Пер­спе­кти­ви ви­ко­ри­ста­н­ня де­ри­ва­ти­вів у від­нов­лю­ва­ній енер­ге­ти­ці в Укра­ї­ні

Yurydychna Gazeta - - АКТУАЛЬНО | ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО -

Ро­зви­ток та роз­бу­до­ва рин­ку фі­нан­со­вих ін­стру­мен­тів в Укра­ї­ні є одні­єю з клю­чо­вих умов для зро­ста­н­ня еко­но­мі­ки. Однак сьо­го­дні пов­но­цін­но­му фун­кціо­ну­ван­ню та подаль­шо­му роз­ви­тку рин­ку де­ри­ва­ти­вів і по­хі­дних цін­них па­пе­рів в Укра­ї­ні за­ва­жає існу­ва­н­ня низ­ки не­ви­рі­ше­них про­блем, се­ред яких від­су­тність ком­пле­ксно­го ре­гу­лю­ва­н­ня від­но­син, що ви­ни­ка­ють на від­по­від­них рин­ках.

На жаль, 27.02.2018 р. про­ект ЗУ «Про ринки ка­пі­та­лу та ре­гу­льо­ва­ні ринки» №7055 від 01.09.2017 р. (да­лі –

За­ко­но­про­ект), який є на­щад­ком про­е­кту ЗУ «Про вне­се­н­ня змін до де­яких за­ко­но­дав­чих актів Укра­ї­ни (що­до ре­гу­льо­ва­них рин­ків та де­ри­ва­ти­вів)» №3498 від 20.11.2015 р., був по­вер­ну­тий на до­о­пра­цю­ва­н­ня. Вже вко­тре Вер­хов­на ра­да Укра­ї­ни не змо­гла прийня­ти про­філь­ний за­кон, який вре­гу­лю­вав би за­зна­че­ні фі­нан­со­ві ін­стру­мен­ти.

На­ціо­наль­на ко­мі­сія з цін­них па­пе­рів та фон­до­во­го рин­ку, а та­кож уча­сни­ки рин­ку не­о­дно­ра­зо­во на­го­ло­шу­ва­ли на ва­жли­во­сті цьо­го за­ко­но­про­е­кту, який по­ви­нен по­зи­тив­но впли­ну­ти на ринки ка­пі­та­лу та де­ри­ва­ти­вів, на­да­ти уча­сни­кам рин­ку ін­стру­мен­ти для хе­джу­ва­н­ня ри­зи­ків, по­кра­щи­ти ін­фра­стру­кту­ру, клі­рин­го­ву ді­яль­ність та де­по­зи­тар­но-роз­ра­хун­ко­ві опе­ра­ції, ство­ри­ти бір­жо­вий і по­за­бір­жо­вий ринки де­ри­ва­ти­вів на енер­го­но­сії та сіль­сько­го­спо­дар­ську про­ду­кцію то­що. Спо­ді­ва­є­мо­ся, що За­ко­но­про­ект все-та­ки бу­де прийня­тий і до­зво­лить уча­сни­кам рин­ку ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти де­ри­ва­ти­ви та по­хі­дні цін­ні па­пе­ри.

У зв’яз­ку з на­бра­н­ням чин­но­сті ЗУ «Про ри­нок еле­ктри­чної енер­гії» (да­лі – За­кон) та по­ча­тком дії но­во­го рин­ку еле­ктри­чної енер­гії з 01.07.2019 р., вар­то звер­ну­ти ува­гу на пер­спе­кти­ви ви­ко­ри­ста­н­ня де­ри­ва­ти­вів се­ред уча­сни­ків рин­ку ви­ро­бни­цтва еле­ктро­енер­гії з від­нов­лю­ва­них дже­рел енер­гії (да­лі – ВДЕ).

