Не за­ли­ша­є­мо «ча­йо­ві» дер­жа­ві – по­вер­та­є­мо су­до­вий збір

Yurydychna Gazeta - - АНАЛІТИКА | СУДОВА ПРАКТИКА - Ар­тем А ТКА­ЧЕН­КО ТКА­ЧЕН­КО, стар­ший юрист АО «Пра­во­лад»

До­во­лі ча­сто тра­пля­ю­ться ви­пад­ки, ко­ли в осо­би, яка звер­ну­ла­ся до су­ду з по­зов­ною за­явою, з’яв­ля­є­ться по­тре­ба (пра­во) на по­вер­не­н­ня спла­че­но­го нею су­до­во­го збо­ру у пов­но­му об­ся­зі або час­тко­во. Однак не­об­хі­дно за­зна­чи­ти, що про­це­ду­ра по­вер­не­н­ня су­до­во­го збо­ру є до­ста­тньо об­ґрун­то­ва­ною та ло­гі­чною, а то­му щоб уни­кну­ти по­ми­лок, які мо­жуть зу­мо­ви­ти втра­ту ча­сти­ни або усі­єї спла­че­ної су­ми, не­об­хі­дно ви­бу­ду­ва­ти юри­ди­чно пра­виль­ний ал­го­ритм та ді­я­ти від­по­від­но до ньо­го. У цій стат­ті мо­жна озна­йо­ми­ти­ся з най­по­ши­ре­ні­ши­ми си­ту­а­ці­я­ми та спосо­ба­ми пов­но­го або час­тко­во­го по­вер­не­н­ня су­до­во­го збо­ру по­зи­ва­чу.

«Ав­то­ма­ти­чне» по­вер­не­н­ня

Спер­шу розглянемо ви­па­док, ко­ли по­вер­не­н­ня су­до­во­го збо­ру не по­тре­бує осо­би­сто­го звер­не­н­ня гро­ма­дян до су­ду, а ви­рі­шу­є­ться су­дом са­мо­стій­но. У та­ко­му ви­пад­ку су­до­вий збір по­вер­та­є­ться в пов­но­му об­ся­зі.

Йде­ться про ви­па­док, ко­ли осо­ба спла­ти­ла су­до­вий збір і по­да­ла до су­ду по­зов, у про­це­сі роз­гля­ду яко­го ви­ни­кли пра­во­ві під­ста­ви для по­вер­не­н­ня су­до­во­го збо­ру. Та­кі під­ста­ви ви­зна­че­ні у ст. 7 ЗУ «Про су­до­вий збір», якою вста­нов­ле­но, що спла­че­на су­ма су­до­во­го збо­ру по­вер­та­є­ться за ухва­лою су­ду у ра­зі:

• по­вер­не­н­ня за­я­ви або скар­ги;

• від­мо­ви у від­крит­ті про­ва­дже­н­ня у спра­ві;

• за­ли­ше­н­ня за­я­ви або скар­ги без роз­гля­ду (крім ви­пад­ків, якщо та­кі за­я­ви або скар­ги за­ли­ше­ні без роз­гля­ду у зв'яз­ку з по­втор­ним не­при­бу­т­тям по­зи­ва­ча або за йо­го кло­по­та­н­ням);

• за­кри­т­тя про­ва­дже­н­ня у спра­ві (крім ви­пад­ків, якщо про­ва­дже­н­ня у спра­ві за­кри­то у зв’яз­ку з від­мо­вою по­зи­ва­ча від по­зо­ву і та­ка від­мо­ва ви­зна­на су­дом), у то­му чи­слі в апе­ля­цій­ній та ка­са­цій­ній ін­стан­ці­ях.

Во­дно­час у тих ви­пад­ках, ко­ли суд з пев­них при­чин не ви­рі­шив пи­та­н­ня про по­вер­не­н­ня су­до­во­го збо­ру, ви ма­є­те пра­во звер­ну­ти­ся до су­ду із за­явою про ви­не­се­н­ня до­да­тко­во­го рі­ше­н­ня, що пря­мо пе­ред­ба­че­но ст. 244 ГПК, 270 ЦПК, 252 КАС Укра­ї­ни.

