Чи потрібен юрист кре­а­тив­ним фа­хів­цям?

Yurydychna Gazeta - - АКТУАЛЬНО | ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ -

Ди­зай­нер отри­мав за­мов­ле­н­ня роз­ро­би­ти ці­ка­вий ма­кет ре­кла­ми на біл­бор­ді, який впа­дав би в око та за­пам’ято­ву­вав­ся спо­жи­ва­че­ві. Що пе­ред­усім зробить ди­зай­нер (про­гра­міст чи ін­ший кре­а­тив­ний фа­хі­вець)? Зві­сно, зай­де в по­шу­ко­ву си­сте­му в ме­ре­жі Ін­тер­нет, щоб зна­йти ди­зайн, шрифт, зо­бра­же­н­ня то­що. По­шу­ко­ва си­сте­ма за­про­по­нує без­ліч ди­зай­нів, зо­бра­жень, шри­фтів то­що. Єди­не, що по­трі­бно зро­би­ти ди­зай­не­ру – це ви­бра­ти той ва­рі­ант, який спо­до­ба­є­ться за­мов­ни­ку. Чи є ри­зик, що ви­ко­ри­ста­н­ня зна­йде­но­го в ме­ре­жі Ін­тер­нет ди­зай­ну чи шри­фту для ре­клам­но­го текс­ту мо­же по­ру­ши­ти чи­їсь пра­ва ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті, на­слід­ком чо­го мо­же бу­ти ба­га­то­ти­ся­чний штраф за ви­ко­ри­ста­н­ня чу­жо­го ди­зай­ну чи шри­фту? Ма­буть, кре­а­тив­ним фа­хів­цям вар­то про це по­ду­ма­ти.

В Укра­ї­ні діє рин­ко­ва еко­но­мі­ка. Від­по­від­но, роз­ви­ва­ю­ться рі­зно­ма­ні­тні ринки, на яких не остан­нє мі­сце за­йма­ють по­слу­ги та­ких кре­а­тив­них фа­хів­ців як ху­до­жни­ки, ди­зай­не­ри, фо­то­гра­фи, про­гра­мі­сти, пред­став­ни­ки ін­ших твор­чих про­фе­сій, які здій­сню­ють свою кре­а­тив­ну ді­яль­ність у рі­зних га­лу­зях. Та­кі фа­хів­ці по­тре­бу­ють ефе­ктив­ної, вча­сної та які­сної пра­во­вої до­по­мо­ги у про­це­сі ство­ре­н­ня кре­а­тив­них ідей, ди­зай­нів, ре­клам­них ма­те­рі­а­лів, ві­зу­аль­них сти­лів, про­грам­но­го про­ду­кту та ін­ших об’єктів пра­ва ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті.

Ідея кре­а­тив­но­го фа­хів­ця що­до ство­ре­н­ня будь-яко­го об’єкта пра­ва ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті по­тен­цій­но мо­же мі­сти­ти озна­ки по­ру­ше­н­ня за­ко­но­дав­ства або вже по­ру­шу­ва­ти пра­ва тре­тіх осіб. То­му не­об­хі­дно про­во­ди­ти де­таль­ний юри­ди­чний ана­ліз кре­а­тив­них ідей ще на ета­пі їх за­ро­дже­н­ня та вно­си­ти юри­ди­чні ко­ре­кти­ви й за­ува­же­н­ня, на­віть якщо той чи ін­ший кре­а­тив­ний фа­хі­вець з ни­ми не по­го­джу­є­ться.

