Мас­шта­би юр­бі­зне­су

Yurydychna Gazeta - - КОЛОНКА ВИПУСКОВОГО РЕДАКТОРА - Ан­на РОДЮК, ре­да­ктор «Юри­ди­чної Га­зе­ти»

Best Lawyers є одним з най­більш ав­то­ри­те­тних ви­дань у сві­то­вій юри­ди­чній спіль­но­ті. Май­же про­тя­гом 35 ро­ків рей­тинг, що скла­да­є­ться про­фе­сіо­на­ла­ми в юри­спру­ден­ції на осно­ві екс­пер­тних ре­ко­мен­да­цій ви­да­тних юри­стів, пу­блі­кує до­слі­дже­н­ня у 70 кра­ї­нах.

Рей­тинг по Укра­ї­ні агент­ство про­во­дить вже вдев’яте, а «Юри­ди­чна Га­зе­та» ви­сту­пає ло­каль­ним пар­тне­ром з 2016 р. За три ро­ки ро­бо­ти впев­не­но мо­жна від­зна­чи­ти «мас­шта­бу­ва­н­ня» юр­бі­зне­су: до­да­ю­ться як но­ві пра­кти­ки, так і юри­сти, пред­став­ле­ні в них. На­при­клад, у 2016 р. укра­їн­ські юри­сти у до­слі­джен­ні бу­ли пред­став­ле­ні у 40 пра­кти­ках, ми­ну­ло­го ро­ку – в 42, у цьо­му ро­ці – у 49. Те ж са­ме сто­су­є­ться лі­де­рів пра­ктик. Якщо в по­за­ми­ну­ло­му ро­ці на­лі­чу­ва­ло­ся 16 пра­ктик, в яких бу­ло від­зна­че­но юри­стів-лі­де­рів, у ми­ну­ло­му ро­ці – 20, то цьо­го ро­ку лі­де­рів пра­ктик – 23.

Це свід­чить про ди­вер­си­фі­ка­цію юри­ди­чно­го бі­зне­су. Ком­па­нії, ре­а­гу­ю­чи на за­пи­ти бі­зне­су, роз­ши­рю­ють пе­ре­лік сво­їх пра­ктик, де­що від­хо­дять від «бу­ти­ко­во­сті» та пра­гнуть до на­да­н­ня пов­но­го спе­ктру юри­ди­чних по­слуг. Та­кож це пов’яза­но з но­вим фор­ма­том від­но­син «клі­єнт – юри­ди­чна фір­ма», ко­ли пер­ший вже не по­тре­бує до­ти­чних кон­суль­та­цій (не гір­ше їх мо­же на­да­ти юри­ди­чний де­пар­та­мент), а ба­жає ба­чи­ти в юри­ди­чній ком­па­нії та­ко­го ра­дни­ка, який би пов­ні­стю ро­зу­мів­ся на всіх юри­ди­чних ню­ан­сах йо­го бі­зне­су. То­му юр­фір­ми пе­ре­фор­ма­то­ву­ють свою ро­бо­ту в на­прям­ку ін­ду­стрі­аль­ної спе­ці­а­лі­за­ції.

Окре­мо вар­то від­зна­чи­ти «но­вин­ку» цьо­го­рі­чно­го до­слі­дже­н­ня – юри­ди­чні ком­па­нії-лі­де­ри пра­ктик. Всі зна­ють про те, що рей­тинг The Best Lawyers зав­жди ба­зу­вав­ся на до­слі­джен­ні ро­лі пер­со­на­лій та від­зна­чав са­ме кра­щих юри­стів, а не ком­па­нії. Но­вий рей­тинг охо­плює 12 юри­ди­чних ком­па­ній-лі­де­рів най­більш по­пу­ляр­них пра­ктик. Кри­те­рі­я­ми для ви­зна­че­н­ня най­кра­щих ком­па­ній є від­гу­ки юри­стів, ви­зна­них кра­щи­ми за ін­ди­ві­ду­аль­ни­ми пра­кти­ка­ми та ком­па­ні­я­ми, роз­мір і спе­ці­а­лі­за­ція фір­ми в кон­кре­тній сфе­рі пра­кти­ки, ана­ліз роз­ви­тку в цій га­лу­зі, а та­кож до­слі­дже­н­ня, що сто­су­ю­ться за­галь­них сфер ком­пе­тен­ції фір­ми.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.