Ме­дре­фор­ма і тру­до­ві пра­ва лі­ка­рів: що і як?

Yurydychna Gazeta - - АНАЛІТИКА ТРУДОВЕ ПРАВО / СОЦЗАБЕЗПЕЧЕННЯ - Ві­та ЦІНЧИК, ке­рів­ник пра­кти­ки тру­до­во­го пра­ва Jurimex

Та­ким чи­ном, пі­сля фор­му­ва­н­ня шта­тно­го роз­пи­су в но­вій ре­да­кції та ор­га­ні­за­цій­ної стру­кту­ри мо­жли­ві за­хо­ди що­до опти­мі­за­ції чи­сель­но­сті й шта­ту. Окрім то­го, у про­це­сі ре­ор­га­ні­за­ції окре­мі пра­ців­ни­ки за їхньою зго­дою у ра­зі по­тре­би мо­жуть бу­ти пе­ре­ве­де­ні на ін­ші по­са­ди та/або пе­ре­мі­ще­ні в ін­ші стру­ктур­ні під­роз­ді­ли.

Ка­дро­ві пи­та­н­ня

Ч. 4 ст. 36 Ко­де­ксу за­ко­нів про пра­цю Укра­ї­ни пе­ред­ба­че­но, що у ра­зі змі­ни вла­сни­ка під­при­єм­ства, а та­кож у ра­зі йо­го ре­ор­га­ні­за­ції (зли­т­тя, при­єд­на­н­ня, по­ді­лу, ви­ді­ле­н­ня, пе­ре­тво­ре­н­ня) дія тру­до­во­го до­го­во­ру пра­ців­ни­ка про­дов­жу­є­ться. При­пи­не­н­ня тру­до­во­го до­го­во­ру за іні­ці­а­ти­вою вла­сни­ка або упов­но­ва­же­но­го ним ор­га­ну мо­жли­ве ли­ше у ра­зі ско­ро­че­н­ня чи­сель­но­сті або шта­ту пра­ців­ни­ків (п. 1 ч. 1 ст. 40). Так, ке­рів­ник за­кла­ду охо­ро­ни здо­ров’я за­без­пе­чує ви­да­н­ня на­ка­зу про ре­ор­га­ні­за­цію за­кла­ду охо­ро­ни здо­ров’я шля­хом пе­ре­тво­ре­н­ня з по­си­ла­н­ням на ви­мо­ги за­ко­но­дав­ства (За­кон №2002), в яко­му за­зна­ча­є­ться, що дія тру­до­вих до­го­во­рів з пра­ців­ни­ка­ми про­дов­жу­є­ться ( ч. 4 ст. 36 Ко­де­ксу за­ко­нів про пра­цю), а та­кож вно­сить за­пи­си до тру­до­вих кни­жок пра­ців­ни­ків з від­по­від­ним по­си­ла­н­ням на на­каз про ре­ор­га­ні­за­цію.

Во­дно­час пра­ців­ни­ків, які про­дов­жать тру­до­ві від­но­си­ни з ко­му­наль­ним під­при­єм­ством, за їхньою зго­дою мо­же бу­ти пе­ре­ве­де­но на ін­шу ро­бо­ту все­ре­ди­ні цьо­го під­при­єм­ства за но­вим шта­тним роз­пи­сом пі­сля про­ве­де­н­ня ре­ор­га­ні­за­ції. За та­ких умов пра­ців­ник у ра­зі зго­ди на пе­ре­ве­де­н­ня на ін­шу ро­бо­ту (по­са­ду) по­ви­нен по­да­ти пи­сьмо­ву за­яву на ім’я ке­рів­ни­ка за­кла­ду з про­ха­н­ням пе­ре­ве­сти йо­го на но­ву по­са­ду. Ке­рів­ник за­кла­ду ви­дає на­каз про пе­ре­ве­де­н­ня пра­ців­ни­ка, з яким остан­ній озна­йом­лю­є­ться під роз­пи­ску. За­пис до тру­до­вої книж­ки вно­си­ться від­по­від­но до ви­да­но­го на­ка­зу.

