«Честь та че­сність – цін­но­сті, яки­ми я ке­ру­ю­ся у сво­є­му про­фе­сій­но­му та осо­би­сто­му жит­ті»

Yurydychna Gazeta - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - Ін­терв’ю під­го­ту­ва­ла Ан­на РОДЮК, ре­да­ктор «Юри­ди­чної Га­зе­ти»

Про­дов­жу­є­мо се­рію ін­терв’ю з пред­став­ни­ця­ми іно­зем­но­го юри­ди­чно­го бі­зне­су. Сьо­го­дні на­шою го­стею є пар­тнер про­від­ної юри­ди­чної фір­ми Ав­стрії KNOETZL Па­три­ція НЕТАЛ. Во­на роз­по­ві­ла про ро­зви­ток юри­ди­чно­го бі­зне­су в Ав­стрії та прин­ци­пи ро­бо­ти з клі­єн­та­ми

Про­дов­жу­є­мо се­рію ін­терв’ю з пред­став­ни­ця­ми іно­зем­но­го юри­ди­чно­го бі­зне­су. Сьо­го­дні на­шою го­стею є пар­тнер про­від­ної юри­ди­чної фір­ми Ав­стрії KNOETZL Па­три­ція НЕТАЛ. Во­на роз­по­ві­ла про ро­зви­ток юри­ди­чно­го бі­зне­су в Ав­стрії, прин­ци­пи ро­бо­ти з клі­єн­та­ми, по­ді­ли­ла­ся вла­сни­ми пе­ре­ко­на­н­ня­ми сто­сов­но впли­ву ре­пу­та­ції на бі­знес та кар’єр­них мо­жли­во­стей для жі­нок і чо­ло­ві­ків

– Па­три­ціє, по-пер­ше, хо­че­ться за­пи­та­ти Вас про юри­ди­чний бі­знес в Ав­стрії. Роз­ка­жіть, будь ла­ска, про рі­вень роз­ви­тку рин­ку юри­ди­чних по­слуг в Ав­стрії?

– Пі­сля еко­но­мі­чно­го зро­ста­н­ня ми­ну­ло­го ро­ку юри­ди­чний бі­знес в Ав­стрії зо­се­ре­див­ся на тран­за­кці­ях злит­тів та по­гли­нань, то­ді як у по­пе­ре­дні ро­ки біль­ше ува­ги при­ді­ля­ло­ся спра­вам кор­по­ра­тив­ної ре­стру­кту­ри­за­ції. Се­ктор не­ру­хо­мо­сті та­кож по­нов­лює актив­ну ро­бо­ту, ін­ве­сто­ри ці­кав­ля­ться по­шу­ком аль­тер­на­тив­них акти­вів та обо­ру­док з фор­вар­дни­ми по­ку­пка­ми.

Ін­шою пра­кти­кою, яка актив­но роз­ви­ва­є­ться, є White Collar Crime та ком­пла­єнс. В цьо­му на­прям­ку акцент ро­би­ться на по­пе­ре­джу­валь­ній кон­суль­та­тив­ній ро­бо­ті. Ав­стрія – ре­гіо­наль­ний ар­бі­тра­жний хаб, який ком­па­нії SEE ( Пів­ні­чно- схі­дної Єв­ро­пи – ред.) ча­сто обирають мі­сцем здій­сне­н­ня ар­бі­тра­жно­го роз­гля­ду їхніх справ, що по­ясню­є­ться ре­пу­та­ці­єю та істо­ри­чни­ми зв’ яз­ка­ми кра­ї­ни. Ба­га­то ком­па­ній в цьо­му ре­гіо­ні на­да­ють пе­ре­ва­гу Ві­ден­сько­му Між­на­ро­дно­му Ар­бі­тра­жно­му Цен­тру VIAC ( Vienna International Arbitral Centre) як ар­бі­тра­жній ін­сти­ту­ції. Ві­день має чу­до­ві ло­гі­сти­чні умо­ви та про­фе­сій­ну юри­ди­чну ін­фра­стру­кту­ру ( зокре­ма, ві­до­мих юри­стів) для за­без­пе­че­н­ня ефе­ктив­но­го роз­гля­ду ар­бі­тра­жних справ. – Яке мі­сце на рин­ку за­ймає Ва­ша фір­ма? – Ми за­сну­ва­ли фір­му KNOETZL у 2016 р., ма­ю­чи на­мір ство­ри­ти по­ту­жну компанію зі спе­ці­а­лі­за­ці­єю у сфе­рі ар­бі­тра­жних справ, су­до­вих спо­рів, аль­тер­на­тив­них ме­то­дів ви­рі­ше­н­ня спо­рів, роз­гля­ду зло­чи­нів у бі­зне­сі та ме­не­джмен­ту кор­по­ра­тив­них кри­зо­вих си­ту­а­цій. Зда­є­ться, 2016 р. був не так дав­но, але ми вже успі­шно ви­зна­чи­ли свою ні­шу на рин­ку та пе­ре­тво­ри­ли­ся на най­біль­шу в Ав­стрії ко­ман­ду, яка за­йма­є­ться ви­рі­ше­н­ням спо­рів.