Кре­а­ти­ви­ти кра­ще за за­ко­ном

Біль­шо­сті кре­а­тив­них фа­хів­ців, які не ма­ють спе­ці­аль­ної юри­ди­чної осві­ти та пра­кти­чних на­ви­чок у пра­во­вій сфе­рі, про­бле­ма­ти­чно ви­зна­чи­ти, які са­ме ін­те­ле­кту­аль­ні скла­до­ві мо­жна ви­ко­ри­ста­ти в кре­а­тив­ній ро­бо­ті (ди­зай­ні, фо­то­гра­фії, кре­а­тив­ній кон­це­пції, про­грам­но­му про­ду­кті у про­це­сі оформ­ле­н­ня ві­зу­аль­но­го сти­лю то­що) на за­кон­них під­ста­вах. Та­кі фа­хів­ці ще на ета­пі ство­ре­н­ня сво­їх ро­біт по­тре­бу­ють юри­ди­чної до­по­мо­ги та за­хи­сту сво­го кре­а­тив­но­го «про­ду­кту», щоб уни­кну­ти по­ру­шень чин­но­го за­ко­но­дав­ства або прав тре­тіх осіб.

У ра­зі здій­сне­н­ня са­мо­стій­но­го ана­лі­зу за­ко­но­дав­ства та йо­го за­сто­су­ва­н­ня на пра­кти­ці що­до ство­ре­них об’єктів пра­ва ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті кре­а­тив­ний фа­хі­вець ри­зи­кує вчи­ни­ти по­ру­ше­н­ня, а про­ду­кція, яка бу­де ство­ре­на за та­ки­ми іде­я­ми, ди­зай­на­ми, текс­та­ми, про­грам­ни­ми про­ду­кта­ми, мо­же бу­ти ви­зна­на кон­тра­фа­ктною на під­ста­ві су­до­во­го рі­ше­н­ня та ви­лу­че­на з ци­віль­но­го обі­гу. Як ре­зуль­тат – не­ми­ну­чі зби­тки кре­а­тив­но­му фа­хів­це­ві та йо­го за­мов­ни­ку (вла­сни­ку та­кої про­ду­кції), вже не ка­жу­чи про ре­пу­та­цію за­мов­ни­ка на від­по­від­но­му рин­ку, шко­ду від чо­го до­ста­тньо важ­ко оці­ни­ти, а в де­яких ви­пад­ках – не­мо­жли­во.

Як офор­ми­ти твор­чу ро­бо­ту

Ефе­ктив­не на­да­н­ня пра­во­вої до­по­мо­ги кре­а­тив­но­му фа­хів­це­ві – це пов­ний юри­ди­чний су­про­від фо­то­гра­фів, про­гра­мі­стів, мо­де­лей, ре­жи­се­рів, ху­до­жни­ків, пи­сьмен­ни­ків і пред­став­ни­ків усіх ін­ших твор­чих про­фе­сій в Укра­ї­ні. У цьо­му ви­пад­ку юрист по­ви­нен во­ло­ді­ти пра­кти­чни­ми зна­н­ня­ми в га­лу­зі пра­ва ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті, ме­дій­но­го пра­ва, ре­клам­но­го за­ко­но­дав­ства, за­ко­но­дав­ства про су­спіль­ну мо­раль та ін.

Не менш ва­жли­вим аспе­ктом на­да­н­ня пра­во­вої до­по­мо­ги кре­а­тив­ним фа­хів­цям є під­го­тов­ка юри­ди­чно ви­ві­ре­них до­ку­мен­тів (до­го­во­рів, угод, лі­цен­зій то­що), які ре­гу­лю­ють ство­ре­н­ня кре­а­тив­них ро­біт та пе­ре­да­чі май­но­вих (і не­май­но­вих) прав ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті на ці ро­бо­ти за­мов­ни­кам чи ін­шим осо­бам, за зав­да­н­ням яких їх ство­ре­но.

Кре­а­тив­но­му фа­хів­це­ві, яко­му не­об­хі­дна пра­во­ва до­по­мо­га, по­трі­бно укла­сти до­го­вір з юри­стом чи адво­ка­том про на­да­н­ня пра­во­вої до­по­мо­ги, в яко­му пе­ре­дба­чи­ти всі сут­тє­ві умо­ви: вар­тість до­го­во­ру і порядок роз­ра­хун­ків, обов’яз­ки сто­рін, строк дії до­го­во­ру та від­по­від­аль­ність сто­рін у ви­пад­ку не­на­ле­жно­го ви­ко­на­н­ня сво­їх зо­бов’язань за до­го­во­ром.