Якщо за­клад пі­сля ре­ор­га­ні­за­ції при­ймає рі­ше­н­ня про ско­ро­че­н­ня чи­сель­но­сті та шта­ту пра­ців­ни­ків, звіль­не­н­ня пра­ців­ни­ків має бу­ти про­ве­де­не від­по­від­но до ви­мог за­ко­но­дав­ства. Згі­дно з ви­мо­га­ми тру­до­во­го за­ко­но­дав­ства, ро­зір­ва­н­ня тру­до­во­го до­го­во­ру за іні­ці­а­ти­вою вла­сни­ка або упов­но­ва­же­но­го ним ор­га­ну мо­жли­ве ли­ше у ра­зі ско­ро­че­н­ня чи­сель­но­сті або шта­ту пра­ців­ни­ків (п. 1 ч. 1 ст. 40 Ко­де­ксу за­ко­нів про пра­цю Укра­ї­ни – ро­зір­ва­н­ня тру­до­во­го до­го­во­ру за іні­ці­а­ти­вою ро­бо­то­дав­ця). При цьо­му звіль­не­н­ня за іні­ці­а­ти­вою ро­бо­то­дав­ця на під­ста­ві п. 1 ст. 40 Ко­де­ксу за­ко­нів про пра­цю Укра­ї­ни до­пу­ска­є­ться, якщо не­мо­жли­во пе­ре­ве­сти пра­ців­ни­ка за йо­го зго­дою на ін­шу ро­бо­ту.

Про­це­дур­ні аспе­кти звіль­не­н­ня

1. Ке­рів­ник за­кла­ду по­ви­нен не пі­зні­ше ніж за 3 мі­ся­ці до за­пла­но­ва­них звіль­нень на­да­ти проф­спіл­ці ін­фор­ма­цію про при­чи­ни на­сту­пних звіль­нень, кіль­кість і ка­те­го­рії пра­ців­ни­ків, яких це мо­же сто­су­ва­ти­ся, а та­кож тер­мі­ни що­до про­ве­де­н­ня звіль­нень. Во­дно­час за­кон пе­ред­ба­чає про­ве­ден- ня кон­суль­та­ції з проф­спіл­кою про за­хо­ди що­до за­по­бі­га­н­ня звіль­не­н­ням чи зве­де­н­ня їх кіль­ко­сті до мі­ні­му­му або пом’якше­н­ня не­спри­я­тли­вих на­слід­ків будь-яких звіль­нень.

2. Ке­рів­ник за­твер­джує новий шта­тний роз­пис та ви­дає на­каз, в яко­му вка­зу­ю­ться по­са­ди, які ско­ро­чу­ю­ться, а та­кож при­чи­ни ско­ро­че­н­ня, да­та ви­віль­не­н­ня (зокре­ма, да­тою ви­віль­не­н­ня пра­ців­ни­ків бу­де да­та на­бра­н­ня чин­но­сті змі­на­ми до шта­тно­го роз­пи­су).

3. Від­бір кан­ди­да­тур кон­кре­тних пра­ців­ни­ків, які під­ля­га­ють звіль­нен­ню. Як пра­ви­ло, звіль­нен- ню під­ля­га­ють пра­ців­ни­ки, по­са­ди яких ско­ро­чу­ю­ться. При цьо­му під час ви­віль­не­н­ня ке­рів­ник за­кла­ду має пра­во в ме­жах одно­рі­дних про­фе­сій і по­сад здій­сню­ва­ти пе­ре­ста­нов­ку пра­ців­ни­ків шля­хом пе­ре­ве­де­н­ня більш ква­лі­фі­ко­ва­но­го пра­ців­ни­ка, по­са­да яко­го ско­ро­чу­є­ться, за йо­го зго­дою на ін­шу по­са­ду, звіль­нив­ши з неї менш ква­лі­фі­ко­ва­но­го пра­ців- ни­ка. Від­по­від­но до ви­мог ст. 42 Ко­де­ксу за­ко­нів про пра­цю Укра­ї­ни, за­ко­но­да­вець пе­ред­ба­чив, що у ра­зі ско­ро­че­н­ня чи­сель­но­сті або шта­ту пра­ців­ни­ків пе­ре­ва­жне пра­во за­ли­ши­ти­ся на ро­бо­ті на­да­є­ться пра­ців­ни­кам з більш ви­со­кою про­ду­ктив­ні­стю пра­ці та ква­лі­фі­ка­ці­єю.

Та­кож вар­то за­зна­чи­ти, що у ви­пад­ку ро­зір­ва­н­ня тру­до­во­го до­го­во­ру на під­ста­ві п. 1 ст. 40 Ко­де­ксу за­ко­нів про пра­цю Укра­ї­ни існу­ють пев­ні обме­же­н­ня на звіль­не­н­ня окре­мих ка­те­го­рій пра­ців­ни­ків. Зокре­ма, не до­пу­ска­є­ться звіль­не­н­ня за іні­ці­а­ти­вою ро­бо­то­дав­ця (окрім пов­ної лі­кві­да­ції) ва­гі­тних жі­нок і жі­нок, які ма­ють ді­тей ві­ком до 3-х ро­ків (до 6-ти ро­ків, якщо ди­ти­на по­тре­бує до­ма­шньо­го до­гля­ду), оди­но­ких ма­те­рів, які ма­ють ді­тей до 14-ти ро­ків, ди­ти­ну з ін­ва­лі­дні­стю. Та­ким чи­ном, вка­за­ні осо­би не мо­жуть роз­гля­да­ти­ся як кан­ди­да­ти на звіль­не­н­ня.