По­вер­не­н­ня су­до­во­го збо­ру в та­ко­му ви­пад­ку ре­гу­лю­є­ться по­ста­но­вою Ка­бі­не­ту Мі­ні­стрів Укра­ї­ни від 03.08.2011 р. №845 «Про за­твер­дже­н­ня По­ряд­ку ви­ко­на­н­ня рі­шень про стя­гне­н­ня ко­штів дер­жав­но­го та мі­сце­вих бю­дже­тів або бор­жни­ків», згі­дно з яким спла­че­на та по­вер­ну­та від­по­від­но до ухва­ли су­ду су­ма су­до­во­го збо­ру по­вер­та­є­ться ор­га­на­ми Дер­жав­ної ка­зна­чей­ської слу­жби Укра­ї­ни (да­лі – ор­га­ни

Ка­зна­чей­ства). Згі­дно з п. 6 цьо­го По­ряд­ку, у ра­зі прийня­т­тя рі­ше­н­ня про стя­гне­н­ня (по­вер­не­н­ня) ко­штів стя­гу­вач по­дає ор­га­но­ві ка­зна­чей­ства у вста­нов­ле­ний спо­сіб та­кі до­ку­мен­ти:

• за­я­ву про ви­ко­на­н­ня рі­ше­н­ня із за­зна­че­н­ням ре­кві­зи­тів бан­ків­сько­го ра­хун­ка, на який по­трі­бно пе­ре­ра­ху­ва­ти ко­шти, або да­них про пе­ре­ра­ху­ва­н­ня ко­штів у го­тів­ко­вій фор­мі че­рез бан­ки чи під­при­єм­ства по­што­во­го зв’яз­ку, якщо за­зна­че­ний ра­ху­нок від­су­тній;

• су­до­ве рі­ше­н­ня про стя­гне­н­ня ко­штів (ухва­ла су­ду про по­вер­не­н­ня су­до­во­го збо­ру);

• ори­гі­нал або ко­пію роз­ра­хун­ко­во­го до­ку­мен­та (пла­ті­жно­го до­ру­че­н­ня, кви­тан­ції то­що), який під­твер­джує пе­ре­ра­ху­ва­н­ня ко­штів до від­по­від­но­го бю­дже­ту.

По­мил­ко­ве/на­дмір­не по­вер­не­н­ня

Ін­ша си­ту­а­ція, ко­ли осо­ба спла­ти­ла су­до­вий збір, але по­зов до су­ду не по­да­ла, або по­мил­ко­во/на­дмір­но спла­ти­ла ко­шти на ра­ху­нок су­ду. У та­ких ви­пад­ках по­вер­не­н­ня ко­штів здій­сню­ва­ти­ме­ться у по­ряд­ку, ви­зна­че­но­му на­ка­зом Мі­ні­стер­ства фі­нан­сів Укра­ї­ни від 03.09.2013 р. №787 «Про за­твер­дже­н­ня По­ряд-

ку по­вер­не­н­ня ко­штів, по­мил­ко­во або на­дмі­ру за­ра­хо­ва­них до дер­жав­но­го та мі­сце­вих бю­дже­тів» (да­лі – Порядок №787).

Від­по­від­но до абз. 1 п. 5 розд. І По­ряд­ку №787, по­вер­не­н­ня по­мил­ко­во або на­дмі­ру за­ра­хо­ва­них пла­те­жів до бю­дже­ту здій­сню­є­ться за по­да­н­ням ор­га­нів, що кон­тро­лю­ють справ­ля­н­ня над­хо­джень до бю­дже­ту, а у ра­зі по­вер­нен­ні су­до­во­го збо­ру (крім по­мил­ко­во за­ра­хо­ва­но­го) – за ухва­лою су­ду, яка на­бра­ла чин­но­сті.

Во­дно­час по­ста­но­вою Ка­бі­не­ту Мі­ні­стрів Укра­ї­ни від 16.02.2011 р. №106 «Де­які пи­та­н­ня ве­де­н­ня облі­ку по­да­тків, збо­рів, пла­те­жів та ін­ших до­хо­дів бю­дже­ту» одним з ор­га­нів, що кон­тро­лює справ­ля­н­ня над­хо­джень бю­дже­ту за ко­дом бю­дже­тної кла­си­фі­ка­ції 22030000 «Су­до­вий збір та над­хо­дже­н­ня від звер­не­н­ня за­ста­ви у до­хід дер­жа­ви», ви­зна­че­но су­ди за­галь­ної юрис­ди­кції. Тоб­то обов’язок під­го­тов­ки по­да­н­ня на по­вер­не­н­ня ко­штів по­мил­ко­во за­ра­хо­ва­но­го су­до­во­го збо­ру до ор­га­нів Ка­зна­чей­ства по­кла­да­є­ться на від­по­від­ний суд.

