«Бу­дні» тру­до­во­го пра­ва

Yurydychna Gazeta - - АВТОРИ НОМЕРА КОЛОНКА РЕДАКТОРА - Єгор ЖЕЛТУХІН, го­лов­ний ре­да­ктор «Юри­ди­чної Га­зе­ти»

15

ро­ків то­му, в ли­пні 2003 р., ви­йшов пер­ший но­мер «Юри­ди­чної Га­зе­ти». Від­то­ді ба­га­то во­ди спли­ло. Однак ми про­дов­жу­є­мо пи­са­ти для вас, ви­сві­тлю­ю­чи акту­аль­ні про­бле­ми та шу­ка­ю­чи від­по­віді на най­го­стрі­ші пи­та­н­ня.

Ко­декс за­ко­нів про пра­цю – один з най­ста­рі­ших ко­де­ксів в Укра­ї­ні. Він не ре­гу­лює ті пра­во­ві від­но­си­ни, які існу­ють сьо­го­дні. Вже бу­ло роз­ро­бле­но 8 рі­зних про­е­ктів ко­де­ксу, але жо­ден з них не був прийня­тий. То­му вже про­тя­гом три­ва­ло­го ча­су пи­та­н­ня ре­фор­му­ва­н­ня тру­до­во­го за­ко­но­дав­ства за­ли­ша­є­ться від­кри­тим і гло­баль­но має охо­плю­ва­ти не ли­ше від­но­си­ни «ро­бо­то­да­вець – пра­ців­ник».

Існу­ва­н­ня роз­ви­не­ної си­сте­ми проф­спі­лок, що на­ді­ле­ні зна­чним об­ся­гом прав для пред­став­ле­н­ня ін­те­ре­сів і за­хи­сту тру­до­вих прав їхніх чле­нів – зви­чна си­ту­а­ція для су­ча­сних кра­їн. Однак проф­спіл­ки мо­жуть злов­жи­ва­ти сво­ї­ми пра­ва­ми або на­віть вда­ва­ти­ся до шан­та­жу ке­рів­ни­цтва та вла­сни­ків ком­па­нії. Тож одні­єю з клю­чо­вих про­блем за­ко­но­дав­чо­го ре­гу­лю­ва­н­ня їхньої ді­яль­но­сті є від­су­тність ви­мо­ги що­до ре­пре­зен­та­тив­но­сті.

Вра­хо­ву­ю­чи чи­слен­ні ви­пад­ки не­ви­пла­ти за­ро­бі­тної пла­ти, по­тра­пля­н­ня у по­лон то­що, не менш акту­аль­ним є пи­та­н­ня що­до пра­во­во­го ре­гу­лю­ва­н­ня пра­ці мо­ря­ків. Юри­сти за­зна­ча­ють, що біль­шість мо­ря­ків, на жаль, не при­ді­ля­ють осо­бли­вої ува­ги умо­вам пра­це­вла­шту­ва­н­ня, а та­кож не дба­ють про май­бу­тні за­со­би за­без­пе­че­н­ня за­хи­сту сво­їх прав. На по­ча­тку ли­сто­па­да ми­ну­ло­го ро­ку на­був чин­но­сті т.з. За­кон про ав­то­но­мі­за­цію. Він пе­ред­ба­чає ре­ор­га­ні­за­цію ко­му­наль­них за­кла­дів охо­ро­ни здо­ров’я в ко­му­наль­ні не­ко­мер­цій­ні під­при­єм­ства. От­же, зі стар­том про­це­су ав­то­но­мі­за­ції за­кла­дів охо­ро­ни здо­ров’я, по­ста­ло ба­га­то пи­тань, що сто­су­ю­ться тру­до­вих від­но­син у ре­фор­мо­ва­них за­кла­дах.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.