Chambers Europe 2018 по­ста­вив на­шу фір­му по­ряд з най­більш зна­ни­ми фір­ма­ми Ав­стрії. Нас ви­зна­ють за стрім­кий ро­зви­ток та ба­га­тий до­свід у га­лу­зі ве­де­н­ня су­до­вих справ на на­ціо­наль­но­му й між­дер­жав­но­му рів­ні, а та­кож у га­лу­зі між­на­ро­дно­го ар­бі­тра­жу. KNOETZL має ве­ли­кий спи­сок успі­шно про­ве­де­них справ та ви­рі­ше­н­ня кор­по­ра­тив­них спо­рів ви­со­ко­го рів­ня від­по­від­аль­но­сті. Ми пи­ша­є­мо­ся сво­єю між­на­ро­дною ба­га­то­фун­кціо­наль­ною ко­ман­дою, в якій ко­жен спе­ці­а­ліст пра­цює на най­ви­що­му рів­ні. – Як скла­да­лась Ва­ша кар’єра? – Пе­ред тим як ста­ти спів­за­снов­ни­цею фір­ми KNOETZL, я бу­ла

пар­тне­ром не­ве­ли­ко­го бу­ти­ка у Ві­дні, що спе­ці­а­лі­зу­вав­ся на між­на­ро­дно­му ар­бі­тра­жі, а та­кож пра­цю­ва­ла ке­рів­ни­ком пра­кти­ки ар­бі­тра­жу ві­ден­ської юри­ди­чної ком­па­нії. У сво­їй ро­бо­ті я зо­се­ре­джу­ва­ла ува­гу пе­ре­ва­жно на між­на­ро­дно­му ко­мер­цій­но­му ар­бі­тра­жі, зокре­ма на пи­та­н­нях пе­рі­о­ду пі­сля зли­т­тя та по­гли­на­н­ня ком­па­ній, бу­ді­вель­них та кон­стру­ктор­ських спо­рах, за­йма­ла­ся кон­тра­кта­ми у сфе­рі авіа­ції та мі­жна­ро­дної тор­гів­лі.

Та­кож я зав­жди ма­ла «до­да­тко­ві обов’яз­ки», які сто­су­ю­ться сфе­ри ар­бі­тра­жу. На­при­клад, бу­ла спів­го­ло­вою Асо­ці­а­ції мо­ло­дих ав­стрій­ських спе­ці­а­лі­стів з між­на­ро­дно­го ар­бі­тра­жу ( Association of Young Austrian Arbitration Practitioners (YAAP)) та чле­ном Ко­ор­ди­на­цій­но­го ко­мі­те­ту Ав­стрії у ме­жах іні­ці­а­ти­ви Рів­но­го пред­став­ни­цтва в ар­бі­тра­жі ( Austria’s Steering Committee member of the initiative Equal Representation in Arbitration ( ERA)). Крім то­го, ме­не обра­ли чле­ном ко­ор­ди­на­цій­но­го ко­мі­те­ту Ві­ден­сько­го Між­на­ро­дно­го Ар­бі­тра­жно­го Цен­тру VIAC (Vienna International Arbitral Centre) для уча­сті у пе­ре­гля­ді Ві­ден­ських Пра­вил у 2013 р. та 2017 р. Одні­єю з най­більш ва­жли­вих по­дій для ме­не є участь у Кон­кур­сі з між­на­ро­дно­го ко­мер­цій­но­го ар­бі­тра­жу іме­ні Віл­ле­ма Ві­са – най­біль­шо­му між­на­ро­дно­му сту­дент­сько­му кон­кур­сі в га­лу­зі ар­бі­тра­жно­го роз­гля­ду спо­рів, до ро­бо­ти яко­го я за­лу­че­на як спів­ди­ре­ктор.

– Які ме­то­ди Ви ви­ко­ри­сто­ву­є­те в ро­бо­ті з клі­єн­та­ми у сво­їй фір­мі?