По­тен­цій­на сфе­ра ви­ко­ри­ста­н­ня

Ін­ве­сти­цій­на при­ва­бли­вість про­е­ктів від­нов­лю­валь­ної енер­ге­ти­ки зу­мов­ле­на, зокре­ма, по­рів­ня­но ви­со­ким роз­мі­ром «зе­ле­но­го» та­ри­фу, який прив’яза­ний до ва­лю­ти єв­ро; до­ста­тньо три­ва­лим стро­ком дії «зе­ле­но­го» та­ри­фу (до 01.01.2030 р.); обов’яз­ку ДП «Енер­го­ри­нок» ку­пу­ва­ти весь об­сяг еле­ктро­енер­гії, ви­ро­бле­ної з ВДЕ за «зе­ле­ним» та­ри­фом. Не­зва­жа­ю­чи на зна­чу­щість вка­за­них сти­му­лів, існує низ­ка пи­тань, які по­трі­бно взя­ти до ува­ги, ін­ве­сту­ю­чи в укра­їн­ські про­е­кти «зе­ле­ної» енер­ге­ти­ки.

Від­по­від­аль­ність за не­ба­лан­си

Одним з та­ких пи­тань є від­по­від­аль­ність за не­ба­лан­си. З ме­тою за­без­пе­че­н­ня ста­лої та на­дій­ної ро­бо­ти Об’єд­на­ної енер­го­си­сте­ми Укра­ї­ни (да­лі – ОЕС) За­кон вста­нов­лює, що всі уча­сни­ки рин­ку (в то­му чи­слі ви­ро­бни­ки еле­ктри­чної енер­гії з ВДЕ), крім спо­жи­ва­чів, бу­дуть не­сти від­по­від­аль­ність за свої не­ба­лан­си еле­ктри­чної енер­гії в енер­го­си­сте­мі. Чи­ма­ло ін­ве­сто­рів та їхніх по­тен­цій­них кре­ди­то­рів за­не­по­ко­є­ні вве­де­н­ням та­кої фі­нан­со­вої від­по­від­аль­но­сті, на­сам­пе­ред, че­рез спе­ци­фі­ку про­гно­зу­ва­н­ня об­ся­гів ви­ро­бни­цтва еле­ктро­енер­гії та­ки­ми ВДЕ як ві­тер та сон­це. Не­до­ско­на­лість про­грам­но­го за­без­пе­че­н­ня та не­ста­ча ме­тео­ро­ло­гі­чних да­них не до­зво­ля­ють то­чно про­гно­зу­ва­ти фа­кти­чні об­ся­ги ви­ро­бни­цтва еле­ктри­чної енер­гії, а та­кож по­си­лю­ють ри­зик фі­нан­со­вої від­по­від­аль­но­сті за не­ба­лан­си.

Суть про­бле­ми

Від­по­від­но до За­ко­ну, для вре­гу­лю­ва­н­ня не­ба­лан­сів з опе­ра­то­ром си­сте­ми пе­ре­да­чі (да­лі – ОСП) уча­сни­ки рин­ку по­вин­ні ста­ти сто­ро­ною, від­по­від­аль­ною за ба­ланс (да­лі – СВБ), або пе­ре­да­ти свою від­по­від­аль­ність ін­шій СВБ шля­хом вхо­дже­н­ня до ба- лан­су­ю­чої гру­пи. За не­ба­лан­си еле­ктри­чної енер­гії СВБ не­суть фі­нан­со­ву від­по­від­аль­ність пе­ред ОСП. Вар­тість не­ба­лан­сів еле­ктри­чної енер­гії СВБ бу­де роз­ра­хо­ву­ва­ти­ся адмі­ні­стра­то­ром роз­ра­хун­ків для ко­жно­го роз­ра­хун­ко­во­го пе­рі­о­ду до­би, за­ле­жно від об­ся­гу не­ба­лан­сів еле­ктри­чної енер­гії ці­єї сто­ро­ни та цін не­ба­лан­сів, ви­зна­че­них Пра­ви­ла­ми рин­ку. Та­кі Пра­ви­ла рин­ку бу­ли за­твер­дже­ні НКРЕКП 14.03.2018 р.

