Су­до­ва ре­фор­ма – 2018: чи ста­ло­ся «чу­до на Гу­дзо­ні»?

Yurydychna Gazeta - - АНАЛІТИКА СУДОВА СИСТЕМА - По­лі­на П і МАРЧЕНКО МАРЧЕНКО, юрист Пра­кти­ки без­пе­ки бі­зне­су АО Juscutum

Не всти­гла ще су­до­ва ре­фор­ма – 2018 на­бра­ти обер­тів у ре­а­лі­за­ції, як ста­ла одні­єю з най­більш обго­во­рю­ва­них тем як се­ред пред­став­ни­ків су­до­вої гіл­ки вла­ди, так і се­ред юри­стів та адво­ка­тів. Що ж змі­ни­ло­ся та як роз­ви­ва­ти­му­ться по­дії да­лі?

На мою дум­ку, не до кін­ця зро­зумі­лим за­ли­ша­є­ться пи­та­н­ня що­до ре­а­лі­за­ції ме­ха­ні­зму лі­кві­да­ції мі­сце­вих су­дів та ство­ре­н­ня но­вих окру­жних су­дів.

29.12.2017 р. Пре­зи­дент Укра­ї­ни під­пи­сав низ­ку ука­зів про лі­кві­да­цію і ство­ре­н­ня мі­сце­вих су­дів в Укра­ї­ні та про ре­ор­га­ні­за­цію мі­сце­вих су­дів. Прийня­т­тя ре­фор­ми – це ва­жли­вий крок, який до­по­мо­же, за сло­ва­ми Пре­зи­ден­та, ви­рі­ши­ти пи­та­н­ня су­дів без ді­ю­чих суд­дів. Ста­ном на кві- тень 2017 р. в Укра­ї­ні 9 ра­йо­нів де-фа­кто не ма­ли у сво­є­му шта­ті жо­дно­го суд­ді, який би міг ви­ко­ну­ва­ти свою ро­бо­ту. Від­пус­тки, від­су­тність пов­но­ва­жень та ін­ші за­кон­ні під­ста­ви, які па­ра­лі­зу­ва­ли ці­лі су­ди в окре­мих ра­йо­нах Укра­ї­ни.

Чи розв’яже ко­лапс еле­ктрон­ний суд?

Що ж змі­ни­ло­ся? На­ра­зі по всій кра­ї­ні від­бу­ва­є­ться мас­шта­бна лі­кві­да­ція і ре­ор­га­ні­за­ція су­дів та ство­ре­н­ня но­вих окру­жних, до скла­ду яких увій­дуть 2-3 лі­кві­до­ва­ні су­ди. Ціл­ком ло­гі­чно, що кіль­кість суд­дів у та­ких су­дах бу­де збіль­ше­на, що ма­ло б по­зи­тив­но впли­ну­ти на швид­кість роз­гля­ду справ та на за­ван­та­же­ність по­пе­ре­дніх лі­кві­до­ва­них су­дів. Однак гро­мад­ськість б' є три­во­гу: чи не впли­не та­ке ре­фор­му­ва­н­ня на до­ступ гро­ма­дян до пра­во­су­д­дя? Оскіль­ки змі­на ло­ка­ції су­дів пев­ною мі­рою ускла­днить фі­зи­чну мо­жли­вість до­сту­пу до Фе­мі­ди. Про­те пе­ред­ча­сно го­во­ри­ти про та­кий не­до­лік, оскіль­ки цю про­бле­му те­о­ре­ти­чно до­по­ма­гає ви­рі­ши­ти та­ка но­ва­ція як «еле­ктрон­ний суд», зав­дя­ки яко­му пла­ну­є­ться ви­рі­ше­н­ня та­ких пи­тань як мо­жли­вість ди­стан­цій­ної уча­сті в су­до­во­му за­сі­дан­ні, по­да­ча про­це­су­аль­них до­ку­мен­тів он­лайн та ін. Однак за­ра­но го­во­ри­ти про те, як фун­кціо­ну­ва­ти­ме си­сте­ма еле­ктрон­но­го су­ду, адже во­на має за­пра­цю­ва­ти ли­ше в сі­чні 2019 р.

Є на­дія на роз­гляд справ без збо­їв

По­вер­не­мо­ся до пи­та­н­ня окру­жних су­дів. Зві­сно, мо­ти­ви ство­ре­н­ня окру­жних су­дів є ар­гу­мен­то­ва­ним та ма­ють ви­клю­чно по­зи­тив­ний ха­ра­ктер, але за­ли­ша­є­ться ці­ла низ­ка пи­тань що­до ро­бо­ти су­дів у пе­ре­хі­дний пе­рі­од. Про­те, як за­зна­ча­ють за­ко­но­твор ці, пи­та­н­ня те­ри­то­рі­аль­но­сті не бу­де та­ким бо­лю­чим, як зда­є­ться, оскіль­ки в цей пе­ре­хі­дний пе­рі­од ра­йон­ні су­ди фа­кти­чно бу­дуть збе­ре­же­ні (те­ри- то­рі­аль­но та стру­ктур­но), спра­ви як роз­гля­да­ли­ся, так і бу­дуть роз­гля­да­ти­ся. Об'єд­на­н­ня від­бу­де­ться ли­ше юри­ди­чно. Са­ме тут з'яв­ля­ю­ться за­пи­та­н­ня. Мо­жли­во, та­ка ре­фор­ма має ли­ше фор­маль­ний ха­ра­ктер? Сьо­го­дні на це за­пи­та­н­ня не­має від­по­віді. Зокре­ма, пи­та­н­ня не­уком­пле­кто­ва­но­сті су­дів має по­оди­но­кий ха­ра­ктер, то­ді як біль­шість су­дів Укра­ї­ни зда­тна пов­но­цін­но здій­сню­ва­ти свої обов'яз­ки. Тож чи вар­та за­про­по­но­ва­на ре­фор­ма тих змін у на­ра­зі чин­ній су­до­вій си­сте­мі?

Від­су­тній чі­ткий та про­зо­рий ме­ха­нізм на­пов­не­н­ня но­вих окру­жних су­дів су­д­дя­ми. За­зна­ча­є­ться, що ча­сти­на суд­дів бу­де пе­ре­ве­де­на на по­са­ди, а ін­ша ча­сти­на – ві­ді­бра­на шля­хом про­хо­дже­н­ня від­по­від­но­го кон­кур­су. Однак для ор­га­ні­за­ції та про­ве­де­н­ня кон­кур­су та­кож по­трі­бно ба­га­то ча­су, не го­во­ря­чи вже про той строк, який до­ве­де­ться че­ка­ти кан­ди­да­там у суд­ді для на­да­н­ня їм від­по­від­них пов­но­ва­жень для здій­сне­н­ня пра­во­су­д­дя.

Чо­го ж че­ка­ти від за­про­по­но­ва­них змін та чи по­кра­щать во­ни ту си­ту­а­цію, яка є за­раз? Пи­та­н­ня, яке по­ки що не має одно­зна­чної від­по­віді. Вже сьо­го­дні ба­чи­мо, що є тру­дно­щі та не­узго­дже­но­сті, які ви­пли­ва­ють із так зва­ної ре­фор­ми. Зві­сно, про оста­то­чний ви­сно­вок го­во­ри­ти за­ра­но, оскіль­ки пов­но­цін­но змі­ни ще не за­пра­цю­ва­ли, але то­чно мо­жна ска­за­ти, що су­до­ва ре­фор­ма – 2018 за­ли­шає біль­ше за­пи­тань, ніж від­по­від­ей.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.