– Ро­зу­мі­н­ня по­треб клі­єн­тів та їхньої си­ту­а­ції – клю­чо­вий еле­мент для то­го, щоб за­про­по­ну­ва­ти на­да­н­ня най­кра­що­го не­стан­дар­тно­го рі­ше­н­ня тих про­блем, які ви­ни­кли у клі­єн­тів. На­ша ко­ман­да спе­ці­аль­но роз­ро­бляє та вті­лює ці­лі­сні стра­те­гії у спів­пра­ці з клі­єн­та­ми. У фір­мі KNOETZL ми на­ма­га­є­мо­ся ви­рі­шу­ва­ти спра­ви у най­більш ефе­ктив­ний та ді­є­вий спо­сіб. Ми ро­зу­мі­є­мо, що клі­єн­ти ба­жа­ють, щоб ко­ман­да, яка ве­де їхню спра­ву, бу­ла від­по­від­но­го мас­шта­бу та вклю­ча­ла юри­стів най­ви­що­го рів­ня, го­то­вих здій­сню­ва­ти до­да­тко­ву ро­бо­ту, оскіль­ки вва­жа­ють свою спра­ву пов­но­цін­ною та ва­го­мою. – Чо­му сфе­рою сво­їх про­фе­сій­них ін­те­ре­сів Ви обра­ли мі­жна­ро­дний ар­бі­траж? – Ко­ли я бу­ла сту­ден­ткою юри­ди­чно­го фа­куль­те­ту Ві­ден­сько­го уні­вер­си­те­ту, я по­ча­ла до­по­ма­га­ти в ор­га­ні­за­ції Кон­кур­су з між­на­ро­дно­го ко­мер­цій­но­го ар­бі­тра­жу іме­ні Віл­ле­ма Ві­са. Без­пе­ре­чно, отри­ма­ний до­свід здій­снив вплив на мій ін­те­рес до між­на­ро­дно­го ар­бі­тра­жу. Хо­ча я ці­ка­ви­ла­ся й ін­ши­ми га­лу­зя­ми пра­ва, ар­бі­траж був для ме­не яки­мось осо­бли­вим ви­кли­ком і мо­ти­ва­ці­єю до ін­те­ле­кту­аль­но­го роз­ви­тку. Та­ке йо­го сприйня­т­тя я про­но­шу че­рез всю свою кар’єру: ко­жна спра­ва має вла­сні осо­бли­во­сті та є про­це­сом без­пе­рерв­но­го на­бу­т­тя пра­кти­чно­го до­сві­ду. Не­зва­жа­ю­чи на те, що в цен­трі мо­єї кар’єри зав­жди бу­ли спра­ви між­на­ро­дно­го ко­мер­цій­но­го ар­бі­тра­жу, існує та­кож мо­жли­вість роз­ви­тку та ре­а­лі­за­ції пе­ре­мо­жних стра­те­гій у до­ся­гнен­ні най­кра­що­го ре­зуль­та­ту в про­це­сі ви­рі­ше­н­ня між­на­ро­дних спо­рів. Са­ме цим по­ясню­є­ться моє за­хо­пле­н­ня ар­бі­тра­жем. – Пи­та­н­ня ре­пу­та­ції та ети­ки з ко­жним днем на­бу­ва­ють все біль­шо­го зна­че­н­ня на юри­ди­чно­му рин­ку Укра­ї­ни. Роз­ка­жіть, яки­ми ети­чни­ми прин­ци­па­ми Ви ке­ру­є­тесь у сво­їй пра­кти­ці? – Я пов­ні­стю по­го­джу­ю­ся, що ети­ка та ре­пу­та­ція ма­ють над­зви­чай­но ве­ли­ке зна­че­н­ня на юри­ди­чно­му рин­ку та є ви­рі­шаль­ни­ми чин­ни­ка­ми для успі­шно­го роз­ви­тку кар’єри як юри­ди­чних ра­дни­ків, так і ар­бі­трів. Ети­чні прин­ци­пи та цін­но­сті, які вті­лю­ю­ться у про­фе­сій­но­му жит­ті, від­дзер­ка­лю­ють осо­би­стий ко­декс ети­ки. У цьо­му ро­зу­мін­ні честь та че­сність є дво­ма цін­но­стя­ми, яки­ми я ке­ру­ю­ся у сво­є­му про­фе­сій­но­му та осо­би­сто­му жит­ті. Ді­яль­ність адво­ка­та ви­ма­гає від вас пред­став­ля­ти спра­ву ар­бі­трам у та­кий спо­сіб, який дає їм мо­жли­вість до­ві­ря­ти на­да­ним фа­ктам та при­йма­ти рі­ше­н­ня на ко­ристь ва­шо­го клі­єн­та. Ро­бо­та ар­бі­тра ви­ма­гає від вас че­сно­сті та до­ві­ри з бо­ку сто­рін. Не­за­ле­жно від ва­шо­го куль­тур­ної або ста­те­вої при­на­ле­жно­сті, са­ме за­зна­че­ні цін­но­сті є обов’ яз­ко­ви­ми для по­бу­до­ви успі­шної кар’єри в між­на­ро­дно­му ар­бі­тра­жі. Без­пе­ре­чно, ети­ка та че­сність є осно­во­по­ло­жни­ми еле­мен­та­ми ро­бо­чо­го се­ре­до­ви­ща фір­ми KNOETZL та при­ро­дною ви­мо­гою для роз­ви­тку й під­трим­ки цін­ні­сних сто­сун­ків з клі­єн­том. – Які тру­дно­щі Вам до­ве­ло­ся до­ла­ти на по­ча­тку кар’єри? – Ко­ли я по­чи­на­ла свою кар’єру, жі­нок у між­на­ро­дно­му ар­бі­тра- жі, який тра­ди­цій­но вва­жав­ся « чо­ло­ві­чим клу­бом » , бу­ло не­ба­га­то. Однак тру­дно­щі мо­жуть пе­ре­тво­ри­ти­ся на мо­жли­во­сті. Я вва­жаю, що бу­ло лег­ше при­вер­ну­ти ува­гу до сво­єї ро­бо­ти, ко­ли я бу­ла ча­сти­ною мен­шо­сті. Зві­сно, ме­ні не ви­ста­ча­ло жі­нок як взір­ців, за при­кла­дом яких мо­жна бу­ло б бу­ду­ва­ти свою кар’єру. На ща­стя, сьо­го­дні си­ту­а­ція змі­ни­ла­ся. В ар­бі­тра­жі пра­цює ба­га­то чу­до­вих жі­нок- ар­бі­тра­жних пра­кти­ків, які слу­жать мо­ло­до­му по­ко­лін­ню успі­шним при­кла­дом, як бу­ду­ва­ти свою про­фе­сій­ну ді­яль­ність у між­на­ро­дно­му ар­бі­тра­жі.

