Іпо­те­чні пе­ре­тво­ре­н­ня

Які змі­ни вне­суть до за­ко­ну «Про іпо­те­ку»?

Yurydychna Gazeta - - АРГУМЕНТ. ПОЗИЦІЯ. ІДЕЯ -

Вер­хов­на Ра­да прийня­ла За­кон «Про вне­се­н­ня змін до де­яких за­ко­но­дав­чих актів Укра­ї­ни що­до від­нов­ле­н­ня кре­ди­ту­ва­н­ня». Про це йдеть- ся на сай­ті Вер­хов­ної Ра­ди Укра­ї­ни. За­ко­ном, зокре­ма, вне­се­но змі­ни до За­ко­ну «Про іпо­те­ку». Про оцін­ку за­про­по­но­ва­них змін чи­тай­те ниж­че.

Прийня­т­тя Вер­хов­ною Ра­дою змін до За­ко­ну Укра­ї­ни «Про іпо­те­ку» у дру­го­му чи­тан­ні та в ці­ло­му є зна­чним кро­ком впе­ред до змен­ше­н­ня ри­зи­ків для бан­ків при кре­ди­ту­ван­ні.

Се­ред но­вел, за­про­по­но­ва­них За­ко­ном, на­сам­пе­ред, вар­то від­зна­чи­ти пра­во іпо­те­ко­дер­жа­те­ля звер­ну­ти стя­гне­н­ня на пре­дмет іпо­те­ки, не­за­ле­жно від при­пи­не­н­ня основ­но­го зо­бов’яза­н­ня вна­слі­док лі­кві­да­ції бор­жни­ка.

Від­те­пер при­пи­не­н­ня основ­но­го зо­бов’яза­н­ня вна­слі­док лі­кві­да­ції бор­жни­ка-юри­ди­чної осо­би не при­пи­няє пра­во іпо­те­ки на май­но, що пе­ре­да­но у за­ста­ву бор­жни­ком та/або май­но­вим по­ру­чи­те­лем, якщо за­ста­во­дер­жа­тель до лі­кві­да­ції бор­жни­ка ре­а­лі­зу­вав своє пра­во що­до звер­не­н­ня стя­гне­н­ня на пре­дмет іпо­те­ки шля­хом по­да­чі по­зо­ву або пред’яв­ле­н­ня ви­мо­ги.

Та­ке но­во­вве­де­н­ня уне­мо­жли­вить ре­а­лі­за­цію сум­нів­них схем що­до ви­ве­де­н­ня май­на з-під об­тя­же­н­ня кре­ди­то­ра. Зокре­ма, остан­нім ча­сом до­ста­тньо по­ши­ре­ною є пра­кти­ка ви­ве­де­н­ня ви­со­ко­лі­кві­дно­го за­без­пе­че­н­ня бан­ків вна­слі­док лі­кві­да­ції основ­но­го бор­жни­ка, що при­зво­дить до не­мо­жли­во­сті звер­не­н­ня стя­гне­н­ня на за­став­не май­но іпо­те­ко­дав­ця.

Вар­то звер­ну­ти ува­гу, що та­кі змі­ни пов­ні­стю від­обра­жа­ють по­зи­цію Вер­хов­но­го Су­ду, зокре­ма, ви­слов­ле­ну в по­ста­но­вах Ка­са­цій­но­го го­спо­дар­сько­го су­ду у скла­ді Вер­хов­но­го Су­ду від 03.04.2018 р. у спра­ві №910/23087/16 та від 13.03.2018 р. у спра­ві №910/ 8698/17. В остан­ній по­ста­но­ві суд за­зна­чив, що факт лі­кві­да­ції бор­жни­ка за кре­ди­тним до­го­во­ром з вне­се­н­ням за­пи­су до від­по­від­но­го ре­є­стру про при­пи­не­н­ня юри­ди­чної осо­би за на­яв­но­сті за­бор­го­ва­но­сті бор­жни­ка за до­го­во­ром, яка не бу­ла по­га­ше­на у про­це­ду­рі лі­кві­да­ції, не є під­ста­вою для при­пи­не­н­ня до­го­во­ру за­ста­ви.

За­кон та­кож роз­ши­рює об­сяг прав іпо­те­ко­дер­жа­те­ля що­до пре­дме­та іпо­те­ки у ра­зі йо­го мо­ди­фі­ка­ції. За­кон ви­зна­чає, що якщо іпо­те­ко­дав­цем бу­ло ре­кон­стру­йо­ва­но пре­дмет іпо­те­ки або що­до ньо­го бу­ло про­ве­де­но са­мо­чин­не бу­дів­ни­цтво, та­кі ре­кон­стру­йо­ва­ні або но­во­ство­ре­ні об’єкти не­ру­хо­мо­сті вва­жа­ю­ться пре­дме­том іпо­те­ки від­по­від­но до іпо­те­чно­го до­го­во­ру.

Та­ка пра­во­ва кон­стру­кція хо­ча і є до­сить не­зви­чай­ною для істо­рії пра­во­во­го ре­гу­лю­ва­н­ня іпо­те­ки в Укра­ї­ні, але во­дно­час вва­жа­є­ться аб­со­лю­тно спра­ве­дли­вою. При цьо­му ім­пле­мен­та­ція дії та­кої нор­ми на­да­лі бу­де за­ле­жа­ти як від вне­се­н­ня змін до про­філь­них за­ко­нів (що­до дер­жав­ної ре­є­стра­ції прав), так і від до­бро­со­ві­сно­сті уча­сни­ків та­ких пра­во­від­но­син. То­му ді­є­вість і до­ціль­ність вка­за­но­го по­ло­же­н­ня в май­бу­тньо­му має бу­ти пе­ре­ві­ре­на та під­твер­дже­на пра­кти­кою.

Та­ким чи­ном, вне­се­ні За­ко­ном змі­ни здій­сню­ють зна­чний вплив на ста­біль­ність бан­ків­сько­го се­кто­ру, ство­рю­ю­чи до­да­тко­ві за­хо­ди за­без­пе­че­н­ня прав іпо­те­ко­дер­жа­те­лів (у то­му чи­слі бан­ків) що­до іпо­те­ки. Во­дно­час мо­жна спро­гно­зу­ва­ти, що за та­ких умов кре­ди­тні ри­зи­ки бан­ків зна­чно зни­зя­ться. Без­пе­ре­чно, це впли­не на ство­ре­н­ня більш ло­яль­них умов кре­ди­ту­ва­н­ня для по­тен­цій­них по­зи­чаль­ни­ків, спри­я­ти­ме по­сту­по­во­му зни­жен­ню вар­то­сті кре­ди­тних ре­сур­сів та під­ви­щен­ню їх до­сту­пно­сті.

Юлія ПІДЛІСНА, юрист КПМГ в Укра­ї­ні

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.