Ство­рив­ши кре­а­тив­ну ро­бо­ту з мо­жли­вим по­ру­ше­н­ням прав ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті, ви на­ра­жа­є­те сво­го за­мов­ни­ка на ри­зик су­до­во­го спо­ру. Якщо за­мов­ник ба­жає за­хи­сти­ти свої ін­те­ре­си, в до­го­во­рі між ним та ви­ко­нав­цем обов’яз­ко­во має бу­ти за­зна­че­но, що у ви­пад­ку пре­тен­зій та/або по­зо­вів, пов’яза­них з по­ру­ше­н­ням прав ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті в кре­а­тив­ній ро­бо­ті (ди­зай­ні, фо­то­гра­фії чи про­грам­но­му про­ду­кті), вре­гу­лю­ва­н­ня спо­ру, а та­кож всі ви­тра­ти та від­шко­ду­ва­н­ня зби­тків бу­дуть здій­сне­ні ко­штом кре­а­тив­но­го фа­хів­ця.

Окрім то­го, не­об­хі­дно на­ле­жним чи­ном офор­ми­ти пе­ре­хід прав ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті від кре­а­тив­но­го фа­хів­ця до за­мов­ни­ка. Для цьо­го по­трі­бно під­го­ту­ва­ти та під­пи­са­ти з обох сто­рін та­кі пи­сьмо­ві до­ку­мен­ти: до­го­вір про ство­ре­н­ня об’єкта пра­ва ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті, акт при­йма­н­ня-пе­ре­да­чі ви­ко­на­них ро­біт чи на­да­них по­слуг та акт при­йма­н­ня пе­ре­да­чі май­но­вих прав ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті на ство­ре­ні об’єкти пра­ва ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті.

Не за­зі­хай на чу­жий смай­лик

Для ство­ре­н­ня ди­зай­ну ча­сто ви­ко­ри­сто­ву­ють та­кі рі­зно­ма­ні­тні об’єкти пра­ва ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті як шри­фти, фо­ни, ча­сти­ни ін­ших фо­то­гра­фі­чних тво­рів, на яких зо­бра­же­ні рі­зно­ма­ні­тні об’єкти, зо­бра­же­н­ня рі­зних пре­дме­тів то­що.

У про­це­сі ство­ре­н­ня ди­зай­ну для ко­мер­цій­них ці­лей по­трі­бно вра­ху­ва­ти та­кі ва­жли­ві юри­ди­чні мо­мен­ти:

• ви­ко­ри­сто­ву­ю­чи в ди­зай­ні пев­ний шрифт, не­об­хі­дно пе­ре­ві­ри­ти, чи під­ля­гає та­кий шрифт пра­во­вій охо­ро­ні, та отри­ма­ти від­по­від­ну лі­цен­зію на йо­го ви­ко­ри­ста­н­ня в ди­зай­ні;

• ви­ко­ри­сто­ву­ю­чи зо­бра­же­н­ня об’єктів з ін­ших фо­то­гра­фій, не­об­хі­дно отри­ма­ти пра­ва на ці фо­то­гра­фії з мо­жли­ві­стю їх пов­но­го ви­ко­ри­ста­н­ня чи ви­ко­ри­ста­н­ня ли­ше де­яких їх ча­стин у ди­зай­ні;

• ви­ко­ри­сто­ву­ю­чи зо­бра­же­н­ня тор­го­вих ма­рок чи їх ча­стин, обов’яз­ко­во не­об­хі­дно отри­ма­ти до­звіл від вла­сни­ків цих тор­го­вих ма­рок.