– На Ва­шу дум­ку, чи існує ген­дер­на про­бле­ма в юри­ди­чно­му бі­зне­сі за­га­лом?

– Це факт, що жін­ки успі­шно пред­став­ле­ні в юри­ди­чній спіль­но­ті. Однак жін­ки- юри­сти де­що обме­же­ні в роз­ви­тку сво­єї кар’єри, ко­ли мо­ва йде про до­льо­ве пар­тнер­ство в юри­ди­чних фір­мах. На­яв­ність ді­тей та ро­ди­ни ча­сто мо­же бу­ти не­ви­мов­ною при­чи­ною та­ких обме­жень. Хо­ча ба­га­то юри­ди­чних фірм мо­гли б отри­ма­ти чи­ма­ло пе­ре­ваг, як­би до­зво­ли­ли жін­кам ста­ти пар­тне­ра­ми. То­му юри­ди­чним фір­мам по­трі­бно змі­ню­ва­ти­ся та ство­рю­ва­ти умо­ви, які до­зво­ля­ють всім юри­стам до­ся­га­ти сво­го най­ви­що­го рів­ня ре­зуль­та­тив­но­сті, на­віть у ра­зі на­яв­но­сті ро­ди­ни. Рі­зно­ма­ні­тні управ­лін­ські стра­те­гії до­ве­ли свою успі­шність на між­на­ро­дних рин­ках, а та­кож у про­це­сі за­сто­су­ва­н­ня в юри­ди­чних фір­мах.

В ар­бі­тра­жі існу­ють ко­ри­сні іні­ці­а­ти­ви, спря­мо­ва­ні на не­об­хі­дність збіль­ше­н­ня уча­сті жі­нок у ро­лі ар­бі­трів. З- по­між та­ких іні­ці­а­тив вар­то від­зна­чи­ти « Зо­бов’ яза­н­ня забезпечити рів­не пред­став­ни­цтво в ар­бі­тра­жі » ( ERA). ERA від­сто­ює по­зи­цію, що жі­нок по­трі­бно при­зна­ча­ти на по­са­ди ар­бі­тра­жних суд­дів за прин­ци­пом рів­них мо­жли­во­стей. Зві­сно, та­кі іні­ці­а­ти­ви як ERA або « Жін­ки в ар­бі­тра­жі » ( ArbitralWomen) сприя ли зро­стан­ню здо­ро­во­го став­ле­н­ня до рів­но­го пред­став­ни­цтва в ар­бі­тра­жі. – Дай­те де­кіль­ка по­рад жін­кам, які бу­ду­ють свою кар’єру в юри­ди­чній про­фе­сії?