4. Пер­со­наль­не по­ві­дом­ле­н­ня про подаль­ше звіль­не­н­ня пра­ців­ни­ків, по­са­ди яких ско­ро­чу­ю­ться, має бу­ти здій­сне­не не пі­зні­ше ніж за 2 мі­ся­ці. Ст. 49- 2 КЗпП Укра­ї­ни пе­ред­ба­че­но, що про на­сту­пне ви­віль­не­н­ня пра­ців­ни­ків пер­со­наль­но по­пе­ре­джа­ють не пі­зні­ше ніж за 2 мі­ся­ці.

У по­ві­дом­лен­ні пра­ців­ни­ків має вка­зу­ва­ти­ся да­та звіль­не­н­ня та за­сте­ре­же­н­ня, що у ра­зі від­су­тно­сті на ро­бо­ті у зв’яз­ку з тим­ча­со­вою не­пра­це­зда­тні­стю чи від­пус­ткою да­тою звіль­не­н­ня вва­жа­ти­ме­ться на­сту­пний день пі­сля ви­хо­ду

Рі­ше­н­ня проф­спіл­ки про від­мо­ву у звіль­нен­ні має бу­ти об­ґрун­то­ва­ним

на ро­бо­ту. Звер­таю ува­гу, що по­пе­ре­дже­н­ня по­вин­но бу­ти у пи­сьмо­во­му ви­гля­ді, а факт озна­йом­ле­н­ня пра­ців­ни­ка має за­свід­чу­ва­ти­ся під­пи­сом пра­ців­ни­ка і да­тою.

Одно­ча­сно з по­пе­ре­дже­н­ням про звіль­не­н­ня ке­рів­ник про­по­нує пра­ців­ни­ко­ві ін­шу ро­бо­ту. Якщо на мо­мент по­пе­ре­дже­н­ня від­су­тня мо­жли­вість за­про­по­ну­ва­ти ін­шу ро­бо­ту, а зго­дом та­ка мо­жли­вість з’яви­ться, то про­по­зи­цію по­трі­бно зро­би­ти обов’яз­ко­во. При цьо­му слід пам’ята­ти, що не­об­хі­дно про­по­ну­ва­ти всі на­яв­ні ва­кан­сії, окрім тих, ро­бо­та на яких не під­хо­дить за ста­ном здо­ров’я, а та­кож ви­щі по­са­ди. У ра­зі зго­ди пра­ців­ни­ка на пе­ре­ве­де­н­ня одра­зу мо­жна ви­да­ти від­по­від­ний на­каз.

5. По­ві­дом­ле­н­ня дер­жав­ної слу­жби зайня­то­сті. Якщо ви­віль­не­н­ня є ма­со­вим, від­по­від­но до ст. 48 За­ко­ну Укра­ї­ни «Про зайня­тість на­се­ле­н­ня», ро­бо­то­да­вець до­во­дить до ві­до­ма дер­жав­ну слу­жбу зайня­то­сті про за­пла­но­ва­не ви­віль­не­н­ня пра­ців­ни­ків. Ма­со­вим ви­віль­не­н­ням з іні­ці­а­ти­ви ро­бо­то­дав­ця є одно­ра­зо­ве або про­тя­гом:

• 1-го мі­ся­ця – ви­віль­не­н­ня 10% і біль­ше пра­ців­ни­ків на під­при­єм­стві, в уста­но­ві та ор­га­ні­за­ції з чи­сель­ні­стю від 20 до 100 пра­ців­ни­ків; ви­віль­не­н­ня 10% і біль­ше пра­ців­ни­ків на під­при­єм­стві, в уста­но­ві та ор­га­ні­за­ції з чи­сель­ні­стю від 101 до 300 пра­ців­ни­ків;

• 3- х мі­ся­ців – ви­віль­не­н­ня 20% і біль­ше пра­ців­ни­ків на під­при­єм­стві, в уста­но­ві та ор­га­ні­за­ції, не­за­ле­жно від чи­сель­но­сті пра­ців­ни­ків;

6. Отри­ма­н­ня зго­ди проф­спіл­ки на звіль­не­н­ня пра­ців­ни­ка. Якщо на під­при­єм­стві діє проф­спіл­ка, а пра­ців­ник, який під­ля­гає звіль­нен­ню, є її чле­ном, то на під­ста­ві п. 1 ст. 40 Ко­де­ксу за­ко­нів про пра­цю Укра­ї­ни йо­го мо­жна звіль­ни­ти за по­пе­ре­дньою зго­дою проф­спіл­ки.

