Но­ве­ли мі­гра­цій­но­го за­ко­но­дав­ства

Yurydychna Gazeta - - АНАЛІТИКА | МІГРАЦІЙНЕ ПРАВО -

Єв­ро­ін­те­гра­цій­ний на­пря­мок роз­ви­тку Укра­ї­ни зна­йшов своє від­обра­же­н­ня у змі­нах до мі­гра­цій­но­го за­ко­но­дав­ства. Та­кі но­ве­ли ви­кли­ка­ні як пра­гне­н­ня­ми укра­їн­сько­го за­ко­но­дав­ця спро­сти­ти мі­гра­цій­ні пра­ви­ла для іно­зем­них ін­ве­сто­рів, так і по­си­ле­н­ням ви­мог що­до пе­ре­ти­ну кор­до­ну в кон­текс­ті за­про­ва­дже­н­ня Бе­зві­зо­во­го ре­жи­му між Укра­ї­ною та Єв­ро­пей­ським со­ю­зом.

Во­се­ни 2017 р. на­бу­ли чин­но­сті змі­ни до за­ко­но­дав­ства Укра­ї­ни, які сто­су­ва­ли­ся са­ме про­це­дур, пов’яза­них з тру­до­вою мі­гра­ці­єю та спро­ще­н­ням ін­ве­сти­цій­но­го клі­ма­ту в Укра­ї­ні. Бу­ло вне­се­но змі­ни до За­ко­ну Укра­ї­ни «Про пра­во­вий ста­тус іно­зем­ців та осіб без гро­ма­дян­ства » , « Про зайня­тість на­се­ле­н­ня». Во­дно­час на­ве­сні 2018 р. на­бу­ли чин­но­сті змі­ни до Ко­де­ксу Укра­ї­ни про адмі­ні­стра­тив­ні пра­во­по­ру­ше­н­ня, яки­ми бу­ло по­си­ле­но від­по­від­аль­ність іно­зем­них гро­ма­дян за пра­во­по­ру­ше­н­ня у сфе­рі мі­гра­ції.

На хви­лі Єв­ро­ін­те­гра­ції

За­зна­че­ні змі­ни по­зи­тив­но бу­ли сприйня­ті іно­зем­ним бі­зне­сом та іно­зем­ним гро­ма­дя­на­ми, адже де­та­лі­зу­ва­ла­ся і зна­чно спро­щу­ва­ла­ся про­це­ду­ра отри­ма­н­ня до­зво­лу на за­сто­су­ва­н­ня пра­ці іно­зем­них гро­ма­дян в Укра­ї­ні та отри­ма­н­ня по­сві­док на про­жи­ва­н­ня в Укра­ї­ні. Та­ким чи­ном бу­ло лі­бе­ра­лі­зо­ва­но під­хід до мо­жли­во­сті за­лу­че­н­ня укра­їн­ськи­ми під­при­єм­ства­ми іно­зем­них пра­ців­ни­ків (за умо­ви ви­пла­ти за­ро­бі­тної пла­ти на рів­ні 10 мі­ні­маль­них), зна­чно ско­ро­че­но пе­ре­лік не­об­хі­дних до­ку­мен­тів та стро­ки їх роз­гля­ду.

Вар­то на­га­да­ти, що бу­ло роз­ши­ре­но пе­ре­лік під­став для отри­ма­н­ня по­сві­док на тим­ча­со­ве про­жи­ва­н­ня для іно­зем­них ін­ве­сто­рів. Іно­зем­ний гро­ма­дя­нин, який вніс до ста­ту­тно­го ка­пі­та­лу укра­їн­ської юри­ди­чної осо­би ін­ве­сти­цію у роз­мі­рі 100 тис. єв­ро, мо­же отри­ма­ти по­свід­ку на про­жи­ва­н­ня в Укра­ї­ні стро­ком на 3 ро­ки без офі­цій­но­го пра­це­вла­шту­ва­н­ня.

Та­кож бу­ло роз­ши­ре­но пе­ре­лік ка­те­го­рій іно­зем­них гро­ма­дян, які ма­ють мо­жли­вість отри­му­ва­ти по­свід­ки на тим­ча­со­ве про­жи­ва­н­ня в Укра­ї­ні біль­ше ніж на 1 рік: ін­ве­сто­ри, іно­зем­ні ІТ- про­фе­сіо­на­ли, пра­ців­ни­ки твор­чих про­фе­сій то­що.

