Про­ект за­ко­ну про ва­лю­ту: вдо­ско­на­ле­н­ня чи чер­го­ві не­ви­рі­ше­ні пи­та­н­ня?

Yurydychna Gazeta - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - Ми­ки­таМ ЖУКОВ ЖУКОВ, юрист АО «Оле­шко і Скри­пка», аспі­рант ЗНУ

19.03.2018 р. до Вер­хов­ної Ра­ди Укра­ї­ни Пре­зи­ден­том Укра­ї­ни як не­від­кла­дний бу­ло вне­се­но Про­ект За­ко­ну про ва­лю­ту, від яко­го очі­ку­ють до­ко­рін­ні змі­ни си­сте­ми ва­лю­тно­го ре­гу­лю­ва­н­ня та ва­лю­тно­го кон­тро­лю в Укра­ї­ні.

Від­по­від­но до По­я­сню­валь­ної за­пи­ски, основ­ною при­чи­ною прийня­т­тя цьо­го За­ко­ну є те, що чин­ний ре­жим ва­лю­тно­го ре­гу­лю­ва­н­ня, який склав­ся з прийня­т­тям Де­кре­ту Ка­бі­не­ту Мі­ні­стрів Укра­ї­ни «Про си­сте­му ва­лю­тно­го ре­гу­лю­ва­н­ня і ва­лю­тно­го кон­тро­лю» (Ві­до­мо­сті Вер­хов­ної Ра­ди Укра­ї­ни (ВВР), 1993 р., №17, ст. 184) та нор­ма­тив­но-пра­во­вих актів, прийня­тих згі­дно з цим Де­кре­том, є за­ста­рі­лим та не від­по­від­ає су­ча­сній єв­ро­пей­ській пра­кти­ці ор­га­ні­за­ції ва­лю­тно­го ре­гу­лю­ва­н­ня. Си­сте­ма ва­лю­тно­го ре­гу­лю­ва­н­ня є не­про­зо­рою для суб’єктів ва­лю­тних опе­ра­цій та ство­рює до­да­тко­ві тру­дно­щі для всту­пу до ва­лю­тних пра­во­від­но­син. До то­го ж си­сте­ма ва­лю­тно­го ре­гу­лю­ва­н­ня і кон­тро­лю є на­стіль­ки не­від­по­від­ною ча­су та за­пи­ту суб’єктів ва­лю­тних від­но­син, що не мо­же бу­ти змі­не­на окре­ми­ми уто­чне­н­ня­ми/змі­на­ми за­ко­но­дав­ства і по­тре­бує до­ко­рін­но­го пе­ре­гля­ду з вве­де­н­ням но­во­го ре­жи­му ва­лю­тно­го ре­гу­лю­ва­н­ня, який від­по­від­ав би кра­щим пра­кти­кам Єв­ро­пей­сько­го Со­ю­зу що­до за­про­ва­дже­н­ня ре­жи­му віль­но­го ру­ху ка­пі­та­лу.

Окрім цьо­го, ме­тою за­ко­но­про­е­кту є вста­нов­ле­н­ня та­ко­го ре­жи­му ва­лю­тно­го ре­гу­лю­ва­н­ня, який пе­ред­ба­чає віль­не про­ве­де­н­ня ва­лю­тних опе­ра­цій їх суб’єкта­ми, що має на ме­ті спро­ще­н­ня про­ве­де­н­ня та­ких опе­ра­цій, по­кра­ще­н­ня ін­ве­сти­цій­но­го клі­ма­ту та ін­ве­сти­цій­ної при­ва­бли­во­сті Укра­ї­ни, а та­кож ре­а­лі­за­цію зо­бов’язань, прийня­тих Укра­ї­ною від- по­від­но до Уго­ди про асо­ці­а­цію між Укра­ї­ною, з одні­єї сто­ро­ни, та Єв­ро­пей­ським Со­ю­зом, Єв­ро­пей­ським спів­то­ва­ри­ством з атом­ної енер­гії і їхні­ми дер­жа­ва­ми-чле­на­ми, з ін­шої сто­ро­ни (зокре­ма, впро­ва­дже­н­ня прин­ци­пів ре­гу­лю­ва­н­ня ру­ху ка­пі­та­лу Єв­ро­пей­сько­го Со­ю­зу згі­дно з Ди­ре­кти­вою Ра­ди ЄЕС від 24.06.1988 р. №88/361/ЄЕС).