Згі­дно із За­ко­ном, для то­го щоб про­да­ва­ти еле­ктро­енер­гію за «зе­ле­ним» та­ри­фом, від­по­від­ні ви­ро­бни­ки, се­ред ін­шо­го, по­вин­ні бу­дуть укла­сти до­го­вір з га­ран­то­ва­ним по­ку­пцем (да­лі – ГП), який фа­кти­чно пе­ре­бе­ре на се­бе обов’яз­ки, що ви­ко­ну­ва­ло ДП «Енер­го­ри­нок» у ме­жах ми­ну­лої мо­де­лі рин­ку, та увійти на під­ста­ві цьо­го до­го­во­ру до ба­лан­су­ю­чої гру­пи ви­ро­бни­ків за «зе­ле­ним» та­ри­фом. При цьо­му ГП стає СВБ ба­лан­су­ю­чої гру­пи для ви­ро­бни­ків за «зе­ле­ним» та­ри­фом, з яки­ми він уклав дво­сто­рон­ні до­го­во­ри. При цьо­му ви­ро­бни­ки по­вин­ні що­до­бо­во по­да­ва­ти ГП свої до­бо­ві гра­фі­ки від­пу­ску еле­ктри­чної енер­гії на на­сту­пну до­бу. За від­хи­ле­н­ня фа­кти­чних по­го­дин­них об­ся­гів від­пу­ску еле­ктри­чної енер­гії ви­ро­бни­ків за «зе­ле­ним» та­ри­фом від їхніх по­го­дин­них гра­фі­ків ви­ро­бни­ки, які вхо­дять до ба­лан­су­ю­чої гру­пи ви­ро­бни­ків за «зе­ле­ним» та­ри­фом, від­шко- до­ву­ють час­тку вар­то­сті вре­гу­лю­ва­н­ня не­ба­лан­су еле­ктри­чної енер­гії ГП від­по­від­но до пра­вил фун­кціо­ну­ва­н­ня ба­лан­су­ю­чої гру­пи ви­ро­бни­ків за «зе­ле­ним» та­ри­фом.

За­кон пе­ред­ба­чає пев­ний пе­ре­хі­дний пе­рі­од, про­тя­гом яко­го від­по­від­аль­ність за не­ба­лан­си по­сту­по­во збіль­шу­є­ться. Час­тка від­шко­ду­ва­н­ня ГП ви­ро­бни­ка­ми, яким вста­нов­ле­но «зе­ле­ний» та­риф і які вхо­дять до ба­лан­су­ю­чої гру­пи ви­ро­бни­ків за «зе­ле­ним» та­ри­фом, до 31.12.2020 р. ста­но­вить 0% та ко­жно­го на­сту­пно­го ро­ку по­чи­нає збіль­шу­ва­ти­ся на 10%.

Окрім цьо­го, За­кон та­кож вста­нов­лює зна­че­н­ня допу­сти­мо­го від­хи­ле­н­ня фа­кти­чних об­ся­гів від гра­фі­ка. До 31.12.2029 р. до­пу­ска­є­ться від­хи­ле­н­ня фа­кти­чних по­го­дин­них об­ся­гів від­пу­ску еле­ктри­чної енер­гії від по­го­дин­но­го гра­фі­ка від­пу­ску (tolerance margin), на­да­но­го ГП, до 20%, 5% та 10% для ви­ро­бни­ків, які ви­ко­ри­сто­ву­ють енер­гію ві­тру, гі­дро­енер­гію та енер­гію со­ня­чно­го ви­про­мі­ню­ва­н­ня від­по­від­но. Во­дно­час з 31 гру­дня ро­ку, в яко­му від­бу­ло­ся фа­кти­чне до­ся­гне­н­ня усі­ма суб’єкта­ми го­спо­да­рю­ва­н­ня, які ви­ро­бля­ють еле­ктри­чну енер­гію з аль­тер­на­тив­них дже­рел енер­гії, час­тки у роз­мі­рі 5% і біль­ше у що­рі­чно­му енер­ге­ти­чно­му ба­лан­сі Укра­ї­ни, допу­сти­ме від­шко­ду­ва­н­ня змен­шу­є­ться до 10%, 5% та 5% для ви­ро­бни­ків, які ви­ко­ри­сто­ву­ють енер­гію ві­тру, гі­дро­енер­гію та енер­гію со­ня­чно­го ви­про­мі­ню­ва­н­ня від­по­від­но.

