ної ме­ти. Са­ме для цьо­го кра­ї­ни зі зрі­лим кор­по­ра­тив­ним управ­лі­н­ням роз­ро­бля­ють та ухва­лю­ють по­лі­ти­ку дер­жав­ної вла­сно­сті. В Укра­ї­ні ухва­ле­н­ня та­кої по­лі­ти­ки ви­ма­га­ти­ме­ться від уря­ду ли­ше у ра­зі прийня­т­тя та на­бу­т­тя чин­но­сті за­ко­но­про­е­ктом №6428. Я впев­не­на, що у про­це­сі роз­роб­ки та­кої про­гра­ми мо­жна бу­де зна­йти від­по­віді на всі пи­та­н­ня, які ви­ни­ка­ють що­до ре­фор­ми кор­по­ра­тив­но­го управ­лі­н­ня та ді­яль­но­сті дер­жав­них під­при­ємств. Са­ме за нею уряд бу­де зо­бов'яза­ний зві­ту­ва­ти­ся пар­ла­мен­ту та на­ро­ду Укра­ї­ни про ефе­ктив­ність управ­лі­н­ня дер­жав­ною вла­сні­стю. Це має зна­чно під­ви­щи­ти рі­вень та­ко­го управ­лі­н­ня. – Якщо ду­же ко­ро­тко, кор­по­ра­тив­не управ­лі­н­ня для дер­жбан­ків – це?.. – Це ра­ціо­наль­но по­бу­до­ва­на си­сте­ма від­но­син між ор­га­на­ми управ­лі­н­ня бан­ку, яка до­зво­ляє до­сяг­ти двох ре­чей: по-пер­ше, окре­сле­н­ня

стра­те­гії та ці­лей бан­ку, а та­кож ефе­ктив­но­го ви­ко­на­н­ня со­ці­аль­ної фун­кції дер­жав­ни­ми бан­ка­ми; по-дру­ге, ви­яв­ле­н­ня та за­по­бі­га­н­ня ри­зи­кам у ді­яль­но­сті. Тож кор­по­ра­тив­не управ­лі­н­ня для дер­жбан­ків – це ба­ланс між еко­но­мі­чни­ми і со­ці­аль­ни­ми ці­ля­ми. – У кві­тні ми­не рік, як Ви при­йшли пра­цю­ва­ти до Єв­ро­пей­сько­го бан­ку ре­кон­стру­кції та роз­ви­тку. Роз­ка­жіть про Ва­ші до­ся­гне­н­ня за цей час?

– Ве­ли­ким до­ся­гне­н­ням я вва­жаю ро­бо­ту, яку ми про­во­ди­мо не ли­ше в Укра­ї­ні, але й роз­по­чи­на­є­мо в Бі­ло­ру­сі. Якщо там ре­фор­ма кор­по­ра­тив­но­го дер­жав­но­го се­кто­ру про­су­ва­ти­ме­ться більш ефе­ктив­но, то для Укра­ї­ни це та­кож бу­де по­ка­зо­во. Мо­жли­во, це бу­де до­да­тко­вим ар­гу­мен­том у спіл­ку­ван­ні з уря­дом та пар­ла­мен­том з при­во­ду на­галь­но­сті пи­та­н­ня. Зві­сно, в обох кра­ї­нах є свої ви­кли­ки: в чо­мусь во­ни схо­жі, в чо­мусь – від­мін­ні.

Сто­сов­но до­ся­гнень в Укра­ї­ні, я не мо­жу ска­за­ти, що це мої до­ся­гнен- ня, оскіль­ки пра­цює ці­ла ко­ман­да. Окре­мо мою роль важ­ко оці­ни­ти. Якщо го­во­ри­ти про ро­бо­ту ко­ман­ди, вар­то від­зна­чи­ти де­кіль­ка но­вих про­е­ктів, які сфор­му­ва­ли­ся і по­ча­ли пра­цю­ва­ти за на­шою уча­стю. Це Все­укра­їн­ська ме­ре­жа до­бро­че­сно­сті та ком­пла­єн­су, яка є ду­же ко­ри­сною іні­ці­а­ти­вою, спря­мо­ва­ною на про­су­ва­н­ня ідеї ети­чно­го й від­по­від­аль­но­го ве­де­н­ня бі­зне­су. По­ка­зо­во, що іні­ці­а­то­ром ство­ре­н­ня ці­єї ме­ре­жі ви­сту­пив са­ме бі­знес. Ми хо­че­мо її роз­ви­ва­ти, обмі­ню­ва­ти­ся до­сві­дом, ви­хо­ди­ти на рі­вень по­лі­ти­ки та по­ши­рю­ва­ти куль­ту­ру, щоб яко­мо­га біль­ше ком­па­ній під­три­ма­ли ці прин­ци­пи. До ре­чі, за­раз ми з ко­ле­га­ми обго­во­рю­є­мо те­му впро­ва­дже­н­ня та­кої ме­ре­жі в ін­ших кра­ї­нах. Бу­де при­єм­но, якщо цю ідею спри­ймуть у більш роз­ви­не­них кра­ї­нах, не­зва­жа­ю­чи на те, що во­на на­ро­ди­ла­ся в Укра­ї­ні.