Які змі­ни про­по­ну­ю­ться

Що­до ре­во­лю­цій­них змін, то від­по­від­ний Про­ект За­ко­ну про­по­нує ска­су­ва­ти чин­ний Де­крет Ка­бі­не­ту Мі­ні­стрів Укра­ї­ни «Про си­сте­му ва­лю­тно­го ре­гу­лю­ва­н­ня і ва­лю­тно­го кон­тро­лю» та За­кон Укра­ї­ни «Про по­ря­док здій­сне­н­ня роз­ра­хун­ків в іно­зем­ній ва­лю­ті», а та­кож вне­сти змі­ни до де­яких ін­ших за­ко­но­дав­чих актів Укра­ї­ни.

На­то­мість про­ект За­ко­ну вво­дить но­вий ре­жим ва­лю­тно­го ре­гу­лю­ва­н­ня. За­ко­но­про­е­ктом пе­ред­ба­че­но ви­зна­че­н­ня ка­те­го­рі­аль­но-тер­мі­но­ло­гі­чно­го апа­ра­ту ва­лю­тно­го ре­гу­лю­ва­н­ня, вста­нов­ле­н­ня за­галь­но­го ре­жи­му про­ве­де­н­ня ва­лю­тних опе­ра­цій на те­ри­то­рії Укра­ї­ни, де­та­лей здій­сне­н­ня ва­лю­тних опе­ра­цій (зі вста­нов­ле­н­ням ви­ня­тків що­до роз­ра­хун­ків, які мо­жуть здій­сню­ва­ти­ся на те­ри­то­рії Укра­ї­ни в іно­зем­ній ва­лю­ті), про­ве­де­н­ня опе­ра­цій з тор­гів­лі ва­лю­тни­ми цін­но­стя­ми, транскор­дон­но­го пе­ре­ка­зу та пе­ре­мі­ще­н­ня ва­лю­тних цін­но­стей.

За­ко­но­про­ект та­кож вста­нов­лює нор­ми сто­сов­но лі­цен­зу­ва­н­ня про­фе­сій­ної ді­яль­но­сті з на­да­н­ня по­слуг що­до про­ве­де­н­ня ва­лю­тних опе­ра­цій, а та­кож осо­бли­во­сті про­ве­де­н­ня ва­лю­тно­го на­гля­ду (уто­чню­є­ться їх склад, ре­гла­мен­ту­ю­ться пра­ва та обов’яз­ки цих суб’єктів), обмі­ну ін­фор­ма­ці­єю між суб’єкта­ми ва­лю­тних опе­ра­цій (вклю­ча­ю­чи ор­га­ни ва­лю­тно­го на­гля­ду) та на­кла­де­н­ня сан­кцій за по­ру­ше­н­ня ва­лю­тно­го ре­гу­лю­ва­н­ня. Та­кож до­кла­дно ре­гу­лю­ю­ться пра­ва та обов’яз­ки ре­зи­ден­тів і не­ре­зи­ден­тів у сфе­рі про­ве­де­н­ня ва­лю­тних опе­ра­цій, в то­му чи­слі обов’язок пред­став­ля­ти ор­га­нам і аген­там ва­лю­тно­го на­гля­ду до­ку­мен­ти та ін­фор­ма­цію.

З ме­тою за­без­пе­че­н­ня еко­но­мі­чної без­пе­ки кра­ї­ни, а та­кож ке­ру­ю­чись прин­ци­пом «по­слі­дов­но­сті» у про­це­сі лі­бе­ра­лі­за­ції ва­лю­тно­го рин­ку, за­ко­но­про­ект пе­ред­ба­чає збе­ре­же­н­ня мі­ні­маль­но не­об­хі­дних пов­но­ва­жень На­ціо­наль­но­го бан­ку Укра­ї­ни, які пе­ре­шко­джа­ти­муть ра­пто­во­му від­пли­ву ко­ро­тко­стро­ко­во­го ка­пі­та­лу, що уне­мо­жли­вить ви­ни­кне­н­ня на­дмір­но­го ти­ску на обмін- ний курс та де­ста­бі­лі­за­цію ва­лю­тно­го рин­ку. Для цьо­го окре­мо ви­зна­ча­є­ться пра­во­вий ре­жим вве­де­н­ня за­хо­дів за­хи­сту, спря­мо­ва­них на змен­ше­н­ня ри­зи­ків ста­біль­но­сті бан­ків­ської та/ або фі­нан­со­вої си­сте­ми кра­ї­ни та усу­не­н­ня не­га­тив­но­го впли­ву мо­жли­вих на­слід­ків ти­ску на пла­ті­жний ба­ланс, що мо­же за­гро­жу­ва­ти до­ся­гнен­ню ці­лей гро­шо­во-кре­ди­тної по­лі­ти­ки та ва­лю­тної по­лі­ти­ки дер­жа­ви.