На пра­кти­ці тра­пля­ю­ться ви­пад­ки, ко­ли кре­а­тив­ний фа­хі­вець ви­ко­ри­сто­вує у сво­їх ко­мер­цій­них ро­бо­тах ві­до­мий об’єкт ін­те­ле­кту­аль­ної пра­ці, на­віть не пі­до­зрю­ю­чи, що він має пра­во­ву охо­ро­ну і по­трі­бно отри­му­ва­ти до­звіл від пра­во­вла­сни­ка на ви­ко­ри­ста­н­ня цьо­го об’єкта.

Вда­лий при­клад – зо­бра­же­н­ня смай­лу (емо­ти­кон). На пер­ший по­гляд, це до­ста­тньо ві­до­мий об’єкт, який ви­ко­ри­сто­ву­є­ться в ба­га­тьох ви­дах кре­а­тив­них ма­те­рі­а­лів. Однак не­об­хі­дно пам’ята­ти, що це об’єкт ін­те­ле­кту­аль­но­го пра­ва. Смай­лик має пра­во­ву охо­ро­ну та є за­ре­є­стро­ва­ною тор­го­вою мар­кою, для ви­ко­ри­ста­н­ня якої у ко­мер­цій­них ці­лях (друк на фут­бол­ках, ча­шках, зо­бра­же­н­ня на ре­клам­них ма­те­рі­а­лах то­що) по­трі­бно отри­му­ва­ти від­по­від­ний до­звіл (лі­цен­зію) від пра­во­вла­сни­ка. Вла­сни­ком прав на зо­бра­же­н­ня смай­ли­ків, за да­ни­ми ме­ре­жі Ін­тер­нет, є ком­па­нія

Не­об­хі­дно на­ле­жним чи­ном офор­ми­ти пе­ре­хід прав ІВ від кре­а­тив­но­го фа­хів­ця до за­мов­ни­ка

«Smiley», яка во­ло­діє пра­ва­ми на біль­ше ніж 3000 емо­ти­ко­нів (емо­ти­кон – це пі­кто­гра­ма, що зо­бра­жує емо­цію). Ли­ше у 2015 р. ком­па­нія «Smiley» по­да­ла близь­ко 140 су­до­вих по­зо­вів, ре­зуль­та­том яких ста­ло зни­ще­н­ня со­тень ти­сяч оди­ниць кон­тра­фа­ктної про­ду­кції.

Щоб які­сно та вча­сно ви­ко­на­ти за­мов­ле­н­ня, кре­а­тив­ні фа­хів­ці (ди­зай­не­ри чи ко­пі­рай­те­ри) ча­сто ви­ко­ри­сто­ву­ють все­сві­тню ме­ре­жу Ін­тер­нет для по­шу­ку зо­бра­жень для ди­зай­нів та шри­фтів для на­пи­са­н­ня текс­тів. Однак слід пам’ята­ти, що в ме­ре­жі Ін­тер­нет не бу­ває «ні­чий­них» зо­бра­жень, шри­фтів, ди­зай­нів, про­грам­них про­ду­ктів або ін­ших об’єктів пра­ва ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті. Будь-яке ви­ко­ри­ста­н­ня чу­жо­го тво­ру (ди­зай­ну, шри­фту, про­грам­но­го про­ду­кту то­що) без до­зво­лу ав­то­ра вва­жа­є­ться по­ру­ше­н­ням. На­віть якщо кре­а­тив­ний фа­хі­вець не пла­нує та не отри­мує при­бу­тку від про­да­жу сво­єї кре­а­тив­ної ро­бо­ти за­мов­ни­ку, це не озна­чає, що не­мо­жли­во до­ве­сти отри­ма­н­ня не­пря­мих до­хо­дів.

Та­ким чи­ном, ство­рю­ю­чи ди­зайн для ре­клам­них ці­лей, не­об­хі­дно отри­ма­ти по­пе­ре­дній пра­во­вий ана­ліз ре­клам­ної ідеї на пре­дмет до­три­ма­н­ня ви­мог чин­но­го за­ко­но­дав­ства та не по­ру­ше­н­ня прав тре­тіх осіб, які мо­жуть бу­ти вла­сни­ка­ми то­го чи ін­шо­го об’єкта пра­ва ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті, зо­бра­же­н­ня, тор­го­вої мар­ки, сло­га­ну, емо­ти­ко­ну, про­грам­но­го про­ду­кту то­що.