Но­ві­тні те­хно­ло­гії та тен­ден­ції

Однак не­що­дав­но уряд пре­зен­ту­вав дві По­ста­но­ви: № 321 від 25.04.2018 р. «Про за­твер­дже­н­ня зраз­ка, те­хні­чно­го опи­су блан­ка та По­ряд­ку оформ­ле­н­ня, ви­да­чі, обмі­ну, ска­су­ва­н­ня, пе­ре­си­ла­н­ня, ви­лу­че­н­ня, по­вер­не­н­ня дер­жа­ві, ви­зна­н­ня не­дій­сною та зни­ще­н­ня по­свід­ки на по­стій­не про­жи­ва­н­ня » ( да­лі – По­ста­но­ва

№321) та №322 від 25.04.2018 р. « Про за­твер­дже­н­ня зраз­ка, те­хні­чно­го опи­су блан­ка та По­ряд­ку оформ­ле­н­ня, ви­да­чі, обмі­ну, ска­су­ва­н­ня, пе­ре­си­ла­н­ня, ви­лу­че­н­ня, по­вер­не­н­ня дер­жа­ві, ви­зна­н­ня не­дій­сною та зни­ще­н­ня по­свід­ки на тим­ча­со­ве про­жи­ва­н­ня, які на­бу­ли чин­но­сті 01.06.2018 р. » ( да­лі – По­ста­но­ва №322), які де­що су­пе­ре­чать за­мі­нам до За­ко­ну Укра­ї­ни «Про пра­во­вий ста­тус іно­зем­ців та осіб без гро­ма­дян­ства» від 2017 р. ( да­лі – За­кон).

Кар­ди­наль­ни­ми змі­на­ми до по­ряд­ку оформ­ле­н­ня і ви­да­чі по­сві­док на тим­ча­со­ве та по­стій­не про­жи­ва­н­ня іно­зем­ним гро­ма­дя­нам ста­ло за­про­ва­дже­н­ня но­во­го блан­ку по­сві­док з без­кон­та­ктним еле­ктрон­ним но­сі­єм, що ви­го­тов­ля­є­ться у фор­мі пла­сти­ко­вої карт- ки ти­пу ID-1. Від­те­пер строк дії по­свід­ки на тим­ча­со­ве про­жи­ва­н­ня ста­но­вить 1 рік, окрім пе­ред­ба­че­них у За­ко­ні ви­ня­тків. По­свід­ки на по­стій­не про­жи­ва­н­ня ви­да­ю­ться стро­ком на 10 ро­ків, пі­сля чо­го під­ля­га­ють обов’яз­ко­во­му обмі­ну.

Вар­то за­зна­чи­ти, що з 01.06.2018 р. має від­бу­ва­ти­ся оформ­ле­н­ня до­ку­мен­тів для ма­ло­лі­тніх та не­пов­но­лі­тніх іно­зем­них гро­ма­дян: во­ни бу­дуть отри­му­ва­ти окре­мий до­ку­мент за за­ява­ми їхніх за­кон­них пред­став­ни­ків. Ра­ні­ше ві­до­мо­сті про ма­ло­лі­тніх осіб вно­си­ли­ся до до­ку­мен­тів їхніх ба­тьків. От­же, кіль­кість по­сві­док на тим­ча­со­ве і по­стій­не про­жи­ва­н­ня на те­ри­то­рії Укра­ї­ни зро­сте у будь-яко­му ви­пад­ку.

Кон­флікт за­ко­но­дав­ства

Вар­то звер­ну­ти ува­гу на той факт, що фа­кти­чно ска­со­ву­є­ться і за­мі­щу­є­ться ін­сти­тут про­дов­же­н­ня стро­ку дії по­сві­док на тим­ча­со­ве про­жи­ва­н­ня. У По­ста­но­ві №321 ми не зна­йде­мо про­це­ду­ри про­дов­же­н­ня стро­ку дії по­свід­ки за на­яв­но­сті під­ста­ви, що по­свід­ка під­ля­гає обмі­ну у ра­зі за­кін­че­н­ня стро­ку її дії. Всу­пе­реч по­ло­же­н­ням За­ко­ну Укра­ї­ни « Про пра­во­вий ста­тус іно­зем­ців та осіб без гро­ма­дян­ства», у по­ло­же­н­нях яко­го вза­га­лі не зга­ду­є­ться ме­ха­нізм обмі­ну по­сві­док, По­ста­но­ва­ми №321 та №322 ви­зна­ча­ю­ться під­ста­ви та про­це­ду­ри йо­го ре­а­лі­за­ції.

Сут­тє­вим но­во­вве­де­н­ням є за­про­ва­дже­н­ня аб­со­лю­тно нових стро­ків роз­гля­ду і ви­рі­ше­н­ня пи­тань що­до оформ­ле­н­ня по­сві­док на тим­ча­со­ве про­жи­ва­н­ня. Так, ч. 1 ст. 5-3 За­ко­ну ви­зна­че­но, що упов­но­ва­же­ні суб’єкти, які ви­рі­шу­ють пи­та­н­ня що­до оформ­ле­н­ня та ви­да­чі по­сві­док, ма­ють ви­рі­шу­ва­ти та­кі пи­та­н­ня про­тя­гом 10 днів. Ана­ло­гі­чне по­ло­же­н­ня сто­сов­но стро­ків пе­ред­ба­ча­ю­ться що­до роз­гля­ду пи­тань у ра­зі про­дов­же­н­ня стро­ків дії по­сві­док на тим­ча­со­ве про­жи­ва­н­ня.

