Еко­ло­гі­чне опо­да­тку­ва­н­ня:

укра­їн­ські ре­а­лії та єв­ро­пей­ська пра­кти­ка

Yurydychna Gazeta - - АНАЛІТИКА ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ - Єв­ге­ній Є ій ЯЦИШІН,ЯЦИШІН юрист JURIMEX

Про­бле­ми еко­ло­гі­чно­го опо­да­тку­ва­н­ня ні­ко­ли не бу­ли в цен­трі ува­ги ві­тчи­зня­ної по­да­тко­вої нор­мо­твор­чо­сті. Мо­дель об­кла­де­н­ня пла­те­жа­ми ді­яль­но­сті, яка пря­мо екс­плу­а­тує ті чи ін­ші ре­сур­си нав­ко­ли­шньо­го при­ро­дно­го се­ре­до­ви­ща, по су­ті не змі­ню­ва­ла­ся ще з кін­ця ми­ну­ло­го сто­лі­т­тя. Сут­тє­вої рі­зни­ці між те­пе­рі­шнім еко­ло­гі­чним по­да­тком (існує з 2011 р.) та ко­ли­шнім збо­ром за за­бру­дне­н­ня нав­ко­ли­шньо­го при­ро­дно­го се­ре­до­ви­ща (існу­вав з 90-х ро­ків до 2011 р.) нав­ряд чи вда­сться зна­йти.

Во­дно­час си­ту­а­ція з над­хо­дже­н­ня­ми від еко­ло­гі­чно­го по­да­тку вкрай не­за­до­віль­на. За да­ни­ми Зві­ту про ви­ко­на­н­ня Зве­де­но­го бю­дже­ту Укра­ї­ни за 2017 р., над­хо­дже­н­ня від еко­ло­гі­чно­го по­да­тку до бю­дже­тів усіх рів­нів скла­ли 4,7 млрд грн. Це ні­що, на­віть у стру­кту­рі ли­ше по­да­тко­вих над­хо­джень (яких по­над 800 млрд грн). Кра­ща си­ту­а­ція з рен­тною пла­тою за ви­ко­ри­ста­н­ня при­ро­дних ре­сур­сів, але й там 45 млрд грн (з 51 млрд грн) над­хо­джень за­без­пе­чує пла­та за ви­до­бу­ва­н­ня ко­ри­сних ко­па­лин.

На сум­ну си­ту­а­цію з еко­ло­гі­чним по­да­тком в Укра­ї­ні не­що­дав­но вка­за­ла Ра­хун­ко­ва Па­ла­та у Зві­ті про ре­зуль­та­ти ау­ди­ту ефе­ктив­но­сті ви­ко­на­н­ня пов­но­ва­жень ор­га­на­ми дер­жав­ної вла­ди в ча­сти­ні кон­тро­лю за пов­но­тою і своє­ча­сні­стю над­хо­дже­н­ня еко­ло­гі­чно­го по­да­тку з ви­ки­дів в атмо­сфер­не по­ві­тря та ски­дів у во­дні об'єкти.

Окрім низь­кої фі­скаль­ної ефе­ктив­но­сті, на не­об­хі­дність мо­дер­ні­за­ції си­сте­ми еко­ло­гі­чно­го опо­да­тку­ва­н­ня на­штов­ху­ють взя­ті Укра­ї­ною між­на­ро­дні зо­бов’яза­н­ня. Так, від­по­від­но до ст. 360-361 Уго­ди про асо­ці­а­цію між Укра­ї­ною та ЄС, сто­ро­ни роз­ви­ва­ють та змі­цню­ють спів­пра­цю з пи­тань охо­ро­ни нав­ко­ли­шньо­го се­ре­до­ви­ща і та­ким чи­ном спри­я­ють ре­а­лі­за­ції дов­го­стро­ко­вих ці­лей ста­ло­го роз­ви­тку та зе­ле­ної еко­но­мі­ки. Спів­пра­ця здій­сню­є­ться та­кож у сфе­рі еко­ло­гі­чних збо­рів. От­же, ві­тчи­зня­ним ін­сти­ту­ці­ям, які від­по­від­а­ють за роз­ви­ток і ре­фор­му­ва­н­ня по­да­тко­вої си­сте­ми, до­ціль­но бу­ло б звер­ну­ти­ся до єв­ро­пей­сько­го до­сві­ду ре­гу­лю­ва­н­ня обов’яз­ко­вих пла­те­жів, що пов’яза­ні з нав­ко­ли­шнім при­ро­дним се­ре­до­ви­щем.

На­сам­пе­ред, вар­то звер­ну­ти ува­гу на той факт, що в Єв­ро­пі не існує єди­ної уні­фі­ко­ва­ної си­сте­ми та­ких пла­те­жів. По­ня­т­тя «environmental tax» за­сто­со­ву­є­ться з ме­тою збо­ру ста­ти­сти­ки про над­хо­дже­н­ня від та­ких пла­те­жів і тра­кту­є­ться як по­да­ток, ба­зою опо­да­тку­ва­н­ня яко­го є фі­зи­чна оди­ни­ця, що має кон­кре­тний, до­ве­де­ний не­га­тив­ний вплив на нав­ко­ли­шнє се­ре­до­ви­ще. З огля­ду на за­зна­че­не, до еко­ло­гі­чних по­да­тків у ЄС на­ле­жать та­кі гру­пи пла­те­жів:

• енер­ге­ти­чні по­да­тки – по­да­тки на енер­ге­ти­чні про­ду­кти, в то­му чи­слі на ву­гі­л­ля, на­фто­про­ду­кти, газ, еле­ктро­енер­гію, па­ли­во то­що;