Ство­рю­ю­чи фо­то­гра­фії на за­мов­ле­н­ня для ко­мер­цій­них ці­лей (для ви­ко­ри­ста­н­ня у ре­кла­мі, від­чу­жен­ні то­що), фо­то­гра­фу вар­то вра­хо­ву­ва­ти та­кі юри­ди­чні ви­мо­ги:

• якщо на фо­то­гра­фії при­су­тня фі­зи­чна осо­ба (фо­то­мо­дель), не­об­хі­дно отри­ма­ти до­звіл у та­кої фі­зи­чної осо­би на її участь у фо­то­се­сії та пе­ре­да­чі прав на зо­бра­же­н­ня для від­по­від­них ці­лей;

• у ра­зі ви­ко­ри­ста­н­ня зо­бра­жень ді­тей на фо­то­гра­фії, не­об­хі­дно отри­ма­ти пи­сьмо­ву зго­ду обох ба­тьків чи за­кон­них пред­став­ни­ків (у та­кій зго­ді обох ба­тьків має бу­ти за­зна­че­ний чі­ткий до­звіл на ви­ко­ри­ста­н­ня зо­бра­же­н­ня ди­ти­ни в ко­мер­цій­них ці­лях, пе­рі­од ви­ко­ри­ста­н­ня зо­бра­же­н­ня, мі­сце, ви­ди та спосо­би ви­ко­ри­ста­н­ня зо­бра­же­н­ня з ди­ти­ною);

• щоб ма­ти змо­гу фі­ксу­ва­ти на фо­то­гра­фії су­ча­сні об’єкти ар­хі­те­кту­ри, не­об­хі­дно отри­му­ва­ти до­звіл ар­хі­те­кто­ра ці­єї спо­ру­ди (або вла­сни­ка, який во­ло­діє пра­ва­ми на цей об’єкт) для подаль­шо­го ви­ко­ри­ста­н­ня фо­то­гра­фій у ко­мер­цій­них ці­лях (ви­го­тов­ле­н­ня пла­ка­тів з ме­тою ко­мер­цій­но­го збу­ту, ви­го­тов­ле­н­ня ре­клам­них ма­те­рі­а­лів з ме­тою ре­кла­ми то­ва­ру чи здій­сне­н­ня по­пу­ля­ри­за­ції сво­єї тор­го­вої мар­ки то­що).

Ство­рю­ю­чи кар­ти­ни, важливо не по­ру­шу­ва­ти пра­ва ін­ших ху­до­жни­ків чи тре­тіх осіб та не за­сто­су­ва­ти у ство­ре­ній ху­до­жній кар­ти­ні яскра­во ви­ра­же­них чу­жих ро­біт чи їх ча­стин. Іна­кше кар­ти­на мо­же вва­жа­ти­ся та­кою, що по­ру­шує пра­ва тре­тіх осіб. За це пе­ред­ба­че­на від­по­від­аль­ність.

Згі­дно зі ст. 176 Кри­мі­наль­но­го ко­де­ксу Укра­ї­ни, не­за­кон­не від­тво­ре­н­ня, роз­по­всю­дже­н­ня тво­рів на­у­ки, лі­те­ра­ту­ри та ми­сте­цтва, комп’ютер­них про­грам і баз да­них або ін­ше уми­сне по­ру­ше­н­ня ав­тор­сько­го пра­ва та су­мі­жних прав, а та­кож фі­нан­су­ва­н­ня та­ких дій, якщо це за­вда­ло ма­те­рі­аль­ної шко­ди у зна­чно­му роз­мі­рі, ка­ра­ю­ться штра­фом від 200 до 1000 не­о­по­да­тко­ву­ва­них мі­ні­му­мів до­хо­дів гро­ма­дян або ви­прав­ни­ми ро­бо­та­ми на строк до 2-х ро­ків, або по­збав­ле­н­ням во­лі на той са­мий строк.

