Пра­кти­ка за­сто­су­ва­н­ня пе­ре­лі­ку низь­ко­по­да­тко­вих юрис­ди­кцій

Yurydychna Gazeta - - ІНТЕРВ'Ю ЮРИДИЧНИЙ БІЗНЕС - Та­ї­сі­яТ ї і ДУДА ДУДА, юрист-ана­лі­тик Taxlink ВС)

Одним з які­сних кри­те­рі­їв ви­зна­н­ня опе­ра­ції кон­тро­льо­ва­ною є на­ле­жність кон­тр­аген­та пла­тни­ка по­да­тку до так зва­ної низь­ко­по­да­тко­вої юрис­ди­кції.

У зв’яз­ку зі змі­на­ми за­ко­но­дав­ства в ча­сти­ні ана­лі­зо­ва­них по­ло­жень на пра­кти­ці скла­ла­ся про­бле­ма із за­сто­су­ва­н­ням пе­ре­лі­ків низь­ко­по­да­тко­вих юрис­ди­кцій та ви­рі­ше­н­ням пи­та­н­ня про кон­тро­льо­ва­ність опе­ра­цій. На сьо­го­дні ця про­бле­ма зна­йшла своє від­обра­же­н­ня в остан­ній су­до­вій пра­кти­ці.

Тру­дно­щі, які ви­ни­кли, на­сам­пе­ред, пов’яза­ні зі змі­на­ми ре­да­кції від­по­від­них по­ло­жень ст. 39 ПК Укра­ї­ни. Зокре­ма, зі змі­на­ми по­ло­жень, що ви­зна­ча­ють вка­зів­ку на мо­мент, з яко­го опе­ра­ції з кон­тр­аген­том з низь­ко­по­да­тко­вої юрис­ди­кції ви­зна­ю­ться кон­тро­льо­ва­ни­ми, а та­кож існу­ва­н­ням низ­ки пе­ре­лі­ків низь­ко­по­да­тко­вих юрис­ди­кцій, за­твер­дже­них роз­по­ря­дже­н­ня­ми Ка­бі­не­ту Мі­ні­стрів Укра­ї­ни, що на­бу­ва­ли та втра­ча­ли чин­ність по­се­ред зві­тно­го ро­ку (зокре­ма, про­тя­гом 2015 р.). Основ­ний ма­сив су­до­вої пра­кти­ки з цьо­го пи­та­н­ня сто­су­є­ться са­ме 2015 р., про­тя­гом яко­го ді­я­ли де­кіль­ка та­ких роз­по­ря­джень. Не­що­дав­но Вер­хов­ний Суд (да­лі –

ви­сло­вив свою по­зи­цію з цьо­го пи­та­н­ня. ВС вка­зав, що опе­ра­ції, які здій­сню­ва­ли­ся пла­тни­ком по­да­тку за час пе­ре­бу­ва­н­ня вка­за­ної дер­жа­ви в пе­ре­лі­ку, вва­жа­ю­ться кон­тро­льо­ва­ни­ми, не­зва­жа­ю­чи на подаль­ше її ви­клю­че­н­ня з пе­ре­лі­ку, за­твер­дже­но­го Ка­бі­не­том Мі­ні­стрів Укра­ї­ни. Ін­ши­ми сло­ва­ми, пи­та­н­ня про те, чи є опе­ра­ція кон­тро­льо­ва­ною, по­вин­но ви­рі­шу­ва­ти­ся на мо­мент здій­сне­н­ня та­кої опе­ра­ції, а не на мо­мент по­да­н­ня зві­ту.

При цьо­му вар­ті­сний кри­те­рій об­ся­гу опе­ра­цій з одним кон­тр­аген­том по­ви­нен вра­хо­ву­ва­ти­ся за пе­рі­од пе­ре­бу­ва­н­ня юрис­ди­кції кон­тр­аген­та в пе­ре­лі­ку (тоб­то з 01.01.2015 р. до да­ти ви­клю­че­н­ня дер­жа­ви з пе­ре­лі­ку), а об­сяг рі­чно­го до­хо­ду пла­тни­ка по­да­тку має роз­ра­хо­ву­ва­ти­ся за весь зві­тний рік.

Та­ку по­зи­цію ВС про­де­мон­стру­вав у спра­ві №820/6318/16, по­ста­но­ву в якій бу­ло ви­не­се­но 20.02.2018 р., а не­що­дав­но по­вто­рив у по­ста­но­ві від 04.05.2018 р. у спра­ві №810/2375/17.