У ра­зі звіль­не­н­ня пра­ців­ни­ка за іні­ці­а­ти­вою ро­бо­то­дав­ця, згі­дно з п. 1 ст. 40 Ко­де­ксу за­ко­нів про пра­цю Укра­ї­ни, має бу­ти пи­сьмо­ве об­ґрун­то­ва­не по­да­н­ня ке­рів­ни­ка за- кла­ду на проф­спіл­ку про на­да­н­ня зго­ди ро­зі­рва­ти тру­до­вий до­го­вір. Звер­таю ува­гу, що проф­спіл­ка має роз­гля­ну­ти звер­не­н­ня ке­рів­ни­ка що­до на­да­н­ня зго­ди на звіль­не­н­ня у 15-ден­ний тер­мін та по­ві­до­ми­ти ке­рів­ни­ка про прийня­те рі­ше­н­ня у 3-ден­ний тер­мін. При цьо­му ке­рів­ник мо­же ро­зі­рва­ти з пра­ців­ни­ком тру­до­вий до­го­вір на під­ста­ві п. 1 ст. 40 Ко­де­ксу за­ко­нів про пра­цю Укра­ї­ни пі­сля отри­ма­н­ня зго­ди не пі­зні­ше мі­ся­чно­го тер­мі­ну.

Рі­ше­н­ня проф­спіл­ки про від­мо­ву у звіль­нен­ні має бу­ти об­ґрун­то­ва­ним. Ві­дмо­ва проф­спіл­ки вва­жа­є­ться об­ґрун­то­ва­ною, якщо во­на ба­зу­є­ться на від­по­від­них нор­мах тру­до­во­го за­ко­но­дав­ства. Якщо рі­ше­н­ня не об­ґрун­то­ва­не, то ро­бо­то­да­вець має пра­во звіль­ни­ти пра­ців­ни­ка без зго­ди проф­спіл­ки.

7. Оформ­ле­н­ня на­ка­зу про звіль­не­н­ня на під­ста­ві п. 1 ст. 40 Ко­де­ксу за­ко­нів про пра­цю Укра­ї­ни. В день звіль­не­н­ня пра­ців­ни­ко­ві ви­да­є­ться тру­до­ва книж­ка, ко­пія на­ка­зу про звіль­не­н­ня та про­во­ди­ться оста­то­чний роз­ра­ху­нок. Днем звіль­не­н­ня вва­жа­є­ться день ви­да­чі тру­до­вої книж­ки (одер­жав­ши тру­до­ву книж­ку в день звіль­не­н­ня, пра­ців­ник по­ви­нен роз­пи­са­ти­ся в осо­бо­вій кар­тці та кни­зі облі­ку ру­ху тру­до­вих кни­жок).

У ра­зі звіль­не­н­ня пра­ців­ни­ка на під­ста­ві п. 1 ст. 40 Ко­де­ксу за­ко­нів про пра­цю Укра­ї­ни, від­по­від­но до ви­мог ст. 44 Ко­де­ксу за­ко­нів про пра­цю Укра­ї­ни, пра­ців­ни­ко­ві ви­пла­чу­є­ться ви­хі­дна до­по­мо­га в роз­мі­рі не мен­шо­му ніж се­ре­дньо­мі­ся­чна за­ро­бі­тна пла­та.

На­о­ста­нок вар­то за­зна­чи­ти, що опла­та пра­ці пра­ців­ни­ків ре­ор­га­ні­зо­ва­но­го за­кла­ду пе­ре­хо­дить у сфе­ру до­го­вір­но­го ре­гу­лю­ва­н­ня, що пе­ред­ба­че­но ст. 97 Ко­де­ксу за­ко­нів про пра­цю Укра­ї­ни, ст. 15, 16 За­ко­ну Укра­ї­ни «Про опла­ту пра­ці», За­ко­ном Укра­ї­ни «Про ко­ле­ктив­ні до­го­во­ри і уго­ди», по­ста­но­вою Ка­бі­не­ту Мі­ні­стрів Укра­ї­ни «Про умо­ви і роз­мі­ри опла­ти пра­ці пра­ців­ни­ків під­при­ємств та ор­га­ні­за­цій, що до­ту­ю­ться з бю­дже­ту» від 31.08.1997 р. №948.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.