Що та­ке Synthetic PPA?

За кор­до­ном існує пра­кти­ка ви­ко­ри­ста­н­ня де­ри­ва­ти­вів у від­нов­лю­ва­ній енер­ге­ти­ці. Та­кі де­ри­ва­ти­ви укла­да­ю­ться у фор­мі до­го­во­ру про ку­пів­лю-про­даж еле­ктри­чної енер­гії (да­лі – PPA) та на­зи­ва­ю­ться Synthetic, Financial або Virtual PPA. Цей PPA від­рі­зня­є­ться від зви­чно­го нам «при­мір­но­го до­го­во­ру про ку­пів­лю-про­даж еле­ктри­чної енер­гії між дер­жав­ним під­при­єм­ством «Енер­го­ри­нок» та суб’єктом го­спо­да­рю­ва­н­ня, що ви­ро­бляє еле­ктри­чну енер­гію з ви­ко­ри­ста­н­ням аль­тер­на­тив­них дже­рел енер­гії».

За кор­до­ном ви­ро­бни­ки еле­ктро­енер­гії з ВЕД отри­му­ють при­бу­ток че­рез кла­си­чний дов­го­стро­ко­вий PPA або че­рез про­даж еле­ктро­енер­гії на від­кри­то­му рин­ку. Дов­го­стро­ко­ві PPA, укла­де­ні стро­ком від 10 до 20 ро­ків, га­ран­ту­ють ста­біль­ний до­хід про­тя­гом три­ва­ло­го ча­су завдяки про­да­жу еле­ктро­енер­гії за фі­ксо­ва­ною ці­ною.

Ко­ли ви­ро­бник про­дає еле­ктро­енер­гію на від­кри­то­му рин­ку за спо­то­вою рин­ко­вою ці­ною, то­ді він мо­же до­да­тко­во укла­сти з тре­тьою сто­ро­ною (на­зве­мо її «стра­хо­вик») син­те­ти­чний PPA, який до­зво­ляє обом сто­ро­нам за­хе­джу­ва­ти ці­но­вий ри­зик. Та­кий ін­стру­мент є ці­ка­вим як ви­ро­бни­ко­ві, так і стра­хо­ви­ку, яким мо­же бу­ти спо­жи­вач ве­ли­кої

Пер­спе­кти­ви ви­ко­ри­ста­н­ня в Укра­ї­ні де­ри­ва­ти­вів до­ста­тньо хо­ро­ші

кіль­ко­сті енер­гії, адже обидві сто­ро­ни про­да­ють/ку­пу­ють еле­ктро­енер­гію за рин­ко­вою ці­ною, яка по­стій­но ко­ли­ва­є­ться, але пра­гнуть про­да­ва­ти/ку­пу­ва­ти її за фі­ксо­ва­ною ці­ною. Ін­шою сто­ро­ною мо­же бу­ти та­кож фі­нан­со­ва уста­но­ва, яка за­ро­бляє на ко­ли­ва­н­нях ці­ни та­ко­го ба­зо­во­го акти­ву як еле­ктро­енер­гія.

