В’яче­слав БІГУН, (на­фо­то­по­се­ре­ди­ні) го­лов­ний ре­да­ктор «Юри­ди­чної Га­зе­ти» ( 2007 р.)

Yurydychna Gazeta - - АКТУАЛЬНО ЮРИДИЧНИЙ БІЗНЕС -

– Який до­свід Ви здо­бу­ли під час ро­бо­ти в «Юри­ди­чній Га­зе­ті»?

– Я отри­мав цін­ний до­свід. На­га­даю, що ми з Ан­дрі­єм Осмо­лов­ським ста­ли пер­ши­ми ре­да­кто­ра­ми «но­во­го стар­ту » «ЮГ» за уча­стю до­да­тко­вих но­вих вла­сни­ків у 2006 р. Для га­зе­ти – це пе­рі­од ви­со­ких очі­ку­вань, кон­ку­рен­ції (з «ЮП») та са­мо­по­шу­ку. Зре­штою, «ЮГ» взя­ла курс роз­ви­тку як га­зе­та з юр­бі­зне­су. Те, якою я ба­чу її за­раз – це пев­ною мі­рою бри­тан­ські ви­да­н­ня «The Lawyer », «Legal Weekly », з яки­ми ми то­ді по­зна­йо­ми­ли­ся.

Сто­сов­но до­сві­ду, то він був рі­зний. По-пер­ше, до­свід ре­а­лі­за­ції. Нам по су­ті вда­ло­ся те, що мо­жна на­зва­ти юри­ди­чною пу­блі­ци­сти­кою, та на бла­го га­зе­ти ви­ко­ри­ста­ти ма­сив сво­їх зв’яз­ків у юр­сфе­рі, роз­кри­ва­ю­чи їх як про­фе­сіо­на­лів. В цьо­му аспе­кті для ме­не як до­слі­дни­ка цін­ним бу­ло те, що я міг по­стій­но дру­ку­ва­ти­ся як ав­тор. По-дру­ге, до­свід важ­ких рі­шень. До­во­ди­ло­ся ви­рі­шу­ва­ти пи­та­н­ня про пу­блі­ка­ції (роз­слі­ду­ва­н­ня, те­ми), які ме­ні ко­шту­ва­ли ро­бо­ти, але зре­штою ста­ли ви­прав­да­ни­ми та до­ле­но­сни­ми в ін­ших сфе­рах. По-тре­тє, до­свід жер­тов­но­сті. Я ці­ную на­дзу­си­л­ля, з яки­ми біль­шість пра­цю­ва­ла, щоб га­зе­та ви­хо­ди­ла не ли­ше вча­сно, але й бу­ла які­сною.

– Як­би бу­ла мо­жли­вість по­вер­ну­ти­ся у той час, чи змі­ни­ли б Ви щось у ро­бо­ті?

– Ва­жли­во, щоб у га­зе­ті пра­цю­ва­ли про­фе­сіо­на­ли, під­го­тов­ле­ні між­ди­сци­плі­нар­но за обо­ма фа­ха­ми, щоб про юр­бі­знес пи­сав той, хто пра­цю­вав у цій сфе­рі та во­дно­час був жур­на­лі­стом. Ви­рі­ше­н­ня цьо­го зав­да­н­ня – ко­штов­не. Спо­ді­ва­ю­ся, це ста­ло мо­жли­вим.

– Що Ви хо­ті­ли б по­ба­жа­ти чи по­ра­ди­ти ко­ле­кти­ву «ЮГ»?

– Щоб га­зе­ту не пе­ре­гля­да­ли, а чи­та­ли. Щоб в ній що­ра­зу бу­ло біль­ше вла­сних ана­лі­ти­чних ма­те­рі­а­лів сво­їх жур­на­лі­стів. Щоб га­зе­та не ли­ше ін­фор­му­ва­ла, але й на­ди­ха­ла.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.