Згі­дно з п. 3 розд. І По­ряд­ку №787, по­вер­не­н­ня по­мил­ко­во або на­дмі­ру за­ра­хо­ва­но­го су­до­во­го збо­ру здій­сню­є­ться ор­га­на­ми Ка­зна­чей­ства з від­по­від­них бю­дже­тних ра­хун­ків, від­кри­тих в ор­га­нах Ка­зна­чей­ства згі­дно із за­ко­но­дав­ством, шля­хом оформ­ле­н­ня роз­ра­хун­ко­вих до­ку­мен­тів. Та­ке по­вер­не­н­ня (в на­ціо­наль­ній ва­лю­ті) здій­сню­є­ться на ра­хун­ки одер­жу­ва­чів ко­штів (у то­му чи­слі фі­зи­чних осіб), від­кри­ті в бан­ках (При­ва­тБанк, Оща­дбанк то­що), вка­за­ні у по­дан­ні або за­яві пла­тни­ка.

По­вер­не­н­ня пла­те­жів фі­зи­чним осо­бам, які не ма­ють ра­хун­ків у бан­ках, мо­же здій­сню­ва­ти­ся шля­хом по­вер­не­н­ня го­тів­ко­ви­ми ко­шта­ми за че­ком ор­га­ну Ка­зна­чей­ства з від­по­від­них ра­хун­ків, від­кри­тих у бан­ках на ім’я ор­га­ну Ка­зна­чей­ства, або з від­по­від­них ра­хун­ків бан­ку чи під­при­єм­ства по­што­во­го зв'яз­ку, вка­за­них у по­дан­ні або за­яві пла­тни­ка (йо­го до­ві­ре­ної осо­би).

От­же, для по­вер­не­н­ня по­мил­ко­во спла­че­но­го су­до­во­го збо­ру пла­тник по­ви­нен звер­ну­ти­ся до го­ло­ви су­ду (на ра­ху­нок яко­го по­мил­ко­во пе­ре­ра­хо­ва­ний су­до­вий збір) із за­явою про отри­ма­н­ня по­да­н­ня на по­вер­не­н­ня по­мил­ко­во або на­дмі­ру за­ра­хо­ва­них до бю­дже­ту збо­рів, пла­те­жів та ін­ших до­хо­дів бю­дже­ту, фор­му яко­го за­твер­дже­но По­ряд­ком №787. До за­я­ви не­об­хі­дно до­да­ти та­кі до­ку­мен­ти:

• ори­гі­нал або бан­ків­ська ко­пія до­ку­мен­та про спла­ту су­до­во­го збо­ру, або па­пе­ро­ва ко­пія еле­ктрон­но­го роз­ра­хун­ко­во­го до­ку­мен­та;

• ко­пія па­спор­та та ко­пія іден­ти­фі­ка­цій­но­го ко­ду;

• ко­пія до­ві­ре­но­сті для пред­став­ни­ків.

Пі­сля отри­ма­н­ня в су­ді по­да­н­ня пла­тни­ку для по­вер­не­н­ня су­до­во­го збо­ру не­об­хі­дно звер­ну­ти­ся до ор­га­ну Ка­зна­чей­ства за мі­сцем по­мил­ко­во за­ра­хо­ва­но­го пла­те­жу з та­ки­ми до­ку­мен­та­ми:

• за­ява про по­вер­не­н­ня ко­штів з бю­дже­ту;