Пі­дво­дні ка­ме­ні

Однак, не­зва­жа­ю­чи на низ­ку по­зи­тив­них мо­мен­тів, за­де­кла­ро­ва­них у По­я­сню­валь­ній за­пи­сці, у Про­е­кті За­ко­ну про ва­лю­ту мі­стя­ться де­я­кі не­до­лі­ки. Як за­зна­чає у сво­є­му ви­снов­ку Го­лов­не на­у­ко­во-екс­пер­тне управ­лі­н­ня, за змі­стом від­по­від­ний про­ект має рам­ко­вий ха­ра­ктер. Це по­ясню­є­ться тим, що де­я­кі йо­го нор­ми є від­си­ло­чни­ми та по­тре­бу­ють ухва­ле­н­ня від­по­від­них нор­ма­тив­но-пра­во­вих актів НБУ.

З цим важ­ко не по­го­ди­ти­ся. Так, у Де­кре­ті КМУ «Про си­сте­му ва­лю­тно­го ре­гу­лю­ва­н­ня та ва­лю­тно­го кон­тро­лю» за­зна­ча­є­ться мо­жли­вість опла­ти за зов­ні­шньо­еко­но­мі­чни­ми до­го­во­ра­ми в іно­зем­ній ва­лю­ті без отри­ма­н­ня ін­ди­ві­ду­аль­ної лі­цен­зії НБУ. Про­те у про­е­кті не­має та­ко­го по­ло­же­н­ня, а є ли­ше по­си­ла­н­ня на те, що іно­зем­на ва­лю­та мо­же ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти­ся в опе­ра­ці­ях, ви­зна­че­них НБУ. Однак не­зро­зумі­ло, які са­ме опе­ра­ції ви­зна­чить НБУ, а от­же, не­зро­зумі­ло, що бу­де з роз­ра­хун­ка­ми в іно­зем­ній ва­лю­ті за зов­ні­шньо­еко­но­мі­чни­ми кон­тра­кта­ми.

То­му більш до­ре­чно бу­ло б чі­тко за­крі­пи­ти ви­чер­пний пе­ре­лік опе­ра­цій, в яких мо­же ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти­ся іно­зем­на ва­лю­та са­ме в За­ко­ні, а не в актах НБУ. Однак це не єди­не пи­та­н­ня, що чі­тко не вре­гу­льо­ва­но Про­е­ктом.

Так, у ч. 2 ст. 9 Про­е­кту За­ко­ну про ва­лю­ту за­зна­ча­є­ться, що не­бан­ків­ські фі­нан­со­ві уста­но­ви здій­сню­ють ва­лю­тні опе­ра­ції на під­ста­ві лі­цен­зії НБУ на здій­сне­н­ня та­ких ва­лю­тних опе­ра­цій: обмін ва­лют (здій­сне­н­ня опе­ра­цій з тор­гів­лі ва­лю­тни­ми цін­но­стя­ми у го­тів­ко­вій фор­мі); пе­ре­каз ко­штів; на­да­н­ня ко­штів у по­зи­ку, в то­му чи­слі на умо­вах фі­нан­со­во­го кре­ди­ту; фа­кто­ринг (у ча­сти­ні здій­сне­н­ня роз­ра­хун­ків на те­ри­то­рії Укра­ї­ни в іно­зем­ній ва­лю­ті між фа­кто­ра­ми та клі­єн­та­ми за опе­ра­ці­я­ми з між­на­ро­дно­го фа­кто­рин­гу що­до від­сту­пле­н­ня пра­ва гро­шо­вої ви­мо­ги до бор­жни­ка-не­ре­зи­ден­та); ін­ші ва­лю­тні опе­ра­ції, ви­зна­че­ні На­ціо­наль­ним бан­ком Укра­ї­ни.