Завдяки мо­жли­во­сті за­фі­ксу­ва­ти ці­ну на еле­ктро­енер­гію, сто­ро­ни за­ці­кав­ле­ні укла­да­ти син­те­ти­чний PPA, тим са­мим хе­джу­ю­чи свої ри­зи­ки, пов’яза­ні з ко­ли­ва­н­ня­ми рин­ко­вих цін на еле­ктро­енер­гію. Син­те­ти­чний PPA є кон­тра­ктом на рі­зни­цю, адже за ним не­має фі­зи­чної по­став­ки еле­ктро­енер­гії – ви­ро­бник про­дає, а стра­хо­вик ку­пує її на від­кри­то­му рин­ку. З огля­ду на та­кі осо­бли­во­сті син­те­ти­чно­го PPA, він є кла­си­чним фі­нан­со­вим де­ри­ва­ти­вом, а са­ме сво­пом, адже ви­ро­бник пла­тить стра­хо­ви­ку, якщо спо­то­ва рин­ко­ва ці­на за еле­ктро­енер­гію є біль­шою, ніж по­го­дже­на у до­го­во­рі страйк-ці­на (strike price), а стра­хо­вик пла­тить ви­ро­бни­ку, якщо спо­то­ва рин­ко­ва ці­на є мен­шою, ніж страйк-ці­на. Та­кий син­те­ти­чний PPA у фор­мі сво­пу ціл­ком під­па­дає під ви­зна­че­н­ня сво­пу, яке мі­сти­ться у ч. 3 ст. 33 За­ко­но­про­е­кту.

Аль­тер­на­тив­ний ва­рі­ант – сто­ро­ни мо­жуть стру­кту­ру­ва­ти син­те­ти­чний PPA як пут- чи кол-опціон, який мо­же бу­ти по­став­ним або роз­ра­хун­ко­вим. За по­став­ним опціо­ном йо­го сто­ро­на ма­ти­ме пра­во при­дба­ти (кол) або про­да­ти (пут) еле­ктро­енер­гію з фі­зи­чною її по­став­кою, а за фі­нан­со­вим/роз­ра­хун­ко­вим опціо­ном – без по­став­ки. У та­ко­му ви­пад­ку хе­джу­ва­н­ня від­бу­ва­є­ться завдяки то­му, що сто­ро­на са­мо­стій­но ви­рі­шує, чи ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти її пра­во (опціон) на ку­пів­лю/про­даж еле­ктро­енер­гії (або ви­ма­га­ти ви­пла­ти рі­зни­ці), за­ле­жно від спів­від­но­ше­н­ня рин­ко­вої спо­то­вої ці­ни та страйк-ці­ни. За та­ке на­да­не пра­во «про­да­вець» опціо­ну отри­му­ва­ти­ме пре­мію, роз­мір якої за­ле­жать від рі­зни­ці між страйк-ці­ною та про­гно­за­ми цін на рин­ку еле­ктро­енер­гії, а та­кож від стро­ку дії опціо­ну.

Та­кож ви­ро­бник еле­ктро­енер­гії з ВДЕ мо­же укла­сти з по­ку­пцем кла­си­чний по­став­ний PPA за фі­ксо­ва­ною ці­ною, який по су­ті бу­де стро­ко­вою уго­дою (фор­вар­дним по­став­ним кон­тра­ктом). Вар­то за­ува­жи­ти, що та­кий до­го­вір не під­па­дає під по­ня­т­тя де­ри­ва­ти­ву за ст. 31 За­ко­но­про­е­кту, адже він пе­ред­ба­чає ви­ко­на­н­ня зо­бов’язань за та­ким до­го­во­ром ви­клю­чно шля­хом від­чу­же­н­ня (прийня­т­тя) ба­зо­во­го акти­ву.