Від­по­від­но до об­ста­вин остан­ньої спра­ви, то­ва­ри­ство з обме­же­ною від­по­від­аль­ні­стю у 2015 р. здій­сню­ва­ло опе­ра­ції з кон­тр­аген­том, за­ре­є­стро­ва­ним у Сін­га­пу­рі. Однак 16.09.2015 р. Ре­спу­блі­ку Сін­га­пур бу­ло ви­клю­че­но з пе­ре­лі­ку низь­ко­по­да­тко­вих юрис­ди­кцій.

ВС на­го­ло­сив, що ви­клю­че­н­ня 16.09.2015 р. Ре­спу­блі­ки Сін­га­пур з Пе­ре­лі­ку дер­жав (те­ри­то­рій), які від­по­від­а­ють кри­те­рі­ям, вста­нов­ле­ним пп. 39.2.1.2 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 ПК Укра­ї­ни, пі­сля здій­сне­н­ня по­зи­ва­чем кон­тро­льо­ва­них опе­ра­цій до ці­єї да­ти, не є під­ста­вою для звіль­не­н­ня пла­тни­ка по­да­тку від обов'яз­ку по­да­ти звіт про кон­тро­льо­ва­ні опе­ра­ції за зві­тний ка­лен­дар­ний рік (2015 р.), оскіль­ки та­кий обов'язок ви­ник у пла­тни­ка по­да­тку у зв'яз­ку зі вчи­не­н­ням у 2015 р. за­зна­че­них кон­тро­льо­ва­них опе­ра­цій, які не пе­ре­ста­ють вва­жа­ти­ся та­ки­ми з на­ста­н­ням вка­за­ної об­ста­ви­ни, та мав бу­ти ви­ко­на­ний пі­сля за­кін­че­н­ня зві­тно­го 2015 р.

Однак, не­зва­жа­ю­чи на те, що та­ко­го ал­го­ри­тму ви­рі­ше­н­ня справ ці­єї ка­те­го­рії до­три­му­вав­ся ра­ні­ше ВАСУ, а те­пер ВС, все ж та­ки зу­стрі­ча­ю­ться су­до­ві рі­ше­н­ня ниж­чих ін­стан­цій з вла­сним ба­че­н­ням ви­рі­ше­н­ня ці­єї про­бле­ми. При­кла­дом цьо­го є рі­ше­н­ня Ки­їв­сько­го окру­жно­го адмі­ні­стра­тив­но­го су­ду від 19.04.2018 р. у спра­ві №810/335/18.

Від­по­від­но до об­ста­вин спра­ви, пла­тник по­да­тку про­тя­гом 2015 р. здій­сню­вав опе­ра­ції з кон­тр­аген­том зі Швей­ца­рії. Ана­ло­гі­чно, як і в по­пе­ре­дній спра­ві, юрис­ди­кцію кон­тр­аген­та пла­тни­ка по­да­тку бу­ло ви­клю­че­но з пе­ре­лі­ку низь­ко­по­да­тко­вих по­се­ред зві­тно­го 2015 р.

При­кме­тно, що у цій спра­ві суд під­три­мав по­зи­цію пла­тни­ка по­да­тку. Суд ви­знав, що пи­та­н­ня про те, чи є опе­ра­ція кон­тро­льо­ва­ною, по­вин­но ви­рі­шу­ва­ти­ся на мо­мент по­да­н­ня зві­ту (тоб­то за на­слід­ка­ми зві­тно­го ро­ку). Са­ме на цей мо­мент по­вин­ні ви­ко­ну­ва­ти­ся всі умо­ви кон­тро­льо­ва­но­сті опе­ра­ції, зокре­ма пе­ре­бу­ва­н­ня дер­жа­ви, в якій за­ре­є­стро­ва­ний кон­тр­агент пла­тни­ка по­да­тку, в пе­ре­лі­ку, за­твер­дже­но­му Ка­бмі­ном. Та­ким чи­ном, оскіль­ки у 2016 р. Швей­цар­ської Кон­фе­де­ра­ції вже не бу­ло в пе­ре­лі­ку низь­ко- по­да­тко­вих юрис­ди­кцій, суд ви­рі­шив, що опе­ра­ції, здій­сню­ва­ні пла­тни­ком у 2015 р. зі швей­цар­ським кон­тр­аген­том, не по­вин­ні вва­жа­ти­ся кон­тро­льо­ва­ни­ми.