– Я вва­жаю, що важливо не за­сму­чу­ва­ти­ся у ра­зі ви­ни­кне­н­ня яки­хось тру­дно­щів. Зві­сно, ін­ко­ли не все вда­є­ться так, як хо­че­ться. По­трі­бно на­ма­га­ти­ся до­сяг­ти най­кра­що­го ре­зуль­та­ту та з тер­пі­н­ням ста­ви­ти­ся до то­го, що ви ро­би­те. До­бре ма­ти вчи­те­ля, який був би без­цін­ним дже­ре­лом до­сві­ду і да­вав по­ра­ди на ко­жно­му ета­пі ва­шої кар’єри. Ство­ре­н­ня не­твор­кін­гу вже на ран­ньо­му ета­пі ва­шої кар’єри слу­гу­ва­ти­ме під­трим­кою ва­ших подаль­ших по­чи­нань. Ні­ко­ли не при­пи­няй­те на­вча­н­ня та зав­жди будь­те на­по­го­то­ві, адже юри­ди­чне се­ре­до­ви­ще по­стій­но змі­ню­є­ться.

– Па­три­ціє, Ви є спів­ди­ре­кто­ром між­на­ро­дно­го сту­дент­сько­го Кон­кур­су з між­на­ро­дно­го ко­мер­цій­но­го ар­бі­тра­жу іме­ні Віл­ле­ма Ві­са ( Willem C. Vis International Com mercial Arbitration Moot). Роз­ка­жіть про роль та ро­зви­ток кон­кур­су для сту­ден­тів і тих, хто за­йма­є­ться юри­ди­чною пра­кти­кою.

– Willem C. Vis Moot – най­біль­ший та най­ві­до­мі­ший у сві­ті кон­курс се­ред сту­ден­тів у га­лу­зі ар­бі­тра­жно­го су­до­чин­ства. З 1999 р. я бра­ла участь у цьо­му кон­кур­сі як сту­ден­тка юри­ди­чно­го фа­куль­те­ту, а з 2012 р. до­лу­чи­лась до ньо­го вже як ди­ре­ктор.

Зав­да­н­ня кон­кур­су – під­го­тов­ка зав­тра­шніх лі­де­рів у га­лу­зі ар­бі­тра­жу як ме­то­ду ви­рі­ше­н­ня спо­рів, яко­му бі­зне­со­ва спіль­но­та на­дає пе­ре­ва­гу, а та­кож спри­я­н­ня кра­що­му ро­зу­мін­ню Кон­вен­ції ООН про до­го­во­ри мі­жна­ро­дної ку­пів­лі- про­да­жу то­ва­рів ( CISG) та ін­ших аспе­ктів між­на­ро­дно­го ко­мер­цій­но­го пра­ва. Для сту­ден­тів та­кий кон­курс – це над­зви­чай­на мо­жли­вість роз­ви­ва­ти свої на­ви­чки адво­ка­ції у про­це­сі обго­во­ре­н­ня спра­ви пе­ред про­фе­сіо­на­ла­ми між­на­ро­дно­го ар­бі­тра­жу та на­вча­ти­ся на при­кла­ді під­хо­дів, які за­сто­со­ву­ю­ться пред­став­ни­ка­ми шкіл ін­ших пра­во­вих куль­тур.

Без­сум­нів­но, кон­курс спри­яв ство­рен­ню пев­них стан­дар­тів в ар­бі­тра­жі за остан­ні два де­ся­ти­лі­т­тя. Че­рез ньо­го про­йшли ти­ся­чі сту­ден­тів з усьо­го сві­ту, які те­пер зна­ють, що мо­жна очі­ку­ва­ти від ко­мер­цій­но­го ар­бі­тра­жу. Ми­ну­ло­го ро­ку Vis Moot від­свя­тку­вав свою 25 рі­чни­цю. На кон­кур­сі бу­ли при­су­тні 375 ко­манд та 1400 ар­бі­трів, які при­їха­ли з 80 кра­їн. Остан­нє, але не менш ва­жли­ве – це те, що Vis Moot на­дає уні­каль­ну мо­жли­вість сту­ден­там і пра­кти­кам ство­ри­ти про­фе­сій­ну ме­ре­жу та вста­но­ви­ти дру­жні сто­сун­ки, що охо­плю­ють увесь світ.

Ети­чні прин­ци­пи та цін­но­сті, які вті­лю­ю­ться у про­фе­сій­но­му жит­ті, від­дзер­ка­лю­ють осо­би­стий ко­декс ети­ки

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.