По­трі­бно пам’ята­ти, що чин­не за­ко­но­дав­ство про ав­тор­ське пра­во і су­мі­жні пра­ва (ст. 21 За­ко­ну Укра­ї­ни «Про ав­тор­ське пра­во і су­мі­жні пра­ва») пе­ред­ба­чає ви­пад­ки віль­но­го ви­ко­ри­ста­н­ня тво­рів (зокре­ма, ху­до­жніх тво­рів), а са­ме:

• ви­ко­ри­ста­н­ня ху­до­жніх тво­рів в об­ся­зі, ви­прав­да­но­му по­став­ле­ною ме­тою, як ілю­стра­цій у ви­да­н­нях, пе­ре­да­чах мов­ле­н­ня, зву­ко­за­пи­сах чи ві­део­за­пи­сах на­вчаль­но­го ха­ра­кте­ру;

• від­тво­ре­н­ня з ме­тою ви­сві­тле­н­ня по­то­чних по­дій за­со­ба­ми фо­то­гра­фії або кі­не­ма­то­гра­фії, пу­блі­чне спо­ві­ще­н­ня або ін­ше пу­блі­чне по­ві­дом­ле­н­ня тво­рів, по­ба­че­них чи по­чу­тих під час пе­ре­бі­гу та­ких по­дій, в об­ся­зі, ви­прав­да­но­му ін­фор­ма­цій­ною ме­тою;

• від­тво­ре­н­ня у пре­сі, пу­блі­чне ви­ко­на­н­ня чи пу­блі­чне спо­ві­ще­н­ня по­пе­ре­дньо опу­блі­ко­ва­них у га­зе­тах або жур­на­лах ста­тей з по­то­чних еко­но­мі­чних, по­лі­ти­чних, ре­лі­гій­них і со­ці­аль­них пи­тань чи пу­блі­чно спо­ві­ще­них тво­рів та­ко­го ж ха­ра­кте­ру у ви­пад­ках, ко­ли пра­во на та­ке від­тво­ре­н­ня, пу­блі­чне спо­ві­ще­н­ня або ін­ше пу­блі­чне по­ві­дом­ле­н­ня спе­ці­аль­но не за­бо­ро­не­но ав­то­ром.

На чо­му ще вар­то акцен­ту­ва­ти ува­гу

Одні­єю з ва­жли­вих ви­мог у про­це­сі на­да­н­ня юри­ди­чної до­по­мо­ги кре­а­тив­ним спе­ці­а­лі­стам, на яку не­об­хі­дно звер­та­ти ува­гу, є мо­ва по­да­н­ня текс­тів, ого­ло­шень то­що. Ство­рю­ю­чи ди­зайн, кре­а­тив­ні ро­бо­ти, ого­ло­ше­н­ня то­що, які мі­стять текст, по­трі­бно до­три­му­ва­ти­ся за­ко­но­дав­чих ви­мог що­до мо­ви.

На­при­клад, у ст. 6 За­ко­ну Укра­ї­ни «Про ре­кла­му» за­зна­че­но, що мо­ва ре­кла­ми ви­зна­ча­є­ться ст. 26 За­ко­ну Укра­ї­ни «Про за­са­ди дер­жав­ної мов­ної по­лі­ти­ки». Від­по­від­но до ст. 26 За­ко­ну Укра­ї­ни «Про за­са­ди дер­жав­ної мов­ної по­лі­ти­ки», ре­клам­ні ого­ло­ше­н­ня, по­ві­дом­ле­н­ня та ін­ші фор­ми ау­діо- та ві­зу­аль­ної ре­клам­ної про­ду­кції ви­ко­ну­ю­ться дер­жав­ною мо­вою або ін­шою мо­вою на ви­бір ре­кла­мо­дав­ця.

