Во­ло­ді­ти, але не управ­ля­ти

Про обов’язок по­са­дов­ців пе­ре­да­ти свої кор­по­ра­тив­ні пра­ва в управ­лі­н­ня

Yurydychna Gazeta - - АКТУАЛЬНО | ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ -

«Бі­знес має бу­ти від­окрем­ле­ним від по­лі­ти­ки», – так зву­чить один із за­са­дни­чих прин­ци­пів роз­бу­до­ви де­мо­кра­ти­чно­го су­спіль­ства. Ми ча­сто чу­є­мо цей ви­слів з вуст дер­жав­них ді­я­чів, ба­чи­мо в га­зе­тах, ін­тер­нет-ви­да­н­нях і со­ці­аль­них ме­ре­жах. Однак на пра­кти­ці да­ле­ко не ко­жен чі­тко ро­зу­міє за­ко­но­дав­чі ін­стру­мен­ти, що по­кли­ка­ні роз­ме­жо­ву­ва­ти ці дві сфе­ри. Одним з та­ких фун­да­мен­таль­них ін­стру­мен­тів є об- ме­же­н­ня на ре­а­лі­за­цію чи­нов­ни­ка­ми сво­їх кор­по­ра­тив­них прав, тоб­то прав во­ло­ді­ти, управ­ля­ти та роз­по­ря­джа­ти­ся бі­зне­сом.

Во­ло­ді­н­ня кор­по­ра­тив­ни­ми пра­ва­ми – по­за за­ко­ном?

У 1995 р. За­кон «Про бо­роть­бу з ко­ру­пці­єю» впер­ше за­крі­пив заборону дер­жав­ним слу­жбов­цям і де­яким ін­шим ка­те­го­рі­ям пу­блі­чних осіб за­йма­ти­ся під­при­єм­ни­цькою ді­яль­ні­стю та вхо­ди­ти до скла­ду ви­ко­нав­чо­го ор­га­ну юри­ди­чної осо­би, що здій­снює під­при­єм­ни­цьку ді­яль­ність. Хо­ча на той мо­мент у нор­ма­тив­них актах не кон­кре­ти­зу­ва­ло­ся спів­від­но­ше­н­ня тер­мі­нів «під­при­єм­ни­цька ді­яль­ність» та «во­ло­ді­н­ня кор­по­ра­тив­ни­ми пра­ва­ми», до­ктри­на і су­до­ва пра­кти­ка не ото­то­жню­ва­ли ці по­ня­т­тя.

Оста­то­чне роз­ме­жу­ва­н­ня цих двох тер­мі­нів за­про­ва­див Го­спо­дар- ський ко­декс 2003 р., який пря­мо про­го­ло­сив, що во­ло­ді­н­ня кор­по­ра­тив­ни­ми пра­ва­ми не вва­жа­є­ться під­при­єм­ни­цтвом (ч. 2 ст. 167 ГК). З цьо­го ви­пли­ва­ло, що осо­би, упов­но­ва­же­ні здій­сню­ва­ти фун­кції дер­жа­ви чи мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня, мо­жуть за­кон­но во­ло­ді­ти час­ткою у ста­ту­тно­му ка­пі­та­лі ТОВ, на­бу­ва­ти у вла­сність акції то­що.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.