Сер­гій ГРЕБЕНЮК, пар­тнер, ке­рів­ник і пра­кти­ки кри­мі­наль­но­го пра­ва ЄПАП Укра­ї­на

Yurydychna Gazeta - - АНАЛІТИКА | ЮРИДИЧНИЙ БІЗНЕС -

На пер­ший по­гляд, пи­та­н­ня про­фе­сій­ної ети­ки та її кон­тро­лю – про­сті та оче­ви­дні. Про­те їх ре­аль­не вті­ле­н­ня ство­рює до­да­тко­ві тру­дно­щі, а ін­ко­ли є не­без­пе­чним. Адже на­віть шля­хе­тна ідея та до­ско­на­лі ме­ха­ні­зми у не­до­бро­со­ві­сних ру­ках мо­жуть спри­я­ти до­ся­гнен­ню аб­со­лю­тно про­ти­ле­жних ці­лей.

Го­во­ря­чи про ети­чні пи­та­н­ня, я вра­хо­ву­вав би та­кі чин­ни­ки:

• по­трі­бно ро­зу­мі­ти, що впро­ва­дже­н­ня будь-яких ети­чних пра­вил має слу­гу­ва­ти са­мо­очи­щен­ню спіль­но­ти від осіб, які по­ру­шу­ють ва­жли­ві для про­фе­сії прин­ци­пи, пе­ре­хо­ду на но­ві більш ви­со­кі стан­дар­ти, у ви­пад­ку, якщо є го­тов­ність рин­ку;

• пра­ви­ла й цін­но­сті ма­ють бу­ти зро­зумі­ли­ми, по­ді­ля­ти­ся спіль­но­тою та від­по­від­а­ти су­ча­сним ви­кли­кам і ви­мо­гам;

• ети­чні пра­ви­ла – це не ін­стру­мент пе­ре­слі­ду­ва­н­ня, а низ­ка еле­мен­тів не­за­ле­жно­го, спра­ве­дли­во­го ме­ха­ні­зму (ав­то­ри­те­тні ар­бі­три зі спіль­но­ти, пов­на не­за­ле­жність від дер­жав­них ме­ха­ні­змів, си­сте­ма за­по­бі­га­н­ня ти­ску у зв’яз­ку з про­фе­сій­ною ді­яль­ні­стю);

Про­цес має від­бу­ва­ти­ся ево­лю­цій­но. Ети­чність ді­яль­но­сті кон­кре­тно­го адво­ка­та та­кож пов’яза­на з більш за­галь­ни­ми ре­ча­ми та рів­нем роз­ви­тку юри­ди­чно­го рин­ку за­га­лом, як то го­тов­ність юри­ди­чних фірм пра­цю­ва­ти за між­на­ро­дни­ми стан­дар­та­ми, уни­ка­ти кон­флі­кту ін­те­ре­сів, по­ва­жа­ти клі­єн­та, пла­ти­ти по­да­тки та «бі­лу» зар­пла­тню, стра­ху­ва­ти про­фе­сій­ну від­по­від­аль­ність, впро­ва­джу­ва­ти не­тер­пи­мість до ко­ру­пції та «сі­рих» схем. В цій ча­сти­ні юри­сти не мо­жуть бу­ти ві­дір­ва­ні від роз­ви­тку су­спіль­ства, то­му змі­ни у ви­ще­за­зна­че­них сфе­рах по­тре­бу­ють ча­су.

Уча­сни­кам рин­ку вар­то по­ча­ти із са­мов­до­ско­на­ле­н­ня – ста­ва­ти більш про­фе­сій­ни­ми, кон­ку­рен­тни­ми, зро­зумі­ли­ми та про­гно­зо­ва­ни­ми для ци­ві­лі­зо­ва­но­го сві­ту.

Змі­ни за­для змін, або щоб хтось «по­трі­бний» очо­лив но­ві ор­га­ни, а та­кож будь-які ме­ха­ні­зми, які по­став­лять під сум­нів не­за­ле­жність адво­ка­ту­ри — бу­де ве­ли­че­зним кро­ком на­зад.

Ме­ні зда­є­ться, що най­кра­ще все пра­цю­ва­ти­ме на осно­ві осо­би­сто­го пе­ре­ко­на­н­ня ко­жно­го грав­ця на рин­ку (як на рів­ні фірм, так і окре­мих адво­ка­тів) у не­об­хі­дно­сті до­три­ма­н­ня про­фе­сій­них стан­дар­тів.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.