• ори­гі­нал або ко­пія до­ку­мен­та на пе­ре­каз, або па­пе­ро­ва ко­пія еле­ктрон­но­го роз­ра­хун­ко­во­го до­ку­мен­та; • ори­гі­нал по­да­н­ня су­ду. У ра­зі по­вер­не­н­ня су­до­во­го збо­ру (крім по­мил­ко­во за­ра­хо­ва­но­го) до ор­га­ну Ка­зна­чей­ства по­да­є­ться ори­гі­нал або на­ле­жним чи­ном за­свід­че­на ко­пія ухва­ли су­ду. Ухва­ла су­ду по­да­є­ться пла­тни­ком до ор­га­ну Ка­зна­чей­ства ра­зом з йо­го за­явою про по­вер­не­н­ня ко­штів з бю­дже­ту та ори­гі­на­лом або ко­пі­єю до­ку­мен­та на пе­ре­каз, або па­пе­ро­вою ко­пі­єю еле­ктрон­но­го роз­ра­хун­ко­во­го до­ку­мен­та, які під­твер­джу­ють пе­ре­ра­ху­ва­н­ня ко­штів до бю­дже­ту (у ра­зі зна­хо­дже­н­ня ори­гі­на­лу до­ку­мен­та на пе­ре­каз, який під­твер­джує за­ра­ху­ва­н­ня су­до­во­го збо­ру до бю­дже­ту, в ма­те­рі­а­лах су­до­вої спра­ви та за­зна­че­н­ня про це в ухва­лі су­ду).

За­ява про по­вер­не­н­ня ко­штів з бю­дже­ту, яка по­да­є­ться до від­по­від­но­го ор­га­ну Ка­зна­чей­ства за мі­сцем за­ра­ху­ва­н­ня пла­те­жу до бю­дже­ту, скла­да­є­ться пла­тни­ком у до­віль­ній фор­мі з обов'яз­ко­вим за­зна­че­н­ням та­кої ін­фор­ма­ції:

• при­чи­ни по­вер­не­н­ня ко­штів з бю­дже­ту;

• най­ме­ну­ва­н­ня пла­тни­ка (суб'єкта го­спо­да­рю­ва­н­ня), код за ЄДРПОУ (для юри­ди­чної осо­би) або прі­зви­ще, ім'я, по ба­тько­ві фі­зи­чної осо­би, ре­є­стра­цій­ний но­мер облі­ко­вої кар­тки пла­тни­ка по­да­тків (іден­ти­фі­ка­цій­ний но­мер) або се­рія та но­мер па­спор­та (для фі­зи­чних осіб, які че­рез свої ре­лі­гій­ні пе­ре­ко­на­н­ня в уста­нов­ле­но­му по­ряд­ку від­мо­ви­ли­ся від прийня­т­тя ре­є­стра­цій­но­го но­ме­ра облі­ко­вої

Спла­че­на та по­вер­ну­та від­по­від­но до ухва­ли су­ду су­ма су­до­во­го збо­ру по­вер­та­є­ться ор­га­на­ми ДКСУ

кар­тки пла­тни­ка по­да­тків та ма­ють від­мі­тку в па­спор­ті);

• мі­сце­зна­хо­дже­н­ня юри­ди­чної осо­би або мі­сце про­жи­ва­н­ня фі­зи­чної осо­би та но­мер кон­та­ктно­го те­ле­фо­ну;

• су­ма пла­те­жу, що під­ля­гає по­вер­нен­ню;

• спо­сіб пе­ре­ра­ху­ва­н­ня ко­штів з бю­дже­ту (у без­го­тів­ко­вій фор­мі із за­зна­че­н­ням ре­кві­зи­тів ра­хун­ку одер­жу­ва­ча ко­штів чи го­тів­кою).

Во­дно­час не­об­хі­дно за­зна­чи­ти, що ор­га­ни Ка­зна­чей­ства при­йма­ють по­да­н­ня від ор­га­нів, які кон­тро­лю­ють справ­ля­н­ня над­хо­джень до бю­дже­ту, у стро­ки, ви­зна­че­ні нор­ма­тив­но­пра­во­ви­ми акта­ми з пи­тань по­вер­не­н­ня по­мил­ко­во або на­дмі­ру за­ра­хо­ва­них до бю­дже­ту ко­штів.

У ра­зі від­су­тно­сті та­ко­го нор­ма­тив­но-пра­во­во­го акту пла­тник по­дає до від­по­від­но­го ор­га­ну Ка­зна­чей­ства за­я­ву та по­да­н­ня, да­ти скла­да­н­ня яких не пе­ре­ви­щу­ють 30 ка­лен­дар­них днів (абз. 1 п. 10 розд. І По­ряд­ку №787).