В обох ви­пад­ках (сво­пу та опціо­ну) пла­те­жі мо­жуть бу­ти прив’яза­ні як до фа­кти­чно ви­ро­бле­ної ви­ро­бни­ком енер­гії, так і до умов­но­го об­ся­гу еле­ктро­енер­гії. Во­ни мо­жуть сто­су­ва­ти­ся як усьо­го об­ся­гу еле­ктро­енер­гії, так і пев­ної її ча­сти­ни. В пев­них ви­пад­ках мо­же вста­нов­лю­ва­ти­ся ді­а­па­зон ко­ли­ва­н­ня рин­ко­вої ці­ни, в ме­жах якої не пла­тить жо­дна сто­ро­на.

Пер­спе­кти­ви Synthetic PPA в Укра­ї­ні

За­лу­че­н­ня фі­нан­су­ва­н­ня є одним з най­ва­жли­ві­ших пи­тань для бу­дів­ни­цтва со­ня­чних або ві­тро­вих еле­ктро­стан­цій. За­зви­чай кре­ди­то­ри го­то­ві на­да­ва­ти фі­нан­су­ва­н­ня під та­кі про­е­кти за умо­ви, що ви­ро­бник еле­ктро­енер­гії з ВДЕ отри­му­ва­ти­ме ста­біль­ний до­хід про­тя­гом три­ва­ло­го стро­ку, який ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти­ме­ться для по­га­ше­н­ня бор­го­во­го фі­нан­су­ва­н­ня. Са­ме то­му за­раз в Укра­ї­ні та­кою по­пу­ляр­ною та акту­аль­ною є те­ма PPA.

До 2030 р. в Укра­ї­ні діятиме по­рів­ня­но ви­со­кий «зе­ле­ний» та­риф з прив’яз­кою до єв­ро та від­по­від­но до яко­го ДП «Енер­го­ри­нок» зо­бов’яза­ний ку­пу­ва­ти всю ви­ро­бле­ну еле­ктро­енер­гію. Зва­жа­ю­чи на за­зна­че­не, про­бле­ми, з яки­ми зі­штов­ху­ю­ться ви­ро­бни­ки еле­ктро­енер­гії з ВДЕ за кор­до­ном, а са­ме во­ла­тиль­ність цін на еле­ктро­енер­гію, для нас на­ра­зі не акту­аль­ні.

Во­дно­час в Укра­ї­ні існує ін­ший ри­зик – не­про­гно­зо­ва­ність фа­кти­чно­го об­ся­гу ви­ро­бни­цтва. Зва­жа­ю­чи на те, що вже з 2021 р. в Укра­ї­ні ви­ро­бни­ки еле­ктро­енер­гії за «зе­ле­ним» та­ри­фом бу­дуть не­сти від­по­від­аль­ність за не­ба­лан­си, те­ма хе­джу­ва­н­ня від­по­від­аль­но­сті за не­ба­ланс є до­ста­тньо акту­аль­ною. На­яв­ність ін­стру­мен­ту, який до­зво­ля­ти­ме про­тя­гом три­ва­ло­го стро­ку мі­ні­мі­зу­ва­ти ри­зи­ки від­по­від­аль­но­сті за не­ба­лан­си, мо­же ста­ти для кре­ди­то­рів ва­го­мим ар­гу­мен­том на ко­ристь рі­ше­н­ня про на­да­н­ня фі­нан­су­ва­н­ня.

Ба­зо­вим по­ка­зни­ком та­ко­го син­те­ти­чно­го PPA мо­жуть ста­ти як фі­зи­чні по­ка­зни­ки ста­ну нав­ко­ли­шньо­го при­ро­дно­го се­ре­до­ви­ща (сон­ця/ ві­тру), так і фа­кти­чні об­ся­ги ви­ро­бни­цтва еле­ктро­енер­гії з ВДЕ. Мо­жли­вість вста­нов­ле­н­ня та­ко­го ба­зо­во­го по­ка­зни­ка пря­мо пе­ред­ба­че­на у ст. 32. За­ко­но­про­е­кту. Та­ким чи­ном, за ана­ло­гі­єю з іно­зем­ни­ми PPA, якщо про­ект ви­ро­бля­ти­ме біль­ше енер­гії або якщо сон­ця/ві­тру бу­де біль­ше, ніж вста­нов­ле­но у до­го­во­рі, про­ект спла­чу­ва­ти­ме рі­зни­цю ін­шій сто­ро­ні, а якщо мен­ше – ін­ша сто­ро­на ком­пен­су­ва­ти­ме втра­ти/штра­фи за не­ба­ланс.