Однак у п. 5 но­во­го По­ряд­ку оформ­ле­н­ня, ви­да­чі, обмі­ну, ска­су­ва­н­ня, пе­ре­си­ла­н­ня, ви­лу­че­н­ня, по­вер­не­н­ня дер­жа­ві, ви­зна­н­ня не­дій­сною та зни­ще­н­ня по­свід­ки на тим­ча­со­ве про­жи­ва­н­ня ( По­ста­но­ва №322) вста­нов­лю­є­ться, що по­свід­ка ви­да­є­ться про­тя­гом 15 ро­бо­чих днів. Від­по­від­но, біль­ший строк вста­нов­лю­є­ться що­до гра­ни­чно­го тер­мі­ну по­да­н­ня по­свід­ки для обмі­ну.

Оче­ви­дною є ко­лі­зія норм За­ко­ну та По­ста­нов №321 і №322, при­чи­на ви­ни­кне­н­ня яких є не­зро­зумі­лою та не­о­б­ґрун­то­ва­ною: акти Ка­бі­не­ту Мі­ні­стрів Укра­ї­ни ма­ють при­йма­ти­ся ли­ше на під­ста­ві норм за­ко­ну і не ма­ють роз­ши­рю­ва­ти їхні по­ло­же­н­ня, а тим па­че їх за­мі­ню­ва­ти.

У Пе­ре­хі­дних по­ло­же­н­нях По­ста­нов №321 та №322 пря­мо за­зна­че­но, що ви­да­ні ра­ні­ше до­ку­мен­ти (у фор­мі па­пе­ро­вої кни­же­чки) є дій­сни­ми про­тя­гом стро­ку, на якій во­ни бу­ли ви­да­ні. Про­те вар­то пам’ята­ти, що як і для гро­ма­дян Укра­ї­ни, пі­сля до­ся­гне­н­ня 25 і 45 ро­ків по­свід­ки ма­ють бу­ти пе­ре­о­форм­ле­ні. У та­ко­му ви­пад­ку іно­зем­но­му гро­ма­дя­ни­ну вже не вкле­ю­ва­ти­муть фо­то, як це бу­ло пе­ред­ба­че­но ра­ні­ше, а ви­да­ва­ти­муть по­свід­ку но­во­го зраз­ка.

Че­ка­є­мо на чер­го­ві змі­ни

Без­пе­ре­чно, та­кі змі­ни є зна­чним кро­ком упе­ред та узго­джу­ю­ться з остан­ні­ми тен­ден­ці­я­ми до­ку­мен­ту­ва­н­ня гро­ма­дян Укра­ї­ни. Однак, на жаль, оче­ви­дни­ми є су­пе­ре­чно­сті між нор­ма­ми спе­ці­аль­но­го За­ко­ну Укра­ї­ни « Про пра­во­вий ста­тус іно­зем­ців та осіб без гро­ма­дян­ства» та не­що­дав­но прийня­ти­ми уря­дом Укра­ї­ни підза­кон­ни­ми нор­ма­тив­но-пра­во­ви­ми акта­ми.

Від­су­тність си­стем­но­го і зла­го­дже­но­го під­хо­ду в нор­мо­твор­чій ді­яль­но­сті ор­га­нів ви­ко­нав­чої та за­ко­но­дав­чої вла­ди ускла­дню­ють сприйня­т­тя ме­ха­ні­зму ре­а­лі­за­ції упов­но­ва­же­ни­ми суб’єкта­ми та іно­зем­ним гро­ма­дя­на­ми. Та­кож про­блем­ним пи­та­н­ням за­ли­ша­є­ться не­об­хі­дність на­ле­жно­го те­хні­чно­го та ка­дро­во­го за­без­пе­че­н­ня Дер­жав­ної мі­гра­цій­ної слу­жби Укра­ї­ни, які до­зво­ли­ти б нор­маль­ну вза­є­мо­дію ім­мі­гран­тів та іно­зем­них ін­ве­сто­рів з на­шою дер­жа­вою.

За­ли­ша­є­ться про­блем­ним на­ле­жне те­хні­чне та ка­дро­ве за­без­пе­че­н­ня ДМСУ

Ва­силь В ЧЕРЕДНІЧЕНКО ЧЕРЕДНІЧЕНКО, пар­тнер ЮФ «ЕКСПАТПРО»

Те­тя­на Т ЯЩЕНКО ЯЩЕНКО, стар­ший юрист ЮФ «ЕКСПАТПРО»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.