По­стає пи­та­н­ня про те, що ж це за ін­ші опе­ра­ції, а та­кож чо­му б їх пе­ре­лік не пе­ред­ба­чи­ти в За­ко­ні. Оскіль­ки, по-пер­ше, про­пи­сав­ши ви­клю­чний пе­ре­лік опе­ра­цій в За­ко­ні не ви­ни­ка­ло б ри­зи­ків на­дмір­но­сті актів, які при­йма­ло б НБУ у сфе­рі ре­гу­лю­ва­н­ня ва­лю­тних опе­ра­цій, а по-дру­ге, не ви­ни­ка­ло б ри­зи­ків то­го, що змі­ни у сфе­рі ва­лю­тних опе­ра­цій від­бу­ва­ти­му­ться до­ста­тньо ча­сто, оскіль­ки вне­сти змі­ни до За­ко­ну Укра­ї­ни «тро­шки важ­че», ніж ви­да­ти но­ву По­ста­но­ву НБУ.

На мою дум­ку, не­об­хі­дно си­сте­ма­ти­зу­ва­ти По­ста­но­ви НБУ у від­по­від­ний За­кон Укра­ї­ни «Про ва­лю­ту» та на­ре­шті ви­рі­ши­ти пи­та­н­ня з мо­жли­ві­стю про­ве­де­н­ня ар­бі­тра­жних опе­ра­цій на умо­вах мар­жи­наль­ної тор­гів­лі не­бан­ків­ськи­ми фі­нан­со­ви­ми уста­но­ва­ми, а не про­сто ви­лу­чи­ти з По­ло­же­н­ня Про по­ря­док та умо­ви тор­гів­лі іно­зем­ною ва­лю­тою фра­зу: «Юри­ди­чні осо­би (крім упов­но­ва­же­них бан­ків) та фі­зи­чні осо­би-суб’єкти під­при­єм­ни­цької ді­яль­но­сті не ма­ють пра­ва здій­сню­ва­ти ар­бі­тра­жні опе­ра­ції» (що бу­ло зро­бле­но По­ста­но­вою Прав­лі­н­ня НБУ №53 від 15.05.2018 р.). Бу­ло б не­по­га­но вре­гу­лю­ва­ти ді­яль­ність рин­ку Forex в Укра­ї­ні са­ме в За­ко­ні Укра­ї­ни «Про ва­лю­ту».

Пі­дби­ва­ю­чи під­сум­ки, слід за­зна­чи­ти, що за­га­лом за­ко­но­про­ект має по­зи­тив­не зна­че­н­ня. З йо­го прийня­т­тям на­ре­шті бу­дуть ре­а­лі­зо­ва­ні при­пи­си ст. 92 Кон­сти­ту­ції Укра­ї­ни, ста­тус на­ціо­наль­ної та іно­зем­ної ва­лю­ти бу­де ви­зна­че­но За­ко­ном Укра­ї­ни.

Про­те я вва­жаю, що блан­ке­тний ха­ра­ктер ба­га­тьох йо­го норм є зна­чним не­до­лі­ком. За­мість то­го щоб ін­сти­ту­ти ва­лю­тно­го ре­гу­лю­ва­н­ня та опе­ра­цій з ва­лю­тою бу­ли чі­тко ре­гла­мен­то­ва­ні одним За­ко­ном Укра­ї­ни «Про ва­лю­ту», їх ви­зна­че­ність пе­ред­ба­ча­є­ться акта­ми НБУ. Ці акти, по-пер­ше, за сво­їм ха­ра­кте­ром не змо­жуть за­без­пе­чи­ти рі­вень на­ле­жної ста­біль­но­сті від­но­син у сфе­рі ва­лю­тно­го ре­гу­лю­ва­н­ня, а по-дру­ге, ство­рять ри­зи­ки на­дмір­но­сті від­по­від­них актів. Та­ким чи­ном, на­ра­зі від­по­від­ний за­ко­но­про­ект ство­рив біль­ше за­пи­тань, ніж від­по­від­ей.

Однак 17.05.2018 р. Про­ект За­ко­ну про ва­лю­ту бу­ло прийня­то у пер­шо­му чи­тан­ні. Тож че­ка­є­мо на дру­ге чи­та­н­ня та спо­ді­ва­є­мо­ся на вра­ху­ва­н­ня за­ко­но­дав­цем ви­снов­ків екс­пер­тно­го управ­лі­н­ня та прийня­т­тя від­по­від­но­го За­ко­ну з усі­ма до­о­пра­цю­ва­н­ня­ми, який вре­шті-решт змо­же вдо­ско­на­ли­ти ін­сти­тут ва­лю­тно­го ре­гу­лю­ва­н­ня та ва­лю­тно­го кон­тро­лю в Укра­ї­ні.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.