Ймо­вір­но, що під час укла­де­н­ня та­ких PPA ча­сто ви­ни­ка­ти­муть пи­та­н­ня кон­флі­кту ін­те­ре­сів між кре­ди­то­ра­ми прое­кт­ної ком­па­нії та ін­шою сто­ро­ною до­го­во­ру. Зро­зумі­ло, що укла­да­ю­чи син­те­ти­чний PPA, стра­хо­вик ба­жа­ти­ме отри­ма­ти га­ран­тії ви­ко­на­н­ня прое­кт­ною ком­па­ні­єю сво­їх зо­бов’язань. Во­дно­час кре­ди­то­ри прое­кт­ної ком­па­нії та­кож ба­жа­ти­муть отри­ма­ти за­без­пе­че­н­ня за кре­ди­тни­ми до­го­во­ра­ми. У та­ко­му ви­пад­ку мо­же ви­ни­ка­ти про­бле­ма, що га­ран­тій/за­без­пе­че­н­ня не ви­ста­чить на всіх кре­ди­то­рів та стра­хо­ви­ків, то­му їм до­ве­де­ться до­мов­ля­ти­ся шля­хом укла­де­н­ня до­го­во­ру між кре­ди­то­ра­ми (intercreditor agreement).

Ще одні­єю про­бле­мою, яка мо­же ви­ни­ка­ти, є те, що ча­сто кре­ди­тні до­го­во­ри мі­стять стат­ті з не­га­тив­ни­ми зо­бов’яза­н­ня­ми для прое­кт­ної ком­па­нії утри­му­ва­ти­ся від укла­де­н­ня де­ри­ва­ти­вів. Як зга­ду­ва­ло­ся ра­ні­ше, син­те­ти­чні PPA за сво­єю при­ро­дою є де­ри­ва­ти­ва­ми – сво­па­ми, опціо­на­ми то­що, за­ле­жно від ви­пад­ку.

От­же, пер­спе­кти­ви ви­ко­ри­ста­н­ня в Укра­ї­ні де­ри­ва­ти­вів, у то­му чи­слі у фор­мі син­те­ти­чних PPA у від­нов­лю­ва­ній енер­ге­ти­ці, до­ста­тньо хо­ро­ші. У зв’яз­ку з по­ча­тком дії но­во­го рин­ку еле­ктри­чної енер­гії з 01.08.2019 р. та вве­де­н­ням від­по­від­аль­но­сті за не­ба­лан­си, як ін­ве­сто­ри, так і кре­ди­то­ри вже за­раз по­чи­на­ють ду­ма­ти над шля­ха­ми мі­ні­мі­за­ції ри­зи­ків. Син­те­ти­чні PPA мо­жуть ста­ти ін­стру­мен­том, який бу­де ви­гі­дний усім сто­ро­нам. Пер­шо­чер­го­вим кро­ком на шля­ху до ви­ко­ри­ста­н­ня цьо­го ін­стру­мен­ту є прийня­т­тя за­ко­ну про ринки ка­пі­та­лу та ре­гу­льо­ва­ні ринки, який ком­пле­ксно вре­гу­лює по­хі­дні фі­нан­со­ві ін­стру­мен­ти в Укра­ї­ні.

Дми­тро Д СИМБІРЬОВ СИМБІРЬОВ, юрист AVELLUM

Орест О ФРАНЧУК ФРАНЧУК, юрист AVELLUM

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.