За­хист прав ІВ в ін­тер­не­ті:

Вій­на з ци­фро­ви­ми пі­ра­та­ми три­ває

Yurydychna Gazeta - - АКТУАЛЬНО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ - Ві­кто­рі­я­Ві і ЛЕВЧЕНКО ЛЕВЧЕНКО, юрист ЮК L.I.GROUP

Не се­крет, що Укра­ї­на має зна­чні про­бле­ми у сфе­рі охо­ро­ни ав­тор­сько­го пра­ва та вхо­дить до пе­ре­лі­ку «про­блем­них» кра­їн, від­по­від­но до ін­фор­ма­ції Між­на­ро­дно­го альян­су ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті.

На­сам­пе­ред, не­за­до­віль­ний рі­вень охо­ро­ни прав ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті при­зво­дить до ре­пу­та­цій­них ри­зи­ків, що не­га­тив­но по­зна­ча­є­ться на імі­джі Укра­ї­ни як ім­пор­те­ра в ін­ші кра­ї­ни сві­ту. Мо­жли­во, са­ме че­рез те, що спри­чи­не­на та­кою си­ту­а­ці­єю еко­но­мі­чна шко­да ви­ра­жа­є­ться в упу­ще­ній ви­го­ді, пи­та­н­ня охо­ро­ни прав ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті в Укра­ї­ні до­сі за­ли­ша­є­ться акту­аль­ним.

Однак не мо­жна ска­за­ти, що на­ша кра­ї­на не ру­ха­є­ться до по­зи­тив­них змін. Ство­ре­н­ня Де­пар­та­мен­ту кі­бер­по­лі­ції у скла­ді На­ціо­наль­ної по­лі­ції, їхня спів­пра­ця з ФБР та Ін­тер­по­лом, за­про­ва­джен- ня про­це­ду­ри по­ві­дом­лень про по­ру­ше­н­ня ав­тор­сько­го пра­ва в ме­ре­жі Ін­тер­нет згі­дно з но­вою ре­да­кці­єю За­ко­ну «Про кі­не­ма­то­гра­фію» – все це свід­чить про зру­ше­н­ня у пра­виль­но­му на­прям­ку.

Во­дно­час це не за­ва­жає Укра­ї­ні за­ли­ша­ти­ся кра­ї­ною, яка хо­стить пі­рат­ські сай­ти, що ма­ють не ли­ше під­трим­ку укра­їн­ських про­вай­де­рів, але й по­пит за­хі­дної ау­ди­то­рії. Це від­бу­ва­є­ться че­рез за­ко­но­дав­чі не­до­лі­ки що­до охо­ро­ни ав­тор­сько­го та су­мі­жних прав. Так, де­я­кі сай­ти пе­ред­ба­ча­ють при­бу­ток від про­да­жу пі­рат­сько­го кон­тен­ту. Зокре­ма, за­гроз­ли­вих мас­шта­бів на­бу­ває незаконний файл-шей­рінг ві­део­і­гор. Та­кі пі­ра­ти на­віть пра­гнуть впро­ва­джу­ва­ти свою ді­яль­ність са­ме в Укра­ї­ні, де їхні сер­ве­ри пе­ре­бу­ва­ти­муть у без­пе­ці, з огля­ду на не­до­ско­на­лість за­ко­но­дав­ства.

На­га­даю, що на­ша по­лі­ція не має пра­ва по­ру­шу­ва­ти кри­мі­наль­ні про­ва­дже­н­ня за по­ру­ше­н­ня прав ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті без за­я­ви пра­во­вла­сни­ка, а про­це­ду­ра «takedown notice» в за­ко­ні «Про кі­не­ма­то­гра­фію» пе­ред­ба­чає ви­мо­ги на­да­н­ня до­ка­зів на­яв­но­сті прав у пра­во­вла­сни­ка та по­да­н­ня за­я­ви ви­клю­чно че­рез адво­ка­та з ци­фро­вим під­пи­сом. Та­кі об­ста­ви­ни не по­лег­шу­ють пра­во­вла­сни­ку за­хист пра­ва ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті. Якщо най­ближ­чим ча­сом про­це­ду­ру та­ко­го за­хи­сту не бу­де спро­ще­но, Укра­ї­на ри­зи­кує здо­бу­ти ре­пу­та­цію кра­ї­ни-екс­пор­те­ра пі­рат­ської про­ду­кції, яка обме­жить її до­ступ до тор­го­вель­них пре­фе­рен­цій ін­ших кра­їн.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.