Однак, згі­дно з рі­ше­н­ням Кон­сти­ту­цій­но­го су­ду Укра­ї­ни від 28.02.2018 р. №2-р/2018, За­кон Укра­ї­ни «Про за­са­ди дер­жав­ної мов­ної по­лі­ти­ки» ви­зна­но та­ким, що не від­по­від­ає Кон­сти­ту­ції Укра­ї­ни. Тоб­то зга­да­ний За­кон ви­зна­ний не­кон­сти­ту­цій­ним і втра­тив чин­ність.

Згі­дно зі ст. 10 Кон­сти­ту­ції Укра­ї­ни, дер­жав­ною мо­вою в Укра­ї­ні є укра­їн­ська мо­ва. Від­по­від­но, всі кре­а­тив­ні ма­те­рі­а­ли, які мі­стять ко­мер­цій­ну або ре­клам­ну скла­до­ву (крім за­ре­є­стро­ва­них ТМ, сло­га­нів), по­вин­ні бу­ти ство­ре­ні (ви­кла­де­ні) дер­жав­ною мо­вою. Якщо іно­зем­ні сло­ва не за­ре­є­стро­ва­ні як ТМ, то по­трі­бно ро­би­ти їх пе­ре­клад або транс­лі­те­ра­цію укра­їн­ською мо­вою.

За­зна­че­ні ви­ще за­ко­но­дав­чі ви­мо­ги що­до мо­ви мо­жна не застосовувати у ра­зі ви­ко­ри­ста­н­ня в на­пи­сан­ні у ди­зай­ні на­ле­жним чи­ном за­ре­є­стро­ва­них зна­ків для то­ва­рів, ро­біт і по­слуг (ТМ) чи сло­га­нів, оскіль­ки та­кі ТМ по­да­ю­ться як зо­бра­же­н­ня і не мо­жуть тлу­ма­чи­ти­ся як по­да­ча са­ме текс­то­вої ін­фор­ма­ції іно­зем­ною мо­вою. ТМ має пра­во­ву охо­ро­ну від­по­від­но до сві­до­цтва про ре­є­стра­цію ТМ та по­да­є­ться в то­му ви­гля­ді, в яко­му за­ре­є­стро­ва­на ТМ.

Вра­хо­ву­ю­чи ви­мо­ги чин­но­го за­ко­но­дав­ства Укра­ї­ни, на­да­ю­чи пра­во­ву до­по­мо­гу кре­а­тив­но­му спе­ці­а­лі­сту під час ство­ре­н­ня кре­а­тив­них ро­біт, ідей, роз­роб­ки ди­зай­ну, на­пи­са­н­ня текс­тів, ство­ре­н­ня ре­клам­них кон­це­пцій, ре­клам­них стра­те­гій, ви­ко­ри­ста­н­ня чу­жих об’єктів пра­ва ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті в кре­а­тив­ній ро­бо­ті, роз­роб­ці про­грам­но­го про­ду­кту, ін­ших ро­біт та по­слуг, ре­зуль­та­том ви­ко­на­н­ня яких є твор­ча скла­до­ва, не­об­хі­дно здій­сню­ва­ти де­таль­ний юри­ди­чний ана­ліз по­чи­на­ю­чи з ета­пу по­яви кре­а­тив­ної ідеї до мо­мен­ту її вті­ле­н­ня у жи­т­тя. Ре­зуль­та­том ана­лі­зу має бу­ти ви­чер­пний пе­ре­лік за­ува­жень та про­по­зи­цій до та­ко­го кре­а­тив­но­го ре­клам­но­го ма­те­рі­а­лу, а у ра­зі по­тре­би – нор­ма­тив­но­пра­во­ве об­ґрун­ту­ва­н­ня для за­мов­ни­ка кре­а­тив­но­го ма­те­рі­а­лу.

Ігор І ДИКУНСЬКИЙ ДИКУНСЬКИЙ, адво­кат, пар­тнер DLF attorneysat-law

Ігор І ДРОНОВ ДРОНОВ, юрист DLF attorneys-at-law

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.