Та­кти­чне по­вер­не­н­ня

Той ви­па­док, ко­ли по­вер­не­н­ня су­до­во­го збо­ру на­пря­му за­ле­жить від ва­ших юри­ди­чних дій, а то­чні­ше від їх пра­виль­но­го по­ряд­ку. Мо­ва йде про ви­па­док, ко­ли осо­ба спла­ти­ла су­до­вий збір, по­да­ла по­зов до су­ду, а су­ди­ти­ся вже ста­ло не­акту­аль­но.

Вар­то за­ува­жи­ти, що в юри­ди­чній пра­кти­ці до­ста­тньо по­ши­ре­ні ви­пад­ки, ко­ли клі­єнт спо­ча­тку ви­ма­гає від юри­ста тер­мі­но­во по­да­ти по­зов до су­ду, а зго­дом, че­рез втра­ту акту­аль­но­сті та­ко­го про­це­су (до­мов­ле­ність сто­рін), ви­ма­гає у ма­кси­маль­но ко­ро­ткі стро­ки вчи­ни­ти юри­ди­чні дії, щоб су­до­вий про­цес при­пи­нив­ся і йо­му бу­ло по­вер­ну­то всю спла­че­ну ним су­му су­до­во­го збо­ру.

У зв’яз­ку з цим розглянемо ви­пад­ки, як по­трі­бно ді­я­ти у ра­зі по­вер­не­н­ня су­до­во­го збо­ру з по­зов­ни­ми ви­мо­га­ми май­но­во­го ха­ра­кте­ру, а та­кож з ви­мо­га­ми, які ма­ють не­май­но­вий ха­ра­ктер.

Май­но­ві ви­мо­ги

Ця си­ту­а­ція ви­ни­кає, ко­ли суд вже від­крив про­ва­дже­н­ня у спра­ві, бу­ла при­зна­че­на да­та су­до­во­го за­сі­да­н­ня, але по­тре­ба у су­до­во­му роз­гля­ді та ви­не­сен­ні рі­ше­н­ня зни­кла. Зви­чай­но, ми мо­же­мо по­да­ти до су­ду за­я­ву про за­ли­ше­н­ня по­зо­ву без роз­гля­ду, що дає пра­во­ві під­ста­ви для по­втор­но­го звер­не­н­ня з тим са­мим пре­дме­том по­зо­ву та з тих са­мих під­став, але у та­ко­му ви­пад­ку по­вер­не­н­ня су­до­во­го збо­ру го­ді й че­ка­ти.

Якщо ча­сти­на су­ми бор­гу бу­ла спла­че­на від­по­від­а­чем ли­ше пі­сля то­го, як був по­да­ний по­зов, ми мо­же­мо змен­ши­ти роз­мір ви­мог до роз­мі­ру на­яв­ної су­ми за­бор­го­ва­но­сті та по­вер­ну­ти су­до­вий збір. Про­те за­бор­го­ва­ність пе­ред по­зи­ва­чем ще й до­сі існує.

Зві­сно, одним з най­кра­щих ва­рі­ан­тів для по­зи­ва­ча мо­гло б бу­ти укла­де­н­ня з бор­жни­ком ми­ро­вої уго­ди та, як на­слі­док, за­кри­т­тя про­ва­дже­н­ня у спра­ві й по­вер­не­н­ня су­до­во­го збо­ру. Однак від­по­від­ач не має ба­жа­н­ня вчи­ня­ти жо­дних юри­ди­чних дій, пов’яза­них з роз­гля­дом ці­єї спра­ви. Тоб­то пе­ред на­ми сто­їть зав­да­н­ня без будь-якої уча­сті від­по­від­а­ча до прийня­т­тя су­дом рі­ше­н­ня у спра­ві по­вер­ну­ти клі­єн­ту ма­кси­маль­ний роз­мір спла­че­но­го ним су­до­во­го збо­ру.

Ана­лі­зу­ю­чи ч. 1 ст. 7 За­ко­ну «Про су­до­вий збір», ми мо­же­мо по­ба­чи­ти, що най­більш спри­я­тли­вим у цьо­му ви­пад­ку спосо­бом по­вер­не­н­ня су­до­во­го збо­ру бу­де змен­ше­н­ня роз­мі­ру по­зов­них ви­мог.