Та­кож до ва­жли­вих до­ся­гнень мо­жна від­не­сти під­трим­ку На­ціо­наль­ної ін­ве­сти­цій­ної ра­ди при Пре­зи­ден­то­ві Укра­ї­ни та ство­ре­н­ня про­фе­сій­но­го ді­є­во­го се­кре­та­рі­а­ту ра­ди. В ЄБРР та­кі про­е­кти є в кіль­кох кра­ї­нах, в ко­жній з яких во­ни ма­ють свою спе­ци­фі­ку, але за­га­лом це пла­тфор­ма для діа­ло­гу вла­ди та бі­зне­су з ме­тою по­лі­пше­н­ня ін­ве­сти­цій­но­го клі­ма­ту.

Се­ред ін­шо­го, по­зи­тив­ним до­ся­гне­н­ням є наш вне­сок у роз­роб­ку За­ко­ну про при­ва­ти­за­цію. Спо­ді­ва­ю­ся, що на­ші зу­си­л­ля що­до за­ко­но­про­е­ктів сто­сов­но кор­по­ра­тив­но­го управ­лі­н­ня №6428 та №7180 не бу­дуть мар­ни­ми. – Які пла­ни ма­є­те на най­ближ­чі кіль­ка ро­ків? – На­ра­зі я то­чно не пла­ную по­вер­та­ти­ся у при­ва­тну юри­ди­чну пра­кти­ку. За 15 ро­ків до­сві­ду ро­бо­ти у цій сфе­рі я зро­зумі­ла, що ме­не ці­ка­вить са­ме пу­блі­чний еле­мент. Для стан­дар­тних юри­ди­чних фірм це не прі­о­ри­тет у ді­яль­но­сті. Та­кі про­е­кти як на­пи­са­н­ня за­ко­нів, ре­фор­му­ва­н­ня дер­жав­но­го се­кто­ру, як пра­ви­ло, не їхня па­ра­фія. Цим за­йма­ю­ться або ду­же спе­ці­а­лі­зо­ва­ні юр­ком­па­нії, яких ма­ло в Укра­ї­ні, або для них це тим­ча­со­ва ро­бо­та. Ме­не ці­ка­вить са­ме цей аспект ро­бо­ти на по­стій­ній осно­ві.

За­раз для ме­не ЄБРР – ду­же слу­шна ком­бі­на­ція. Тут є і при­ва­тний, і пу­блі­чний се­ктор одно­ча­сно. То­му пла­ную про­дов­жи­ти рух у цьо­му на­прям­ку, а ку­ди це ме­не при­ве­де і де я опи­ню­ся че­рез рік чи два – важ­ко ска­за­ти. Як пра­ви­ло, якісь но­ві мо­жли­во­сті з’яв­ля­ю­ться ду­же не­спо­ді­ва­но. Ко­ли я бу­ла сту­ден­ткою, я на­віть гад­ки не ма­ла, що че­рез три мі­ся­ці по­чну пра­цю­ва­ти в між­на­ро­дній юри­ди­чній ком­па­нії. Так са­мо, пра­цю­ю­чи вже у Baker McKenzie, я не уяв­ля­ла, що по­чну пра­цю­ва­ти в НКЦПФР. Це від­бу­ло­ся ло­гі­чно, але ду­же не­спо­ді­ва­но. По­трі­бно бу­ло при­йма­ти або не при­йма­ти про­по­зи­цію. Спо­ді­ва­ю­ся, що так бу­де і на­да­лі в та­ко­му ж на­прям­ку.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.