• транс­порт­ні по­да­тки – пла­те­жі за вве­зе­н­ня, екс­плу­а­та­цію, ути­лі­за­цію транс­порт­них за­со­бів, з їх про­да­жів та пе­ре­про­да­жів;

• по­да­тки на за­бру­дне­н­ня нав­ко­ли­шньо­го при­ро­дно­го се­ре­до­ви­ща – пла­те­жі за без­по­се­ре­дню емі­сію за­бру­дню­валь­них ре­чо­вин у по­ві­тря, ски­ди у во­дні об’єкти, шу­мо­ве за­бру­дне­н­ня;

• по­да­тки за ко­ри­сту­ва­н­ня при­ро­дни­ми ре­сур­са­ми – за ви­до­бу­ва­н­ня ко­ри­сних ко­па­лин, за­бір во­ди то­що.

З цьо­го пе­ре­лі­ку оче­ви­дно, що environmental tax в ЄС охо­плює на­ба­га­то шир­ше ко­ло обов’яз­ко­вих пла­те­жів, ніж по­ня­т­тя «еко­ло­гі­чний по­да­ток» за нор­ма­ми ві­тчи­зня­но­го за­ко­но­дав­ства.

Вар­то від­зна­чи­ти, що ле­во­ву час­тку до­хо­дів ге­не­ру­ють са­ме енер­ге­ти­чні та транс­порт­ні по­да­тки – близь­ко 2/3 від усіх над­хо­джень з пла­те­жів, пов’яза­них з нав­ко­ли­шнім при­ро­днім се­ре­до­ви­щем. По­да­тки за ко­ри­сту­ва­н­ня ре­сур­са­ми та за­бру­дне­н­ня в ЄС за­без­пе­чу­ють на­ба­га­то мен­ше над­хо­джень. Однак на­віть за та­ких умов ці над­хо­дже­н­ня в де­ся­тки та со­тні ра­зів пе­ре­ви­щу­ють до­хо­ди від ана­ло­гі­чних пла­те­жів в Укра­ї­ні, якщо ра­ху­ва­ти у час­тках від за­галь­ної су­ми по­да­тко­вих над­хо­джень.

Впро­ва­дже­н­ня си­сте­ми еко­ло­гі­чних пла­те­жів у Єв­ро­пі на­при­кін­ці ХХ ст. від­бу­ва­ло­ся в ме­жах так зва­них green tax reforms – стру­ктур­них пе­ре­бу­дов по­да­тко­вих си­стем з вве­де­н­ням в них еко­ло­гі­чних пла­те­жів та одно­ча­сним змен­ше­н­ням по­да­тко­во­го на­ван­та­же­н­ня на опла­ту пра­ці. В ре­зуль­та­ті скла­да­ла­ся си­ту­а­ція win-win: че­рез вве­де­н­ня еко­ло­гі­чних пла­те­жів сти­му­лю­ва­ла­ся охо­ро­на нав­ко­ли­шньо­го при­ро­дно­го се­ре­до­ви­ща, а опо­да­тку­ва­н­ня до­хо­дів зна­чно зни­жу­ва­ло­ся.

Зві­сно, не мо­жна го­во­ри­ти про не­об­хі­дність пов­но­го пе­ре­не­се­н­ня до­сві­ду кра­їн ЄС у ча­сти­ні про­ве­де­н­ня зе­ле­них по­да­тко­вих ре­форм, однак пев­ні аспе­кти бу­ло б до­ціль­но вра­хо­ву­ва­ти. Так, у кра­ї­нах Єв­ро­пи основ­ною фун­кці­єю еко­ло­гі­чно­го опо­да­тку­ва­н­ня є ре­гу­лю­ва­н­ня ді­яль­но­сті еко­но­мі­чних аген­тів, щоб їхня ді­яль­ність спри­чи­ня­ла мен­ше на­ван­та­же­н­ня на нав­ко­ли­шнє при­ро­дне се­ре­до­ви­ще. В Укра­ї­ні ви­гі­дні­ше за­пла­ти­ти еко­ло­гі­чний по­да­ток і да­лі здій­сню­ва­ти шкі­дли­ву ді­яль­ність, аніж еко­ло­гі­зу­ва­ти ви­ро­бни­цтво.

З огля­ду на за­зна­че­не, по­да­ток не ви­ко­нує ні ре­гу­ля­тив­но-сти­му­лю­ю­чу, ні фі­скаль­ну фун­кцію (че­рез мі­зер­ний рі­вень над­хо­джень). На­при­клад, став­ка по­да­тку за ви­ки­ди в атмо­сфер­не по­ві­тря вста­нов­ле­на на рів­ні 0,41 грн за тон­ну, то­ді як у сві­ті мі­ні­маль­ні роз­мі­ри ста­вок по­чи­на­ю­ться від 1 до­ла­ра за тон­ну.

Окрім цьо­го, чи не най­біль­ше про­блем в Укра­ї­ні існує з адмі­ні­стру­ва­н­ням та кон­тро­лем за спла­тою еко­ло­гі­чно­го по­да­тку. При­мі­ром, зов­сім не вре­гу­льо­ва­но по­ря­док вза­є­мо­дії між ор­га­на­ми фі­скаль­ної слу­жби та еко­ло­гі­чної ін­спе­кції. За­для ви­прав­ле­н­ня си­ту­а­ції не­об­хі­дно си­сте­ма­ти­зу­ва­ти до­свід єв­ро­пей­ських кра­їн та ада­пту­ва­ти йо­го для впро­ва­дже­н­ня в укра­їн­ських ре­а­лі­ях.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.