Пе­ред­усім, для ре­а­лі­за­ції по­став­ле­ної ме­ти – по­вер­ну­ти су­до­вий збір та уни­кну­ти ви­не­се­н­ня су­дом рі­ше­н­ня, слід узго­ди­ти з клі­єн­том си­ту­а­цію що­до змен­ше­н­ня роз­мі­ру по­зов­них ви­мог до та­кої су­ми, за якої спла­чу­вав­ся б мі­ні­маль­ний роз­мір збо­ру, а по­тім від­мо­ви­ти­ся від по­зо­ву.

Ал­го­ритм на­ших дій (ви­зна­че­ний ст. 46 ГПК, 49 ЦПК, 47 КАС Укра­ї­ни):

• по­да­є­мо кло­по­та­н­ня про змен­ше­н­ня по­зов­них ви­мог;

• у зв’яз­ку зі змен­ше­н­ням роз­мі­ру ви­мог по­да­є­мо за­я­ву про по­вер­не­н­ня су­до­во­го збо­ру;

• по­да­є­мо за­я­ву про від­мо­ву від по­зо­ву.

От­же, щоб по­вер­ну­ти збір за по­зив­ни­ми ви­мо­га­ми май­но­во­го ха­ра­кте­ру, не­об­хі­дно спо­ча­тку змен­шу­ва­ти роз­мір по­зов­них ви­мог, по­да­ва­ти за­я­ву про по­вер­не­н­ня су­до­во­го збо­ру, а по­тім від­мов­ля­ти­ся від вже змен­ше­них по­зов­них ви­мог.

При цьо­му, якщо ви­ще­на­ве­де­ний порядок бу­ло здій­сне­но до по­ча­тку роз­гля­ду су­дом спра­ви по су­ті, від­по­від­но до ч. 3 ст. 7 ЗУ «Про су­до­вий збір», під­ля­гає по­вер­нен­ню по­зи­ва­чу з дер­жав­но­го бю­дже­ту у роз­мі­рі 50% су­до­во­го збо­ру, вра­хо­ву­ю­чи змен­ше­н­ня роз­мі­ру по­зов­них ви­мог та за­кри­т­тя про­ва­дже­н­ня у спра­ві.

Не­май­но­ві ви­мо­ги

У цьо­му ви­пад­ку ми не ма­ти­ме­мо мо­жли­во­сті що­до змен­ше­н­ня су­ми по­зов­них ви­мог, а от­же, ді­я­ти мо­же­мо ли­ше у спо­сіб, пе­ред­ба­че­ний ч. 3 ст. 7 ЗУ «Про су­до­вий збір», що та­кож ко­ре­спон­ду­є­ться ст. 142 КАСУ, 130 ГПК, 142 ЦПК, яки­ми пе­ред­ба­че­но по­вер­не­н­ня ли­ше 50% су­до­во­го збо­ру, спла­че­но­го під час по­да­н­ня по­зо­ву, у та­ких ви­пад­ках:

• укла­де­н­ня ми­ро­вої уго­ди до прийня­т­тя рі­ше­н­ня у спра­ві су­дом пер­шої ін­стан­ції;

• від­мо­ва по­зи­ва­ча від по­зо­ву до по­ча­тку роз­гля­ду спра­ви по су­ті;

• ви­зна­н­ня по­зо­ву від­по­від­а­чем до по­ча­тку роз­гля­ду спра­ви по су­ті.

Від­по­від­не пра­ви­ло (що­до су­до­во­го збо­ру, спла­че­но­го під час по­да­н­ня апе­ля­цій­ної чи ка­са­цій­ної скар­ги) діє у ра­зі укла­де­н­ня ми­ро­вої уго­ди, від­мо­ви від по­зо­ву, ви­зна­н­ня по­зо­ву від­по­від­а­чем на ста­дії пе­ре­гля­ду рі­ше­н­ня в апе­ля­цій­но­му чи ка­са­цій­но­му по­ряд­ку.

За­ява про по­вер­не­н­ня ко­штів з бю­дже­ту скла­да­є­ться пла­тни­ком у до­віль­ній фор­мі

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.