Суд на­го­ло­сив, що обов'язок пла­тни­ка по­да­тків по­да­ва­ти звіт про кон­тро­льо­ва­ні опе­ра­ції са­ме пі­сля спли­ву зві­тно­го ка­лен­дар­но­го ро­ку, а не про­тя­гом та­ко­го ро­ку, по­ясню­є­ться тим, що від­по­від­но до вста­нов­ле­них кри­те­рі­їв ви­зна­ти го­спо­дар­ські опе­ра­ції кон­тро­льо­ва­ни­ми мо­жна ли­ше пі­сля спли­ву зві­тно­го пе­рі­о­ду, оскіль­ки до­хід пла­тни­ка по­да­тків та об­ся­ги го­спо­дар­ських опе­ра­цій як кри­те­рії ви­зна­че­н­ня опе­ра­ції кон­тро­льо­ва­ною ви­зна­ча­ю­ться са­ме за зві­тний рік.

Від­по­від­но до ви­ще­ви­кла­де­но­го, ста­тус кон­тр­аген­та-не­ре­зи­ден­та що­до впли­ву на ви­зна­че­н­ня опе­ра­ції кон­тро­льо­ва­ною, як одно­го з кри­те­рі­їв ви­зна­че­н­ня опе­ра­ції кон­тро­льо­ва­ною, по­трі­бно та­кож ви­зна­ча­ти ста­ном на пер­ший день ро­ку, на­сту­пно­го за зві­тним.

Суд під­кре­слив, що для ви­зна­н­ня го­спо­дар­ської опе­ра­ції кон­тро­льо­ва­ною за кри­те­рі­єм пе­ре­бу­ва­н­ня юрис­ди­кції кон­тр­аген­та в пе­ре­лі­ку має зна­че­н­ня ли­ше да­та вклю­че­н­ня її до та­ко­го пе­ре­лі­ку. Так, п. 39.2 ст. 39 ПК Укра­ї­ни не мі­стить вка­зів­ку на те, як за­сто­со­ву­ва­ти пе­ре­лік у ра­зі ви­клю­че­н­ня з ньо­го пев­ної юрис­ди­кції. На дум­ку су­ду, це об­умов­ле­но тим, що пла­тник по­да­тків по­ви­нен ви­зна­чи­ти, які з опе­ра­цій від­по­від­а­ють кри­те­рі­ям кон­тро­льо­ва­но­сті не до, а пі­сля їх про­ве­де­н­ня (за ре­зуль­та­та­ми зві­тно­го ро­ку). От­же, са­ме за ре­зуль­та­та­ми зві­тно­го ро­ку ви­зна­ча­є­ться, чи ви­ни­кає у пла­тни­ка обов’язок по­да­ти звіт про кон­тро­льо­ва­ні опе­ра­ції. То­му має зна­че­н­ня, чи пе­ре­бу­ває юрис­ди­кція кон­тр­аген­та у пе­ре­лі­ку низь­ко­по­да­тко­вих са­ме на цей мо­мент (мо­мент ви­ни­кне­н­ня обов’яз­ку з по­да­н­ня зві­ту).

Крім то­го, ці­ка­во, що у за­зна­че­ній спра­ві суд та­кож про­ана­лі­зу­вав Швей­цар­ську Кон­фе­де­ра­цію на від­по­від­ність кри­те­рі­ям, які до­зво­ля­ють вклю­чи­ти юрис­ди­кцію до пе­ре­лі­ку низь­ко­по­да­тко­вих. Суд ре­зю­му­вав, що та­кі кри­те­рії не ви­ко- ну­ю­ться, то­му що в рі­зних кан­то­нах Швей­ца­рії ді­ють рі­зні став­ки по­да­тку на при­бу­ток. Ва­жли­во, що в кан­то­ні, де за­ре­є­стро­ва­ний кон­тр­агент пла­тни­ка по­да­тку, став­ка по­да­тку на при­бу­ток зна­чно ви­ща, ніж в Укра­ї­ні. Крім то­го, між Укра­ї­ною та Швей­ца­рі­єю укла­де­но уго­ду про уни­кне­н­ня по­двій­но­го опо­да­тку­ва­н­ня, яка мі­стить по­ло­же­н­ня про обмін ін­фор­ма­ці­єю.

Однак, не­зва­жа­ю­чи на те, що до­сі мо­жна зу­стрі­ти рі­ше­н­ня ниж­чих су­до­вих ін­стан­цій, по­зи­ції в яких від­рі­зня­ю­ться від по­зи­ції ВС, вва­жа­є­мо, що основ­ний ма­сив су­до­вих рі­шень, які при­йма­ти­му­ться у цій ка­те­го­рії справ, все ж та­ки бу­де не на ко­ристь пла­тни­ка по­да­тку.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.