«На­ша дов­го­стро­ко­ва ме­та – бу­ти у Band/Tier 1 в усіх пра­кти­ках в усіх рей­тин­гах»

Yurydychna Gazeta - - ІНТЕРВ'Ю ЮРИДИЧНИЙ БІЗНЕС - Пі­дго­ту­вав Єгор ЖЕЛТУХІН, го­лов­ний ре­да­ктор «Юри­ди­чної Га­зе­ти»

З не­зна­чним від­ста­ва­н­ням, але укра­їн­ський ри­нок все ж та­ки ру­ха­є­ться в но­гу з гло­баль­ни­ми тен­ден­ці­я­ми роз­ви­тку. Зокре­ма, зро­стає кон­ку­рен­ція з бо­ку юри­ди­чних під­роз­ді­лів ком­па­ній «ве­ли­кої че­твір­ки». До то­го ж укра­їн­ський ри­нок юри­ди­чних по­слуг «до­ро­слі­шає». Астерс вже пе­ре­сту­пи­ла 22-рі­чну ме­жу, а ба­га­то фірм за­раз від­зна­ча­ють 10 або 15 ро­ків з ча­су за­сну­ва­н­ня.

Одно­зна­чно, кон­ку­рен­ція на юри­ди­чно­му рин­ку зро­ста­ти­ме, а по­пит на юри­ди­чні по­слу­ги за­ле­жа­ти­ме від тем­пу впро­ва­дже­н­ня ре­форм і зро­ста­н­ня ма­кро­еко­но­мі­чних по­ка­зни­ків. Клі­єн­ти осо­бли­во ці­ну­ва­ти­муть на­ла­го­дже­ні про­це­си все­ре­ди­ні фір­ми, ефе­ктив­ність ро­бо­ти та ви­ко­ри­ста­н­ня те­хно­ло­гій для опти­мі­за­ції ви­трат ча­су і фі­нан­со­вих ре­сур­сів. – Чи має за­ле­жа­ти успіх юр­ком­па­нії від до­три­ма­н­ня нею ети­чних стан­дар­тів? – Так, ети­чні стан­дар­ти ду­же ва­жли­ві. На мою дум­ку, в Укра­ї­ні по­ки що не скла­ла­ся си­ту­а­ція, ко­ли не­га­тив­на ін­фор­ма­ція про бренд не­гай­но по­зна­ча­є­ться на бі­зне­сі ком­па­нії. Вва­жаю, при­чи­на­ми цьо­го є не­до­ро­з­ви­не­ність укра­їн­сько­го ме­ді­а­по­ля (при­мі­ром, на­ра­зі у 40-міль­йон­ній єв­ро­пей­ській кра­ї­ні не­має жо­дної що­ден­ної ді­ло­вої га­зе­ти), а та­кож за­си­л­ля «джин­си» та за­мов­них пу­блі­ка­цій, що ні­ве­лює до­ві­ру до ЗМІ. Ба­га­то укра­їн­ських топ-ме­не­дже­рів до­сі ми­слять та­ки­ми за­ста­рі­ли­ми по­ня­т­тя­ми: «Чор­ний PR – теж PR» або «Не­хай ме­не не­на­ви­дять, го­лов­не – щоб пра­виль­но пи­са­ли моє ім'я». – Що по­трі­бно, щоб укра­їн­ський юри­ди­чний ри­нок по­чав гра­ти за ци­ві­лі­зо­ва­ни­ми пра­ви­ла­ми? – По­трі­бне більш ши­ро­ке обго­во­ре­н­ня ці­єї те­ми. Ва­жли­вим пи­та­н­ням є «ко­ле­ктив­ний» гу­двіл укра­їн­ських фірм на між­на­ро­дній аре­ні. У нас на рин­ку до­мі­ну­ють на­ціо- наль­ні юри­ди­чні фір­ми з брен­да­ми, які, бу­де­мо від­вер­ти­ми, не є все­сві­тньо­ві­до­ми­ми. У цьо­му по­ля­гає сер­йо­зна за­гро­за, адже якщо одна з укра­їн­ських юри­ди­чних фірм отри­має зна­чний удар по сво­є­му імі­джу, на жаль, це не­га­тив­но ві­діб'ється ри­ко­ше­том і на між­на­ро­дній ре­пу­та­ції всіх укра­їн­ських фірм. Та­ка вза­є­мо­за­ле­жність, на мою дум­ку, по­вин­на спо­ну­ка­ти укра­їн­ські юри­ди­чні фір­ми до­три­му­ва­ти­ся fair play і до­ро­жи­ти сво­їм че­сним іме­нем.

Ігор СВЕЧКАР, пар­тнер Астерс

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.