ДОВІДКОВО

Yurydychna Gazeta - - КОЛОНКА НАЗК -

Ст. 18846 Ко­де­ксу Укра­ї­ни про адмі­ні­стра­тив­ні пра­во­по­ру­ше­н­ня вста­нов­ле­но адмі­ні­стра­тив­ну від­по­від­аль­ність за не­ви­ко­на­н­ня за­кон­них ви­мог (при­пи­сів) На­ціо­наль­но­го агент­ства з пи­тань за­по­бі­га­н­ня ко­ру­пції – на­кла­де­н­ня штра­фу від 100 до 250 не­о­по­да­тко­ву­ва­них мі­ні­му­мів до­хо­дів гро­ма­дян. За ті са­мі дії, вчи­не­ні осо­бою, яку про­тя­гом ро­ку під­да­но адмі­ні­стра­тив­но­му стя­гнен­ню за та­ке ж по­ру­ше­н­ня, на­кла­да­є­ться штраф від 200 до 300 не­о­по­да­тко­ву­ва­них мі­ні­му­мів до­хо­дів гро­ма­дян.

Слід за­ува­жи­ти, що від­по­від­но до ви­мог ч. 4 ст. 12 За­ко­ну, дер­жав­ні ор­га­ни, ор­га­ни вла­ди Ав­то­ном­ної Ре­спу­блі­ки Крим, ор­га­ни мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня, фі­зи­чні та юри­ди­чні осо­би зо­бов’яза­ні на­да­ва­ти за­пи­ту­ва­ні На­ціо­наль­ним агент­ством до­ку­мен­ти чи ін­фор­ма­цію впро­довж 10 ро­бо­чих днів з дня одер­жа­н­ня за­пи­ту.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.